Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een geschenk van Sinterklaas of eerder een rapport van Zwarte Piet?

Een jaarverslag over de katholieke kerk in België, 2018. ‘n Half miljoen Belgen schijnen nog naar een  Kerstviering te gaan maar niet de helft daarvan gaat nog naar de wekelijkse zondagsviering of jaar na jaar steeds minder. Er is een drastische vermindering van het sacramentele leven (doopsel, vormsel, huwelijk, kerkelijke begrafenis…) en een sterke daling van het aantal priesters (nog 4347) en religieuzen (nog 9560, een priester-religieus telt dan nog in de twee mee!). De kerkafbraak wordt aldus mooi verwoord: aan de eredienst werden 31 kerken onttrokken en 39 parochies werden opgeheven. Ja, het wordt een “keuzechristendom” met een sterke “vervrouwelijking”. Steeds meer vrouwen delen in de pastoraal en nemen de leiding (niet vermeld wordt het “Jezebel-effect”, nl een vrouw die naast de verantwoordelijke priester staat en feitelijk onterecht de leiding neemt). Dan volgen de positieve aspecten in crescendo: de maatschappelijke rol van de kerk blijft overeind,  het museumbezoek aan de kathedralen blijft op peil en de zes Belgische abdijen die trappist brouwen blijven onverstoord hun edel vocht produceren en verkopen. Het eindresultaat is overduidelijk: onze zogenaamde “multireligieuze” maatschappij wordt in feite heel erg “mini-religieus”.

We kunnen de volgende jaren nog meer van dergelijke Sinterklaasrapporten verwachten, waarin haarfijn wordt berekend hoe sterk de vermindering weer verminderd is. Zal dit blijven zakken tot het nulpunt? Neen. Er is iets aan te doen, maar daarvoor heb je goede (geen uitzonderlijke!) hersens nodig, een stevige ruggengraat en een degelijk geweten, nl. de “gewone” eigenschappen van een mens die uit het karkas van het maatschappelijk “correcte denken” durft stappen.

Friedrich Nietzsche bestreed fanatiek het christendom. Dat was voor hem een godsdienst van zwakkelingen en verliezers, ieder mens op aarde onwaardig. Indien hij nu  nog zou leven en de ingestorte westerse beschaving overschouwen, zou hij met zijn scherpe geest opmerken dat alle kracht van de westerse beschaving juist uit dit katholieke geloof kwam. Mogelijk zou hij degene zijn die oproept tot een dringend herstel van het christelijk geloof (zie onze bezinning hierover verderop).

Terwijl bij ons de ene eeuwenoude kerk na de andere wordt gesloten, afgebroken, verkocht, omgebouwd tot museum of supermarkt, heeft de orthodoxe patriarch Kirill in 2011 beslist om in Moskou alleen al 200 nieuwe kerken en centra te bouwen om aan de nood van het zich uitbreidend  kerkelijk leven te voldoen. Eén vierde hiervan is  al voltooid,  tientallen zijn nog in opbouw!

*******

We geven  enkele eenvoudige berichten uit het dagelijkse leven van de gemeenschap. Daarna  bieden we een reeks merkwaardige berichten aan die je in onze media niet zult vinden of wat niet in de openbare opinie kan/mag gezegd worden.

Voor een zicht op de situatie in Syrië en in de  wereld kan ik weer (dank zij wat vrienden me toesturen) een uitgebreid gamma voorleggen van info en video’s, waaruit je rustig uw interesses kunt  kiezen. Er is ook flink wat bij in Nederlandse taal.

P. Daniel

Vrijdag 6 december 2019

Flitsen

Terwijl in de Latijnse liturgie de Advent begint, is de voorbereiding op de geboorte van Jezus in de byzantijnse liturgie al eerder begonnen en omvat ook een vasten zoals voor Pasen. Concreet nemen we daaraan deel door om beurt een dag persoonlijke “retraite” te houden: in eenzaamheid en stilte zich terugtrekken, met extra gebed, geestelijke lezing en handenarbeid. De fraters maken hierbij dankbaar gebruik van de kluis op het terrein, sommigen zelfs ’s nachts.

