Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Ruim ’n halve eeuw geleden vroeg een van mijn broers mij als jonge priester om eens te komen spreken voor een grote groep bejaarden. Hij was toen secretaris van het OCMW (Openbare Commissie voor Maatschappelijk Welzijn), dat in onze gemeente een groot bejaardenhuis en een weeshuis beheerde.  Hij is inmiddels  overleden. Hij was erg begaan met de noden van de bewoners en klaagde er toen al over dat er maatschappelijk zo weinig aandacht was voor de echte noden van de mensen. Eigenlijk, zo zei hij, wordt van mij alleen maar gevraagd dat ik het juiste formulier op de juiste wijze invul. Er was echter in die tijd gelukkig nog een groep zusters die met veel liefde en toewijding voor de bejaarden en de weeskinderen zorgde. Zij baden regelmatig het rozenhoedje waaraan vele bejaarden graag deelnamen. Verder  was er een priester op rust die dagelijks de Eucharistie vierde, waaraan ieder vrij kon deelnemen. Tenslotte kon iedere bezoeker vrij in- en uitlopen en dikwijls namen kinderen hun oude vader of moeder voor een namiddag mee naar huis. Overigens was het toen nog de gewoonte dat vele ouderen door hun kinderen zelf werden opgevangen, zoals dit ook bij ons gebeurde.  Als weduwe kwam grootmoeder (van vaders kant) gewoon bij ons groot gezin en kreeg ze bij ons de “beste kamer”. Als kinderen schilden wij samen met haar de aardappelen.

Wat ik die namiddag verteld heb weet ik niet meer, maar ik herinner me nog goed dat ik een luchtige toespraak wilde houden met als voornaamste bedoeling de bejaarden te bemoedigen vanuit hun menselijke waardigheid. Onze waardigheid als mens hangt niet af van onze rijkdom, onze kennis, onze vaardigheden of onze mogelijkheden enzovoort. Vanaf onze conceptie hebben we allen de volle menselijke waardigheid omdat God ons geschapen heeft naar zijn beeld. Ook ons oud of ziek zijn, doet in niets afbreuk van onze waardigheid. Wij blijven voor altijd Gods beeld in ons bewaren en daarmee de volle menselijke waardigheid. Het was bijzonder bemoedigend voor mij om te zien hoe de bejaarden, waarvan de meesten in een rolstoel zaten, voortdurend knikten, niet als gelovigen die tijdens de zondagspreek in slaap vallen, maar als aandachtige toehoorders en met een brede glimlach. Na afloop zei mijn broer: “Herman (mijn doopnaam), proficiat, ge hebt dat goed gedaan”. Vanuit zijn bekende humoristische ingesteldheid, voegde hij er echter aan toe: “Nu moogt we wel niet denken dat iemand iets verstaan heeft van wat ge gezegd hebt, want ruim de helft van hen is potdoof en de rest is half doof!” We konden er beiden hartelijk om lachen. De bejaarden genoten ervan dat een jonge priester met brede gebaren die namiddag een toespraak hield voor hen, alsof zij deelnemers waren aan een belangrijk congres.

Is dit een verhaal uit een nog erg primitieve tijd van het Vlaamse volk? Neen, dit is een beeld van de bloeiperiode van onze welzijnszorg, waarbij de menselijke noden nog centraal stonden. Ik heb alle waardering voor de edelmoedige inzet van het verzorgend personeel in  onze tijd. Zij wijden zich helemaal toe aan een verzorging die gericht is op de behoeften van de patiënten.

En dan wordt plots van hogerhand een beleid opgelegd dat in de meest barbaarse maatschappij niet eens denkbaar zou zijn: bejaarden moeten afgesloten worden van hun geliefden. Terwijl hun eenzaamheid al hun grootste lijden was, moet hen nu als het ware de definitieve nekslag gegeven worden. Ondertussen wordt het ene technische snufje na het andere ingevoerd alsof ze daarop zaten te wachten.

