Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De “sociale katholieken” van de 19e eeuw  hebben hun leven gegeven om de ellende waarin toen zovelen leefden, weg te nemen. Zij volgden Jezus Christus, die gezegd heeft:   “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Johannes 14, 6) en brachten waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Luister en kijk naar hun inspirerend voorbeeld met de prachtige video’s die ons vorig bericht illustreren: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-218/).

De catastrofale gevolgen van het geforceerde coronagedrag wereldwijd worden steeds duidelijker. De ware achtergronden zijn nog lang niet duidelijk. Toch komt er steeds meer aan het licht en eens zal de hele waarheid openbaar worden. Regeringen over de gehele wereld  hebben op dezelfde wijze de meest drastische vrijheidsbeperkingen opgelegd zonder enige wetenschappelijke verantwoording. Eenvoudige, efficiënte middelen en behandelingen voor corona werden overal op dezelfde agressieve wijze tegengewerkt of zelfs uitdrukkelijk verboden. Topwetenschappers, virologen, epidemiologen  met wereldfaam werden overal op dezelfde wijze radicaal uit de media verwijderd. Alle grote nieuwsagentschappen geven hetzelfde hysterische verhaal over corona. Alles wijst volgens de cardioloog dr. Peter McCullough (VS) in de richting van één zorgvuldig nagestreefd doel: de hele wereldbevolking vaccineren. (Mike Whitney, 4 juni 2021: la-rebellion-novaxx-resister-refuser-rejeter/).  

Het covid 19 zou nu uit het laboratorium van Wuhan (China), komen maar dit laboratorium werd zelf gesubsidieerd door het Amerikaanse Nationaal Instituut voor gezondheid (NIH). In oktober  2019 werd in de John Hopkins universiteit (VS)  een “simulatieoefening” gehouden met een pandemie van coronavirus: Event 201. Hieraan nam de hele wereldelite deel: Foundation Gates, Wereldbank, de grote media, de farmaceutische ondernemingen, UNO, CIA…Is dit allemaal toeval? Over de vaccinatie heeft dr. P. McCullough voor het Amerikaanse Congres aldus getuigd: “Mensen sterven van dit vaccin… Waarom, wanneer men weet dat er ernstige nevenwerkingen mee verbonden zijn? … Het is een biologisch wapen. Het vaccin is niet veilig” (ibidem).  57 topwetenschappers eisen dat al deze vaccinaties onmiddellijk stoppen (ibidem).

Hier klaagt hij de macht van de sociale media aan die zomaar, zonder wetenschappelijke kennis, medische verslagen over de behandeling van covid-19 van échte artsen en onderzoekers, censureren. Informatie verstrekken is verboden.

Inmiddels hebben de media de openbare opinie zo sterk beïnvloed dat het blinde enthousiasme voor massale vaccinatie nog toeneemt, tegen alle evidentie in. Wanneer steeds meer mensen zullen sterven, zullen zij zeggen dat het ligt aan het feit dat nog niet alle mensen gevaccineerd zijn!

Wie had ooit gedacht dat het eugenetisch plan van de wereldelite om de wereldbevolking drastisch te verminderen, zo gemakkelijk zou verlopen? Georganiseerde massamoord, door de bevolking zelf toegejuicht! Terwijl nagenoeg alle onafhankelijke wetenschappers ter wereld waarschuwen voor dit verwoestend medisch experiment wordt het zelfs uitgebreid voor kinderen, waarvoor de covid 19 helemaal geen gevaar betekent. De heilsboodschap “heel de wereldbevolking vaccineren” wordt staalhard doorgedrukt.

De eerbied voor God en voor de waardigheid van de mens zijn uitgeschakeld en vervangen door de pseudoreligie van een politiek van massavaccinatie. Deze geldt nu als het opperste heil voor de gehele mensheid, waarvoor een totalitaire dictatuur en een permanente inquisitie verantwoord geacht worden. Eerbied voor de wetten van God, voor de natuurwet, voor het Evangelie en de Persoon van Jezus Christus, nl. wat de mensheid werkelijk geluk en leven schenkt, het verdwijnt allemaal voor het “heil” van de politiek van de massavaccinatie. 

De Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede heeft reeds in 2004 een volledige handleiding uitgegeven van de sociale leer van de Kerk: “Compendium of the Social Doctrine of the Church”.  (Nederlandse versie) De inhoud hiervan lijkt op een sprookjeswereld, over heel de lijn tegengesteld aan hetgeen we nu in feite beleven. De mens als beeld Gods is het kroonstuk van de schepping.  Zijn leven en waardigheid dienen gekoesterd te worden vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Onze wereld protesteert heftig tegen het leed van dieren of het kappen van bomen, maar aanvaardt wel dat van levende ongeboren baby’s zonder verdoving organen worden weggenomen voor een winstgevende handel.

In de ijver voor het “gemeenschappelijk goed” moet de burgerlijke overheid er voor zorgen dat de burgers hun menselijke waardigheid en vrijheid optimaal kunnen  ontplooien. Het tegendeel is nu wet. Burgers moeten nu hun onderworpenheid aan een totale controle tonen. De universele bestemming van de goederen gaat vóór het privaat bezit.

Wanneer nu 1 % van de wereldbevolking 90 % van alle rijkdommen van deze aarde bezit, is dit gruwelijk en onaanvaardbaar onrecht. Deze rijkdommen komen toe aan alle mensen. Al mag er gerust verschil zijn, niemand heeft ooit enig recht op een immens kapitaal. Verder is er het “subsidiariteitsprincipe”. Een hogere instantie mag de verantwoordelijkheid van een lagere instantie niet af- of overnemen, maar moet deze juist ondersteunen (= subsidere). Ouders hebben de verantwoordelijkheid en vrijheid voor de opvoeding van hun kinderen en de staat moet hen daarbij ondersteunen. De staat heeft geen enkel recht schoolprogramma’s op te leggen over allerlei seksuele of andere ontwrichtende thema’s die de ouders niet willen. De staat heeft geen recht om aan kinderen wat ook op te leggen buiten het gezag van de ouders en zeker niet om kinderen omwille van een ziekelijke staatsideologie van hun ouders weg te nemen.

En dit is nog maar een kleine greep uit de ‘sociale leer van de Kerk”. Als christenen moeten we creatieve weerstand organiseren over heel de lijn opdat mensen in waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid kunnen leven vanuit het gezin als basis-cel van de maatschappij. Van hieruit dient al de rest geregeld te worden: het werk, de economie, de politiek, de internationale gemeenschap, de zorg voor de omgeving, de wereldvrede. Onze tijd is een roep om “Vrije Mensen” te worden die creatief ieder mensonwaardig juk afschudden en de samenleving herstellen in haar volle waardigheid,  rechtvaardigheid en schoonheid tot geluk van allen.

*

Na enig nieuws uit de gemeenschap onder Flitsen willen we het systematisch verdwijnen van de christenen in het Midden Oosten onder de aandacht brengen: Het drama van de christenen in het Midden Oosten. En dit nog biedt ruime informatie over Syrië, corona, geopolitiek, moraal, geloof en Kerk.

P. Daniel

Flitsen

Op Sacramentsdagavond werden duizenden vissen gebracht en in de grote vijver gezet. We hopen dat het een begin is van een vissenkwekerij waarmee we op termijn de bevolking kunnen  helpen. Er wordt nog een fonteintje  in  deze vijver voorzien opdat de vissen voldoende zuurstof zouden hebben en er zullen nog bomen rondom de vijver geplant worden.

