Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Mijn laatste schrijven, gericht tegen de gedwongen coronamaatregelen, hebben ietwat meer reacties uitgelokt dan gewoonlijk. Meestal krijg ik behoorlijk wat aanmoedigingen en af en toe een kritische bemerking. Nu kreeg ik eerst enkele kritische bemerkingen o.m. van een medicus die ontgoocheld was over de medisch onjuiste berichten. Later kreeg ik verschillende bevestigingen o.a. ook van een medicus met treffende verhalen. Hij deelt o.a. mee dat er in Nederland in 2019 in de 9e, 10e en 11e week alleen al 2000 mensen stierven aan het griepvaccin! Verpleegkundigen vertelden dat ze de test wilden weigeren maar daarop bedreigd werden met ontslag! Een andere dokter meldt dat hydroxychloroquine in de Belgische apotheken te verkrijgen is onder de naam van Plaquenil (als specialiteit) en hij voegt er een lijst bij van gewone middelen ter preventie van de coronavirusinfectie (citrusvruchten zoals citroen, appelsien en pompelmoes, galgant, bertram, curcuma longa, artemisia absinthium, kruidnagel, vitamine D, zink 80 mg, piper longum en voldoende frisse buitenlucht). Tenslotte merkte iemand nog terecht op dat bij de opsomming van “communisme en nazisme” nu nog het kapitalisme moet gevoegd worden.

Ik ben geen medicus, geen wetenschapper, geen deskundige op gebied van journalistiek, diplomatie, staatskunde of wat ook. Ik ben als priester voor de oorlog in Syrië gekomen en heb enorm genoten van dit heerlijke land en zijn harmonieuze samenleving. Ik heb zelf gezien hoe de opstanden hier begonnen en georganiseerd werden met vreemden. Als gemeenschap zijn wij op onverklaarbare wijze aan de gruwelijkste terroristen ontsnapt. Dan hoorde en las ik berichten van ogenschijnlijk deskundige westerse journalisten en onderlegde politici die het hadden over Syrië en die verschrikkelijke president die zijn volk uitmoordt zogenaamd met chemische wapens.  Denken ze dat het Syrische volk zelf niet weet wie hun kinderen vermoordt en wie hen beschermt? Zij spraken en schreven vanuit eigen inbeelding en dat doen velen nu nog. Ik merk hierbij geen enkele belangstelling voor de waarheid. Dat deze houding de terroristen aanmoedigt om dood en vernieling onder het volk te blijven zaaien, lijkt hen koud te laten. Deze algemeen aanvaarde monsterleugens, dát is mijn verontwaardiging. Iets gelijkaardigs merk ik met de corona.

Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus in Wuhan zou gekweekt zijn. De fameuze dr Tony Fauci heeft illegaal miljoenen dollars aan dit laboratorium gegeven. Sommigen blijken de huidige “pandemie” voorbereid te hebben.  Er zijn aanduidingen dat een algemeen verplichte afzondering (lockdown), mondmaskerplicht, sociale afstand… niet vanuit de medische wetenschap verantwoord kunnen worden, dat de PCR test, zoals de maker zelf zegt, niet geschikt is om zieken van gezonden te onderscheiden, dat HCQ een goedkoop en efficiënt geneesmiddel is en dat de studies door hoogst wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd om dit te ontkennen, vervalst zijn, dat de nieuwe vaccins ons DNA zouden veranderen. Ik kan hierover zelf geen uitsluitsel geven, maar in een samenleving waar nog iets aan democratie overblijft, wordt dit alles onpartijdig en grondig uitgezocht totdat de waarheid bekend is, omdat dit alles de maatschappij ten gronde beïnvloedt. Ook het feit dat miljoenen mensen met hun bedrijven tot bittere armoede vervallen terwijl de allerrijksten met hun megabedrijven miljarden winst maken, moet uitgeklaard kunnen worden. Dit blijkt in de huidige situatie onmogelijk te zijn. Er waren de voorbije jaren virussen die dodelijker waren dan de corona en geen van de huidige dwangmaatregelen werd opgelegd. Nu wordt wereldwijd de economie een fatale slag toegebracht. De vrijheid, waardigheid,  privacy en  grondrechten van de  burgers worden zomaar afgenomen en de christelijke liturgie wordt zomaar afgeschaft. De westerse media bulken van artikels over corona, tests, met al of niet vervalste cijfers, waaruit ieder dissident geluid radicaal wordt gecensureerd. Resultaat is dat er een onwezenlijke  hysterische angst heerst. En dat is de geschikte toestand om mensen tot slaven te maken.

