Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Nadat de vieringen van de Goede Week  en Pasen, de heiligste tijd van het liturgisch jaar, van regeringszijde werden verboden, heeft een ministerieel besluit de openbare Eucharistievieringen met Kerstmis eveneens verboden, tot half januari 2021, waarbij kerkelijke gezagsdragers zich gewoon neerleggen.  De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis konden van een dergelijke terreur, opgelegd én aanvaard, niet eens dromen. Enkele joodse organisaties hebben een kortgeding aangespannen en op 8 december, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft de Raad van State laten weten dat deze inperking van de  godsdienstvrijheid niet in verhouding is en tegen zondag moet aangepast worden. De minister van justitie reageert daarop door te zeggen dat hij denkt dat het “wellicht mogelijk is” om een Eucharistieviering  te houden “met 10 mensen!” Uiteindelijk komt hij met de regeling dat maximaal 15 mensen mogen deelnemen. Stel u even voor, in een kathedraal, die duizend of meer mensen kan bevatten en in onze grote kerken met hoge plafonds en alle ruimten! Zo wordt het volk in  angst en terreur gevangen gehouden zonder enige verantwoorde reden, in de hoop dat religieuze leiders en gelovigen er in blijven trappen.

De protesten van deskundigen over heel de wereld rollen nu als een vloedgolf over ons heen, maar worden radicaal uit in onze media geweerd (Karien Reiss & Sucharit Bhakti,  Corona, vals alarm? De Blauwe Tijger, 2020; vertaling van een Duitse bestseller; https://www.deblauwetijger.com/product/corona-vals-alarm/).

Nvdr: ook hier ondervindt onze redactie moeilijkheden om onderstaande video te plaatsen. Youtube wil immers geen ander klokje laten luiden. Mocht u hieronder geen gesprek in de BlueTiger Studio zien over het boek “Corona, vals alarm”, dan weet u dat Youtube het als ongeschikt voor uw ogen en gemoedsrust beschouwde.

Zij hebben het niet over détails maar over de grond van de zaak. De covid 19 is een seizoengriep en veel minder dodelijk dan verschillende griepen uit de voorbije jaren, waarbij de zieken extra werden verzorgd en aan de gezonde bevolking geen enkele dwangmaatregel werd opgelegd. Zij tonen met verpletterende bewijzen aan dat algemeen opgelegde mondmaskers meer kwaad dan goed doen (https://www.hpdetijd.nl/2020-10-12/stress-en-angst-zijn-voor-de-gezondheid-van-ouderen-gevaarlijker-dan-corona/) en voor kinderen ‘kindermishandeling’ is, dat afstand houden geen zin heeft en dat algemene afsluiting (lockdown) vernietigend is voor het maatschappelijke,  economische, sociale, culturele  en religieuze leven. De PCR testen, algemeen gebruikt, voeren de angst op maar zijn zeer  onbetrouwbaar (https://www.carineknapen.info/post/duitse-studenten-doorprikken-de-pcr-test). En de vaccins zijn gevaarlijk (https://www.ninefornews.nl/ierse-professor-waarschuwt-voor-risicos-coronavaccin-mensen-kunnen-heel-ziek-worden/).

Waarom mag de kern van de zaak niet openbaar besproken worden door onafhankelijke deskundigen?

Volgens prof Sucharti Bhakti is de Heinsberg-Studie in Duitsland het enige onderzoek dat de werkelijkheid van de toestand weergaf. Omdat het aantoonde dat het sterftecijfer van covid 19 tienmaal lager lag dan door de media en de officiële instanties werd beweerd, kon dit tot heden niet doordringen in de openbare opinie. De dagelijks herhaalde leugens en manipulaties van onze media worden door massavorming geloofd en de op verantwoorde wijze toegelichte waarheid, mag niet eens gehoord worden! Het is tijd dat we allen opstaan om de vernietigende angst en terreur af te schudden. Een van mijn voormalige misdienaars is nu student te Leuven. Met drie vrienden ging hij een pintje drinken in een café. Allen kregen een boete van 250 €! Het “regime” vernietigt de vrijheid, de waardigheid en het meest natuurlijke gedrag van de burgers om een valse, wetenschappelijk onverantwoorde angst levendig te houden. Wat een waanzin en terreur! Het wil mensen overtuigen dat ze pas vrij zijn wanneer ze al hun vrijheid en menselijke waardigheid opgeven!

