Ziek land (8)

Eigen volk laatst

Vanmorgen de politiek-gereïnstalleerde De Backer als mondmaskers-opperhoofd in de radio over de “miljoenen”bestelling van mondmaskers en de mogelijke aankoop in warenhuizen. Tot zover de sussende woorden aan de bevolking die vanaf morgen – telkens deze zich in een gevarenzone begeeft – dit ding, dat enkele weken geleden door de ‘experten’ nog als compleet nutteloos bestempeld werd – verplicht moet dragen… En wij dachten, in onze kinderlijke eenvoud, dat gezichtsbedekking, in eender welke vorm, in de openbare ruimte verboden was. Was. Kan men nu nog een boerkadraagster/drager beboeten?

Vlaams Belang - ONVOORSTELBAAR. Hoe lang moeten we dit nog ...

Onderstaande persmededeling viel tegelijkertijd in onze e-bus. Lees en verbaas u: het land b heeft mondmaskers (en ander beschermend materiaal) verkocht, geëxporteerd, zelfs naar niet EU-landen, waar ze gratis uitgedeeld worden.

Vlaams Belang “gedegouteerd” over verkoop mondmaskers aan buitenland

Het Vlaams Belang haalt hard uit naar de regering van premier Sophie Wilmès (MR) na het nieuws over Belgische mondmaskers die ondanks de grote tekorten werden geleverd aan het buitenland. De partijleiding laat in een persmededeling weten “gedegouteerd” te zijn. Op sociale media had de rechtsnationalistische formatie het ook al over een “schande”. De partij wil dat alle vergunningen die nog niet zijn ingezet, onmiddellijk worden ingetrokken. “Het gigantisch binnenlands tekort aan de broodnodige mondmaskers valt ab-so-luut niet te rijmen met de bijna 300 exportvergunningen die werden verleend”, klinkt het.

Eerder vandaag pakte De Tijd uit met een exposé over het recente Belgische exportbeleid inzake mondmaskers, beschermingsbrillen en ander medisch materiaal bestemd voor niet EU-landen. Monaco deelde zo gratis mondmaskers uit aan haar bevolking met Belgische bestellingen. Opmerkelijk, want in de EU geldt sinds midden maart een exportverbod van ‘persoonlijke medische beschermingsmiddelen’. De Belgische staat deelde echter 300 uitzonderingsvergunningen uit.
Van Lommel: “Net nu onze rust- en ziekenhuizen al weken worstelen en mondmaskers in het openbaar vervoer verplicht worden, zit deze overheid doodleuk honderden exportvergunningen uit te delen”
“Dit is niet alleen onaanvaardbaar, maar simpelweg niet uit te leggen aan onze burgers”, reageert Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) fel. “Ik ben gedegouteerd. Nadat onze rust- en ziekenhuizen al wekenlang worstelen met tekorten – die ook nog eens de schuld zijn van de onvoorbereide regering Wilmès – en nadat de overheid verklaart om verplichte mondmaskers in te voeren in het kader van haar warrige exitstrategie, zit dezelfde overheid doodleuk honderden exportvergunningen uit te delen voor hetzelfde materiaal. Dit moet onmiddellijk stoppen en de vergunningen die nog niet uitgevoerd zijn, moeten zo snel mogelijk worden ingetrokken.”

Het Vlaams Belang diende hierover vandaag een vraag in bij de Kamer ten aanzien van Nathalie Muylle (CD&V), de minister van Economie. De eerstgenoemde partij wil zo onder meer te weten komen “om hoeveel beschermingsmateriaal het juist gaat”, of “de minister op de hoogte was en wie toestemming voor de vergunningen gaf”, en “waarom ondanks het tekort aan beschermingsmiddelen de exportvergunningen werden verleend”.

Jonas Naeyaert
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Citaat uit het Nieuwsblad:

“Dat betekent dat er sindsdien (15.3.2020) nog elke dag gemiddeld zes ladingen met mondmaskers en andere beschermingsmiddelen uit België zijn uitgevoerd.

Volgens de woordvoerster van de FOD Economie, Chantal De Pauw, werd het gros, 116 vergunningen, afgeleverd op basis van ‘contractuele en commerciële verplichtingen’. Nog eens 103 vergunningen gebeurden in het kader ‘humanitaire hulp’. Nog 56 vergunningen waren zogeheten ‘intra company’-zendingen. En de resterende negen vergunningen waren ‘giften of zendingen naar familieleden’. Verdere details over de 284 ladingen, zoals de hoeveelheden, welke bedrijven nog mochten exporteren en naar welke landen ze zijn vertrokken, werden niet gegeven.”

