Quo vadis, Syria?

Wanneer “mogen” Syriërs terug naar huis? “Mogen”… inderdaad. Als het van de Syrische regering afhangt: liever vandaag dan morgen. Echter… het lijkt wel alsof de westerse gastlanden een beker behaald hebben bij een prijsuitreiking, een onderscheiding waarvan ze geen afstand willen doen. Wanneer is een “vluchteling” geen “vluchteling” meer? We meldden in een vorige bijdrage, Prijzenswaardig streven, dat er momenteel een internationale conferentie in Damascus loopt, waarop quasi heel de wereld uitgenodigd werd, met het doel de terugkeer van Syrische burgers mogelijk te maken. Syrië heeft hen nodig om het land herop te bouwen… en wij kunnen hen missen als kiespijn. Vinden wij. Echter… het politiek correcte denken, de slaafsheid aan de marsbevelen van de VSA, negeren elke logica. Rutte’s regering van onze noorderburen wil alvast geen afscheid nemen van hun “vluchtelingen”. En vanuit dit onzalige land hebben we helemaal geen reactie op de uitnodiging vernomen. Waarschijnlijk omdat “onze Syriërs” allemaal hun onmisbaar steentje bijdragen bij de ontwikkeling van een vaccin of het beste van zichzelf geven in de Zorg…

President Assad hield de openingstoespraak. U kan deze hier integraal in een Engelse vertaling lezen. Wij halen er enkele paragrafen uit, die we voor u vertalen naar het Nederlands.

… Als de “vluchtelingenkwestie” volgens de wereld vooral een humanitaire kwestie is, dan is het voor ons, bovenop het humanitaire, een nationale kwestie. We zijn er in de loop der recente jaren in geslaagd honderdduizenden vluchtelingen te laten terugkeren. En vandaag werken we er onophoudelijk aan opdat elke vluchteling die wil terugkeren en bijdragen aan de heropbouw van ons land, dit ook kan doen. De hindernissen zijn echter groot; immers bovenop de druk op Syrische vluchtelingen om hen te beletten terug te keren zijn er ook nog de onwettelijke economische sancties opgelegd door de VSA regering en hun bondgenoten, die de pogingen van de Syrische staat hinderen bij de herstellingen van de infrastructuur in de regio’s die door het terrorisme vernietigd werden, herstellingen die nodig zijn opdat de vluchtelingen terug kunnen keren en een waardig leven kunnen leiden in normale omstandigheden. Dit is de belangrijkste reden voor de terughoudende houding van talrijke vluchtelingen om terug te keren naar hun streek, naar hun dorpen, daar er ter plaatse het minimum aan basis leef-en woonnoodzakelijkheden ontbreekt….

… De Syrische overheidsinstellingen hebben aanvaardbare sprongen gemaakt – rekening houdend met hun potentieel en de voortdurende strijd tegen terrorisme – honderdduizenden vluchtelingen werden bij hun terugkeer geholpen via verschillende kanalen, zij het met een aanpassing van de wet – uitgestelde legerplicht – alsook het verstrekken van amnestie. Ondanks de illegale bezetting is de Syrische regering erin geslaagd een minimum van infrastructuur in talrijke streken te herstellen, zoals water- en elektriciteitsvoorziening, scholen, wegen en andere diensten…

… Krijgen we meer mogelijkheden dan zullen deze stappen sneller kunnen genomen worden. De toename hangt af van het slinken der hindernissen zoals de economische bezetting (olie-en gasbronnen, banktegoeden e.a.) en de sancties die de staat de allergewoonste middelen ontnemen voor de herconstructie en die een verslechtering van de economische en leefomstandigheden zodanig doen toenemen dat deze de bevolking een waardig leven en vluchtelingen hun kans op terugkeer ontzegt daar de jobaanbiedingen afnemen…

De conferentie wordt naar verluidt bijgewoond door 27 landen – fysisch of per video/internetverbinding – wordt geboycot door de VSA en hun bondgenoten. Als Assad Rusland, Iran en het Libanese Hezbollah buiten gooit, als hij zijn ziel verkoopt aan de VSA en Israël, als hij Syrië laat opsplitsen in drie mandaat gebieden – het zuiden aan Israël, het noorden aan Turkije, ten oosten van de Eufraat aan de Koerdische lakeien der VSA – dan kan er ergens in het centrum een “democratische Syrische regering opgericht worden met aan het hoofd een pop die de VSA/Israël naar hun pijpen kunnen laten dansen. Tenslotte, mag Assad zich dan ergens aan een zuil gaan ophangen. En dan zal de wereld juichen: de Syrische Lente is eindelijk aangetreden…

Sfeerbeelden… voorlopig zonder vertaling… we moeten wachten tot een behulpzame ziel dit onder zijn hoede genomen heeft; Arabisch hebben we niet op school geleerd… Dit verslag is verre van compleet; we vullen aan zodra we over meer details beschikken.

Keren we terug naar de werkelijkheid. Rusland beloofde tijdens de conferentie steun ten bedrage van 1 miljard dollar om het Syrisch elektriciteitsnet en basisdiensten te herstellen. Iran stelde de oprichting van een internationaal fonds voor om de herstelling van de infrastructuur mogelijk te maken.