In de jaren 80 van de vorige eeuw, toen ik retraites predikte voor onze missionarissen in Zaïre, was er in Lolo (Evenaarsprovincie) een jongen die wegens kinderverlamming zich in het zand voortbewoog met twee houten blokken. ’s Morgens vroeg was hij de eerste die me toe wuifde en met een brede glimlach een “mbote sango” (goede morgen pater) toeriep. Hij was ook altijd omringd door andere kinderen.

Is er nu één regeringsleider of directeur van een verzorgingsinstelling die denkt dat een bejaarde omwille van zijn elektrische rolstoel, maar afgesloten van zijn kinderen, veel gelukkiger is dan deze jongen? Moeten bejaarden in de verschrikkelijkste eenzaamheid sterven om de waanzin van de vierde industriële revolutie van een elite te realiseren en ieder restje menselijkheid onder hoogtechnologische machines te laten verpletteren? Is de bejaarde niet meer waard dan alle gesofisticeerde machines van de verzorgingsinstelling samen?

De grote, diep gelovige Engelse econoom, E. F. Schumacher (+ 1977) waarschuwde de wereld in de jaren 70 al: hou het leven op mensenmaat, hou het klein, “small is beautiful”. Sindsdien is de algemene ontwikkeling van de samenleving echter steeds meer de tegenovergestelde richting uit gegaan.

En nu heeft een kleine  wereldelite van miljardairs de kans gegrepen om onder voorwendsel van een virus, zoals we ieder jaar beleven, een totale breuk met het verleden te realiseren met een radicale ontkenning van God, zijn schepping en de waardigheid van de mens.  Ze worden daarin gesteund door corrupte regeringen, corrupte wetenschappers, corrupte universiteiten en een tot op het bot corrupte mediawereld, zoals je zelf dagelijks uit onze  kranten en TV kunt opmaken. Gelukkig zijn er ook nog anderen, onafhankelijke wetenschappers die moedig tegen de algemene stroming ingaan, dikwijls met groot gevaar voor hun naam, werk en leven. Deze weerstand krijgt geen toegang tot de gewone media maar blijft wereldwijd wel groeien. De vraag blijft: hoe is het mogelijk dat door een hysterische angst zovele mensen aanvaarden dat de waardigheid van de mensen vernietigd wordt onder het voorwendsel van “de zorg voor de volksgezondheid”?

*******

We geven een verslag van de meeste projecten die we vanuit de vereniging De Mensenzoon” in Libanon konden opzetten (mede dank zij de financiële steun van velen van jullie!). De Libanese bevolking is werkelijk in nood.  Volgt een beschouwing vanuit  de “Wijsheid van de woestijn” (deel 2) over de strijd tegen onze slechte gedachten, die de oorzaak zijn van veel ellende in ons leven.

Verder zoeken we naar “De waarheid achter covid 19”. Neen, we beweren helemaal niet de hele waarheid ontdekt te hebben, maar toch wel enkele sluiers te kunnen  oplichten. Er zullen vermoedelijk nog vele “lijken uit de kast vallen”.  Hopelijk zal het dan nog niet te laat zijn om op te staan en onze vrijheid en waardigheid terug in handen te nemen. Onder ”En dit nog” krijg je een “Quo vadis” met een uitstekend overzicht van de militaire en politieke situatie in Syrië en een schat aan kostbare informatie over corona en de geopolitiek.

P. Daniel

“De Mensenzoon”

Onze gemeenschap MSJM (Monastery Saint James the Mutilated) helpt in Libanon onder de naam van de vereniging de “De Mensenzoon” (Son of Man, Fils de l’Homme). Onmiddellijk na de ontploffing (of aanslag) op 4 augustus 2020 in de haven van Beiroet hebben moeder Agnes-Mariam en Zr Carmel wereldwijd een oproep gelanceerd. Ook wij hebben een oproep geplaatst, die edelmoedig werd beantwoord.  Ziehier een greep uit allerlei hulpprogramma’s die konden opgestart worden. Een ruimte om glas te recycleren en een werkplaats om vensters en deuren te repareren werden aangeboden. Een groep werd gevormd van 75 vrijwilligers, vooral vanuit de universiteiten. Ze dragen gele vestjes met vooraan het logo van de gemeenschap (kruis met vier bollen) en achteraan de naam van de sponsors (Preemptive Love Coalition, LDS Charities, Partners/Karmagawa, Stirling Foundation, Scouts de Cluses, The Peace People, UNHCR, UNPFA…). Er werd vooral gewerkt in de zwaar getroffen Mar Mikhail wijk, waar de parochie ook om hulp gesmeekt had.