Uit: België voerde mondmaskers uit ondanks tekort in eigen land

Corruptie begint bij anonieme mensen - Verken je geest

Zo stilaan worden we boos. Wie dient er klacht in bij de rechtbank wegens mogelijke corruptie, schuldig verzuim of zelfs onvrijwillige doodslag?

 • contractuele en commerciële verplichtingen: wanneer werden deze afgesloten?
 • humanitaire hulp: zijn wij dan geen mensen? Wat met de honderden gepensioneerden in de RVT’s die voortijdig moesten sterven? Of maakte dit deel uit van de “voltooid leven”-politiek. Elk pensioen dat niet meer moet betaald worden is mooi meegenomen!
 • intra-company: een ander woord voor ons-kent-ons-vriendjespolitiek?
 • giften of zendingen naar familieleden: Familieleden?…. wiens familieleden? En hoe krijgen die een exportvergunning? Opnieuw: vriendjespolitiek?
bol.com | Tegeltje met Spreuk (Tegeltjeswijsheid): Seksueel ...

Onze vrienden in het buitenland morren ook, maar als wij hen inlichten over de toestand in dit godgeklaagde land, dan vinden ze dat het daar eerder meevalt. En wat betreft de “nationale naaidag”… pas toen we krantenartikels doorstuurden, wilden/konden ze er geloof aan hechten.

3 gedachten over “Ziek land (8)

 1. U schrijft elk pensioen niet meer uitbetalen = inderdaad. Voeg daarbij dat de familie van elke oudere overledene erfbelasting zal moeten betalen. En dat niet alleen: de familie zal zonder twijfel als de overledene een eigen huisje had verkopen = inkomsten via belastingen van de notaris . Plus de begrafenisondernemer betaalt ook belastingen enz enz enz