Iedere zaterdag komen een 15-tal “minder validen” uit het dorp een dag doorbrengen met ons. De grote mooie zaal aan de ingang is dan voor hen. Het zijn jongens en meisjes en wel van alle leeftijden. Er is een moslima bij die altijd even vriendelijk is en die haar kindje draagt dat niet kan gaan of staan. Ze is ook altijd bereid haar kindje, dat Maria heet,  te geven aan wie het wil koesteren. Deze vrouw en zovelen zoals zij, behoren tot  de eigenlijke “groten” in de geschiedenis van de mensheid: groot in toewijding en trouw, groot in totale gave van zichzelf. Zij beleven de authentieke waarden van onze westerse beschaving, die eens ontstaan is uit het christendom.  

Dinsdag was het feest van de heilige Barbara, dat in de parochie uitvoerig als kinderfeest gevierd wordt en waar onze kinderen aan deelnamen. Volgens de Griekse overlevering leefde ze onder keizer Maximianus. Omdat ze als christen haar leven als maagd wilde toewijden aan Christus werd ze zwaar gemarteld en uiteindelijk door haar vader Dioscorus zelf onthoofd. Zij wordt als grote martelares gevierd.

Het kippenhok is klaar al was er nog veel “prutswerk” te verrichten omdat het hok vooral beschermd moet worden tegen ratten. Ondertussen moet er nog hard gewerkt worden aan de verdere afwerking van de nieuwbouw.

Stilaan worden ook op verschillende plaatsen kerststallen opgebouwd in alle mogelijke uitvoeringen.

Wat de poco-media (politiek correcte) niet vermelden

  • De toestand in Libanon schijnt nog niet te verbeteren en daarmee blijft de Syrische Pond sterker dalen dan ooit in alle voorbije jaren van de oorlog. (500 à 600 SP was 1 dollar; nu gaat het plots al flink over de 800 SP!). President Michel Aoun, Nabih  Berrih van de christelijke partij en Hezbollah willen de rust herstellen. De soennitische Saad Hariri, Samir Geagea van de zogenaamde christelijke milities en de partij van de Druuz Walid Joumblatt, allen marionetten van de VS, Israël en het westen, willen nog meer chaos. Het doel is: het gezag van Hezbollah ondermijnen en Iran, Rusland, China, Syrië en Hezbollah straffen omdat ze de soevereiniteit van de volken blijven verdedigen tegen de zionistische agressie. Het westen wil de blijvende steun van Hezbollah aan de “as van de  weerstand”, het Palestijnse volk en het  Jemenitische volk  breken. Voor de zionisten is de oorlog tegen Hezbollah tevens een camouflage om de eigen interne oorlog in Israël te verbergen. De zionisten en de VS zouden maar willen dat Saoedi-Arabië Iran gaat aanvallen, een land dat sinds 1979 geen enkel land heeft aangevallen maar zich enkel heeft verdedigd.
  • Op de samenkomst van de “Raad voor Interetnische Betrekkingen” (een adviesorgaan van het  Kremlin) merkte Vladimir Poetin vorige vrijdag 29 november op dat hij op de hoogte was van het “progressieve” project in het westen waardoor vader en moeder vervangen worden door “ouder 1 en ouder 2”. Hij voegde er droogjes aan toe: “Ik hoop dat zo iets hier nooit gebeurt”!  Voor het westen weer een gelegenheid om groepen zoals pussiecatjes en Co fors te betalen, op te leiden en naar Rusland te sturen om deze “discriminatie”  onder algemeen westers applaus, deskundig weg te werken!