In september was al een overzicht gemaakt van de reconstructie van 300 huizen. Inmiddels zijn meer dan de helft ook werkelijk hersteld en 50 daarvan met geld dat wij van jullie gekregen hebben. Er konden 2 medische centra geopend worden waarmee al ‘n 5000 mensen verzorgd werden. Vanuit Syrië konden we ook twee van onze ambulances ter beschikking stellen. In november werd een mobiel dispensarium geopend in Medawwar samen met de Franse NGO SOSCO (Chrétiens d’Orient)*. 

*Nvdr: Meer info: https://www.soschretiensdorient.fr/index.php/fr/liban/missions/331-le-dispensaire-des-cedres-pour-les-oublies-du-liban

Er werden 6000 voedselpakketten uitgedeeld. Aan de meest behoeftige gezinnen konden van oktober tot december 140.000 warme maaltijden aangeboden worden. Er werd tenslotte nog een container geschonken door Nestlé Vevey**, vol met voedselwaren alsook een container met houten panelen voor de reconstructie van deuren en meubilair. Voor hulp op lange termijn worden een aantal belangrijke projecten opgezet: een school in Sarba wordt hersteld en heringericht voor 500 leerlingen, een grote bakkerij die dagelijks 2500 “bundels” brood (10 platte broden?) kan leveren, een vruchtbaar stuk landbouwgrond van 500 vierkant meter in Nahr Ibrahim, Bekaa, een grote volksmarkt met tenten waar de landbouw- en andere producten kunnen  aangeboden worden in Tabarja en een veestapel met 80 stuks vee.

**Nvdr: Beelden van Nestlé’s hulp in Beirut (sept. ’20):

Het is veel meer dan een druppel op een hete plaat, het is efficiënte hulp. Toch blijft de nood heel groot in Libanon, nog veel erger dan in Syrië. In wat eens het “Zwitserland van het Midden Oosten” genoemd werd, sterven nu mensen van honger en koude op straat! We zijn heel dankbaar voor de financiële hulp die we kregen en waarmee, samen met andere ngo’s, belangrijke hulpverlening kon georganiseerde worden. We willen ook heel uitdrukkelijk de noden van onze weldoeners in onze Eucharistie en gebed bij de Heer brengen en bidden dat de Heer Jezus jullie zegent en beschermt. (Wie wil helpen kan dit doen op dit nr: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB;,Abdijlaan 16    B-2400 MOL-POSTEL Belfius, Pachecolaan 44,  Brussel).

Wijsheid uit de woestijn (2)
Vorige week gaven we enige uitleg over het leven van de woestijnvader Dorotheus
van Gaza (6e eeuw). Deze week gaan we verder en baseren ons nog steeds op het
werk van Zr. Pascale-Dominique Nau. (1)
:
We weten niet hoe lang de heilige Dorotheus “in de wereld” leefde, noch weten we wat
hem er toe bracht zich terug te trekken uit de wereld in het klooster van de heilige
Siride, in de buurt van Gaza (Palestina). In dat klooster leefden mannen die een grote
volmaaktheid hadden bereikt. De meest beroemde onder hen waren de heilige
Barsanuphius, Johannes de Profeet (2) en de heilige Dositheus.

