Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In een interview van zaterdag voor het Libanese dagblad al-Akhbar heeft de gouverneur van Hassakah (N.O. Syrië), Ghassan Halim Khalil uitgelegd hoe de ruwe olie uit de rijkste Syrische bronnen, onrechtmatig uitgebaat door een Amerikaanse oliemaatschappij,  gestolen wordt. Koerdische strijders, (zogenaamde Syrische Democratische Krachten, SDF) worden door Amerikaanse troepen geholpen en gesteund om met trucs de olie naar Irak te smokkelen.  D. Trump wilde de VS troepen terugtrekken, maar het Pentagon zorgde in oktober 2019 nog voor meer troepen. Terwijl het Syrische volk steeds meer koude en honger lijdt (gebrek aan elektriciteit en mazout), worden op die wijze 140.000 barrel (1 barrel: 159 liter) per dag gestolen! (…)

De gouverneur van Idlib (N.W. Syrië), Mumammad Natouf meldt dat er in Trunbeh (Saraqib) een nieuwe corridor werd geopend door het Syrische leger en de Russen, in samenwerking met de Syrische Rode Halve Maan. Ze willen alle mensen die uit Idlib (in handen van terroristen), wensen terug te keren naar hun woonplaatsen, die (inmiddels door het Syrische leger bevrijd)  daartoe alle mogelijkheden geven. Er zijn o.m. 3000 hogeschoolstudenten en 3300 leerlingen van de basisschool die zo eindelijk hun studies willen verder zetten. Helaas, dag na dag beletten de terroristen  hun vertrek door raketten af te schieten op de corridor en  hen die willen vertrekken met  machinegeweren te bedreigen.

Door een criminele eensgezindheid wordt dit allemaal gewoon door het westen aanvaard. Syrië moet kapot en het volk moet creperen voor het eigenbelang van enkele schurkenstaten. En dit wordt gerechtvaardigd omdat volgens de openbare opinie, de VS de IS  bestrijden en de “vrijheidsstrijders” in Idlib zorgen voor de bescherming van het volk. De waarheid is precies omgekeerd en het is een gruwelijke werkelijkheid. Het Syrische volk  blijft eensgezind, samen met het leger, de regering en de president weerstand bieden aan dit verwoestend internationaal terrorisme. Vandaar de voortdurende protesten van het volk tegen de bezetting van de Golan door de zionisten en tegen de bezetting van het noorden door de VS en Turkije. De vraag is: hoe kunnen de westerse media en politici al een decennium lang zo eensgezind de openbare opinie vergiftigen en daarmee een onschuldig volk in de grootste ellende storten?

Dezelfde vraag geldt voor ons land in verband met covid 19 en de onmenselijke dwangmaatregelen. Hoe is het mogelijk dat er onder de bevolking (nog) zulk een brede eensgezindheid blijft bestaan om dit  te aanvaarden, terwijl het steeds duidelijker wordt dat het gaat om een door wereldheersers gewilde vernietiging van de beschaving, de grootste misdaad tegen de menselijkheid aller tijden? De wetenschap heeft aangetoond: het is een seizoensgriep met een sterftecijfer van 0,05 % voor mensen onder de 70 jaar, de ziekenhuisopnamen waren in 2020 33 % lager dan in 2019,  de lockdown biedt volgens prof. John Ioannidis van de Stanford University (en vele anderen) geen enkele beschermende waarde tegen deze griep maar wel een verwoesting van de samenleving, de PCR test, die nu alom misbruikt wordt om angst te zaaien, is niet geschikt om besmetting vast te stellen, een vaccin is helemaal niet nodig en de huidige covid 19 vaccins zijn eigenlijk genetische therapieën en geen vaccins, het zijn medische experimenten met ongekende gevolgen op korte en lange termijn (nog afgezien van het feit dat de meeste covid 19 vaccins cellijnen van bewust gedode kinderen gebruiken!). Terwijl wereldwijd de ergste nevenwerkingen gemeld worden van deze vaccinatie, staan toch mensen aan te schuiven om gevaccineerd te worden! De Amerikaanse commissie voor controle (CDC) heeft tot 12 februari al 15.923 bijwerkingen gemeld en niet minder dan 929 sterfgevallen.