We moeten wakker worden en anderen wakker schudden. Laten we creatief, ludiek en vastberaden zijn. Gelovigen in Frankrijk hebben massaal gemanifesteerd voor kathedralen en kerken met gebed en gezang. Ook in ons land kan iets dergelijks groeien. Kom zondag morgen voor uw parochiekerk manifesteren, laat op dat ogenblik de klokken luiden en blijf dit doen totdat het moment gekomen is om met allen de kerk binnen te gaan en de Eucharistie feestelijk te vieren, niet als monsters met mondmaskers en schichtig jegens elkaar als gedresseerde dieren, maar als vrije christenen!

*******

We gaan hierover nog even verder met “Pandemie van een criminele wereldelite”. Verder een algemeen bericht over de situatie in Syrië en de schandelijke steun van de Nederlandse regering aan terroristen in Syrië.

Over veertien dagen is het Kerstmis. Dan stuur ik geen bericht. Gods komst onder ons door de geboorte van Jezus in Bethlehem is het belangrijkste nieuws uit de hele wereldgeschiedenis. Gun me de rust om daaraan alle aandacht te schenken en uitgebreid Kerstnacht en Kerstdag met een feestelijke Eucharistie te vieren, zoals we dat al een decennia hier mogen doen.

P. Daniel – 11.12.2020

Flitsen

Zaterdagavond vierden we Sinterklaas. Hij kwam op een ezel langs de grote ingangspoort. De drie Zwarte Pieten waren langs de schoorsteen gekomen en het waren dus geen bleekgezichten. Omdat Sinterklaas zelf al wat oud begint te worden kon hij zijn staf en mijter niet ophouden terwijl hij op de ezel reed. Hij gaf een toespraak voor de hele gemeenschap en ieder persoonlijk.

Het hoogfeest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis op 8 december wordt in de oosterse kerk vanuit een andere gezichtshoek gevierd, nl. vanuit de ontvangenis door de heilige Anna, de moeder van Maria. Dit feest ontstond in de 8e eeuw en verspreide zich in de 9e eeuw in het westen. Hoewel vele kerkvaders de Onbevlekte Ontvangenis van Maria uitdrukkelijk bezingen, werd dit geloofsgegeven pas in 1854  door paus Pius IX tot dogma verheven, wat vier jaar later bevestigd wordt door de verschijningen van O.L. Vrouw aan het  eenvoudige, arme meisje Bernadette Soubiroux te Lourdes.

De pandemie van een criminele wereldelite

In Duitsland zijn meer dan 500 artsen verenigd in “Artsen voor Informatie” (‘Aufklärung’) en zeggen dat de corona paniek een “toneelstuk” is, “een zwendel”, “een globale misdaad”. In Spanje zijn 600 artsen verenigd in “Artsen voor de Waarheid”, die beweren dat covid 19 een “valse pandemie” is, “gecreëerd voor politieke doeleinden” en dat het een “werelddictatuur” is.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Plandemic_logo.jpg

In de VS werd een documentaire gelanceerd, ondersteund door 27.000 artsen, “Plandemic” genaamd, die aantoont dat covid 19 “een criminele operatie” is. (https://www.frontnieuws.com/sluitend-bewijs-covid-19-was-gepland-om-de-nieuwe-wereldorde-te-lanceren/).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Plandemic_logo.jpg
Nvdr: de b.g. documentaire, waarvan we alleen nog dit logo konden plaatsen, werd intussen door Youtube verwijderd.

In dezelfde zin zijn er vele verpletterende verklaringen van specialisten en deskundigen van verschillende landen uit de hele wereld. In Frankrijk is er prof Didier Raoult uit Marseille, microbioloog en wereldwijd erkend als specialist infectieziekten. Hij toont aan dat er geen enkele reden is tot angst of paniek en dat corona eenvoudig te genezen is met hydroxychloroquine (HCQ). Zijn landgenoot prof. Christian Perrone, eveneens gewaardeerd specialist in infectieziektes en jaren lang voorzitter van de nationale commissie voor vaccins, steunt hierin Raoult tegen de Franse regering die HCQ wil boycotten.  In Nederland genas de huisarts Rob Elen uit Meijel (Nederlands Limburg) hiermee bij de eerste opstoot van corona al zijn patiënten. De inspectie voor gezondheidszorg verbood hem echter dit geneesmiddel nog te gebruiken. De helft van zijn patiënten, die hij daarna noodgedwongen naar het ziekenhuis moest sturen, stierf. Ook in België hebben al verschillende geneesheren en verenigingen heftig geprotesteerd tegen het coronabeleid als zijnde totaal onverantwoord vanuit de medische wetenschap. Dr. Pascal Sacré van het groot ziekenhuis in Charleroi (vroeger schreef ik verkeerdelijk Luik) heeft al vele studies hieraan gewijd en vooral gewezen op het onverantwoord gebruik van de alom gebezigde PCR test. Hij werd prompt ontslagen door de directie van het ziekenhuis. Van al deze personen kan iedereen uitvoerige studies en video’s op internet vinden.

