Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Op vele plaatsen in ons land en in de wereld blijken publieke Eucharistievieringen verboden te zijn onder voorwendsel van corona. Om de ernst hiervan te begrijpen, wil ik even de betekenis van de Eucharistie toelichten.

De Heilige Eucharistie is het centrum en hoogtepunt van het leven van ieder christen en in feite van ieder mens. Het is de “Tegenwoordig stelling” van het levensoffer van Jezus Christus, de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid. Doordat Jezus, stervend op het Kruis,  zijn leven gegeven heeft voor alle mensen, heeft Hij tevens de betekenis van de ware liefde geopenbaard. Liefhebben is uiteindelijk zijn leven geven voor de anderen. En dit geldt niet alleen voor christenen maar voor alle mensen. Wanneer een jongen een mooi en in vele opzichten goed meisje vindt en ze besluiten samen een huwelijk te sluiten, dan kunnen ze alleen maar echt gelukkig zijn in het licht van Christus’ Kruisdood. Zo vele gehuwden verlangen van de ander dat hij/zij, al haar of zijn verlangens zal vervullen, wat onmogelijk is. Waarom? Omdat wij een onuitputtelijke stroom van verlangens zijn die nooit hier op aarde helemaal vervuld kunnen worden. Zelfs wanneer we het belangrijkste en voor ons hoogste doel in ons leven bereikt zouden hebben, zullen we onmiddellijk daarna toch weer naar iets anders verlangen. Daarom kunnen we op aarde alleen maar beperkt gelukkig zijn, nooit volmaakt gelukkig: we zijn nu tevreden in de vaste overtuiging dat God ons eens volmaakt gelukkig zal maken. Het is een illusie te verwachten dat de ander aan al mijn verlangens kan voldoen. Ons hart is te groot voor al wat er in deze wereld te beleven is. God heeft ons zo geschapen dat wij altijd blijven verlangen naar het volmaakte geluk en dat kan alleen bereikt worden in gemeenschap met Hem, die het oneindige Geluk zelf is. Om in en met Hem te kunnen leven moet evenwel de zonde in ons overwonnen worden en dit is alleen mogelijk door navolging van Christus, die de Kruisdood aanvaardde. Wanneer gehuwden in hun jeugdig enthousiasme van elkaar alleen verwachten dat de ander ‘mijn’ verlangens zal voldoen, zijn ze niet in staat beperkt gelukkig te zijn, zelfs niet op seksueel vlak, omdat ze het middel verwisselen met het doel, wat diepe frustraties bewerkt. Het doel is immers: de totale wederzijdse gave van zichzelf, zijn leven willen geven voor de ander. En de  beleving van de lichamelijke eenheid is daarbij een middel, dat tevens gericht is op het verwekken van nieuw leven. Dat is de waarheid die Jezus heeft geopenbaard en beleefd. Door ons dagelijks lijden, onze moeilijkheden en tegenslagen geduldig te aanvaarden, kunnen we delen in Christus lijden én verrijzenis en onvergankelijke Vreugde. Deze overgang van sterven naar Leven door de totale gave van zichzelf, een proces dat heel ons leven duurt, dát is Eucharistie. En door de heilige Communie nemen wij deel aan de kracht van Christus die zichzelf totaal geeft. Eigenlijk zijn wij het niet  die Hem opnemen, maar is Hij het die ons opneemt. Van Hem krijgen we de kracht. Door gewoon eten en drinken nemen wij, als persoon, voedsel en mineralen op die later gedeeltelijk zullen delen in de waardigheid van onze menselijke persoon. Bij de heilige Communie is het eerder omgekeerd: God neemt ons op en laat ons delen in zijn goddelijke waardigheid.