Zelfs het hoogste kerkelijk gezag pleit onomwonden voor het vaccin en wordt op misdadige wijze een voorvechter van de nieuwe wereldorde, de “great reset” en al wat de mensheid nu naar haar verderf leidt. Ook bisschoppen laten hun kerken als vaccinatiecentra gebruiken en menen dat zij met deze ontheiliging een goede daad stellen. En zo groeit er in de westen steeds meer een godslasterlijke eensgezindheid.

Er is een grote eensgezindheid om de natuurwet, de goddelijke wetten en de tien geboden niet alleen niet te eren maar actief te bestrijden. Onze wereld als “schepping Gods” moet vernietigd worden. Dit gebeurt in een massale strijd tegen de eerbied voor het leven, tegen de eigenheid van man en vrouw, tegen de diepe betekenis van het huwelijk, tegen het algemeen goed van de samenleving, tegen de vrijheid van iedere gezonde menselijke onderneming, tegen het christelijk geloof en de christelijke eredienst…Eens te meer werpt het laatste Bijbelboek, de Openbaring van de heilige Johannes licht op de huidige wereldsituatie. Het is de oude strijd van de Satan (de Draak, de beesten genoemd) tegen het Lam Gods.  De wereld heersers en koningen zijn onderworpen aan het beest: “Zij zijn één van zin en hun macht en gezag geven zij aan het beest. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen…” (Openbaring 17, 13v). Dit is het “Babylon, vol met walgelijke onreinheden… dronken van het bloed van de heiligen en het bloed van Jezus’ martelaren” (17, 5v).

Steeds meer mensen worden zich bewust van deze georganiseerde zelfvernietiging, waarvan onze régimes de slaafse uitvoerders zijn. Toch groeit het verzet (zie https://bewusteburgers.be; https://bewusteburgers.be/brieven-documenten). Ze geven een overvloed aan degelijke informatie, brieven en documenten,  waarmee je je kinderen  kan beschermen, info over PCR-tests, over vaccinatie enzovoort. In Nederland heeft de horeca besloten hun vrijheid tot leven zelf terug in handen te nemen en zal massaal opengaan op 2 maart. Een groep juristen zal hen bij moeilijkheden bijstaan en bepaalde burgemeesters zijn niet meer bereid de waanzin van een corrupte regering en psychopathische wereldleiders te steunen (Karel Beckman en Jeroen Pols van Viruswaanzin:

De criminele, godslasterlijke, eensgezinde vernietiging van deze beschaving moet gestopt worden.  We zijn door God geschapen om als vrije mensen te leven en elkaar op te bouwen in waarheid en liefde, schoonheid en goedheid.

*******

Na enkele Flitsen uit onze gemeenschap in de vasten, komen we terug op het Wereldwijd gebed tot de Messias op zondag 21/2/21. Volgt een zeer merkwaardig Gebed tegen pandemie. In Wijsheid uit de woestijn mediteren we over de diepe betekenis van een “quarantaine” in de woestijn. In En dit nog vind je ons vorig bericht aangevuld en geïllustreerd, alsook tal van actuele info over Syrië, corona en geopolitiek.         

Flitsen

“Colybes”

Zaterdag was het in de byzantijnse liturgie de dag van de “colybes” (gekookte en gesuikerde granen). Op zaterdag van de eerste week van de vasten, 16 februari 362, heeft Juliaan de Afvallige, die met alle geweld het heidendom weer wilde invoeren, gezorgd dat er op de markt alleen maar vlees ter beschikking zou zijn dat aan de afgoden was geofferd, besprenkeld met bloed van martelaren. De heilige martelaar Theodorus, Tiron genaamd (+ begin 4e eeuw) verscheen echter in een droom aan Eudoxe, aartsbisschop van Constantinopel om hem hiervan te verwittigen. De bisschop verwittigde de gelovigen en die maakten die dag een gebak met gekookte en gesuikerde granen en niemand kocht vlees. Dit gebeuren word beschreven door Nectarius, de patriarch van Constantinopel (381-397; P.G., t. 39, 1821-1840). Traditioneel eten wij die dag ook gekookte en gesuikerde granen.

De sacrofaag van Julianus (links) bij het Istanbul Archaeological Museum.
Istanbul Archaeological Museum: linkse sarcofaag Juliaan de Afvallige.

Zondag van de orthodoxie

De zondag was toegewijd aan de iconen: de “zondag van de orthodoxie”. De iconenbestrijders of “iconoclasten” hebben  de oosterse kerk met een laatste verwoestende ketterij gedurende meer dan een eeuw in vuur en vlam gezet. In 787 had het oecumenisch concilie van Nicea de geoorloofdheid van de verering van iconen bepaald omdat de verering gaat naar God en de heiligen zelf. Daarna begon de strijd toch weer opnieuw en werd pas beslecht door een concilie in 843. Aan het einde van de Lauden hielden we een processie, waarbij iedereen een icoon meedroeg. Hierop volgde de Eucharistie van de  1e zondag van de vasten, waarna we het Allerheiligste Sacrament uitstelden  tot en met de vespers om 18. 00 u. Zo wilden we aansluiten bij de oproep van de joden in Israël, die deze avond over heel de wereld wilden bidden opdat de Messias zich zou openbaren.

Wereldwijd gebed tot de Messias op zondag 21/2/2021

Ziehier het gebed dat de joden zondagavond wereldwijd hebben gebeden: “Heer van het universum, wij allen, de kinderen van Israël,  op het zelfde ogenblik verenigd over heel de wereld, wij roepen tot U. Wil ons gebed aanvaarden met genade en welwillendheid. Wij danken U oprecht voor alle zegeningen van iedere dag. Maar wij danken U tevens dat Gij uiteindelijk de Messias wilt openbaren, opdat wij nu met barmhartigheid bevrijd worden van deze te lange ballingschap  en van alle lijden en U ons de vrede in de wereld wil geven. Wij kunnen niet meer wachten.  Wij verlangen dat uw Naam, groot en een, geopenbaard zou worden en dat Gij aanwezig komt in uw heiligdom (de heropgebouwde tempel) te midden van ons”. Dit laatste kunnen we uiteraard niet aanvaarden. De heropgebouwde tempel kan alleen een plaats zijn voor de antichrist. Jezus is de nieuwe tempel, het nieuwe offer en het nieuwe altaar tegelijk. Een van onze zusters heeft dit gebed met weglating van de komst in de herbouwde tempel aldus vervolledigd: “En wij, uw kinderen van het Nieuwe Verbond, wij bidden opdat uw Gelaat geopenbaard wordt aan onze geliefde broeders en zusters van het joodse volk, dat hun hart zich opent om U te ontvangen en te ontmoeten als hun zozeer verlangde Messias, Yeshua Hamashiah en dat uw komst eindelijk nabij zou zijn: Ch’ma Jisraël, Adonai Elohenu, Adonai Echad…”  Ons gebed samen met onze joodse broeders eindigden we na de vespers met het zingen van de geliefde, hartstochtelijke,  religieuze Israëlische liederen: Ch’ma JisraëlHeveinu sjalom aleichem…Hinnee mah tov…

Wij bidden vooral opdat de ware Messias zou aanvaard worden. Jezus van Nazareth heeft alle profetieën over de Messias vervuld. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. Als zachtmoedige koning reed Hij op een ezel Jeruzalem binnen. Door zijn sterven op het kruis en zijn verrijzenis heeft Hij de taak van de verlossing van   de mensheid, de taak van de “Dienaar van God” (Jesaja 52-53) op verrassend concrete wijze vervuld. In ons gebed vandaag bidden we om vergeving, omdat we de uitverkiezing van het volk van Israël niet altijd ten volle hebben erkend.  Vervolgens bidden we opdat een groot deel van het joodse volk van zijn blindheid zou genezen, dankbaar om het feit dat er reeds vele miljoenen joden zijn (als we de ‘marranen’ van Spanje en Portugal er bij rekenen), “de messiaanse joden”, die Jezus wel ten volle erkennen als de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de hele wereld. Zij noemen zich uitdrukkelijk niet “christen” maar “messiaans”. Het eerste komt immers van het Griekse woord “Christos” en het tweede van het Hebreeuwse woord “Machiach”, de inhoud betekent echter hetzelfde: de Gezalfde.

