Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden uit de Latijnse liturgie van zondag (Mat. 25, 1-13) is wellicht de meest onwezenlijke van alle gelijkenissen. Een bruidegom komt onverwachts om middernacht terug, zonder  bruid. Dan moet het bruiloftsfeest nog beginnen. En de meisjes die olievoorraad gingen halen worden onherroepelijk buiten gesloten. Toch heeft deze parabel juist voor onze tijd een bijzondere betekenis.

De parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden - Museum Boijmans Van  Beuningen
Pieter Feddes van Harlingen (ca. 1640-1650) , museum Boymans Van Beuningen

De Bruidegom is Jezus Christus. Hij komt niet voor een super mooie koningin of machtige First Lady maar voor u en mij, zijn Kerk, zijn Bruid. Hij wil één worden met ons, het “Mystieke Lichaam van Christus”. Reeds het eerste Bijbelboek, Genesis maakt duidelijk dat het Gods verlangen is de mens te laten delen in zijn volmaakt geluk. Het eerste mensenpaar heeft dit aanbod echter  hoogmoedig afgewezen. Deze catastrofale zonde heeft God zelf goed gemaakt door mens te worden in Jezus Christus, te sterven op het Kruis en te verrijzen. Hij dringt echter zijn geluk niet aan ons op. Hij gaf ons verstand en vrije wil. De grootheid van de mens bestaat er in dat hij met hart en ziel het liefdesaanbod van God beantwoordt. Daarin vindt de mens ook de volheid van zijn  leven.  En de Wederkomst van Jezus zal de apotheose zijn van zijn verlossingswerk.  Het hoe en wanneer hiervan liggen totaal buiten het menselijk kennen en kunnen, precies zoals de schepping en zoals de verrijzenis. Zij overstijgen ons. Zij vinden plaats “midden in de nacht”. Daarom moeten we bijzonder waakzaam blijven. De dwaze maagden uit de parabel doen zo maar wat mee. Ze zijn er met hun  hart niet bij en dat is heel erg.

Op dit ogenblik ervaren 328 miljoen Amerikanen wat een beschavingscrisis is die kan leiden tot een burgeroorlog, al kan het nog lang aanslepen. En zoals het Warschaupact al dood was voordat de Sovjetunie instortte, zo mogen we verwachten dat de NAVO zal sterven voordat Amerika in stukken breekt. Hiermee zal de westerse wereldoverheersing eindigen.

6 september 1620 - De Mayflower vertrekt uit Plymouth
Mayflower, William Halsall (1882)

De 67 “Pelgrim vaders” met hun boot de Mayflower, die in het begin van de 17e eeuw Amerika gesticht hebben, waren puriteinse, Engelse christenen. Nu zijn er machtige groepen die het geloof in God opgegeven hebben maar wel fanatiek, racistisch, puriteins en extremistisch zijn. Was de slogan tot heden: De Russen hebben de presidentsverkiezingen gemanipuleerd. Nu  klinkt het: Er is niets mis met de presidentsverkiezingen. En de massale fraude, de leugens, het bedrog en onrecht worden door de machtige media als het hoogste goed voorgehouden en door heel de wereld overgenomen. Waarheid en deugd, liefde en rechtvaardigheid worden vervangen door leugen en alles vernietigend geweld. En dit was nauwkeurig voorbereid door machten van de duisternis. Hieruit kunnen we aflezen hoe de ontwrichting van andere landen en volken  voorzien wordt. Syrië mag hiervan al een bittere voorproef smaken. Er zullen niet veel landen zoals Syrië in staat zijn om stand te houden tegen een decennium lang opgevoerd terrorisme vanwege de “internationale gemeenschap” (de hoogste internationale organisaties incluis) en dan nog zulk een vluchtelingenconferentie organiseren zoals deze week in Damascus gebeurde! Neen, deze presidentsverkiezingen gingen niet over goed bestuur, zoals de corona campagne niets te maken heeft met de bescherming van de volksgezondheid en de internationale bekommernis voor Syrië niets te maken heeft met de rechtvaardige opbouw van het land. Het gaat om pogingen tot de vernietiging van de samenleving en om brutale wereldoverheersing door lugubere machten. Deze niets ontziende strijd van Kwaad tegen Goed komt in een steeds hogere versnelling.

Iedere dag toegewijd zijn aan de kranten en het TV nieuws, de algehele afzondering, de mondmaskers, de 1,5 m afstand en het vermijden van publieke liturgische vieringen, is catastrofaal, vernietigend voor de waarheid,  rechtvaardigheid en menselijk samenleven.

Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken… ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen’. Let dus goed op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, weest niet onverstandig maar tracht te begrijpen wat de Heer wil” (Efeziërs 5, 11-17). Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij verkondigen zijn dood en verrijzenis totdat Hij wederkomt.

——

Na kort nieuws uit de gemeenschap, aangevuld met enkele foto’s achteraan*, volgt een eerste deel van een boeiend artikel vanuit onze gemeenschap over het charisma van de kerk van Antiochië. Daarna stellen we de vraag of de christenen terug moeten naar de catacomben, met een suggestie omtrent het Angelus. Tenslotte tonen we hoe angst en leugens de miljardairs verrijken.

P. Daniel

*die onze redactie wegens technische redenen niet kan plaatsen

Vrijdag 13 november 2020

Flitsen

De oogst van de olijven is begonnen. ‘n 200 bomen dragen vruchten, vele anderen moeten nog groeien. De recente storm heeft al vele olijven afgeschud. Ondertussen is er nog veel werk aan de amandelen, die gesorteerde moeten worden. Verder werk zie je op de foto’s* achteraan. Gezien de ernst van de toestand waarin we ons met de hele wereldfamilie bevinden hebben we besloten drie kleine geestelijke stappen te zetten. Om 12.00 zullen we met de grote klok het “Angelus” luiden zodat ieder voor dit gebed even kan onderbreken waar hij/zij zich ook bevindt. Om 14.15 u zullen we de “nonen” bidden, dat is juist voordat we het middageten gebruiken. En de avondrecreatie zullen we voortaan afsluiten door het bidden van het rozenhoedje. Tenslotte hebben we deze week een grote ambulance vol geladen met hulpgoederen voor Libanon en die is ook toegekomen!

Antiochië, een roep om eenheid (II)

Het charisma van eenheid van de kerk van Antiochië

Wij zijn met velen één lichaam in Christus, en we zijn allemaal leden van elkaar” (Rm 12,5). Christenen verenigd met hun hoofd, Christus, vormen zijn mystieke lichaam, de Kerk. St. Paul zegt aan de Filippenzen: “Maak mijn vreugde volmaakt, heb één gevoel, één liefde, één ziel, één geest” (Fil. 2,2). Hij weerspiegelt hier het verlangen van de Heer dat Hij tot zijn discipelen uitte net voor Zijn kruisdood: “Moge allen één zijn, zoals U, Vader, in mij bent, en zoals Ik in U ben, opdat ook zij één mogen zijn in Ons, opdat de wereld gelooft dat U Mij gezonden hebt ”(Joh. 17:21).

We stellen ons de vraag: hoe wordt de eenheid van het Lichaam van Christus beleefd in ons Grieks-Melkitisch katholieke[1] bisdom van Homs, Hama en Yabroud, in dewelke onze Orde van de Eenheid van Antiochië[2] is verankerd? Wordt de eenheid, primair kenmerk van het Lichaam van Christus, hier ten volle beleefd?

We willen antwoorden op deze vraag in drie delen. Het eerste deel werd twee weken geleden verduidelijkt door Pater Daniel die een kort overzicht gaf over hoe de Kerk in Antiochië een eenheid kende tussen heidenen en joden die in eenheid hun geloof in Jezus belijden (cf. Hand. 11, 26). Deze eenheid heeft niet lang standgehouden. Beide groepen zijn stilaan van elkaar vervreemd. Nu willen we het verdere verloop in de geschiedenis van de Kerk van Antiochië belichten. Deze Kerk werd dus stilaan uitsluitend heidens (Rond ’70 n.C. hebben we in Antiochië na twee joodse bisschoppen de eerste bisschop uit de heidenen – St Ignatius).  Eerst willen we een beeld schetsen van het patriarchaat van Antiochië tot 451 (het Concilie van Chalcedon)[3], waar er opnieuw een grote splitsing zal plaatsvinden. Daarna reizen we in een snel tempo door tot de geboorte van onze Grieks-Melkitisch Katholieke kerk, gevormd opnieuw na een splitsing in 1724. Doorheen dit moeilijke historische kluwen willen we aantonen dat de Kerk van Antiochië, desondanks haar vele splitsingen, een kenmerkend  charisma van eenheid bewaart. Vervolgens willen we aantonen hoe de Grieks-Melkitisch Katholieke Kerk, sinds haar geboorte tot op de dag van vandaag dit charisma van eenheid belichaamt: ze poogt een brug te zijn tussen Oost en West, tussen orthodoxen en katholieken. We zullen zien dat deze brugpositie pijnlijk is, langs beide kanten wordt ze maar al te vaak verkeerd begrepen. Toch is haar rol volgens ons van kapitaal belang: het is een kenteken van de liefde om een mediator te zijn tussen twee groepen die van elkaar vervreemd zijn.


[1] Wikipedia, Gieks-Melkitisch Katholieke Kerk: “Deze behoort tot de oosters-katholieke kerken en volgt de Byzantijnse ritus. Haar gelovigen bevinden zich in landen als Brazilië, Argentinië, Venezuela, Mexico, Verenigde Staten, Canada Australië, België, Frankrijk en Italië, maar historisch gezien wonen zij in Syrië, Libanon en Palestina (zowel binnen Israël als binnen de Palestijnse Gebieden). Door emigratie in de negentiende en twintigste eeuw zijn er gemeenschappen in Brazilië, Argentinië en de Verenigde Staten ontstaan”. https://nl.wikipedia.org/wiki/Melkitische_Grieks-Katholieke_Kerk, 10 november 2020.

[2] Monastieke Gemeenschap van de Eenheid van Antiochië: www.maryakub.net

[3] Wikipedia, Concile van Chalcedon: Het Concilie van Chalcedon was een oecumenisch concilie dat werd gehouden in het jaar 451 (van 12 oktober tot 1 november) in Chalcedon, een oude Byzantijnse havenstad aan de Bosporus (tegenover Constantinopel) in de provincie Pontus en Bithynia in Klein-Azië, tijdens het pontificaat van paus Leo I. [Het bevestigde de twee onvermengde naturen in Jezus Christus, de goddelijke en de menselijke natuur]. Het wordt vaak gerekend als het Vierde Oecumenische Concilie, en wordt door zowel de Rooms-Katholieke als en Oosters-orthodoxe Kerk erkend, maar niet door de Oriëntaals-orthodoxe Kerk. https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Chalcedon, 10 november 2020.

GRIEKS-MELKITISCH KATHOLIEKE KERK: GEBOORTE EN ROEPING

Ontwikkeling van de Grieks-Melkitische kerk tot het schisma van 1724.

Laten we vooreerst ontdekken hoe het patriarchaat van Antiochië er in de eerste eeuwen in slaagde, ondanks die eerste splitsing met de joden, de eenheid te bewaren onder een veelheid van volkeren en culturen die christen geworden waren: nogmaals een bewijs van haar aangeboren charisma om de eenheid in verdeeldheid te beleven.

“De inheemse bewoners van [natuurlijk Syrië] waren een samensmelting van oude Semitische volkeren die zich door de eeuwen heen [in deze landen] vestigden: Kanaänieten, Feniciërs, Amorieten, Arameeërs en anderen. Als gevolg van de verovering van Alexander de Grote werden in Syrië verschillende Griekse steden gesticht, waaronder Antiochië. Veel van Alexanders troepen bleven in Syrië en vermengden zich met de lokale bevolking. Andere golven deden dit Griekse element later aanzwellen. Afgezien van deze aankomsten uit het noorden en het westen, stroomden Arabische stammen, o.a. Jemenieten, vanuit het zuiden en het oosten Syrië binnen (…) het christendom verspreidde zich onder al deze etnische groepen die oorspronkelijk heidens waren en onder de verschillende joodse kolonies die op zichzelf leefden in de grote steden”[1].

Christenen van deze verschillende etniciteiten vormden een eenheid onder de patriarch[2] van Antiochië. Deze eenheid in verscheidenheid bleef bestaan ​​tot het concilie van Chalcedon[3] (451). Patriarch Maximus van Antiochië verwelkomde de Chalcedonische decreten, maar “verzet kwam (…) uit de oostelijke regio’s van Antiochië, wat leidde (…) tot een splitsing binnen het patriarchaat in twee groepen, waarvan één het concilie goedkeurde (de Melkitische Kerk), en de andere het concilie afkeurde (de Syrische Kerk)”[4]. Elke groep kiest vanaf dan haar patriarch en episcopaat, maar Rome en Constantinopel erkenden enkel de Melkitische patriarch.