Waarom komt er niets van dit alles in onze media of wordt terloops gemeld dat het complottheorieën zijn? Waarom wordt de onbetrouwbare PCR test nog steeds massaal gebruikt en wordt  daarmee bewust de angst opgevoerd? Waarom wordt onzinnig veel reclame gemaakt voor massale vaccinatie? Deskundigen vertellen ons dat vele jaren studie en proeven nodig zijn voor een goed vaccin. Het vaccin tegen tuberculose werd massaal gedurende 17 jaar getest vooraleer het algemeen werd toegediend. Nu wil men een wereldwijde vaccinatie  promoten voor een corona virus die nauwelijks 0,05 % sterfte veroorzaakt met vaccins waar enkele maanden aan gewerkt is. (https://www.golfbrekers.be/enerzijds-anderzijds-2/) Volgens vele dokters is er helemaal geen vaccin nodig.  Bovendien waarschuwen deskundigen ter zake dat er nu gewerkt wordt aan vaccins die ons menselijk DNA veranderen, met mogelijke, dramatische gevolgen. Daarvoor waarschuwen prof Christian Perrone en dr. Carrie Madej die 20 jaar  DNA en vaccins bestudeerde (grondige achtergrondinfo van F. William Engdahl: https://www.mondialisation.ca/ce-que-lon-ne-dit-pas-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19-de-pfizer-cobayes-humains-u/5651908),

Al weken lang geven we een overvloed aan links (onder “En dit nog”) van wetenschappers die zeggen dat covid 19 een seizoengriep is en veel minder gevaarlijk dan verschillende virussen die we de voorbije jaren al hadden en waarvoor geen enkele algemene dwangmaatregel werd opgelegd. Zieken en zwakken werden extra verzorgd en de gezonde mensen werden aangespoord voor hun gezondheid goed te zorgen. Nu echter werd vanaf het begin angst gezaaid door enorm overdreven getallen van sterfte voor te houden en tot de dag van vandaag wordt deze angst nog opgevoerd door de valse resultaten van de PCR test. Tegelijk werden wereldwijd ongehoorde dwangmaatregelen opgelegd aan de gehele gezonde bevolking, waardoor een werelddictatuur werd ingevoerd. Hierdoor werden bewust massale armoede, honger en sterfte georganiseerd tegelijk met een steeds verder gaande controle van de gehele wereldbevolking. Miljarden worden uitgegeven voor een vaccin dat blijkbaar niet nodig is, in ieder geval niet voldoende getest is en dat dreigt ons DNA aan te tasten. Twee voormalige top experts van Pfizer, dr. Michael Yeadon en dr. Wolfgang Wodarg lanceren nu een petitie om aan de European Medecine Agency de stopzetting te vragen van deze en alle gelijkaardige ontwikkelingen van vaccins omdat ze blijvende onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. (https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/).  In Kenia werden in 2014 wel degelijk miljoenen vrouwen onvruchtbaar gemaakt met een vaccin van Bill Gates dat aangeboden werd tegen tetanus en waartegen o.m. ook de bisschoppen fel hebben geprotesteerd.

Er kunnen vele nuances, verbeteringen en aanvullingen aangebracht worden aan de beschrijving van de situatie in de wereld zoals wij die nu beleven. De hoofdlijnen wordt evenwel steeds duidelijker. Een elite wil de wereldbevolking in een angstpsychose storten om hen te manipuleren, autoritair te controleren en een drastische vermindering van de bevolking te bewerken door massale armoede, hongersnood en ziekten te verspreiden, waardoor zij als multimiljardairs nog rijker en machtiger worden. Er moet een aangepast  Nürnberg proces komen dat hun misdaden tegen de hele mensheid grondig onderzoekt. Ondertussen moeten in alle landen de verantwoordelijke regeringsleiders die als medeplichtigen hebben meegewerkt, berecht worden om hun deelname aan de uitvoering van deze criminele  werelddictatuur. Mensen moeten massaal opstaan om hun vrijheid en waardigheid terug te nemen.