Nvdr: Beelden uit Antwerpen n.a.v. Sacramentsdag:

De kinderen van de catechese van de parochie willen graag wekelijks een lange namiddag bij ons doorbrengen. Een leslokaal wordt daarvoor in orde gebracht, waar ze o.m. kunnen leren iconen schilderen. Het is tevens een gelegenheid om hen de schoonheid van het christelijk geloof over te brengen. Er is eerst een onthaal en gesprek in de crypte  dan schilderen van iconen, dan een versnapering en tenslotte ontspanning.

Zondagmiddag werden we verwacht bij onze professor muziek Nabil en zijn vrouw, die ‘n 200 meter verder op wonen. Zij drongen er sterk op aan dat wij eens bij hen kwamen middageten. Zijn vader was een bekend musicus en zijn broer vertelt graag dat hij eens in Moskou ‘n vioolconcert gegeven heeft en  zevenmaal opnieuw op het podium geroepen werd.  Hijzelf heeft in Egypte en Jordanië gestudeerd en speelt 17 instrumenten, vooral de oude, oosterse (Bijbelse) muziekinstrumenten. Terroristen hebben zijn huis en de meesten van zijn instrumenten vernietigd. Het is een eenvoudig maar creatief echtpaar, dat zich met hun drie kinderen opnieuw heeft opgewerkt. Hij is ook een succesvolle tuinier. Rond zijn huis groeien druiven, abrikozen, noten, granaatappels en allerlei kruiden, waar hij graag van meedeelt. Ergens heeft hij op een amandelboom een stek van een abrikozenboom en een stek van een pruimenboom geënt. En op zijn dak houdt hij een ‘n 25-tal duiven. Het werd een lange, gezellige namiddag van vertellen, zingen en spelen. Dat is de Syrische familiegeest.

Zoals iedere verjaardag wordt gevierd,  zo werd ook de mijne deze week niet vergeten. Wegens de behoorlijke leeftijd was het een speciale viering. ’s Namiddags kwamen abouna Georges en enkele families die met ons klooster nauw meeleven naar de kleine binnentuin. De kinderen zorgden voor een humoristische  poppenspel, de fraters beelden het leven van de heilige Norbertus uit, stichter van de Orde der Norbertijnen, waartoe ik behoor en die dit jaar haar jubileum van 900 j. viert. De professor muziek zorgde  voor de nodige ritmische muziek op een luit.

Het drama van de christenen in het Midden Oosten

Terwijl het westen sterk aan het “islamiseren” is en de Arabische wereld aan het “re-islamiseren”, wordt het voortbestaan van christenen in het Midden Oosten al decennia bedreigd. Christenen hebben daar steeds een bijzonder grote bijdrage geleverd aan de eenheid, de vrede en de opbouw van de samenleving. Hun bijdrage was steeds veel groter dan hun percentage  liet vermoeden.

De zionisten willen een zuivere joodse staat, wat niets te maken heeft met het authentieke joodse geloof of met de Bijbelse beloften aan het joodse volk. Integendeel. Overigens hebben vele Palestijnen blijkbaar meer joods bloed dan de zionisten zelf, zodat de zionisten de eigenlijke antisemieten zijn. De rabbijnen van Neturei Karta (nkusa) blijven terecht de gruwel van de zionisten en hun staat aanklagen.

Nadat het niet lukte om de Palestijnen (soennieten) naar de vruchtbaarste streek van Syrië te verdrijven, organiseerde H. Kissinger een verhuis naar Libanon. Het christelijke Libanon, eens “het Zwitserland van het Midden-Oosten”, werd door de oorlog van 1975-1990 een overwegend soenitisch land, hoewel het hart christelijk blijft. Na de recente aanslag op de haven van Beiroet, waarbij de christelijke wijk het meest getroffen werd, kregen de soennieten forse hulp terwijl de internationale gemeenschap geen enkele hulp wil verlenen aan de christenen.