 2. We moeten hier oppassen om niet in het spel te treden van de vijand(en) en in de door de vijand(en) opgezette val te trappen, via het gelul over de mondmaskers, dat dient als afleidingsmanoeuvre om de vissen te verdrinken.
  Het gaat hier zelfs niet meer om de griepepidemie als dusdanig, met uitzondering gemaakt voor het levenseinde van de slachtoffers.
  Een recente bron over deze griep, de video erin verdwijnt ook regelmatig :
  https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/dr-erickson-en-dr-massihi-n-bizar-covid-19-verhaal/#respond
  Over dit “levenseinde” :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/04/covid-19-patienten-worden-vermoord-door.html
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/05/breaking-nieuwe-duitse-studie-bevestigt.html
  met titel : BREAKING: Nieuwe Duitse studie bevestigt, dat onder ‘chaotische omstandigheden’ 80 tot 90 procent van de Covid-19-patiënten die op de zogenaamde ‘ventilatoren’ (invasieve of tube-beademing) zijn aangesloten, (voortijdig) sterven “(=einde titel)
  Dit zijn maar enkele bronnen over dit “levenseinde” waaruit blijkt dat er in bepaalde gevallen het vertrek actief bespoedigd werd. Hierover dient het verdere debat te gaan, samen met de “monsterachtige samenzwering” door buitenlandse vijandige machten, met behulp van collaborateurs en verraders. Over deze samenzwering werden berichten overgemaakt met honderden internet linken met relevante info aan de dienst belast met de analyse van de gevaren. Resultaat = zero. Men is nu vooral bezig met het bevechten van het fake news en de complot denkers = lees boodschappers met gevaarlijke waarheden die de verraders ontmaskeren.
  Bij deze samenzwering, gaat het immers om een nooit geziene vorm van staatsterrorisme door een regering bestaande uit logemaffiosi en tsjeven vazallen, die een financiële en economische oorlog voeren tegen Vlaanderen en de Vlamingen. Hierover dient de minister van Justitie & Naaizaken aan gepakt te worden. In het beste geval is hij misdadig nalatig, in het ergste geval, maakt hij deel uit van de samenzwering. Dit zijn dan daden van (hoog)verraad !!!
  Waar zitten de Vlaamse partijen die naam waardig en de Vlaamse beweging, in de brede zin van het woord ?? Mr Wouters verwees ook al naar de afwezigheid.
  Denk aan het lot van alle Vlamingen die slachtoffer werden van de repressie na WO II !!
  Als men ziet dat bij dit staatsterrorisme, de Franstaligen, de roden, de groenen, de loges, de liga van de rechten van de mens, en de (h)ordes van advocaten, e.a. zwijgen als vermoord, dan moet het toch duidelijk zijn van waar het gevaar komt en tegen wie het gericht is. Het is dan ook het ogenblik om in het verzet te gaan. Men mag zich daarbij niet laten intimideren door bedreigingen met klachten wegens laster en eerroof. Van belang is artikel 443 en het 2de en 3de lid :
  Art. 443. Hij die in de hierna aangeduide gevallen aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt, dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, is schuldig aan laster, wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat, en aan eerroof, wanneer de wet dit bewijs niet toelaat.
  (Wanneer het ten laste gelegde feit hierin bestaat dat gedurende vijandelijkheden is geheuld met de vijand, hetzij door hem te helpen door het verschaffen van soldaten, manschappen, geld, levensmiddelen, wapens, munitie of materialen, hetzij door hem het betreden van het grondgebied, het zich handhaven of het verblijven aldaar door enig middel mogelijk of gemakkelijk te maken, zonder daartoe gedwongen of gevorderd te zijn, is het bewijs daarvan altijd ontvankelijk en kan het door alle middelen geleverd worden.
  Wordt een genoegzaam bewijs geleverd, dan geeft de tenlastelegging geen aanleiding tot enige strafvervolging.) (=einde artikel).
  Van belang hierbij is dat verwezen wordt naar de vijand en de vijandelijkheden, met heeft het niet expliciet over de “bezetter”. Het voormelde artikel vereist evenmin de afkondiging van de staat van oorlog en van de staat van beleg. Momenteel zitten we dan ook volop in de vijandelijkheden met een vijand, die met behulp van collaborateurs oorlog voert tegen onze westerse beschaving, en wat België betreft , die zich schuldig maken aan staatsterrorisme en daden van sabotage van de economie. Het voormelde artikel is dan ook bij de voormelde samenzwering van toepassing, en bruikbaar voor het verzet.
  Het voormelde artikel dient ook gelezen te worden in samenhang met het volgende, en afgezien van de andere artikelen die betrekking hebben op de inwendige en uitwendige veiligheid van de staat :
  Art. 135bis. Hij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een vreemde persoon of van een vreemde organisatie giften, geschenken, leningen of andere voordelen in enigerlei vorm ontvangt, ten einde geheel of ten dele te worden bestemd of gebruikt tot het voeren of te vergoeden, in België, van een werkzaamheid of een propaganda, die de integriteit, de soevereiniteit of de onafhankelijkheid van het Rijk kunnen aantasten of de trouw die de burgers aan de Staat en aan de instellingen van het Belgische volk zijn verschuldigd, kunnen doen wankelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van duizend [euro] tot twintigduizend [euro]. (=einde artikel).
  Op basis van het voormelde, zijn alle verraders en collaborateurs schuldig, aan het meewerken aan deze samenzwering. Wie heeft er immers nog vertrouwen in deze Belgische beerput, met uitzondering van de idioten.
  Een ander hulpmiddel is de notie “noodtoestand” uit de rechtsleer en rechtsspraak. Het komt er op neer dat een lager belang wordt opgeofferd om een hoger belang te redden. Het overleven van een volk gaat immers boven de privacy van verraders en collaborateurs. Bij alle commentaren is het dan ook noodzakelijk te vermelden dat men daden van verzet pleegt, tegen de verraders en collaborateurs.

 3. Het land b en de EU als vazal van de VS zijn op weg de titel van corrupste land en Staat te krijgen. Hier word duidelijk een demonisch spel gespeeld om de brave burger een rad voor de ogen te draaien met als enig doel de gevestigde orde in discrediet te brengen. Terecht is de radicale ondergrondse stroming van de linksen met deze gang van zaken gelukkig. Als men de zaken van afstand bekijkt dan lijkt het wel of WO 1 en 2 maar akkefietjes waren tegenover deze ongewone toestand.
  De klassieke oorlog is voorbij ,nu is het een oorlog waar we niets meer over weten en die we ondergaan.

Reacties zijn gesloten.