In het verzet tegen Covid 19(84)? (2)

Poster Covid-1984 | tostadora.fr

Er zijn natuurlijke verschillende mogelijkheden van verzet,  maar er is één die tot hiertoe zeker werd verwaarloosd, en dat is de juridische weg. Er zijn weliswaar al enkele halfbakken pogingen geweest. Ik ken niet de dossiers, maar gezien het negatieve resultaat zal de inhoud van de dossiers weinig om het lijf gehad hebben en waarbij er zich dan ook vragen stellen over de desbetreffende advocaten.   In andere zware misdaaddossiers, gaan velen tekeer als “pitbulls…” maar  in deze materie zie ik eerder bange schoothondjes.

In eerste instantie is het nodig, rekening gehouden met de notie “onoverwinnelijke dwaling in rechten” ,  te handelen cfr. de notie “goede huisvader” en zich te richten tot de bevoegde overheid en dat is vooral de min. van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

1. Men begint met  een aangetekende  brief aan de minister m.b.t. het mondmasker met 2 vragen:

–  Kan  U bevestigen dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de gezondheid door het dragen van dit mondmasker?

– Kan U bevestigen dat dit mondmasker volledig beschermt tegen het biologische wapen Covid 19?*

Ingeval er toch schadelijke gevolgen zijn voor de gezondheid,  zal ik niet aarzelen  U  persoonlijk burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk te stellen.  Een schade impliceert immers een fout en een oorzakelijk verband tussen beide.   En naargelang Uw eventuele antwoord, dien ik dan vast te stellen dat U ofwel er niets van af weet, ofwel liegt.

In afwachting van een antwoord en de verdere evolutie dient men dan ook zoveel mogelijk literatuur te verzamelen. Als deze niet in het Nederlands is, dient men al te zorgen voor een vertaling door een beëdigd vertaler.

*TU Delft testte 7 modellen… de resultaten zijn ontluisterend… klik hier)

2. Ingeval van gezondheidsproblemen door het dragen van dit mondmasker:

Een aangetekende klachtbrief  gericht aan de bevoegde Procureur des Konings met bijvoeging van medisch attest, de briefwisseling met de minister van Volksgezondheid en de literatuur, met Nederlandse vertaling als bewijsstukken waar uit blijkt dat de mondmaskers niet alleen nutteloos zijn, maar ook schadelijk.   Steeds kopijen bijhouden en de historiek van de aangetekende zending  in Bpost track:  afdrukken. Per kerende post (=mail) de overmaking vragen van het dossiernummer parket.

Men kan ook naar de Politie gaan, maar dan is de kans groot dat men vlugger buiten is dan binnen.

Men kan dit zelf doen, of via een advocaat of via de verzekering voor rechtsbijstand.

Zie: Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. van 18.10.2020

3. Ingeval van administratieve en / of gerechtelijke  procedure, zijn er 2 juridische elementen van belang  m.b.t. het voormelde M.B. van de Minister van Binnenlandse Zaken:

– De wet: “29 JULI 1991. – Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. “ (volg bruggetje) – De beginselen van  behoorlijk bestuur: bij Elfri vindt u een bron met formele en materiële beginselen. Hier volgt een korte samenvatting:

Zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel , redelijkheidbeginsel, onpartijdigheids-beginsel, gelijkheidsbeginsel , rechtszekerheids-en vertrouwensbeginsel , redelijke termijn eis… enz…  

Bij een dergelijke procedure dienen ook al de dossiers vermeld onder punt 1 en 2, bijgevoegd te worden.

Van belang is ook dat de mondmaskerplicht en lockdown  “veiligheidsmaatregelen” zijn die vallen onder de  toepassing van de 2 voormelde juridische elementen. Ze zijn dus geen geneesmiddel, waar op de bijsluiter de bijwerkingen vermeld zijn. Er dient dan ook in eerste instantie na gegaan te worden of de besluiten strekkende tot deze mondmaskerplicht en lockdown afdoende zijn gemotiveerd zijn en de beginselen van behoorlijk bestuur werden in acht genomen.