De Arabische verovering verankerde deze splitsing en erkende dezelfde rechten voor beide groepen[5]. De Melkieten gingen nauwer aanleunen bij Constantinopel, de niet-Chalcedoniërs lieten stilaan de Griekse taal vallen om een meer ​​specifiek Syrische identiteit op te bouwen door het Aramees (Syriac) te promoten. Toen het grote schisma van 1054[6] tussen Constantinopel en Rome uitbrak, bleven de Melkieten aan de rand van het conflict, hoewel ze nauwer aanleunden bij de positie van Constantinopel. Peter III, patriarch van Antiochië (1053-1056), zal tevergeefs proberen te bemiddelen tussen Cerularius, patriarch van Constantinopel en Leo IX, paus van Rome, om het schisma van 1054 te vermijden. Er volgde echter nooit enige officiële acte van excommunicatie van Antiochië ’s kant jegens Rome[7]; dit is belangrijk en onthult eens te meer de oecumenische rol die de Kerk van Antiochië illustreert.

Aan de vooravond van de periode die ons interesseert, de vorming van de Melkitische Grieks-katholieke Kerk in 1724, moet worden opgemerkt dat de Kerk in deze streken intens leed onder het juk van de Ottomanen die ondertussen Syrië en Egypte hadden veroverd (1516-17) na de val van Constantinopel in 1453[8]. Aanvankelijk was er enige tolerantie, maar al snel werd de gelddorst van de Ottomaanse veroveraars onverzadigbaar. Deze werd enkel gelest door opzettelijke afpersingen en afwijzingen jegens noodlijdende christenen die almaar armer werden[9]. Daarom beschouwden zij als voorzienigheid de hulp die werd geboden door de missionarissen die door de Heilige Congregatie voor de Voortplanting van het Geloof [10] naar deze streken waren gestuurd om de Oriëntalen te onderwijzen in het katholieke geloof [11].

Deze missionarissen werden door Melkitisch orthodoxe bisschoppen uitgenodigd om hun gelovigen de sacramenten van de biecht en de Eucharistie toe te dienen. Christenen hier mochten onder Ottomaanse heerschappij geen eigen seminarie oprichten. Aldus verwelkomden ze deze missionarissen, met de toestemming van de patriarch van Antiochië, om in de kerken te komen prediken[12]. Het behoeft geen betoog dat deze latente latinisering niet door iedereen met evenveel enthousiasme werd onthaald. Geleidelijk aan vormden er zich twee stromingen binnenin het patriarchaat: een die Rome naderde en een andere die Constantinopel trouw bleef. Het patriarchaat van Antiochië kende in deze tijd dus een dubbele gemeenschap met Rome en Constantinopel, wat nogmaals de oecumenische roeping van deze Kerk aanduidt.

Maar de standpunten tussen de twee stromingen verhardden: na de dood van patriarch Athanasius in 1724 “hechtten de Melkieten die Rome gunstig gezind waren zich officieel aan de paus en werden de Grieks Melkitische katholieke kerk; degenen die Rome verwierpen, bleven trouw aan het orthodoxe patriarchaat van Antiochië in gemeenschap met het patriarchaat van Constantinopel [13]. Deze laatste zal dan afstand doen van de titel “Melkitisch” en zichzelf identificeren als de Grieks-orthodoxe Kerk van Antiochië. De toenmalige patriarch van Constantinopel Jeremia III excommuniceerde de nieuwe Grieks-Melkitische katholieke patriarch Cyrillus VI en koos in ruil daarvoor Sylvester de Cyprioot als de Grieks-orthodoxe patriarch van Antiochië.   (wordt vervolgd).

Fr. Jean


[1] DICK Archimandrite Ignace. Sens et vicissitudes de l’uniatisme, L’écartèlement de la double fidélité. Imprimatur Néophytos Edelby, Beyrouth, 1982, p. 88

[2] Wikipedia, Patriarch: “De hoogste bisschoppen in de Oosterse Orthodoxie, de Orientaalse Orthodoxie, de Katholieke kerk (boven de aartsbisschoppen en de primaten) in de kerk van het Oosten worden patriarchen genoemd (en in bepaalde gevallen ook pausen)”. https://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch, 10 november 2020.

[3] Zie noot 3.

[4] Wij vermelden hier niet de kerken uit het Perziscxhe rijk, die in de eerste eeuwen ook onder het patriarchaat ban Antiochië vielen.