De heilige Barsanuphius is geboren in Egypte. Hij had zichzelf opgesloten in een cel
en bracht vijftig jaar door zonder iemand te zien. Hij verrichtte vele wonderen. De
herinnering aan deze heilige werd zo vereerd dat zijn icoon in de grote kerk van
Constantinopel werd geplaatst, naast die van de heilige Antonius en de heilige
Ephrem. Zijn discipel was Johannes, die zo’n grote gave had om toekomstige dingen
te voorspellen, dat hij de bijnaam “de profeet” kreeg. Deze was een man van grote
vroomheid en deugdzaamheid. Dit waren degenen die God aan onze
heilige Dorotheus gaf als vaders en gidsen. Hun leer en licht heeft hij gevolgd. Het
hoeft dus niet te verbazen dat hij, na zo’n grote meesters te hebben gehad, tot een
eminente heiligheid uitgroeide en dat hij zelf een vader en licht werd voor velen.
Een van de eerste dingen die hij energiek ondernam nadat hij zich in het klooster had
teruggetrokken, was zich verdiepen in de studie van de wetenschap van de heiligen.
Hij deed dit met dezelfde wilskracht als hij zich daarvoor aan de wereldlijke
wetenschappen had gewijd.

Ziehier zijn eigen getuigenis:

“Toen ik in het klooster kwam zei ik tegen mezelf: Als men zo’n vurigheid en passie
voelt voor seculiere wetenschappen, dat men, wanneer men zich erop toelegt,
bepaalde gewoontes aanneemt, zal men des te meer heilige gewoontes aannemen,
als men zich op de deugd en de vroomheid toelegt. Deze overweging versterkte mij in
mijn plan om mij volop te verdiepen in de wetenschap van de heiligen”.


Onze heilige, die werkelijk nederig was en die niet bloosde bij het ontdekken van zijn
zwakheden, bekent dat hij in het begin van zijn monastieke leven roekeloos de anderen
oordeelde en hun meest geheime ingesteldheid wilde doordringen. Zo gebeurde het
dat hij op een dag een vrouw ontmoette die een kan water droeg, en toen hij toevallig
naar haar gezicht keek, stelde hij zich voor dat ze een vrouw van slechte zeden was.

1) Sr. Pascale-Dominique NAU, OP. Les instructions de Dorothée de , Rome 2014.
2) Tussen de 4e en de 7e eeuw verbleven in de woestijn van Palestina verschillende monniken. Onder hen waren er twee van groot belang in de 6e eeuw: de heilige Barsanuphius, bijgenaamd de « grote oude man » en de heilige Johannes de profeet, bijgenaamd « de andere oude man ». Deze twee oudsten bleven voortdurend in contact
met de jonge monniken van Palestina om hen geestelijke raad en begeleiding te geven. Onder hen de heilige Dorotheus.

Dit vervulde hem met scrupules en angst, en hij kon niet rusten totdat hij dit had
gedeeld aan Abba Jean, zijn overste.
De heilige Abba vertelde hem dat het niet mogelijk is om de diepte van iemands hart
van buitenaf te kennen. Maar, zei hij, “Gebeurt het niet vaak dat iemand natuurlijke
gebreken heeft en deze door zijn eigen zorg en werk corrigeert? Men moet nooit
gehoor geven aan zijn achterdochtige indrukken over anderen ; het zijn leugens die
ons niets anders dan grote schade kunnen aanrichten”.
Deze instructie maakte een diepe indruk op zijn geest, en hij raakte toen zo ver
verwijderd van zijn eigen gedachten dat hij zelfs die dingen die hem het meest zeker
en evident leken, nauwelijks kon geloven.
De woestijnvaders leren ons om het gevecht aan te gaan tegen onze
gedachten, logismoi, in het Grieks. Ze zijn maar al te vaak valse impressies van
de werkelijkheid, beïnvloed door ons verleden, onze wonden, onze verwachtingen, …
De woestijnvaders stellen voor om een afstand te houden tussen onze gedachten en
onszelf: Ik ben niet gelijk aan mijn gedachten. Ze streefden naar de apatheia, (passieloosheid): leven in de vrede van Christus zonder dat impressies van buitenaf, of van
binnenin (herinneringen of fantasieën), hen onredelijk verdrietig, angstig, boos, of
gelukkig maakten. Ze trachtten om in die heilige eenvoud te leven, in het hier en nu
met Christus, om zodoende geen onvolwassen mensen meer te zijn die steeds van
gedachten veranderen (…) op de golven heen en weer geslingerd door de wind (cf.
Ef. 4, 14).
H. Dorotheus is hierin een meester geworden. Volgende week meer.
fr. Jean