Een zeer hoopvolle beweging is die van “Op weg naar het tweede Concilie van Jeruzalem” (Toward Jerusalem Council II: www.tjcii.org). Midden 1e eeuw hebben de apostelen in een eerste “concilie” de heidenen opgenomen in de ene Kerk van Jezus Christus zonder hen te verplichten jood te worden (Handelingen 15, Romeinen  9, 10 en 11; Efeziërs 2, 11-22). We bidden opdat ooit “de kerk van de volken” eveneens de eigenheid van “de kerk van de joden” ten volle zou erkennen, zoals dit aanvankelijk was in het Antiochië van de heilige Paulus. We moeten de messiaanse joden de vrijheid gunnen om  de joodse gebruiken uit Jezus tijd te hernemen en te leven zoals de apostelen. Zoals de oosterse en westerse kerk elkaar verrijken, zo zouden de “christelijke” en de  “messiaanse” kerk  eveneens  een grote verrijking voor elkaar kunnen  worden tot opbouw van de ene Kerk van Jezus Christus. Zowel vanuit de joden als vanuit de christenen is tjcii  sinds de jaren  90 van vorige eeuw werkelijk een groeiende wereldbeweging geworden. In die zin bidden we voor het herstel van de oorspronkelijke eenheid van de Kerk in verscheidenheid. Het is tevens een beweging van een wederzijds en nederig om vergeving vragen.

Gebed tegen pandemie

Onderaan op een oude en kostbare icoon van O.L Vrouw die haar Kind voedt (Galactotrofousa), heeft moeder Agnes-Mariam dit gebed gevonden tegen een pandemie. Volgens haar gedetailleerde studie is het de Arabische vertaling van een Latijns gebed, afkomstig uit een kerstpreek van Pierre Damascenus, bisschop van Damascus in de 8e eeuw:

  • “Ster van de Hemel, die de Heer heeft gevoed en de dodelijke pest hebt overwonnen, die door het eerste mensenpaar  werd geplant. Moge deze ster nu de hemelse lichamen weerhouden die met hun gevechten het volk teisteren met de vreselijke wonden van de dood. O aller vroomste Ster van de zee, red ons van de pest. Verhoor ons, Onze Lieve Vrouw, want uw Zoon die U eert, kan U niets weigeren. O Jezus, red ons, waarvoor de Maagd Maria tot u bidt.
  • Red ons aller vroomste Moeder Gods
  • Gij die de kop van de slang hebt verpletterd, kom ons ter hulp”

De aanwezigheid van dit gebed op de icoon kan verklaard worden door het feit dat Aleppo, waar de voornaamste schilders werkten, regelmatig geteisterd werd door de pest.

Volgens de traditie zou de apostel Bartholomeus in 1317 verschenen zijn aan de zusters clarissen van Coimbra in Portugal en hen dit gebed gegeven hebben toen heel de stad geteisterd werd door de pest. Dit klooster werd hersticht in 1314 door de heilige Elisabeth van Hongarije (koningin Isabelle van Aragon + 1336). De religieuzen baden dit gebed en bleven gespaard. Ook wij hebben deze maand na de maaltijd dit gebed iedere dag gebeden.

The "Stella Caeli Extirpavit" Chant in Time of Pestilence (English & Latin)  - BeautySoAncient | Beautiful, Traditional Catholicism
https://www.beautysoancient.com/the-stella-caeli-extirpavit-chant-in-time-of-pestilence-english-latin/

Dit is een van de mooiste iconen, (tempera op hout, 46×35,5 cm) geschilderd door de “prins van de melchitische schilders”  Nehmetallah al-Mussawer tussen 1700 en 1710 (de uitvoerige studie van moeder Agnes-Mariam hopen we eens op onze website te zetten: www.maryakub.net.)