Men kan ontgoocheld zijn over bepaalde gegevens die medisch onjuist zouden zijn, maar wie nu niet verontwaardigd is over het net van werelddictatuur dat over ons wordt geworpen en op gepaste wijze hiertegen reageert, zal spoedig merken dat we als slaven opgesloten zijn.

——-

Ditmaal willen we een meer bemoedigend geestelijk bericht brengen, nl. over de Grieks-Melchitische (= katholieke) Kerk van Antiochië, waartoe wij hier behoren. Eerst een algemeen beeld. Een volgende keer hopen we iets te geven over de specifieke oproep tot eenheid die in deze kerk vervat ligt. Verder geven we een aantal merkwaardigheden. Tenslotte krijg je weer een overvloed aan info, artikels en video’s.

P. Daniel

Flitsen

Omdat de grote oogst van de olijven nog even kan wachten, worden de aardappelen binnen gehaald en gesorteerd,  de maiskolven geoogst en sommige kruiden. Tevens wordt het dak verder afgewerkt en de hele boord van de kweekvijver voor de vissen wordt met stenen bedekt. Er is nog werk genoeg.

De man van het moslimgezin dat conciërge is en aan de ingang naast de grote poort woont, is met zijn moto over kop gegaan. Op dat ogenblik zelf had hij er blijkbaar geen last van maar de volgende nachten  waren de pijnen in zijn rechterarm heel erg. Zo gingen we deze week met de fraters op ziekenbezoek, voorzien van gewijde olie en wijwater. We hebben enkele gebeden over hem uitgesproken, hem gezalfd en met wijwater besprenkeld. Wanneer Jezus door de prediking van Petrus over vrome heidenen rond de honderdman Cornelius een Pinksteren kon bewerken (Handelingen 10, 44), kan Hij ook genezing geven aan deze  vrome moslim.

Antiochië, een roep om eenheid

Antiochië, aan de  monding van de Orontes in Syrië werd in 300 vóór Christus gesticht door Seleucos I Nicanor, een generaal van Alexander de Grote. Hij noemde de plaats naar zijn vader Antiochos, een Macedonische generaal. Ze werd al vlug de hoofdstad van Seleucië en tevens het belangrijkste hellenistische cultuurcentrum na Alexandrië (Egypte). In 540 kwam het verval, na de Perzische invasie en werd het in 636 door het kalifaat van Rashidun veroverd. Tijdens de kruistochten was het een van de kruisvaarders staten maar in 1268 nam de sultan van de Mammelukken, Barbar, de stad in en liet de bevolking afslachten. Sinds 1516 werd Antiochië een deel van het Ottomaanse Rijk. Na WO I behoorde  het tot het Franse mandaatgebied Syrië. De Fransen gaven Antiochië uiteindelijk aan de Turken, die het annexeerden. Het oude Antiochië is nu Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay met een bevolking van ongeveer 350.000 inwoners. Het roemrijke christelijke verleden hebben moslims deskundig uitgewist.

Antiochië is het centrum van de evangelisatie ”ad gentes” (naar de volkeren) van de eerste christengemeenschap en bekleedt een ereplaats in de geschiedenis van de Kerk. Het is een van de vijf oude patriarchaten, samen met Jeruzalem, Rome, Constantinopel en Alexandrië.  Antiochië  zelf is de zetel van de 5 patriarchaten: Grieks-Melchitisch (katholiek), Grieks-orthodox,  Maronitisch (katholiek), Syrische-katholiek en Syrisch-orthodox. Volgens de eerste kerkhistoricus Eusebius (+339) en het oude Liber Pontificalis is de apostel Petrus eerst gedurende zeven jaren bisschop geweest in Antiochië vooraleer hij naar Rome trok. Paulus heeft zijn 3 missiereizen telkens vanuit Antiochië ondernomen.