Hiermee kunnen we iets vermoeden van de ondoorgrondelijke grootheid van de heilige Eucharistie. Uiterlijk zijn het slechts enkele woorden, gezangen, gebeden met de tekens van wijn, water en brood, zoals Jezus ze heeft ingesteld tijdens het laatste Avondmaal met zijn  apostelen. De kern isde totale overgave van zichzelf, zijn Kruisdood, die Hij onmiddellijk daarna zal aanvaarden. In die zin is Eucharistie het hart  van de gehele mensengeschiedenis en van ieder mens. Alles is Eucharistie en Eucharistie is alles.

Tot heden waren alleen de gruwelijkste islamitische,  communistische of nazistische dictaturen in staat de Eucharistie af te schaffen. Nu zijn het de grote westerse ‘democratieën’ van het kapitalisme die n fatale aanslag willen toebrengen aan het heiligste op aarde. Daarom bestrijden wij met alle middelen deze wereldwijd opgelegde dwang-maatregel van vrijheidsberoving. Het is een aanslag tegen God, tegen de Kerk en tegen de hele mensheid. Sta op en vecht voor uw leven, uw vrijheid, uw geloof, uw geluk. Laten we God meer volgen dan de mensen. Laten we feestelijk en publiek de heilige Eucharistie blijven vieren!

*********

Na enkele indrukken uit de gemeenschap, bezinnen we ons over de noodzaak van publieke Eucharistievieringen. We geven verder een samenvatting van de  fameuze 2e brief van Mgr. C.M. Viganò aan D. Trump. Tenslotte wijzen we op de blinde vlek in de Europese terreur-bestrijding. Tenslotte krijg je nog allerlei links naar interessante info en enkele foto’s.

P. Daniel

Flitsen

We blijven erg begaan met de groeiende nood in Libanon. Voor humanitaire hulp werd door moeder Agnes-Mariam de organisatie “De Mensenzoon” opgericht (Ibn al Insân/Fils de l’homme/ Son of Man) om bij grote nood directe hulp te geven aan de meest behoeftigen. Er zijn 75 vrijwilligers. Onmiddellijk na de explosie in Beiroet waren ze de gewonden al aan het verzorgen en het puin in de straten aan het opruimen. Inmiddels hebben ze al meer dan 150 huizen terug bewoonbaar gemaakt en zorgen ze voor een volkskeuken (2500 warme maaltijden, 4000 sandwiches, 500 pakken brood per dag!). Hiervoor wordt ook medewerking gevraagd van de bevolking zelf. Voor de voeding is er nog voorraad voor twee weken. Inmiddels werd ook een groot vruchtbaar landbouwterrein ter beschikking gesteld zodat mensen in de toekomst zelf groenten kunnen kweken. Daarvoor zullen we een tractor geven. Vier grote generatoren (elk 100 KVA) kunnen we bezorgen aan de mensen die nog steeds geen elektriciteit hebben. Er zijn 2 mobiele ziekenhuizen in dienst en er is een busje (30 zitplaatsen) dat gratis in Beiroet mensen vervoert die geen auto meer hebben. Verder wordt nog gewerkt aan een aantal andere projecten (herstel van 2 scholen, een opvangcentrum voor vrouwen in nood…). Voor dit alles krijgen we hulp en samenwerking van verschillende andere uitstekende NGO’s. Het is echter met de financiële steun van velen van jullie dat deze projecten opgestart kunnen worden en ook verder gezet, waarvoor hartelijk dank, ook vanwege de Libanese bevolking.

Maandag brak er een hevig onweer los. Op het terrein stonden bepaalde plaatsen blank. De volgende morgen was er nauwelijks nog een plasje te zien.

Deze week kwam een student uit Damascus (6e jaar geneeskunde) met ons meeleven. Hij houdt van het monastieke leven en komt regelmatig. Nu was het voor bijna een week. Hij bevestigde wat ook wij ervaren, nl. hoezeer de oorlog het samenleven aantast. Vooreerst is er uiteraard de belabberde economische toestand. Met een weinig geld kon je vóór de oorlog heel veel doen. Het leven was goedkoop, nagenoeg op alle gebied. Nu heb je heel veel geld nodig om weinig te kopen. Ook de veiligheid is grondig veranderd. We hebben het zelf meegemaakt. Op de luchthaven van Damascus kon je de kostbaarste apparaten op een zetel laten liggen en rustig naar het toilet gaan. Niemand zou iets wegnemen. En de mensen in Damascus deden niet één deur op slot. Dat was nergens voor nodig. De oorlog met de verschrikkelijke terroristische aanslagen heeft ook deze harmonieuze samenleving grondig aangetast, al is het nog niet zoals in de meeste Europese steden.

Publieke Eucharistievieringen, een fundamenteel en onvervreemdbaar recht

Zoals burgemeesters kunnen toestaan dat winkels open blijven, zo kunnen bisschoppen toestaan dat publieke Eucharistievieringen blijven doorgaan. De Franse bisschoppen willen  acties ondernemen en alvast de onwettigheid en de vele ongerijmdheden van het verbod aanklagen. Ze zijn naar de Raad van Staten gestapt. En een Franse priester heeft een model van een brief opgemaakt voor gelovigen om  aan hun bisschop publieke vieringen te vragen. Hierin schrijft hij dat het verbod op publieke Eucharistievieringen onwettig is. Wanneer een beperkt aantal mensen samen als niet gevaarlijk geacht wordt, hoe kan dat dan plots verboden worden wanneer een van hen een priester is en de Eucharistie opdraagt? Dit verbod heeft dus niets meer met volksgezondheid te maken. Het is ook tegen de Europese Conventie, die vrijheid van godsdienst garandeert, met name het uiten van zijn religieuze overtuiging, individueel en collectief, publiek en privé, door een eredienst, onderricht, praktijken en het voltrekken van rituelen. Heeft het verder zin het aantal aanwezigen bij een begrafenis te beperken tot 20 personen, zowel voor een kerk met 150 plaatsen als voor een kathedraal met 1000 plaatsen?

Men kan slachtoffer zijn van onrechtvaardige wetten, maar dat wil niet zeggen dat we die niet moeten aanklagen. En als de wet ons religieuze vrijheden toestaat, moeten we die ook aangrijpen en zeker de herders en de leken niet bekritiseren die deze rechten uitoefenen. Zo nodig moeten we hiervoor tot bij het Europese Hof durven gaan. Protestantse, joodse en islamitische bedienaren hebben verklaard dat ze niet begrepen waarom de katholieke bisschoppen zich zo vlug hebben neergelegd bij het verbod. Meenden ze dat ze meer aan mensen moesten gehoorzamen dan aan God? Voor de viering van de Eucharistieviering is fysieke aanwezigheid vereist. Het is verder onaanvaardbaar dat de staat zich mengt in de toediening van de  sacramenten van doopsel en huwelijk. Dit gaat trouwens ook in tegen de fundamenten van een lekenstaat. Moet de staat toestemming geven om te mogen bidden?

Overigens is de gezondheid van de  geest belangrijker dan de  gezondheid van het lichaam. We hebben nu moedige gezagdragers nodig zoals een Athanasius (+ 373) de bisschop van Alexandrië, die ondanks het feit dat hij vijfmaal verbannen werd, samen voor een periode van 17 jaar,  een vurige verdediger bleef van het authentieke geloof. Of een Ambrosius (+ 397), bisschop van Milaan, die zelfs de keizer publiek excommuniceerde. Of de Kroatische aartsbisschop Aloysius Stepinak (+ 1960) die de communisten met 16 jaar dwangarbeid niet konden breken, of de Poolse kardinaal Stefan Wyszynski (+ 1981), door de communisten geïnterneerd, of de Hongaarse kardinaal Jozef Mindszenty, die in ballingschap overleed.  Zij hebben allen op heldhaftige wijze het volk, het geloof en de Kerk beschermd. (/mgr-ginoux-envahissez-les-eglises-aux-heures-des-messes/)

Vervolgens hebben 2 jongeren, Geneviève Chotard, studente geschiedenis en Jean-Benoît Harel, student rechten,  een petitie opgemaakt, gericht aan president E. Macron om te vragen hen de vrijheid te geven het christelijk geloof publiek te vieren. “Wij willen bidden… onze doden begraven, onze kinderen laten dopen, onze zieken begeleiden en onze priesters omringen… Wij willen zingen, smeken, hopen en  vieren” (https://www.pourlamesse.fr/)

Wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid

De voormalige apostolische nuntius in de  VS, Mgr. Carlo Maria Viganò schreef op 25 oktober 2020 zijn tweede open brief aan president Donald Trump. Het is bijzonder duidelijke taal. We beleven een “wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid”. Hij klaagt het stilzwijgen aan van zovele burgerlijke en kerkelijke autoriteiten. De krachten van het Kwaad leveren een goed georganiseerde en verwoede strijd tegen de krachten van het Goede, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn. Dagelijks wordt de basis van de samenleving meer vernietigd: “het natuurlijk gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van onderwijs en zakendoen”. Zowel staatshoofden als religieuze leiders “geven toe aan de zelfmoord van de  westerse cultuur en haar christelijke ziel terwijl de fundamentele rechten van de burgers en gelovigen worden ontkend… in naam van een onmenselijke, gezichtsloze tirannie”.

MONSEIGNEUR CARLO MARIA VIGANO, ARCHEVÊQUE  : LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DONALD J. TRUMP dans INTERNATIONAL 4941a
U kan de volledige tekst hier lezen

Het globale plan dat uitgewerkt wordt, heet het “Grote Reset”. Hier zitten “gewetenloze figuren” achter die het “World Economic Forum” en “Event 201” financieren en hun programma opleggen. Vrijheidberovende maatregelen en het afschaffen van privé-eigendom worden nagestreefd samen met het opleggen van een vaccinatieprogramma tegen covid-19 en covid-21, door Bill Gates en de belangrijkste farmaceutische groepen gepromoot. Bovendien zal een gezondheidspaspoort met digitale ID ingevoerd worden. Wie dit niet aanvaardt, wordt opgesloten. De wereldwijde economische crisis, die werd uitgelokt, moet dienen om de samenleving de genadeslag toe te brengen en de nieuwe wereldorde op te leggen. Nu al kunnen burgers wereldwijd gearresteerd worden als ze een wandeling maken in het park of geen mondmasker dragen. “En terwijl de politici in hun paleizen gebarricadeerd zijn en decreten uitvaardigen zoals Perzische satrapen, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en worden mensen verhinderd om te leven, te reizen, te werken en te bidden.”

De rampzalige gevolgen zijn nu al volop zichtbaar: wanhopige mensen die zelfmoord plegen, kinderen die afgezonderd worden…De heilige Paulus spreekt over “degenen die zich verzet” (2 Thess. 2, 6-7). “Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de zetel van Petrus bekleedt, vanaf het begin zijn rol verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te bevorderen, door de agenda van de “Deep Church”  te ondersteunen, die hem uit haar gelederen heeft gekozen.” Er is verzet nodig tegen de werelddictatuur. Achter dit verzet moeten wij ons scharen met geloof en moed. “Het alternatief (nvdr: in de VS) is om te stemmen voor een persoon die gemanipuleerd wordt door de Deep State, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die de Verenigde Staten zal aandoen wat Jorge Mario Bergoglio doet met de Kerk, Premier Conte met Italië, President Macron met Frankrijk, Premier Sanchez met Spanje, enzovoorts. Het chanteerbare karakter van Joe Biden – net als dat van de prelaten van de “magische cirkel” van het Vaticaan – zal hem blootstellen aan een gewetenloos gebruik, waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek als het internationale evenwicht.” Er is echter hoop. De grote Reset zal mislukken. “De nivellerende onmenselijkheid van het globalistische project zal miserabel versplinterd worden door de krachtige en moedige weerstand van de kinderen van het Licht.”