Arm maar eensgezind

Hoewel onze hoofdaandacht uitgaat naar de heersende werelddictatuur, opgelegd onder voorwendsel van een virus, willen we de situatie in Syrië niet vergeten. Het volk wordt steeds armer, vooral door de blijvende hatelijke houding van het westen, dat wurgende sancties blijft opleggen en op alle mogelijke manieren terroristische acties blijft steunen om de heropbouw van het land en de terugkeer van Syriërs te boycotten. Anderzijds groeit ook de eensgezindheid van het volk dat zich verzet tegen illegale bezetting, blijvende plundering en militaire acties door Turkije, de VS, Israël en de NAVO. Donderdag heeft het Syrische leger de derde observatiepost ingenomen in Al-Kurani (aan de autosnelweg van Aleppo-Damascus), die door de  Turken uiteindelijk werd verlaten. Er blijken er nog 2 over te blijven, die evenwel door het Syrische leger omsingeld zijn. Ondertussen blijven de volksprotesten toenemen tegen iedere illegale bezetting door Turkije, VS en Israël. Woensdag kwamen sjeiks en notabelen in Hasaka samen om hun eensgezindheid uit te drukken met het leger, de regering en de president ten einde de territoriale integriteit helemaal te herstellen en de bezetters te verdrijven. Op de Golan was er een grote protestmars tegen de zionisten die windturbines willen plaatsen op hun landbouwgronden. De algemene vergadering van de UNO heeft op 3 december 2020 een resolutie aangenomen, ingediend door Egypte, die stelt dat de Golan Syrisch grondgebied is,  dat alle wetten en verordeningen van Israël daar geen enkele waarde hebben en dat Israël daar moet verdwijnen (88 voor, 8 tegen, 62 onthoudingen).

Wanneer de Palestijnen klagen dat de VN sinds 1947 al 705 resoluties heeft aangenomen die Israël zeggen dat ze moeten ophouden hun land in te nemen, te plunderen en te bezetten en wanneer dit tot heden nog steeds geen effect heeft, zal ook deze resolutie niet direct de toestand veranderen. Het geeft wel aan dat de weerstand tegen de blijvende terreur van de zionisten niet zal verminderen. Het feit dat de VS verkondigen dat de Golan tot Israël behoort en het feit dat VS staatssecretaris Pompeo daar een potsierlijk bezoek brengt, zal de weerstand niet breken.

Ondertussen neemt de armoede onder het Syrische volk zichtbaar toe, al laten de mensen het niet gemakkelijk zien. Dat het gelukt is het Syrische Pond danig te devalueren, brengt mee dat alles peperduur wordt. Ook de corona virus vraagt zijn tol, al wordt aan het volk niet die dictatuur opgelegd zoals het door de “grote westerse democratieën” gedaan wordt. Op straat zie je nog steeds nagenoeg geen mondmaskers en de kerkelijke vieringen en diensten gaan nog gewoon door.

Nederlandse regering steunt terroristen in Syrië

Twee Nederlandse onderzoeksjournalisten, Sonja van den Ende en Eric van de Beek hebben de aandacht  van de internationale pers kunnen wekken voor het schandaal van de Nederlandse regering, die de terroristen in Syrië jarenlang heeft gesteund. Eerste minister Mark Rutte heeft uiteindelijk moeten toegegeven dat hij het onderzoek heeft willen tegenhouden. (https://www.golfbrekers.be/een-pijnlijke-waarheid-2/) Bert Koenders was minister van buitenlandse zaken. Deze laatste is inmiddels aangenomen als professor aan de universiteit van Leiden voor ”vrede, rechtvaardigheid en veiligheid”!  Een verzoek vanwege de Nederlandse-Syrische Hanan Shamoun en Eric van de Beek aan het bestuur van de universiteit om deze benoeming ongedaan te maken werd na acht maanden afgewezen (Sonja van den Ende: www.freesuriah.eu;  Eric van de Beek: https://sputniknews.com/columnists/202012061081373083-dutch-pm-covers-up-support-for-terrorists-in-syria/)

En dit nog: