De spanwijdte van de Wetstraat en de Volksstraat

De kwaliteitsmedia hebben er even aandacht aan besteed. Wij plaatsen de resultaten nog eens op Golfbrekers.  Er kan niet genoeg op gehamerd worden.  Wie twijfelt, wie kritiek heeft, wie ontevreden is, wie gefrustreerd is, wie razend is, wie overkookt, wie iets wil veranderen aan de politieke, sociale, monetaire, culturele, economische toestand van dit land, wie de EU een halt wil toeroepen, moet dit nog eens nalezen (… hoewel… wie Golfbrekers leest, heeft waarschijnlijk geen goede raad meer nodig) en er dan consequent naar handelen in het kieshokje.

Vlaams Belang vertolkt Vlaamse grondstroom

Exclusieve en fundamentele Vlaams Belang-standpunten worden door het leeuwendeel van de Vlamingen onderschreven. Een wetenschappelijk opinieonderzoek in opdracht van het Vlaams Belang toont aan dat wat de andere Vlaamse politieke partijen verkondigen en in de praktijk brengen, haaks staat op wat hun kiezers vinden.

Met de verkiezingen van 2014 in aantocht eigenen bepaalde partijen zich het alleenrecht toe meerderheidsstandpunten te verkondigen. Anderen stellen dan weer dat voor hun eigen grondbeginselen geen draagvlak bestaat en ze er bijgevolg van afzien. Maar welke grondstroom stroomt er werkelijk door Vlaanderen en in hoeverre wordt die vertolkt door het Vlaams Belang?

De hoopvolle resultaten van de opiniepeilingen die PVV-leider Geert Wilders in Nederland liet uitvoeren inzake de islam, immigratie en de Europese Unie, brachten het Vlaams Belang op het idee om in Vlaanderen hetzelfde te laten doen. Dus lieten wij dé marktleider in opinieonderzoek (iVox) tussen 8 en 25 oktober aan kiesgerechtigde Vlamingen tien stellingen voorleggen in verband met vier grote thema’s: Vlaanderen, de Europese Unie en de euro, islam en immigratie en vrijheid van meningsuiting.

Niet minder dan 3.787 respondenten namen deel aan het opinieonderzoek, waarbij een onderverdeling werd gemaakt op basis van hun partijpolitieke voorkeur. Met 750 respondenten per kieskring en een wetenschappelijke betrouwbaarheidsgraad van 99 procent, mag dit onderzoek zonder meer baanbrekend worden genoemd. Dat menswetenschappers zoals Mark Hooghe en Jaak Billiet de ‘wetenschappelijkheid’ van deze opiniepeiling in vraag stelden, mag niet verbazen gezien de niet-politiek correcte resultaten, maar is wel te gek voor woorden. Elke vorm van sturing of manipulatie werd immers uitgesloten door Frank Thevissen, voormalig VUB-docent ‘politieke marketing’ en auteur van het boek ‘Het is maar een peiling’. Thevissen heeft de strikte onafhankelijkheid, validiteit en betrouwbaarheid van de opiniepeiling gegarandeerd.

De recent voorgestelde Vlaamse Migratiemonitor 2013 bevestigt dan ook de resultaten van ‘onze’ opiniepeiling. De Migratiemonitor concludeert dat bijna de helft van de Vlamingen vindt dat migranten profiteren van onze sociale zekerheid en liever geen personen van vreemde afkomst in zijn buurt wil. Bovendien vindt 40 procent dat ‘moslims een bedreiging zijn voor onze cultuur en gebruiken’. Amper de helft vindt ‘de aanwezigheid van verschillende culturen een verrijking van onze samenleving’.

De volgende 10 stellingen lieten we voorleggen aan de Vlaming:

⦁    België staat te veel bevoegdheden en macht af aan de Europese Unie
⦁    ‘De euro kost ons geld’
⦁    Turkije mag op termijn lid worden van de Europese Unie
⦁    Stel dat alle politieke beleidsbevoegdheden zouden worden uitgeoefend door slechts één bestuursniveau; voor welk niveau zou u dan kiezen?
⦁    Vlaanderen zou als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet kunnen overleven
⦁    De invloed van de islam is voelbaar in onze samenleving
⦁    De islamitische cultuur is een verrijking voor de samenleving
⦁    Er moet een definitieve stop komen op de bouw van nieuwe moskeeën in Vlaanderen
⦁    Immigratie heeft een positieve invloed op onze samenleving
⦁    ‘Behalve oproepen tot geweld, moeten mensen alles kunnen zeggen

De resultaten

EU en euro

Maar liefst 70 procent van de Vlamingen vindt dat de euro ons geld kost; de Vlaams Belang-kiezers spannen de kroon met 86,5 procent. Slechts 18 procent van de Vlamingen is het daar niet mee eens. Uitgezonderd de kiezers van Groen (43 procent), is een meerderheid van de kiezers van alle partijen het erover eens dat de euro ons geld kost.