Het christelijk geloof verspreidde zich snel onder de joden in Jeruzalem.  Inmiddels werd ook, in het midden van de eerste eeuw, een grote groep Grieken in Antiochië aangetrokken door het geloof in Jezus. Daarom reizen Barnabas en Paulus er naar toe. “Een vol jaar namen zij  deel aan de bijeenkomsten in die gemeente en gaven onderricht aan een grote menigte.  Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd” (Handelingen 11, 26).

Mogelijk heeft Paulus hier zijn toekomstige metgezel gevonden, nl. de goed ontwikkelde evangelist Lucas, die volgens Eusebius uit Antiochië kwam. Hierop volgt de eerste grote uitdaging voor het beginnende christendom. Vrome joden vertellen de heidenchristenen in Antiochië dat ze niet gered kunnen worden als ze de Wet van Mozes niet onderhouden en dus besneden moeten worden. Het lijkt logisch. Als God het joodse volk uitgekozen heeft en alles langs dit volk gegeven heeft, is het aannemelijk dat zij, die het geloof in Jezus willen aannemen, eerst het geloof en de identiteit van het joodse volk aannemen.

Paulus heeft echter meteen de valstrik door. Het geloof in Jezus is zo universeel dat alle mensen vanuit hun eigenheid zich tot Hem kunnen keren. Deze strijdvraag werd beslecht door het eerste apostelconcilie te Jeruzalem, kleurrijk beschreven in Handelingen 15. Eerst spreekt Petrus en herinnert aan zijn  bezoek aan de heidense honderdman Cornelius en zijn vrome heidenvrienden. Terwijl Petrus voor hen aan het prediken was, werd aan hen de Heilige Geest gegeven, ”juist als aan ons”, zegt hij. Ziehier het enige rechtstreekse ooggetuigenverslag dat we hebben van het Pinksteren in Jeruzalem. Lucas gaf een nauwkeurig verslag van Pinksteren in Handelingen 2, maar hij schreef wat hij van  ooggetuigen vernam. Hij was er zelf niet bij. Petrus was er wel bij. Wanneer de heilige Geest nu over deze heidenen komt en ”hun harten door het geloof gereinigd” heeft, hoe zou Petrus dan kunnen zeggen, wacht eens heilige Geest want het zijn hier heidenen?! Trouwens, zo voegt hij er laconiek bij, hoe willen we op hun nek een wet leggen die we zelf niet hebben onderhouden! De anderen worden er stil van. Vervolgens getuigen Paulus en Barnabas over het geloof en de bekering die groeien onder de heidenen. Tenslotte spreekt Jakobus, de meest rotsvaste jood van de apostelen. Hij verwijst naar de toespraak van ‘Simon’ (de joodse naam) en noemt hem niet ‘Petrus’ (de Griekse naam)! Hij bevestigt dat de Schriften getuigen dat God ook uit de heidenen een volk zal vormen. Heidenen kunnen dus in Jezus geloven zonder jood te moeten worden. Alleen enkele al te ergerlijke dingen moeten vermeden worden. Zo beslissen de apostelen dat alle volken hun identiteit mogen bewaren. Paulus licht zijn visie uitvoerig toe in zijn Romeinenbrief hoofdstuk 11 en in Efeziërs 2, 11-21.  Na deze belangrijke beslissing vond er een explosie van geloof in Jezus plaats onder de heidense volken over heel de wereld.

Ondertussen treffen we in Antiochië iets unieks aan uit heel de geschiedenis van de Kerk: de oorspronkelijke eenheid. De “kerk uit de heidenvolken”, christenen genoemd, leefde in eenheid samen met de “kerk uit de joden”, messiaanse joden genoemd. Het was een eenheid in verscheidenheid van gelovigen uit de joden en gelovigen uit de volkeren. Over de wijze waarop deze twee groepen in eenheid van geloof in Jezus samenleefden hebben we weinig of geen concrete gegevens. Bovendien veroorzaakte de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, door Jezus voorspeld, een grote crisis onder de joden. In nakomende eeuwen zullen christenen en joden erg van elkaar vervreemden tot aan Vaticanum II. Terwijl volken uit alle culturen konden aansluiten bij de kerk van de christenen werd van de joden over het algemeen gevraagd dat ze hun joodse identiteit zouden verloochenen. Pas op het einde van de vorige eeuw begon zowel bij christenen als bij joden door te dringen dat de culturele identiteit van de joden de identiteit van Jezus zelf is en dat joden die in Jezus geloven de kans moeten krijgen hun eigen “kerk uit de joden” te vormen met alle rijkdom van gebed en sacramenteel leven, eigen aan de joodse identiteit in eenheid met het ene Lichaam van Christus. En zo ontstond sinds 1996 de beweging; Toward Jerusalem Council II (www.tjcii.org).

Er zijn inmiddels vele miljoenen messiaanse joden en hun aantal blijft groeien.  Het eerste apostelconcilie bepaalde vanwege de joden (apostelen) dat de gelovigen uit de heidenvolken welkom zijn in de Kerk van Jezus en dat ze hun eigenheid mochten behouden. Nu bidden en ijveren we voor een tweede concilie van Jeruzalem waarop christenen aan joden zeggen dat ze welkom zijn in de Kerk door het geloof in Jezus en hun joodse identiteit mogen bewaren.

Welnu, in deze hoopvolle wereldwijde beweging van eenheid speelt het patriarchaat van Antiochië een bijzondere rol: terug naar Jeruzalem… langs Antiochië. Dit hopen we volgende keer aan te tonen.

Merkwaardigheden

Maandag werd Amy Coney Barrett als 9e opperrechter door de senaat met 52 tegen 48 stemmen verkozen. Hiermee heeft D. Trump al zijn derde kandidaat aan het Hoog-gerechtshof gegeven.  Men spreekt algemeen nu van 6 conservatieve tegen 3 progressieve rechters. Wij spreken liever over rechters die de heiligheid van het menselijke leven en de waardigheid van huwelijk en gezin willen verdedigen tegenover hen die hieraan niet de voorkeur geven. Vermits deze rechters voor hun leven benoemd zijn mogen we de komende decennia grondige veranderingen verwachten in Amerika ten voordele van de bescherming van het menselijk leven en de fundamentele waarden van een samenleving. Haar heftige tegenstanders tonen openlijk hun afkeer van het katholieke geloof. Abby Johnson, de voormalige directrice  van een abortuscentrum en inmiddels fervente pro life activiste (bekend van de film “Unplanned”) prijst de dag waarop Amy werd ingezworen als een memorabel gebeuren in de geschiedenis van Amerika. Zij looft Amy als een vrouw, moeder en opperrechter  die het feminisme niet afwijst maar ten volle beleeft.

Kardinaal Mario Zenari*, de apostolische nuntius van Syrië heeft een toespraak gehouden voor de ambassadeurs bij de heilige Stoel, in het Vaticaan samengeroepen door de staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin. Nu geeft hij een interview voor Deborah Castellano Lubov voor Zenit. Hij spreekt met een groot hart voor het geliefde Syrië, een volk van martelaren. Hij herhaalt de woorden van het commissariaat van de VN voor de vluchtelingen dat zegt dat de oorlog in Syrië sinds 2011 “de grootste humanitaire crisis van onze tijd” heeft veroorzaakt. Hij spreekt over de ellende voor de miljoenen die het land verlaten hebben en de miljoenen die in Syrië zelf hun woning verlieten en dikwijls meermaals op de vlucht moesten slagen. Deze uittocht is een aderlating voor Syrië, bijzonder omwille het wegtrekken van  de jongeren. Verder blijft de armoede toenemen en het gevaar van ondervoeding van de kinderen, al zorgt de regering dat de broodprijs laag blijft. Hier en daar keren enkelen terug. In Aleppo zijn de meeste kerken en instellingen hersteld maar er is zoveel verwoest dat een grondige heropbouw vele jaren zal vergen. Er zijn nog steeds 5 clerici verdwenen waaronder 2 orthodoxe bisschoppen, waarvan na 7 jaar nog steeds niets bekend is. En in het noorden (provincie Idlib) is er 30 % van Syrisch grondgebied dat nog steeds niet onder de controle van de regering is. Al is de mozaïek van de harmonische samenleving van vóór de oorlog zich aan het herstellen, toch dreigt het gevaar van fundamentalisme. De kardinaal roep op tot solidariteit en het niet opgeven van de hoop. (27 oktober: Exclusief gesprek met kard. Zenari (Engels)

*Nvdr: Ca. een jaar geleden gaf Mgr.Zenari onderstaand interview, meer bepaald over de gevolgen voor de armsten die medische hulp nodig hebben.. De zorgen van toen zijn de zorgen van vandaag. Erger zelfs omwille van de onmenselijke sancties die de VSA & vazallen opgelegd hebben. Onze redactie heeft het al bij herhaling geschreven: de wereld lijkt Syrië vergeten te hebben. Mgr. Zenari zegt dan ook terecht: “Het ergste dat Syrië kan overkomen, bovenop alle tegenspoed, is vergeten te worden... Laten we ervoor zorgen dat Syrië niet vergeten wordt!”

Wij zouden hierbij nogmaals graag willen wijzen op  de oorzaak van de ellende in Syrië.  Als uw huis onder water staat omdat de waterkraan in de keuken open staat en de stop in de wasbak zit, moet je eerst de oorzaak aanwijzen en de kraan dichtdraaien. Indien de soevereiniteit en territoriale integriteit volgens internationaal en menselijk recht gerespec-teerd worden, is de hoofdoorzaak van deze “grootste humanitaire crisis van onze tijd” meteen weggenomen. Dan kan Syrië in vrede beschikken over zijn rijke olie- en gasbronnen, dan kunnen geen terroristen de oogst meer komen afstoken en aanslagen plegen en geen elektriciteitscentrales en watercentrales geboycot worden. Als alle illegale bezetters vandaag verdwijnen dan begint het Syrische volk morgen aan een vredevolle en welvarende toekomst te bouwen.

De Nederlandse journaliste Sonja van den Ende schrijft over Massahysterie, testen en een falend gezondheidssysteem(freesuriyah.eu). Ze stelt de pertinente vraag: wanneer de huidige “pandemie” zogenaamd vooraf en grondig werd voorbereid, hoe komt het dan dat er zoveel ellende, armoede en dood uit voortkomt? Wanneer er steeds minder geld voor de gezondheidszorg is en steeds meer geld voor militaire en politiediensten is het niet te verwonderen dat het gezondheidssysteem faalt. Ze verwijst naar de gerenommeerde Amerikaanse econoom dr. Paul Craig Roberts. Vergeet het coronavirus, zo zegt hij, het gaat in versneld tempo om het invoeren van Artificial Intelligence (A.I.) en robotten. De eigenlijke crisis van het kapitalisme ligt bij de hoog ontwikkelde technologische vooruitgang, die steeds meer machines wil inzetten, waarbij geen rekening meer gehouden wordt met de mens.

Ook gewone mensen voelen dit aan. Een vrouw schreef me over de grote dwang-maatregelen die nu in België worden opgelegd, zogenaamd omwille van covid 19. Ze voegt er bij dat deze maatregelen de samenleving robotiseren en “in Syrië is er veel miserie, maar de mensen blijven mensen, met een warm hart en met een menselijke gevoeligheid, éénheid in gebed en samenhorigheid”.