  • Nadat de zionisten een halve eeuw lang de grondstoffen van de Syrische Golan hebben gestolen en de Golan hebben bezet en geannexeerd, heeft de  Algemene Vergadering van de UNO dinsdag nogmaals een resolutie aangenomen (91 tegen 65 en 9 onthoudingen) die Israël verplicht de Golan te verlaten en terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Dit is een verplichtende resolutie maar kan door de corrupte houding van Israël en de VS (en anderen) niet internationaal afgedwongen worden. Trump heeft de Golan zelfs als Israëlisch erkend. Deze stemming toont in ieder geval dat er een groeiend verzet komt tegen de blijvende Israëlische agressie.
  • Abdul Akim Ibrahim al Nuaimi, officiële zaakgelastigde van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zei in zijn  toespraak naar aanleiding van hun nationale feestdag in hun  ambassade in Damascus dat hij hoopt dat Syrië snel zijn eenheid en stabiliteit terugvindt “onder het wijs leiderschap van Bachar al Assad”! De top van de NAVO, die twee dagen in Londen vergaderde, zal er wel even van schrikken maar zij moeten bedenken dat hun eigen product  al meer dan een kwart eeuw over tijd is en zich toch ontplooide  als de grootste Noord Atlantische Terroristen Organisatie door het ene land na het andere in chaos te storten voor het plezier van het Angelsaksische zakkende rijk. De NAVO zelf verkeert nu in grote crisis (https://willyvandamme.wordpress.com/2019/12/05/verenigde-arabische-emiraten-president-assad-is-een-wijs-leider/)
  • Een jonge vrouw van 21 jaar wordt op de spoedafdeling van Gasthuisberg Leuven opgenomen met bloedende goedaardige levertumoren wegens hormonale contraceptie. Zij nam al 7 jaar lang de pil. Een snelle diagnose en behandeling konden haar nog van de dood redden (Tijdschrift v. Geneeskunde, 75, nr. 23, 2019). Indien iemand van de opvoeders haar als puber  over de schoonheid van de schepping gesproken had (bv. met een boek als van dr. med. Elisabeth Raith-Paula, Wat gebeurt er in mijn lichaam? Alles over cyclus, menstruatie, vruchtbaarheid, Betsaida, 2017,  een schitterende, volledige en wetenschappelijke voorstelling, aangepast aan pubers én ouders) zou zij op zelfbewuste en gelukkige wijze omgegaan zijn met de grootste schat van haar leven, haar vruchtbaarheid, i.p.v. overgeleverd aan de vernietigende, bekrompen acties van “expertisecentra” zoals Sensoa, Luna e.a. Neen, de “kerk” heeft in het verleden zich niet te veel met seksualiteit bezig gehouden maar wel op een verkeerde wijze (dat mag niet!) en veel te weinig de jeugd en de gehuwden geholpen en gestimuleerd om zelfbewust, verantwoord en op waardige wijze om te gaan met de kostbare schat van de  vruchtbaarheid in haar geheel! Wat nu het vrije terrein is van oeverloze porno en zelfvernietigende “expertisecentra“ moet dringend positief en deskundig in handen genomen worden vanuit het bevrijdend christelijk geloof.
  • PETITIE: STEM VOOR DE BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN LEVEN IN BELGIË: De voorgestelde nieuwe wet zou ervoor zorgen dat abortus volledig uit de strafwet verdwijnt en zou het mogelijk maken abortus tot 18 weken na de bevruchting te laten uitvoeren. De wachttijd zou ook verkort worden tot 48 uur. Wilt u de petitie tekenen en verspreiden, wanneer u samen met ons het nieuwe wetsvoorstel afkeurt. Stuur het ook naar politici! Bij voorbaat dank. Teken de petitie hier: Nederlandstalige versie >> https://www.citizengo.org/nl/lf/175514-petitie-voor-bescherming-van-het-ongeboren-leven-belgie. Franse versie >> https://www.citizengo.org/fr/lf/175729-petition-vote-pour-protection-vie-naitre-belgique . Een antwoord op de uiteenzetting van Carine Vrancken van vzw Luna (Unie van Nederlandstalige abortuscentra) op VRT. https://www.bezorgdeouders.be/2019/11/27/een-antwoord-op-de-uiteenzetting-van-carine-vrancken-van-vzw-luna-op-vrt/
  • De Syrische 21 jarige student Sader Issa drukt zijn fierheid uit over zijn vader, die lijdt aan trisomie 21 (mongolisme) en reeds 23 jaar gehuwd is. Sader spreekt over de kostbare steun en tederheid  die hij altijd van zijn  vader gekregen heeft. Zijn  grootmoeder had haar dochter (zijn moeder) willen overhalen om abortus te plegen, maar de liefde van zijn ouders was sterker. In Frankrijk (zoals in België?) worden 96% van de kinderen met trisomie 21 in de moederschoot gedood (http://lesalonbeige.fr; klik op “témoigne” om zijn getuigenis te horen. Helaas is op dit ogenblik de site om een of andere reden (bij mij?) onbereikbaar).

Onze westerse én Vlaamse identiteit en waarden

Onze maatschappij wordt gemakkelijk voorgesteld als een project van een warme, hartelijke, superbeschaving. Daar gaan we graag in mee. Die sfeer proeven we ook in het huidige regeerakkoord van de  Vlaamse regering (2019-2024). De eerste titel luidt al: “Naar een samenleving in topvorm” en spreekt verder van “een harmonieuze samenleving waarin iedereen kansen krijgt om vooruit te gaan”. De bedoelingen lijken uitstekend. De tekst over “de samenleving” in het regeerakkoord (blz. 137-141) baadt in dezelfde euforische geest: een pluralistische rechtsstaat, waar iedereen gelijke rechten en plichten heeft, geen vorm van discriminatie toegelaten is, tegen iedere segregatie en terugplooien op eigen etnisch-culturele groep, bescherming van diversiteit, aanvaarding van gender en seksuele geaardheid, interlevensbeschouwelijke dialoog, waarbij uiterlijke tekenen van persoonlijke overtuigingen “niet worden getoond bij rechtstreeks klantencontact”, die de “verworvenheden” inzake diversiteit beschermt. De “sokkel” van deze “Vlaamse identiteit” wordt gevonden in de “verlichte waarden en normen” (2 X vermeld) of de “Verlichtingswaarden”. Er is geen enkele verwijzing naar de historische fundamenten van de Vlaamse identiteit of van de  westerse beschaving, nl. de joodse, Griekse, Romeinse en vooral christelijke waarden. Het regeerakkoord past helemaal in het kader van de huidige globalisatie, mondialisatie en nieuwe wereldorde, als vrucht van een fanatieke antichristelijke vrijmetselarij. Het is ook in eenklank met de huidige Europese constitutie waaruit een verwijzing naar de authentieke Europese wortels en zeker iedere verwijzing naar het christendom vermeden werd, opdat de toen 6% Europese moslims, 0,4 % Europese Boeddhisten en 0,2 % Europese joden niet zouden gekwetst worden door de 84% Europese christenen.

Laten we ons niets wijsmaken. Ook in Vlaanderen zal de volgende jaren gewerkt worden aan een deskundige afbraak van de echte Vlaamse en westerse identiteit en waarden, onder de noemer van “verworvenheden”, die onbespreekbaar zijn, “tolerantie”  en “diversiteit”. Hierbij zal de echte diversiteit van jongen en meisje, man en vrouw – de rijkdom van onze  samenleving – onbespreekbaar  blijven. De immorele seksuele relatie van jongens, meisjes, mannen, vrouwen onder elkaar, hoeft niet gedemoniseerd te worden. Het plots verheffen van deze onverantwoorde relaties  . tot de hoogte van een huwelijk is een zelfvernietiging van de  samenleving. Het is een aantasting van de unieke waarde van het huwelijk. De resultaten zijn er ook naar. De zaken werden al veel te lang op hun beloop gelaten, waarbij de vrijmetselaarsgeest en de nieuwe wereldorde vrij spel kregen. Zo werden onze landen lege omhulsels zonder eigen identiteit en waarden. Op de afbraak van wat eens als mooi, goed en waar werd gekoesterd, volgde een materialisme (of omgekeerd?), een obsessie van grijpen naar vluchtig plezier, criminaliteit, vergrijzing, verpaupering… Het is goed dat je het weet.

En toch groeit bij steeds meer mensen het bewustzijn van deze uitzichtloze  weg van materialisme en geestelijke leegheid, individualisme en egoïsme,  zelfdestructie en nihilisme. Waarom uitzichtloos? Omdat we ons afgesneden hebben van onze diepere historische wortels: de rijkdom van het authentieke joodse erfgoed, van het ruime filosofische Griekse denken, van de ware fundamenten van het Romeinse recht en de gerechtigheid en vooral van de onuitputtelijke creativiteit van het unieke christelijk geloof. No roots no fruits. Deze wortels gaan veel verder en veel dieper dan de vrij recente afbraak van een duistere ”verlichting”, bekroond door de barbarij van een Franse Revolutie. De Europese beschaving werd voorheen terecht de christelijke beschaving genoemd. En de echte ”democratie”, een van de  paradepaarden van  onze beschaving,  “dankt zijn  bestaan aan het christendom… Een antichristelijke democratie is gedoemd om een karikatuur te worden die uitmondt ofwel in tirannie of anarchie” om het te zeggen met de profetische woorden van Robert Schuman, een van de stichters van de Europese Unie (in Pour l’Europe).

Het is al te naïef om te verwachten dat we op de weg van zelfdestructie, die we nu gaan, meteen kunnen omkeren. Daarvoor moeten we grotendeels verbranden wat we aanbidden en aanbidden wat we nu nog verbranden. Dat vraagt een grondige bewustwording en een inzicht in de alternatieven. Deze bewustwording is echter groeiend. In ons eigen land is er iemand die hiermee deskundig bezig is: David Engels, 40 jaar, uit Verviers, historicus en een tijd lang onderzoek professor aan de Vrije Universiteit van Brussel. Zijn historisch inzicht bleek evenwel te christelijk en te zeer tegen het politiek correcte denken in te gaan, zodat hij nu doceert aan het Instytut Zachnodin in Poznan (Polen).  De crisis van de Europese unie vergeleek hij met de ondergang van de Romeinse Republiek in de eerste eeuw voor  Christus (Le Déclin. La Crise de l’union européenne et la chute de la République romaine. Quelques analogies. Editions Toucan, 2013). Een waardige, concrete handleiding voor een vernieuwing van de  westerse beschaving schreef hij uit in: Que faire? Vivre avec le déclin de l’Europe, De Blauwe Tijger, 2019.

De Franse romancier, dichter, toneelschrijver en filmregisseur  Michel Houellebecq opperde na het lezen van dit boek deze revolutionaire gedachte: indien Fr. Nietzsche, de fanatiekste bestrijder van het christendom, dat hij bespotte als een godsdienst van zwakkelingen,  nu nog zou leven, zou hij mogelijk de eerste zijn om op te roepen tot een herstel van het katholieke  geloof omdat al de kracht van Europa nu blijkt gelegen te zijn  in dit christelijk geloof. Vervolgens biedt hij een verzamelwerk van deskundigen op dit gebied: David ENGELS (ed.), Renovatio Europae. For a Hesperialist Renewal of Europe, De Blauwe Tijger, 2019. Hij pleit voor een “hesperialistische vernieuwing”, (van het Griekse esperos = westers) om een vaag universalistisch, mondialistisch Europa af te wijzen en de echte “westerse” beschaving  in Europa weer op te bouwen.

Wat in de bijdragen van deze deskundigen sterk naar voren komt is de noodzaak van creatief,  positief en constructief conservatisme en een verzet tegen een van hoger hand en van buitenaf opgedrongen ontkenning van onze historische wortels. We moeten terug gewoon onszelf  zijn en leven vanuit de diep christelijke waarden, de bron van onze kracht. Overigens, als het zo belangrijk is dat we rekening  houden met  de moslims die in massa naar ons toe komen, zou een respect voor onze traditionele familiewaarden  en voor ons christelijk geloof hen niet veel meer helpen dan onze huidige oeverloze hedonistische,  individualistische en depressieve cultuur?

En dit nog

Bezoek aan Assange door John Pilger: https://www.counterpunch.org/2019/12/02/visiting-assange-britains-political-prisoner/ of de Franse versie: https://www.mondialisation.ca/visiter-le-prisonnier-politique-du-royaume-uni/5639426