Een ruime meerderheid van de Vlamingen (58 procent) vindt niet dat Turkije op termijn lid mag worden van de Europese Unie; de Vlaams Belang-kiezers spannen de kroon met 83 procent. Amper een vierde van de Vlamingen (24 procent) vindt dat Turkije op termijn moet kunnen toetreden tot de EU. Groen is de enige partij waarvan het percentage kiezers dat vindt dat Turkije ooit EU-lid mag worden (43 procent) groter is dan het percentage dat het daarmee oneens is (37 procent).

46 procent van de Vlamingen vindt dat België te veel bevoegdheden en macht afstaat aan de Europese Unie; de Vlaams Belang-kiezers spannen de kroon met 72,5 procent. Slechts 27 procent van de Vlamingen vindt niet dat België te veel bevoegdheden en macht afstaat aan de EU. Alleen bij Groen vindt een meerderheid van de kiezers (53 procent) niet dat België te veel bevoegdheden en macht aan de EU afstaat.

België en Vlaanderen

De meeste Vlamingen (49 procent) vinden dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch zou kunnen overleven; bij de N-VA- en Vlaams Belang-kiezers is dat meer dan drie vierde (N-VA: 75 procent; Vlaams Belang: 77 procent). Iets meer dan een derde van de Vlaamse kiezers (35 procent) gelooft niet dat dat mogelijk is.

Mochten de politieke beleidsbevoegdheden worden uitgeoefend door slechts één bestuursniveau, dan kiezen de meeste Vlamingen voor Vlaanderen (44 procent). 42 procent kiest voor België en slechts 14 procent voor de Europese Unie. De kiezers van het Vlaams Belang en de N-VA zijn uitgesproken Vlaams-nationalistisch (bij beide partijen kiest 75 procent voor Vlaanderen), terwijl de aanhangers van de traditionele, Belgicistische partijen minder voor België kiezen (CD&V: 59 procent, SP.a: 66 procent, Open VLD: 53,5 procent en Groen: 57 procent). In vergelijking met de kiezers van deze partijen kiezen Vlaams Belang- en N-VA-kiezers veel minder voor de EU als enige bestuursniveau (Vlaams Belang: 8,6 procent; N-VA: 9,6 procent).

Islam en immigratie

Een overdonderende meerderheid van de Vlamingen (85 procent) vindt dat de invloed van de islam voelbaar is in onze samenleving. Slechts 10 procent vindt dat de invloed van de islam niet voelbaar is. Niet minder dan 70 procent van de Vlamingen vindt dat de islamitische cultuur geen verrijking is voor de samenleving; de Vlaams Belang-kiezers spannen de kroon met 97 procent. Slechts 14 procent van Vlamingen vindt de islamitische cultuur wel een verrijking. De percentages kiezers die de islamitische cultuur wel een verrijking voor de samenleving vinden, zijn bijzonder laag en liggen tussen de 6 en de 24 procent. Met uitzondering van kiezers van SP.a (50 procent) en kiezers van Groen (33 procent) vindt een meerderheid van de kiezers van elke partij dat de islamitische cultuur geen verrijking is voor de samenleving.

In het verlengde daarvan wil maar liefst 72,5 procent van de Vlamingen een definitieve stop op de bouw van nieuwe moskeeën in Vlaanderen; de Vlaams Belang-kiezers spannen de kroon met 99 procent. Slechts 14 procent van de Vlamingen is tegen een dergelijke bouwstop. Behalve de kiezers van Groen (36 procent) vindt een meerderheid van de kiezers van elke partij partijen dat er een definitieve stop moet komen op de bouw van nieuwe moskeeën.

Slechts 23 procent van de Vlamingen vindt dat immigratie een positieve invloed heeft op onze samenleving. 63 procent van de Vlamingen vindt dat immigratie geen positieve invloed heeft op onze samenleving; de Vlaams Belang-kiezers spannen de kroon met 95 procent. Uitgezonderd de kiezers van Groen (55 procent) vindt slechts een minderheid van de kiezers van elke partij dat immigratie een positieve invloed heeft op onze samenleving.