Ali Asghar Khaji, afgevaardigde voor het Iraanse buitenministerie, stelde dat de toestroom van terroristen, gesteund door vijanden van de staat Syrië, voor het bloedvergieten, de verwoestingen en de vlucht van miljoenen Syriërs verantwoordelijk zijn. En klaagde de tweeslachtige houding der VSA aan – enerzijds luchtmachtassistentie aan de Koerden bij de bestrijding van ISIS-cellen, anderzijds de bescherming en opleidiing van soortgelijke terroristen in de Al-Tanf regio, die niet alleen hun terroristenbroeders elders assistentie verlenen, maar bovendien de burgerbevolking in het beruchte al-Rukbankamp beletten naar huis te keren. Ook in het al-Hawl gevangenkamp trouwens, daar zouden naar verluidt zo’n 30 ISIS-gevangenen een 2-maanden durende VSA opleiding gekregen hebben om hen vervolgens aansluiting te verstrekken bij de terroristen in Idlib. Mocht u twijfelen waar het kamp gelegen is? Het ligt in het noorden van Syrië, daar waar de Koerden, onder bescherming van de VSA, de lakens uitdelen. (…)

Ook van Iraanse kant kwam er een pleidooi voor een politieke oplossing rekening houdende met de Syrische soevereiniteit en territoriale integriteit.

De Russische buitenminister Sergey Lavrov ziet slechts één oplossing voor een oplossing van de vluchtelingencrisis, nl. de deelname van de internationale gemeenschap en de depolitisering van dit dossier, waarbij hij suggereerde dat de landen die zich aangesproken mogen voelen de verantwoordelijkheid dragen voor het lijden der Syriërs, die gedwongen werden hun vaderland te verlaten. En liet verstaan dat deze conferentie – die Rusland mede georganiseerd heeft – toch kon plaats vinden ongeacht de tegenwerking van sommige landen en hun pogingen om het dossier te politiseren. Ook hier verwijzing naar de resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad m.b.t. het volle respect voor de Syrische soevereiniteit. En Lavrov ging het feit niet uit de weg dat sommige landen nog steeds terroristische groeperingen blijven ondersteunen, de situatie politiseren. We citeren: “De staten die er niet in geslaagd zijn de Syrische regering te doen vallen, hanteren financiële en economische wurgmaatregelen en gebruiken straffende illegale middelen die de hulp aan vluchtelingen en ontheemden beletten.” Noemde deze maatregelen onconstructief en onmenselijk, verwijzend naar de weigering van sommige landen deel te nemen, met bovenaan op de lijst de VSA, waarmee een dubbele agenda tégen Syrië gebruikt wordt om hun eigen egoïstische geopolitieke belangen te bereiken. Rusland zal Syrië blijven steunen en proberen andere landen en gespecialiseerde organisaties te overtuigen vitale constructies van de infrastructuur te helpen herstellen.

Libanese ministers klaagden de economische druk op hun land aan door de aanwezigheid van 1.5 miljoen Syrische vluchtelingen. Dat de Libanese regering – aan het handje van Saoedi-Arabië en hun “puppet” Hariri, de Syrische vluchtelingen als pasmunt misbruikte, terroristen onderdak verschafte, hen zelfs een handje hielp bij aanslagen in Syrië, bleef onvermeld. Volgens Libanon is een gebrek aan eensgezinde internationale (goede) wil en een gebruik aan goede intenties de hoofdreden voor de vluchtelingenproblematiek. Eigenlijk een pleidooi om zo rap mogelijk ervoor te zorgen dat Libanon van de onwelgekomen gasten vanaf geraakt.

En dan maar zuchten dat Syrië zich afwendt van het Westen. Heeft het land nog een keuze? Ook China ziet kansen en vice versa: Rola Ali Adeeb is een Syrische zakenvrouw aan het hoofd van BioCham, dat natuurlijke extracten produceert en verkoopt, zoals olie van de internationaal beroemde Damascusroos.

China’s ambassadeur in Syrië, Feng Biao, herhaalde de onwettigheid der voortdurende én steeds toenemende economische sancties, benadrukte dat deze de terugkeer der vluchtelingen beletten. Tijdens zijn toespraak op de conferentie bevestigde hij China’s houding m.b.t. de Syrische soevereiniteit en territoriale integriteit en benadrukte de pogingen van zijn land om tot een politieke oplossing te komen, een politieke oplossing die door de Syriërs zelf moet bereikt worden. En dat dit geen lege woorden zijn: China stelde ca. 130 miljoen dollar aan hulp ter beschikking voor de Syrische vluchtelingen via bilaterale of multinationale kanalen. Tussen de lijnen kon men vernemen dat het uitrukken van elke terroristische wortel in Syrië een verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap is … u zal zich herinneren dat het land b zich geëngageerd heeft met F-16’s.. die echter uitsluitend buiten het grondgebied van de Syrische regering operationeel mogen zijn…

Tomio Okamura, voorzitter van Vrijheid en Directe Democratie-beweging in Tsjechië had kritiek op de illegale bemoeienissen der VSA en Turkije en benadrukte dat de VSA een negatief effect hebben op de ontwikkelingen in het M.O. en Noord-Afrika – reden van de massa-exodus naar Europa.

Wie tijd en zin heeft kan hier de plenaire zittingen van gisteren integraal volgen.

Deelnemers aan de conferentie werd een bezoek aan een nieuw woonproject op het platteland nabij Damascus aangeboden. De Russische delegatie bezocht een kleutertuin/kinderopvang en gaven kadootjes, zoals rugzakken, schoolgerief en speelgoed. Tevens werd een bezoekje gebracht aan de Rooms-Orthodoxe kerk van Mar Elias in al-Duail’a, Damascus. Tweehonderd pakketten met voeding, poetsgerief en waterfilters werden uitgedeeld. Onze redactie vond deze oude film terug over dit merkwaardig gebedsoord:

Interessante info: klik hier

Op het podium van de conferentiezaal stond dit koor… met nationale liederen en u herkent zonder enige twijfel ook het Ave Maria…