[5] DICK Archimandrite Ignace. Sens et vicissitudes de l’uniatisme, L’écartèlement de la double fidélité. Imprimatur Néophytos Edelby, Beyrouth, 1982, p. 84

[6] Wikipedia, Groot Schisma: “Scheuring binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant. Het wordt ook wel het Groot Schisma genoemd, al wordt deze laatste term ook voor het Westers Schisma gebruikt. Hoewel de breuk gewoonlijk gedateerd wordt in 1054, toen beide kerken elkaar wederzijds excommuniceerden, was het schisma tussen oost en west feitelijk het eindresultaat van een voorafgaande eeuwenlange periode van vervreemding tussen de twee kerken”.

[7] Archimandrite Abdallah Raheb, Conception of the union in the Orthodox patriarchate of Antioch, Introduction. https://phoenicia.org/orthodox-antioch-union.html, consulté le 21 octobre 2020.

[8] Ibidem

[9] Ibidem

[10] Opgericht door paus Gregorius XV in 1622.

[11] Mgr. Charbel Maalouf, L’Église melkite, une Église-pont : histoire et spiritualité. YouTube, 23 mai 2015. https://www.youtube.com/watch?v=D3kRrWkzfwo&t=609s, consulté le 21 octobre 2020.

[12] Mgr. Nicholas James Samra, Eastern Catholicism in the Middle East. YouTube, 23 octobre 2014. https://www.youtube.com/watch?v=nQZKDqXcOEo&t=493s, consulté le 24 octobre 2020.

[13] Wikipedia, Eglise grecque-melkite catholique. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_grecque-melkite_catholique, 24 october 2020.

Terug naar de catacomben?

Franse katholieken zijn vorige zondag massaal komen manifesteren voor de kathedraal van Nantes, Lyon, Versailles. Sindsdien heeft “Notre Dame de chrétienté”  alle pelgrims van Chartres opgeroepen te blijven manifesteren tegen het onaanvaardbaar verbod op het publiek vieren van de heilige Eucharistie (www.pourlamesse.fr)

Juist deze week vierde de Latijnse Kerk de wijding van de basiliek van St. Jan van Lateranen. Constantijn had dit paleis gebouwd voor zijn vrouw Fausta en schonk het aan paus Miltiade. In 320 werd er een kerk aan toegevoegd, de eerste in het westen. Paus Silvester wijde deze kerk op 9 november 324. Het was de eerste publieke viering sinds de  vervolgingen. Meer dan duizend jaar zal dit het verblijf van de paus zijn en er zullen 250 concilies plaats vinden, waarvan 5 oecumenische.

Voor de eerste christenen was het als een verrijzenis. Drie eeuwen moesten ze samen komen in het geheim, in de catacomben. Eindelijk konden ze nu publiek de eucharistie vieren.

Zullen duivelse machten in deze eindtijd er in slagen de christenen terug naar de catacomben te voeren? Hoe het ook zij, de levende stenen van de kerk zijn de christenen zelf. Zij zijn “tempel van de heilige Geest” en niemand kan hen beletten zelf de Eucharistie te beleven als het “Mystieke Lichaam van Christus”, overal en altijd, en ook door dit publiek te tonen. Dat alle klokken in ons land op de middag het Angelus luiden!

Angst en leugens om miljardairs te verrijken

De corona is slechts een voorwendsel om een economische chaos op wereldschaal te bewerken en de huidige samenleving te vernietigen zodat de miljardairs zich nog meer kunnen verrijken en de mensheid als hun slaven overheersen. Dit is niet de mening van een naïeve complotdenker maar van prof. Michel Chossudovsky, emeritus prof economie universiteit van Ottawa, gastprofessor aan talrijke universiteiten in Europa, Azie, Latijns-Amerika, stichter en directeur van Centre for Research on Globalisation, Montréal, uitgever van Global Research en schrijver van 12 boeken.

Een grote rol spelen hierbij de tests. De huidige standaard test is de RT-PCR (Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction) of PCR. Zoals de uitvinder en Nobelprijswinnaar, dr. Kary Mullis zelf waarschuwt, kan deze test het virus als zodanig niet ontdekken, wat door andere deskundigen wordt bevestigd (o. a. door onze dr. Pascal Sacré, die ondertussen ontslagen werd omdat hij de waarheid onthulde). Toch wordt deze test wereldwijd gebruikt wat de angst flink verhoogt met honderdduizenden “gevallen”, “besmettingen” en “positieve tests” maar nauwelijks een zieke, omdat ongeveer 90% van de “positieve tests” vals zijn. Ondertussen worden massa’s gezonde mensen onderworpen aan nutteloze of gevaarlijke maatregelen van quarantaine en behandelingen.