Nvdr: In afwachting kunnen de geïnteresseerden in Arabische iconografie, een kijkje nemen bij Icones Arabes, Mystères d’Orient

Wijsheid uit de woestijn (6) – Over de woestijn (I)

Aan het begin van de vastentijd willen we stilstaan bij het mysterie van de woestijn. Waarom ging Jezus de woestijn in om te vasten? Waarom niet in de bergen of bij een meer, bijvoorbeeld? We verlaten even de woestijnvader  Dorotheus, wiens leer we bestudeerden gedurende de voorbij weken, om het thema van de woestijn uit te diepen. We volgen een conferentie van Moeder Agnes Mariam van het Kruis, overste van onze Gemeenschap.

De christenen, in hun “Paasopgang”, vasten gedurende een periode van veertig dagen om Christus te volgen in de woestijn. Dit thema is zeer rijk. De Heilige Schrift kent verschillende betekenissen van de woestijn.  Ziehier het Evangelie van Mattheus: “Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om door de duivel bekoord te worden”. En toen hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, had hij honger ”(Mt 4, 1).  

Net na zijn doop door Johannes de Doper werd Jezus “door de Geest gedreven” (vgl. Mc 1,12-13) naar de woestijn. Het Evangelie van Johannes vermeldt deze woestijn-episode niet, maar wel dat  Johannes de Doper mensen doopte  in de Jordaan en naar Jezus verwijzend, uitriep: “Zie, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh. 1, 29 en 36). Als hij eenvoudig gezegd had: “Zie het Lam Gods“, zou het verband al duidelijk zijn met het Paaslam, het volmaakte lam, één jaar oud, dat volgens Mozes’ wet door het volk van Israël tussen twee avonden geslacht moest worden.  Met het bloed moesten de deurposten en bovendorpels bestreken worden, opdat  de engel van het verderf zou voorbijgaan. Daarna werd staande en in haast dit als een Pascha voor de Heer gegeten (vgl. Ex. 12, 6-13). 

Maar omdat hij eraan toevoegt “die de zonden van de wereld wegneemt”, denken we spontaan aan de zondebok die in de woestijn werd gestuurd om de zonden van het volk te dragen.  Hoewel beiden de “zonden” dragen, zijn de “zondebok” en het “Lam Gods” tegengestelde figuren. Het  beeld werd omgevormd.  In het Oude Testament offerde de hogepriester op de verzoendag (Jom Kippoer) een offer voor de zonden van hemzelf en van het hele volk (vgl. Lev. 16 en Heb. 16).  Ziehier de ritus in detail: Aäron [= de hogepriester] nam twee bokken en plaatste ze voor de Heer bij de deur van de tabernakel. Aäron wierp het lot op de twee bokken, één lot voor de Heer en één lot voor Azazel. En Aäron bracht de bok, waarop het lot gevallen was voor de Heer, en offerde hem tot een zondoffer. De bok waarop het lot voor Azazel viel, werd levend voor het aangezicht van de Heer geplaatst om als verzoening te dienen en werd in de woestijn losgelaten voor Azazel(Vgl. Lev 16:7-10). 

Deze bok wordt de zondebok genoemd. Op dit dier beleed Aäron zijn zonden en de zonden van het volk. Daarna stuurde hij die in de woestijn voor Azazel (een gevallen engel). Dit symbool benadrukt dat de duivel in de woestijn woont. De woestijn is de plaats van de duivel, net als het paradijs de plaats van God is. Merk op dat de zondebok de zonden draagt die noodzakelijkerwijs ver van het aangezicht van de Heer blijven. Het was ondenkbaar dat een enkele zonde, een enkele overtreding voor het aangezicht van God kon verschijnen.  De zondebok droeg dus de zonden van het volk naar Azazel in de woestijn, maar het Lam Gods draagt de zonden in de tegenovergestelde richting. De zondebok droeg de zonden van de poort van het Heiligdom naar de woestijn. Het Lam Gods dat de zonden van de wereld draagt, haalt de zonden uit de woestijn om ze naar het Heiligdom te brengen. Wij zien dit heel duidelijk in de Brief aan de Hebreeën, waar geschreven staat  over Christus, de Hogepriester, dat Hij door zijn eigen bloed (Kruisdood), de verzoening voor de zonden voltrekt en het eeuwige Heiligdom, dat niet met mensenhanden is gemaakt, binnengaat (vgl. Hebr. 9, 11-12).