Om dit na te gaan dient men te weten wat de juiste oorzaak is van het probleem en het gevaar, en hoe hierop dient gereageerd te worden:

1. Een griepvirus :

Gezien een dergelijk virus niet actief is bij een hittegolf van 35 graden zijn er dan ook twijfels over deze oorzaak. Desgevallend is het aan de overheid om hier de bewijzen van te leveren.

2. Een biologisch wapen, afkomstig uit het labo:

Hier zijn wel sterke aanwijzingen voor. (Fact sheets John Hopkins).  In een dergelijke geval zitten we dan ook in een biologische oorlog, die dan ook als dusdanig door de overheid dient beschouwd te worden. Dit wil zeggen dat het parlement de staat van oorlog dient af te kondigen, gevolgd door de staat van beleg cfr. de besluitwet van 1916. Het militair gerecht dient opnieuw opgericht te worden, en de vijanden alsmede de collaborateurs dienen opgespoord te worden en vervolgd. De grenzen dienen ook gesloten te worden. Niets van het voormelde is echter uitgevoerd.

Integendeel, wie het tegendeel durft te beweren, bewijzen aanvoert, wordt gecensureerd, zoals “Ärzte für Aufklärung”, waarbij de informatieve video’s op hun eigen webstek door youtube gewoon verwijderd werden. We verwijzen in dit verband ook naar Ultimate Proof: Covid-19 Was Planned to Usher in the New World Order

In Duitsland hebben zich ook juristen ingezet “Anwälte für Aufklärung”. Deze beelden werden gisteren tijdens een betoging tegen de coronawaanzin opgenomen. De video werd intussen al gecopieerd en op andere profielen geladen… daar hij waarschijnlijk, zoals bij de artsen zal verwijderd worden door youtube. Zo gaat men in Duitsland (en elders) met mensen om die niet aan de leiband willen lopen. We citeren en vertalen een commentaar: “De eerste indruk bedriegt. Deze beelden zijn niet afkomstig uit Wit-Rusland, maar uit Berlijn. Van vandaag. De arrestatie van dwarsdenker-advocaat Markus Haintz. Door de Berlijnse politie, die bij linksextremen, drugsdealers en criminele “clans” regelmatig knuffelt en ‘de-escaleert'”

“Der erste Eindruck täuscht. Diese Bilder stammen nicht aus Weißrussland, sondern aus Berlin. Von heute. Die Festnahme von Querdenken-Anwalt Markus Haintz. Durch die Berliner Polizei, die bei Linksextremen, Drogendealern und kriminellen „Clans“ regelmäßig kuschelt und deeskaliert.“

In de overwegingen van het M.B. is echter  vermeld :

“Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;.. “ .

Men komt er nog niet toe dit Corona virus duidelijk te omschrijven. Een virus dat ook actief is bij een hittegolf van 35 graden en meer!

Men heeft het over “meestal…” en “lijkt….”. zonder enige bronvermelding.   Dat het hier gaat om een virus uit het labo, wordt zeker niet vermeld.  Dergelijke overwegingen zijn dan ook misleidend en veredelde toogpraat.

3. Bij een biologisch wapen dient men ook de NBC procedures toe passen, met vooral bescherming en ontsmetting. Men kan echter niet iedereen een gasmasker en beschermingspak geven, bijgevolg zal de nadruk moeten liggen op het isoleren van de  besmette personen, gevolgd  door een massale ontsmettingscampagne van voertuigen en gebouwen. Een mondmasker is hier nutteloos en mensen opsluiten in niet ontsmette gebouwen is ronduit misdadig.  Dit dient dan wel gepaard te gaan met een lockdown gedurende enkele weken, om deze massale ontsmetting te kunnen doorvoeren.

4. Voor de identificatie van de besmette personen dient men te beschikken over daartoe geschikte testkitten.  Bij een virus geeft alleen een bloedproef met zekerheid uitsluitsel. Wat werd hier gedaan? Blijkbaar zijn er alleen testen die onbetrouwbaar zijn.