Prof. Chossudovsky schets volgend routeplan. Op 18 oktober 2019 had “Event 201” plaats, gesponsord door Bill Gates en het Wereld Economisch Forum (WEF). Het was een voorbereidende oefening voor het virus, “2019-nCoV” genaamd. Op 7 januari 2020 ontdekken de Chinezen een nieuw virus. Van 20-24 januari komt het WEF in Davos samen met miljardairs en machtige internationale personaliteiten en organisaties, o.a. de directeur generaal van het Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), waarvan Bill Gates de voornaamste sponsor is. Hij kondigt ook de ontwikkeling van een covid 19- vaccin aan. Op 30 januari kondigt het WGO een noodsituatie af omwille van Covid 19 af voor de wereldgezondheid, met valse cijfers terwijl  er in werkelijkheid dan slechts 83 “gevallen” zijn in 18 landen, buiten China, dus op een bevolking van 6,4 miljard, [ongehoord, levensgevaarlijk, iedereen de bunker in]! Op 31 januari zijn er 5 “gevallen” in de VS en D. Trump, [geheel gerechtvaardigd], kondigt de stopzetting aan van het luchtverkeer met China. Op 20 februari voert de WGO de angstcampagne op met een fameuze toespraak van dr. Tedros, secretaris generaal. Op 11 maart wordt officieel de “pandemie” uitgeroepen en alle landen (193)  aangesloten bij het WGO worden aangemaand zich voor te bereiden op een wereldwijde catastrofe.  Ondertussen heeft de angst om covid 19 een grote onrust teweeggebracht op de financiële markt met een spectaculaire daling van de Dow Jones. De machtige financiële organisaties en miljardairs, die deze financiële crisis konden voorzien, hebben inmiddels gouden zaken gedaan. Om er maar drie te noemen: de 113 miljard dollar van Jeff Bozz (Amazon) groeiden op 3 maanden tijd met 38,7 %, de 98 miljard van Bill Gates (Microsoft) met 11,7 % en de 54,7 miljard van Mark Zuckenberg (Facebook) met 58, 6 %. Ondertussen regende het ellende over de wereldfamilie met een economische, sociale en politieke chaos. Van de aangesloten landen bij de VN  blokkeerden 190 hun nationale economie. Alleen Wit Rusland, Nicaragua en Zweden weigerden een lockdown.

“Zonder voorgaande in de geschiedenis van de mensheid worden de sektoren van de  wereldeconomie in vele landen bijna  gelijktijdig ontwricht. Kleine en middel grote ondernemingen gaan noodgedwongen failliet. Werkeloosheid en armoede stijgen dramatisch. In bepaalde landen breekt hongersnood uit. De sociale gevolgen van deze maatregelen zijn verwoestend. De weerslag van deze maatregelen op de gezondheid (met dood en ziekte) met daarbij de ontwrichting van de nationale gezondheidszorg overtreft ver het gevaar van covid 19” (Prof M. Chossudovsky, 5 november 2020: La feuille de route de la COVID-19 : Vers un chaos économique mondial et une destruction de la société (Nvdr: klik hier voor Engelstalige versie.

Volgens prof Chossudovsky heeft het “financieel etablissement” in september-oktober 2020 de regeringen gevraagd een tweede programma van faillissementen te organiseren onder voorwendsel van een stijging van positieve tests. Tegelijk namen regeringen nog meer totalitaire maatregelen. Ondernemingen die tot heden nog recht gebleven waren, kregen hierdoor de definitieve doodsteek zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen en de toeristische sector.

“Wat op het spel staat is zonder voorgaande: het is een neoliberaal programma op wereldschaal, geleid door corrupte regeringen in naam van de financiële grootmachten. Het gezond verstand zegt ons dat het afsluiten van de wereldeconomie het leven van de mensen vernietigt. De angstcampagne verstoren is de eerste stap naar de omkering van deze trend” (ibidem).

P.S. Prof. M. Chossudovsky beweert dat de vernietigende maatregelen die nu op de volken  drukken, eigenlijk het werk zijn van het grootkapitaal dat daarvoor “corrupte regeringen” gebruikt. Hierbij zullen velen denken aan andere landen dan de Europese democratieën. Edoch, in Tegenstroom vind je een onderzoek onder de titel “Wiens brood men eet…” waaruit blijkt dat de meesten van hen die in de huidige Belgische regering het beleid bepalen, flink betaald worden door Bill Gates Foundation.  Laten we niet blind zijn!

En dit nog