De waarheid achter covid 19

Schijn bedriegt en het is helemaal niet zoals het lijkt. Er is geen virus die levensgevaarlijk is voor heel onze planeet en waarvoor de strengste maatregelen nodig zijn. Er is een griep zoals ieder jaar en die kan voor bejaarden en mensen met ernstige aandoeningen zware gevolgen hebben. Er zijn echter ook uitstekende geneesmiddelen zoals hydroxychloroquine en ivermectine naast zovele gewone middelen als vitaminen. India heeft hiermee een bijzonder efficiënt “Ziverdo Kit”*** samengesteld voor 2,65 dollar.

***Nvdr: Het YT kanaal waarnaar in b.g. bruggetje verwezen wordt werd reeds 3 X gecensureerd. U kan de info vinden bij de genoemde kanalen.

En het aantal corona sterfgevallen in dit land met 1,3 miljard inwoners bedraagt maar de helft van die in de VS met een bevolking die viermaal kleiner is (328 miljoen)!

Er is iets geheel anders aan de hand. Wij zijn in oorlog. Helemaal niet tegen een virus. De zogenaamde oorlog tegen covid 19 is maar schijn. Wij, 99,999 % van de wereldbevolking worden ons bewust van wat 0,001 % al jaren lang heeft voorbereid en nu met covid 19 als voorwendsel aan het doorvoeren is: een algehele vernietiging van het sociale en menselijke leven om een nieuw, nu totalitair wereldbestuur op te leggen en de wereldbevolking tot een voor hen aanvaardbaar aantal terug te brengen.

COVID-19: La Grande Réinitialisation

De Zwitser Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van de privé club van miljardairs en heersers “Het Wereld Economisch Forum” laat het allemaal in zijn boek duidelijk zien: “Covid 19: la grande réinitialisation”. (The Great Reset)

De corona ”pandemie” is maar het voorwendsel van de “sanitaire dictatuur” waarin we nu leven. Deze is een nauwkeurig geplande strategie om te komen tot “The Great Reset”: een grondige afbraak van onze beschaving en een totaal nieuwe vormgeving van de samenleving en van het menselijk leven (Jean-Michel Grau, 19 januari 2021: est-ce-dans-ce-monde-la-que-nous-voulons-vivre/).

Zoals we nu wereldwijd kunnen ervaren is deze als aantrekkelijk voorgestelde “nieuwe wereldorde” een illusie. Daartegen is nu de oorlog begonnen. De Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Fuellmich is er al in geslaagd de machtige raadgever-viroloog van kanselier Angela Merkel, dr. Drosten voor de rechter te brengen.

Volgens deze advocaat is de hele covid 19 beweging “de grootste misdaad tegen de menselijkheid aller tijden”, waarvan de hoofdrolspelers en hun medeplichtigen berecht moeten worden in een aangepast “Nürnbergproces”. Deze internationaal bekende advocaat, die door ’n duizend advocaten wereldwijd gesteund wordt, heeft vroeger reeds gezorgd dat de giganten Volkswagen en de Deutsche Bank terecht veroordeeld werden. Hij is nu een van de vier oprichters van ‘German Corona Investigative Committee’, een buitenparlementaire onderzoekscommissie. Eens zullen ook onze regeringsleiders met hun “experten” en “hof astrologen” rekenschap moeten afleggen voor de totaal onverantwoorde en onherstelbare ravage die ze onder de bevolking hebben aangericht.

****Nvdr: Stand van zaken 18.1.21:

Eens zullen ook onze regeringsleiders met hun “experten” rekenschap moeten afleggen voor de onherstelbare ravage die ze onder de bevolking hebben aangericht. Nu wordt in versneld tempo een massa vaccinatie doorgevoerd met de belofte “vaccinatie maakt vrij”, te vergelijken met “arbeid maakt vrij” van de Nazi’s in Auschwitz. Eenmaal de campagne gestart, wordt meteen al gewaarschuwd dat deze vaccinatie eigenlijk de verspreiding van corona niet verhindert en dat ook de maatregelen zullen blijven. Dit zijn immers de plannen van de nieuwe wereldorde en het totalitaire wereldbestuur.

Massa vaccinatie is namelijk niet bedoeld voor de bescherming van de gezondheid, maar nodig voor de invoering van het totalitaire wereldbestuur. Van de waarschuwingen die talloze wetenschappers over de gehele wereld al maanden lang lanceren, komt geen woord in de opgeklopte campagne van onze media. Ook onze VRT gaat er met wollige woorden aan voorbij. Onafhankelijke wetenschappers zeggen ons dat het geen vaccin is maar een genetische manipulatie, dat het niet getest is, waardoor de mensen nu als proefdieren worden gebruikt, dat er geen enkele kennis is van de gevolgen op korte en lange termijn en
dat het een onverantwoorde roekeloze onderneming is.


Het anticovid ARNm vaccin blijkt eerder een technisch-chemisch middel te zijn voor transhumanisme om van ons synthetische mensen te maken en robotten. Ook de Franse chirurg Gérald Delépine wil de bevolking alarmeren: “Ik ben niet voor of tegen een vaccin, maar ik ben nu heel erg gekant tegen het algemeen toedienen van een vaccin dat onvoldoende geëvalueerd is en waarvan de eerste resultaten bij de bevolking catastrofaal zijn… Er is geen enkel individueel voordeel aan het vaccineren tegen covid 19 voor mensen onder de 65 jaar, vermits de ziekte voor hen minder gevaarlijk is dan een griep; deze
bevolkingsgroep kan van anticovid vaccins alleen maar nevenwerkingen verwachten”.

En de efficiëntie van het Pfizer covid 19 vaccin is volgens hem niet 95 % maar tussen de 19 en 29 % (Gerard Delépine, 21 januari 2021: La vaccination de masse anti Covid-19 prépare-telle une catastrophe sanitaire mondiale ? | Hij wijst er op hoe in de drie landen
(Israël, Noorwegen, de VS) na de vaccinatie de besmetting met covid 19 én de
sterfgevallen spectaculair zijn gestegen, wat we tevens langs andere wegen vernemen.
Op 17 januari waren na de vaccinatie met het Pfizer product in Noorwegen al 29
mensen gestorven, hebben in Israël 13 mensen een lichte gezichtsverlamming en
na vaccinatie zijn 12.400 mensen positief getest (!), is een dokter van 56 jaar in
Miami (VS) gestorven wat erkend werd als gevolg van de vaccinatie en moesten in
de VS honderden mensen in de spoeddienst opgenomen worden.
(as-pfizer-side-effectsemerge-why-is-the-west-still-overlooking-russian-anti-covid-vaccines/;

Aux États-Unis, des centaines de personnes aux urgences après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19

La vaccination de masse anti Covid-19 prépare-telle une catastrophe sanitaire mondiale ? | Mondialisation – Centre de Recherche sur la Mondialisation

Dat er ook in België al iemand na de vaccinatie gestorven is, moeten we vanuit het buitenland vernemen: Belgian Resident Dies 5 Days After Receiving Pfizer COVID-19 Vaccine –. Je hoeft geen profeet te zijn om te voorzien dat met deze onnodige en roekeloze massale vaccinatie veel meer mensen zullen ziek worden en sterven dan van corona zelf.

Wat is het verschil tussen de werkelijkheid en de schijn die door onze politici en media
wordt voorgehouden? Het is het verschil tussen waarheid en leugen. Deze week
ontving ik volgend bericht van een bevriende familie, waarvan de vrouw al jaren als
verpleegster in een klein ziekenhuis werkt. De directeur prees zichzelf en het
verplegend personeel omdat ze tot heden covid 19 zo goed buiten hadden kunnen
houden. Sinds de uitbraak van de epidemie was er namelijk nog geen enkele patiënt
aan covid 19 gestorven. Daarop stelde onze verpleegster, moeder van een groot
gezin, de vraag: “Waarom moest dan van alle overledenen opgetekend worden dat zij
aan covid 19 gestorven zijn?”
Ze werd ontslagen. In een wereld van bedrog is de
waarheid onaanvaardbaar.

En dit nog