Vrijheid van meningsuiting

Een grote meerderheid van de Vlamingen (73 procent) vindt dat behalve oproepen tot geweld, mensen alles moeten kunnen zeggen; de Vlaams Belang-kiezers spannen de kroon met 82 procent. Een vijfde (20,5 procent) van de Vlamingen is het daar niet mee eens. Een grote meerderheid van de kiezers van elke partij vindt dat behalve oproepen tot geweld, mensen alles moeten kunnen zeggen.

Conclusie

Met deze opiniepeiling werd onze overtuiging dat het Vlaams Belang meerderheidsstandpunten vertolkt, wetenschappelijk aangetoond. Net zoals het Vlaams Belang zegt de Vlaming neen tegen de toetreding van Turkije tot de EU; net zoals het Vlaams Belang heeft de Vlaming genoeg van de EU en de euro, van België en van de islam en immigratie. Ook vindt de Vlaming net zoals het Vlaams Belang dat behalve oproepen tot geweld, alles moet kunnen worden gezegd.

Belangrijke voorstellen en programmapunten van het Vlaams Belang worden dus helemaal niet marginaal of onrealistisch bevonden. Integendeel, bovenop een zeer hoge score op alle inhoudelijke thema’s bij kiezers van het Vlaams Belang, scoren alle bevraagde programmapunten, óók de onbetwistbaar exclusieve programmapunten van het Vlaams Belang, sterk bij de kiezers van de andere politieke partijen (uitgezonderd de kiezers van Groen).

Zo goed als alle Vlaamse politieke partijen vertegenwoordigen hun kiezers dus te weinig; omgekeerd beseffen hun kiezers te weinig dat de partij voor dewelke ze stemmen op een aantal (fundamentele) punten het omgekeerde doet van wat zij wensen.

Deze conclusie is vooral van toepassing op kiezers van N-VA. Zij liggen immers het dichtst bij de Vlaams Belang-kiezers én bij de standpunten van het Vlaams Belang: bijzonder grote meerderheden N-VA-kiezers kiezen Vlaanderen als enige bestuursniveau, vinden de islam geen verrijking, willen een bouwstop op moskeeën, vinden dat de euro geld kost, willen minder bevoegdheden naar de EU, vinden niet dat immigratie een positieve invloed heeft en vinden dat – behalve oproepen tot geweld – alles mag worden gezegd.

Dat terwijl de N-VA in de praktijk, uiteraard in tegenstelling tot het Vlaams Belang, de islam en moskeebouw juist faciliteert en financiert, de peperdure euro en machtsgeile EU in stand houdt en sterker maakt, immigratiestromen bestendigt en de vrijheid van meningsuiting inperkt via o.a. een zogenaamd ‘interfederaal’ CGKR. Wat die fundamentele thema’s betreft verschilt de N-VA immers nauwelijks van de ‘klassieke’ traditionele partijen, CD&V, SP.a en Open VLD. Het merendeel van de N-VA-kiezers, maar ook heel wat kiezers van de traditionele partijen zouden, gezien de onderzoeksresultaten, een stem op het Vlaams Belang moeten overwegen; toch zeker wanneer de islam en immigratie, de EU en de euro of de vrijheid van meningsuiting doorslaggevend zou zijn in hun stemgedrag.

Over doorslaggevende thema’s gesproken: de kritiek dat het sociaaleconomische luik in de opiniepeiling niet werd belicht, klopt niet, getuige de stelling inzake de kost van de euro, de invloed van immigratie op onze samenleving en de sociaal-economische overlevingskansen van een onafhankelijke Vlaamse staat. Als we de vraag betreffende de vrijheid van meningsuiting buiten beschouwing laten, heeft een derde van de naar voor gebrachte stellingen een sociaaleconomisch karakter.

Tot slot moeten we vaststellen dat wanneer het Vlaams Belang naar buiten treedt met een inhoudelijk sterke actie – ook al werd er, vanwege de onwelgevallige resultaten, soms getracht het opinieonderzoek te diskwalificeren -, traditionele media er op een serieuze manier aandacht aan willen besteden.

Technisch-statisch rapport opinieonderzoek

Persmap met gedetailleerde info

Download (PPTX, Onbekend)