Moslims in het westen horen zich aan te passen of te vertrekken. Iedereen voelt het aan maar nagenoeg niemand durft het hardop zeggen. De burgemeester van Metz, Dominique Gros (PS) kreeg van moslimouders de vraag om varkensvlees te verwijderen uit alle kantines van de scholen, wat hij pertinent weigerde. Ziehier uitgebreide citaten uit de brief die de ouders toegestuurd kregen. (…)

“De moslims moeten begrijpen dat zij zich moeten aanpassen aan de streek van de Lorraine en aan Frankrijk, aan haar gewoontes, tradities en levensstijl omdat zij gekozen hebben naar daar te emigreren. Zij moeten begrijpen dat zij zich moeten integreren en leren leven in Lorraine. Zij moeten begrijpen dat zij hun levensstijl moeten veranderen en niet de Fransen, die hen zo edelmoedig opvangen. Zij moeten begrijpen dat de Fransen noch racistisch, noch xenofoob zijn en dat zij al vele immigranten hebben opgevangen voor de moslims (terwijl het omgekeerde niet mogelijk is, moslimstaten vangen geen niet-moslims op)…

Tenslotte moeten zij begrijpen dat wij in het Lorraine van Metz joods-christelijke wortels hebben, kerstbomen en religieuze feesten en dat godsdienst tot het privé domein behoort. De koninklijke en keizerlijke stad Metz heeft reden om iedere toegeving aan de islam en de sharia te weigeren. Voor de moslims die niet akkoord  gaan met de lekenstaat en zich niet op hun gemak voelen in Metz, het Lorraine van Jeanne d’Arc, zijn er in de wereld 57 mooie moslimlanden, meestal onder bevolkt, die klaar staan om hen met open armen  en halal te ontvangen overeenkomstig de sharia…”

En dit nog

**Nvdr: onze redactie zal in een apart artikel hierover meer duiding geven in het Nederlands

2 gedachten over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 1. Dat wat al langer zichtbaar is, tenminste voor wie zijn tv uitzet en zich eens verdiept in wat hier aan het gebeuren is, lees onderstaand artikel eens. TV kijk ik al maanden niet meer (ik word er misselijk van) en heel dit gebeuren uitpluizen is voor mij een bijna full time job geworden. Ik kan je honderden linken, opinies en artikelen benoemen, maar in onderstaande link vind je een genuanceerd beeld van wat er ons nog te wachten staat, nl. The Great Reset die het World Economic Forum voor de wereldbevolking in petto heeft. Dit gaat allang niet meer over een virus. De brutaliteit waarmee maatregelen worden opgelegd, de ongeziene censuur op het internet, mensen die in elkaar worden geslagen omdat ze de ‘regels’ niet volgen, zogenaamde “quarantainekampen” die worden opgericht (Australië, Nieuw-Zeeland), winkels sluiten, de avondklok (België, Frankrijk, Spanje, Ootenrijk, Duitsland) nooit gezien sinds WOII, schending van alle privacy regels etc., dat kan toch niemand nog normaal vinden……
  Zij die kritiek hebben op de huidige maatregelen worden direct weggezet als domme complotdenkers. Wel, dat is het niet. Het staat hier allemaal open en bloot te lezen in “COVID-19: The Great Reset Paperback – July 9, 2020” door Klaus Schwab
  Volgens Schwab (de oprichter en executive Chairman van het World Economic Forum) vragen sommigen zich nog af of we ooit terug zullen keren naar het ‘oude normaal’. Zijn antwoord: ‘Nooit!‘ Niets zal ooit terugkeren naar wat wij kenden omdat ‘covid een cruciaal moment is dat de koers van de wereld zal veranderen‘.
  Lees dit eens rustig en trek zelf uw conclusies
  https://enerzijdsanderzijds.nl/wat-covid-gaat-losmaken-1/

  • Juist. Hebben we in verschillende bijdragen de aandacht op gevestigd. Wie maalt erom? Wie durft er tegen de stroom in varen?

Reacties zijn gesloten.