België kocht eind april 1 miljoen Covid-19-tests. Nu blijkt uit Deens onderzoek dat de resultaten van deze tests onbetrouwbaar zijn. België is het enige land dat dergelijke tests heeft aangekocht. Gezamenlijk onderzoek van Knack en Le Vif wijst nu op de grote stapel onbetrouwbare tests. De Belgische staat kwam al eerder in opspraak in verband met coronatests. Eerder deze maand bleek dat de overheid weigerde 1,25 miljoen tests van ZenTech te betalen nadat het bleek dat deze niet nuttig zouden zijn. (…)

… Met de huidige test bestaat het risico dat mensen onterecht de stress van het besmet-zijn ervaren terwijl ze helemaal niet besmet zijn, en in quarantaine geplaatst worden… (Citaat uit: Drie wetenschappers: de coronatest is onbetrouwbaar en het testbeleid faalt)

COVID: La PCR nasale peut-elle mentir?

5.  Er dienen ook behandelingen en geneesmiddelen voorzien te worden.

Wat was er voorzien en wat werd er achtergehouden, wat wel doeltreffend was. Hierover was er een ganse discussie. (…)

Het achterhouden van doeltreffende middelen, is evenzeer misdadig. En dan hebben we het nog niet gehad over het uitschakelen van kritische stemmen, zoals dr. Pascal Sacré. Hierbij zijn “recht van antwoord” nadat hij quasi Berufsverbot opgedrongen kreeg – dit tijdens de coronacrisis waarbij we dagelijks quasi wanhopige oproepen horen aan gepensioneerde artsen om terug aan het werk te gaan…daar de verzorgingssector “op haar tanden zit”:

Voilà, c’est arrivé.

Pour mes paroles, mes mots, mes écrits, j’ai été licencié comme un déchet, un voleur, sans droit de répondre.

Un réanimateur chevronné, compétent, apprécié de ses collègues par mes actes en situation de stress, viré en pleine période COVID ! 

Pour des paroles, pour une image.

Il suffisait de rassurer les gens, de défendre son médecin, d’atténuer et d’attendre que la tempête se calme… puis parler.

J’écris, c’est vrai, des choses qui dérangent, des points de vue dissidents, ceux qui me suivent sur ce site depuis 2009 le savent. 

Lorsque j’ai repris l’écriture engagée en 2020, à propos de la gestion politique de la crise COVID, mais aussi généralement, sur la corruption endémique de la médecine, de la science et des organes officiels en Belgique, j’ai senti que ce serait risqué, vraiment. 

Je n’ai pas renoncé pour autant car je ne laisserai jamais ma vie être contrôlée par la peur.

Certains disent que je suis inconscient. Pensez-vous qu’après avoir soigné pendant 17 ans des gens, dans l’urgence, le stress, souvent pendant 24 heures d’affiliées, j’aurais pu faire tout cela en étant inconscient ? 

Certains disent que je suis irresponsable. J’ai toujours pris mes responsabilités, préféré l’écriture à la parole car elle permet la réflexion, la relecture, et j’ai toujours tourné ma langue 7 fois dans ma bouche, avant de terminer un article et de l’envoyer avec toutes ses sources et toutes ses références. J’ai toujours respecté les règles de l’hôpital, de la société, même lorsque, telles quelles, elles me paraissaient folles et susceptibles d’engendrer plus de mal que de bien. J’ai toujours mis la sécurité des mes patients au-dessus de mes convictions préférant expliquer, convaincre au moyen des mots et des écrits.

Certains disent que je suis la honte de la profession. Ceux qui disent cela ignorent tout de ma profession. Beaucoup parlent des soins intensifs, surtout aujourd’hui avec le COVID alors que les soins intensifs existent depuis 70 ans mais savent-ils seulement, ces gens accusateurs, de quoi ils parlent ? On ne peut pas faire semblant, là, c’est du direct, du live, entouré de mort et de souffrances, on ne sait pas mentir et si on le fait, on dégage. J’y ai tenu 17 ans et je n’ai dû arrêter brutalement qu’à cause de personnes qui n’aiment pas ce que je dis, n’aiment pas mes opinions !

Lees heel zijn betoog, voorzien van bronmateriaal en verwijzingen naar andere kritische stemmen bij: Dr Pascal Sacré, un réanimateur licencié injustement en pleine crise COVID: Droit de réponse

Wordt vervolgd.

H. P.