lettre-ouverte-au-president-des-etats-unis-donald-trump-mise-en-garde-contre-linitiative-great-reset-visant-a-dominer-lhumanite-et-a-detruire-les-droits-et-libertes/5650651)

Toenemende terreuraanslagen in Europa

De recente terroristische aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk zorgen er voor dat de Europese regeringen weer hun volle aandacht willen vestigen op de terreurbestrijding.  Hierbij wil men vooral de radicalisering van fanatieke moslims aanpakken. Ondertussen wachten in ons land ongeveer 150 geradicaliseerde terroristen in de gevangenis rustig hun tijd af totdat ze weer vrij komen en aan de slag kunnen. In elk geval zit er in het beeld dat de Europese regeringen hebben van het gevaar van het terrorisme in eigen land een grote blinde vlek. Een belangrijke oorzaak van terreur wordt niet erkend.

Bachar al-Assad heeft in het begin van de oorlog tegen Syrië de buitenlandse mogendheden al verwittigd: als jullie hier de terroristen komen steunen zullen ze eens naar uw eigen land terugkeren. Als het westen de terroristen en hun terreuraanslagen in Syrië steunt, hoe kunnen ze die dan afkeuren en veroordelen als ze hetzelfde doen in eigen land? Voor Europa en  Amerika: woorden in de wind. Met hun diplomatieke hoed leverden ze een magische truc. Met alle gemak toverden ze een massa terroristen tevoorschijn, die ze presenteerden als “gematigd” of fanatiekelingen en extremisten, die ze “vrijheidsstrijders” en “democraten” noemden, alsook koppensnellers die “humanisten” werden en terroristen die Syrische soldaten en burgers gruwelijk martelden, werden ”filantropen”. Ook België deed (doet) ijverig mee. Immers, het hoofddoel van Washington-Riyad-Parijs-Brussel-Londen-Ankara-Doha en vooral Tel-Aviv was (is): de vernietiging van Syrië. Al Qaeda kon ruimschoots rekenen op de steun van de “internationale gemeenschap”. Turkije leverde wapens, Qatar betaalde, Israël verzorgde de terroristen en de media stelden deze barbaren voor als onschuldige koorknapen. De Franse minister Laurent Fabius zei zelfs fier van de terroristen van Al Nousra (Al Qaeda in Syrië) dat ze knap werk leveren: “Ils font du bon boulot sur le terrain (Syrië)” (Le Monde, 13 december 2012).

Na bijna een decennium oorlogsvoering tegen Syrië is het duidelijk dat hier helemaal geen burgeroorlog woedt. Een bijzonder eensgezind volk houdt stand tegen een internationaal georganiseerd terrorisme, dat  nu naar eigen heimat terugkeert.

De regeringen van de VS, VK, Turkije, Frankrijk, Saoedi-Arabië, Qatar (nvdr: en vooral Tel-Aviv), de protagonisten, geheel gedrenkt in het bloed, zullen zich aan het nageslacht tonen voor wat ze werkelijk zijn: de beulen van een volk dat hen niets misdaan heeft. De valse schijn van de Syrische tragedie is ontmaskerd. Hun meest listige strategieën zijn aan het licht gekomen. Maar het ergste van al is dat ze daarmee het terrorisme tegenover anderen hebben witgewassen”. (Bruno Guige, 21 oktober 2020: /le-theoreme-de-bachar-al-assad/5650408)

Al behoort Vlaanderen niet tot de grote protagonisten van deze tragedie, zij zijn toch de gewetenloze medeplichtigen. Dat de wetenschappers die de “Vlaamse canon” gaan opstellen hier eerlijkheidshalve ook rekening mee houden.

En dit nog