In Irak waren 2 miljoen christenen. Colin Powell kon in de UNO met succes zijn monsterleugens over de massavernietigingswapens in Irak aan alle wereldleiders verkopen als verantwoording  voor de vernietiging van het land onder het motto “voor de vrijheid van Irak”! Inmiddels blijven er  nog 2 à 300.000 christenen over en is de sharia ingeschreven in de  grondwet, waardoor christenen dus tweederangsburgers zijn. Het recente bezoek van paus Franciscus aan Irak werd door allen toegejuicht en was zeker een bemoediging maar heeft uiteindelijk aan de dramatische toestand van de christenen totaal niets veranderd.

Op de vraag, wat wij kunnen doen voor de christenen in Syrië, luidt het antwoord: “Bid voor ons!”. Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Wanneer ik in Syrië kwam, juist voor de oorlog, waren er eveneens 2 miljoen christenen. Nu zijn er nauwelijks nog 1/3e of 700.000. Het is het westen niet gelukt de harmonieuze samenleving in Syrië te vervangen door een fanatiek islamitisch regime dat voor de gewenste chaos zorgt. Het westen heeft zijn militaire oorlog tegen Syrië  verloren. De laatste Syrische presidentsverkiezingen hebben op overweldigende wijze aangetoond dat het volk eensgezind blijft samen met  het leger, de regering en de president, in zijn  strijd tegen alle buitenlandse pogingen om deze harmonieuze lekenstaat te ontwrichten. De economische oorlog van het westen tegen Syrië is echter wurgend voor het leven. Vele christenen horen tot de hoger opgeleiden zoals ingenieurs en apothekers. Wanneer hun kinderen geen toekomst zien, voelen velen zich verplicht om naar het buitenland te trekken, terwijl anderen welbewust willen blijven om aan de heropbouw van het land mee te werken. De Koerden, gesteund door de VS bezetten  ongeveer 1/3e van het land (NO) en verdelen de rijkste oliebronnen onder elkaar. Een onafhankelijk Koerdistan zal er nooit komen omdat Turkije dit met alle middelen zal verhinderen, omwille van de mogelijke  weerslag op de Turkse Koerden. In deze streek, waar eens het christendom zo sterk aanwezig was met het Aramees, de taal van Jezus,  zijn de christenen verdreven, uitgemoord of verdwenen. Ondertussen is er een heropflakkering van allerlei islamitische, fanatieke groepen. Het afstoken van de oogst en het stelen van het graan door VS en Turkije gaan onverminderd voort, door gespecialiseerde terroristen. Tot welke beweging ze behoren heeft weinig belang, of ze gesteund worden door Turkije of door de VS en of ze Al-Qaeda zijn of IS maakt evenmin enig verschil uit. Ze hebben allemaal dezelfde gruwelijke werkwijze en dezelfde doelstellingen. En christenen zullen altijd bij de meest bedreigde bevolkingsgroep horen. Positief is echter dat de christenen echt aanvaard en gewaardeerd worden door de Syrische bevolking zelf. Je ziet ook hoe met de grote christelijke feestdagen de nationale zenders vol waardering de mooie diensten uitzenden en hoe christenen  fier en vrij hun geloof beleven. De kleine groep orthodoxe christenen die dit jaar Goede Vrijdag hebben gevierd in de straten van Aleppo en Damascus wekten de indruk alsof het een volksviering was van heel Syrië! Geloof en godsdienst in de Syrische (moslim) lekenstaat is ongeveer het tegendeel van het kleurloze, Belgische, kardinale “Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving”!

Syrië is de bakermat van de menselijke beschaving en de wieg van de grote godsdiensten, vooral van het christelijk geloof. De grootste tragedie is misschien wel de onverschilligheid van het westen en het westers christendom voor de geleidelijke verdwijning of uitroeiing van de christenen.  Oproepen van oosterse patriarchen of religieuze gemeenschappen aan de westerse hiërarchie of religieuze  communiteiten worden eenvoudig niet gehoord en niet beantwoord. Het westen lijkt niet geïnteresseerd in het feit dat de wortels van de boom worden doorgehakt, zodat uiteindelijk de hele boom verdort.

En dit nog

*

*

*