Christus ging de woestijn in, om de zonden van de wereld voor altijd van Azazel weg te nemen, zodat deze ze niet langer zou gebruiken om “de broeders dag en nacht voor de troon van God te beschuldigen1” (Openb. 12, 10; Zach. 3, 1). Voordat Hij die zonden droeg en de wettige schuldbrief  (χειρογραφον) die ons veroordeelde aan het kruis spijkerde (Kol 2,14), droeg Hij ze in zijn geest, toen Hij in de woestijn werd bekoord door de duivel. Hij zag de zonde onder ogen waarmee ieder mens in zijn leven geconfronteerd wordt en Hij zegevierde. Beter nog, Hij ging naar de plaats waar Satan Adam oorspronkelijk had verleid : niet in het Paradijs, waarvan de toegang is afgesloten door de Cherubijnen (engelen) die met het vlammende zwaard de deur bewaken (vgl. Gen. 3, 242), maar in de woestijn, want buiten het Paradijs van de gemeenschap met God is de geschapen wereld een woestijn.

De Heer ging dus in quarantaine, de woestijn in, om ons eraan te herinneren dat wij ver van Hem verwijderd zijn en ook om de verantwoordelijkheid op Zich te nemen voor de keuze die Adam niet gemaakt heeft. Ieder mens heeft de keuze om ja of nee te zeggen tegen God. Wij denken dat Adams’ zonde is dat hij van die boom gegeten heeft, maar als we de tekst lezen, begrijpen we dat Adams’ zonde voorafgegaan werd door een niet-keuze. Hij had geen ja gezegd tegen de boom van het leven en geen nee tegen de boom van de kennis van goed en kwaad.  

Het niet bepalen van zijn wil is al het begin van de zonde. Vandaag  zijn er veel jonge mensen die niet willen trouwen omdat ze nog niet beslist hebben om een keuze te maken. Als we niet kiezen, zijn we maar een stap verwijderd van de val en vallen we in niet-identiteit, in niet-immuniteit. Door te kiezen, verwerft men immuniteit om zichzelf te zijn.  

Jezus, die de woestijn ingaat, gaat naar de plaats waar Adam geen keuze heeft gemaakt : « Ik ken uw werken, gij zijt noch heet noch koud. Was je maar heet of koud. Omdat jullie lauw zijn en warm noch koud, zal ik jullie uit mijn mond spuwen » (Openb. 3:15-16) zegt de Heer.  Elia zei tot de Israëlieten, die aarzelden tussen het volgen van God en de afgod van Baäl: “Hoelang zullen jullie nog op twee gedachten hinken? Indien de Heer God is, volg Hem; indien het Baäl is, volg dan Baäl” (1 Kon 18, 21). Vastberadenheid is zichzelf worden, uit de chaos komen: ja of nee zeggen. Jezus ging de woestijn in, gedreven door de Geest. Moge ons leven ook geleid worden door de Geest. Boven alles, moeten we er zijn om ja te zeggen. De Geest kan iemand die onbeslist is niet duwen; de Heilige Geest is met degene die bestaat, die vastbesloten is om de tegenstander [de duivel], die zijn keuze beproeft, tegemoet te treden. Wat weet hij die geen bekoringen heeft gekend?

1 Satan is degene die ons, u en ik en alle mensen, beschuldigt voor het aangezicht  van de Heer.

2  “Hij verjoeg dus de mens uit de tuin en aan de oostkant van de tuin van Eden  plaatste Hij de cherubs en de vlam van het wentelend zwaard, om de weg naar de boom van het leven te bewaken” (Gn 3, 24)

Volgende week meer !

 Fr. Jean

En dit nog: