Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden

Vanuit een religieus oerinstinct hebben mensen altijd gezocht naar hun oorsprong en einddoel, hun diepste identiteit met het pantheïsme (alles is God) of het dualisme of manicheïsme (goed en kwaad zijn  de twee eeuwige beginselen) en in de moderne tijd met het materialisme (alles is louter materie). De joods-christelijke openbaring onthult op onovertroffen wijze: “En God schiep de mens (Adam) als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1, 27). Dit is als een bazuinstoot die  een hele symfonie in zich draagt.

De oorsprong, het einddoel en de waardigheid van de mens liggen in het feit dat God ons naar “zijn beeld” geschapen heeft. Dit geldt voor heel de mens. Al zijn hoofd en hart voor de lichamelijke gezondheid belangrijker dan onze voeten, de waardigheid van het “beeld Gods” kan niet herleid worden tot een bepaald orgaan maar omvat heel ons wezen. We zijn helemaal “beeld Gods”. En dit geldt op gelijke wijze voor alle mensen. Al worden koningen, ministers en grote geleerden in de maatschappij belangrijker geacht dan anderen, toch bezit de  armste, ongeletterde, zieke  burger dezelfde menselijke waardigheid als zij.

Dit betekent ook dat al de rest aan deze menselijke waardigheid niets kan bijdragen of verminderen.  God heeft ons bij de schepping een goddelijk stempel meegegeven waardoor we voor altijd zijn beeld zijn. Gezondheid, rijkdom, bezit, eer, macht… vermeerderen in  niets deze menselijke waardigheid. Bijgevolg kunnen ziekte, lijden, armoede, oneer ook niets van onze ware grootheid wegnemen. Een mens die lichamelijk én psychisch totaal afgetakeld is of door iedereen verworpen en uitgejouwd wordt, blijft de volle heerlijkheid van het beeld Gods  in zich bewaren en dus ook de gehele menselijke waardigheid. Zelfs de grootste zonden kunnen wel het beeld Gods in ons bezoedelen maar niet vernietigen. God blijft zijn schepping trouw. Vanaf het moment van onze schepping, nl. vanaf de ontvangenis, wanneer 23 chromosomen van vader en 23 chromosomen van moeder zich met elkaar verenigen, zijn we Gods beeld. Prof. J. Lejeune (+ 1994) kon een eindeloze lofzang aanheffen op deze eerste cel, minuscuul klein als het puntje van een speld. Zelfs vijf encyclopedieën zijn volgens hem niet in staat  alle informatie, hierin vervat, uit te schrijven. Vanaf dat moment zijn we beeld Gods en dat blijven we over de dood heen, voor eeuwig. Ons bestaan heeft een historisch bepaald begin maar geen einde. Daarom spreken we niet van een louter biologisch proces maar van een ”conceptie”, dat het mysterie van het geestelijk gebeuren uitdrukt. De moderne genetica leert ons dat vanaf dat moment alles aanwezig is, er  komt niets wezenlijks meer bij: de lichamelijke eigenschappen, de kleur van de haren, van de ogen… Er is alleen nog bescherming, voeding en tijd nodig om alles tot volle ontwikkeling te laten uitgroeien.

Als mens zijn we een twee-eenheid van lichaam en ziel, een belichaamde ziel of een bezield lichaam. We wijzen een bepaald Platonisch dualisme af waarbij het lichamelijke, het materiele  beschouwd wordt als slecht en de ziel als geestelijk en uitsluitend goed. Een uitloper hiervan treffen we soms nog aan in het gebruik van de woorden als “zielenheil”, “zielenherder” of in de vraag “”hoeveel zielen” een parochie telt, alsof de lichamen niet mee tellen. Bovendien zal Jezus ons duidelijk maken dat het kwaad zoals hoogmoed en afgunst eigenlijk juist vanuit onze geestelijke vermogens voortkomen (Mattheus 15, 11.19). De echte tegenstelling tussen goed en kwaad ligt  in het feit dat heel de mens, lichaam én ziel, geleid wordt door de geest van deze wereld of door de heilige Geest. Dat is de oproep om  over te gaan van de “oude” naar de “nieuwe” mens.

Dit komt overeen met de visie van de heilige Paulus als een eenheid in een drie-eenheid: “Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5, 23).  In de ziel onderscheiden we onze gedachten, gevoelens, herinneringen, emoties, onze wil, kortom dat kostbare heiligdom dat we geweten noemen, waardoor wij goed en kwaad kunnen  onderscheiden. Toch is er in de ziel nog een soort innerlijke kern waarin alleen God woont. Het is als het ware het “puntje van de ziel”, de “landingsplaats van de heilige Geest”, de geest, onderscheiden maar niet gescheiden van de ziel. Het is ons “heilige der heiligen”, onaantastbaar, onverwoestbaar als “inwoning Gods”, “de afglans van het eeuwig licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid” (Wijsheid 7, 26). Naargelang men de Latijnse of Griekse woorden gebruikt, spreken we van “corpus” (lichaam), “anima” (ziel), “animus” (geest) of van “sôma” (lichaam), “psychè” (ziel), “pneuma” (geest). (Pneuma betekende in  de christelijke oudheid de creatieve kracht van de heilige Geest. Wij hebben dit woord in de auto-industrie gedumpt en gereduceerd tot luchtdruk voor “pneumatische systemen”). Zo verstaan we hoe mensen louter in hun geest door God kunnen geraakt worden. André Froissard (+ 1995), zoon van de stichter van de Communistische Partij in Frankrijk, heeft als agnost nooit enige religieuze opvoeding gekend. ”Per ongeluk” gaat hij in Parijs een openstaande deur binnen en komt in een kapel waar zusters het uitgestelde allerheiligste Sacrament aanbidden. Twee minuten daarna staat hij weer op straat en zegt: “Ik ben gelovig, ik ben katholiek”. Later  schrijft hij zijn verbluffend getuigenis: “God bestaat, ik heb Hem ontmoet”!

Ontdekken en aanvaarden dat wij samen met alle mensen van goddelijke adel zijn, een heiligdom van de onverwoestbare “inwoning Gods”, dat is onze eerste stap.  Grote heiligen hebben deze goddelijke werkelijkheid vanuit hun eigen ervaring beschreven. Origines (+ 253/4) spreekt van een “dynamisch élan”. De heilige Basilius de Grote (+ 379) spreekt van “een goddelijke kiem”. De heilige Teresia van Avila (+ 1582) onderscheidt zeven ruimtes en de diepste kern in ons noemt zij de “innerlijke burcht”.

Sommigen zoeken in onze tijd naar het “onbewuste” of “onderbewuste” om  bv.  verdrongen seksuele verlangens op te sporen. De drang naar seksualiteit, naar macht, naar bevestiging … zijn inderdaad wezenlijke krachten.  Zij zijn echter niet ons diepste onderbewuste, doch slechts tussenstadia. Onze drang naar God, die ons naar zijn beeld schiep is de diepste drang in ieder mens (wat in een volgende stap verder wordt uitgelegd).  Weet of geloof je dit niet, dan is dit je diepste onbewuste. Viktor Frankl (+1997) overleefde het concentratiekamp. Daar leerde hij dat er in de mens een veel diepere kracht schuilt dan hij van S. Freud (+ 1939) leerde. Hij stichtte  de “logotherapie”, een therapie om “de zin van het leven” te helpen ontdekken, in plaats van de zin van een therapie op te dringen. Hij heeft sindsdien menige “freudiaanse illusie” ontmaskerd en beweert terecht dat de  “dieptepsychologie” vooral hoogte nodig heeft! 

P.  Daniel 

Flitsen

Een wonder voor Libanon

We sluiten ons aan bij het wereldwijde gebed om een wonder te vragen voor de redding van Libanon. Vanaf 4 juli tot 4 augustus (verjaardag van de ontploffing/aanslag op de haven van Beiroet) bidden we als gemeenschap het rozenhoedje  om 20.30 u, in navolging van de ontmoeting in het Vaticaan van de Libanese religieuze leiders op 1 juli 2021 en samen met alle vrienden van Libanon over de hele wereld. De maronitische patriarch Boutros Raï  en de religieuze leiders zijn het eens over de eis dat de buitenlandse inmenging en de corruptie moeten stoppen, dat de 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen niet gemanipuleerd mogen worden om te blijven maar om terug te keren naar hun land. Er zijn al meer dan een halve eeuw Palestijnse vluchtelingen die niet meer terugkeren en waardoor het land al overwegend soenitisch is geworden.

Oosterse gastvrijheid

Een bevriende christenfamilie in een klein buitenverblijf juist achter ons domein heeft ons al herhaaldelijk uitgenodigd en zondag namiddag trokken we er met de gemeenschap naar toe. De man is professor genetica in Damascus en heeft voor ons de onderzoeken gedaan op de Arabische artemisia, die volgens hem zeer geneeskrachtig is. Ze hebben grotendeels zelf hun buitenverblijf gemaakt: 2 kamers beneden en een boven, eenvoudig maar erg artistiek.  Rond het huis zorgt de vrouw voor de bloemen en hij voor de kruiden, groenten en vruchtbomen. Hun eerste vraag was dat we het huis zouden zegenen. Na het traditionele kleine tasje koffie, werd gezondheidsthee met kruiden uit de tuin geserveerd. Van alles wat op ons terrein nog niet groeit werden zaadjes of stekjes meegegeven. Het eerste rijpe tomaatje werd gedeeld en geproefd. Hun dochters hadden enkele vriendinnen  uitgenodigd en zo had de jeugd onder elkaar genoeg te vertellen. De hartelijkheid van deze namiddag is een bijzonder deugddoende ervaring.

Nvdr: om u een idee te geven aan de verscheidenheid van kruiden en gewassen in Syrië, al dan niet voor geneeskundig gebruik:

”Metokion” bijna onder dak

Het annex kloostertje St. Jozef is bijna onder dak. De planken en boomstammen zijn gebeitst en dienen nu als plafond. De boomstammen komen uit het  Anti-Libanongebergte en worden hier “genevrier” genoemd, het zijn oersterke bomen die blijkbaar alleen aan deze  kant en aan de andere kant van het gebergte groeien.

Kaarsen

De laatste tijd hebben we 4.000 kg kaarsen kunnen maken en verkopen aan ngo’s die dozen humanitaire hulp voorzien waar ze enkele kaarsen bijvoegen opdat de mensen licht kunnen maken wanneer er geen elektriciteit is. We hebben 2 machines (occasies) die elk 800 kaarsen per keer kunnen  maken. We vragen 2 dollar voor een kilo kaarsen, d.i. 24 kaarsen van 18 cm.

Nvdr: video van 6 jaar geleden met o.a. de aankomst van de kaarsenfabricage-machines en het leven in Mar Yakub tijdens de zomer/herfst 2015

Nationale verzoening

Imad al-Nimr, lid van de verzoeningscommissie in al-Hamed (Damascus) verklaarde dat er aldaar geen gewapend verzet meer is. Zondag heeft een groep zich overgegeven en hun wapens ingeleverd met de verklaring zich te zullen schikken naar de regels van de nationale verzoeningscommissie en de wettelijke leiding van de Syrische Arabische Republiek. Ziedaar een belangrijke bijdrage aan de geestelijke heropbouw van het land. (Klik hier voor reportage en foto’s)

Naar een herstel van een internationale rechtsorde

Het herstel van de internationale rechtsorde, vrede en welvaart voor de hele wereldfamilie is theoretisch zo simpel als het praktisch nu onmogelijk is.

Het idee van een organisatie van de verenigde naties is na de eerste wereldoorlog ontstaan en na de tweede wereldoorlog officieel geworden door het charter van San Francisco in 1945. Iedereen is voor vrede, veiligheid, welvaart en gelijkheid. En na een bloedige oorlog verlangen mensen dit het sterkst aan. Het charter van de VN is een prachtig handvest, bedoeld om deze wereldvrede te bestendigen op grond van “één staat, één stem”, “iedere staat heeft het onvervreemdbaar recht zijn eigen politiek, economisch, sociaal, cultureel systeem te kiezen zonder inmenging van gelijk welke andere staat”, erkenning van eigen soevereiniteit en territoriale integriteit… het zijn schitterende principes. Om te beginnen zijn er echter al vijf landen die veto recht hebben: VS, VK, Frankrijk, Rusland en China. Wanneer gesproken wordt over het opheffen van (illegale) sancties en embargo’s tegen een bepaald land, zijn  het steevast de VS (en Israël)  die zich verzetten.

Terwijl het internationaal recht erkent dat volkeren het recht hebben om over zichzelf te beslissen heeft het westen zonder enig referendum en in strijd met een resolutie van de VN Veiligheidsraad, de onafhankelijkheid erkend van Kosovo, terwijl het westen de onafhankelijkheid heeft verworpen van de Krim, en wel na een overweldigend referendum” (Thierry Meyssan, 6 juli 2021: https://www.voltairenet.org/article213592.html)

Men kan kritiek leveren op de politiek van Noord Korea en Kim Jong II voorstellen als een “gehaaide dictator”, maar hij heeft nooit zoveel afpersingen, invasies, moorden en apartheid bedreven als de staat Israël. Men maakt zich ook weinig zorgen dat deze staat atoomwapens bezit en chemische wapens gebruikt in illegaal bezette  gebieden. Wordt hierover gesproken dan wordt het bijna in alle dagbladen gecensureerd. In de UNO zijn we ver verwijderd van de zo geprezen  “één stem, één recht” (Maryse Laurence Lewis, 6 Juli 2021: exigeons-la-fin-des-droits-de-veto-a-lorganisation-des-nations-unies/5657917).

Geopolitiek is gericht op de wereldvrede door de eigenheid van de andere landen te erkennen en hen daarin ook solidair te helpen om zichzelf te ontwikkelen. Deze verscheidenheid is tevens de rijkdom van de mensenfamilie. Het westen heeft er van gemaakt: zorgen voor eigen belang door de anderen zoveel mogelijk te bestrijden, te bestelen, te bezetten, arm en behoeftig te maken. Daarvoor hebben de VS ‘n 800 militaire bases in 177 landen. Volgens de geest van het charter van de VN hoeft geen enkel land een militaire basis in een ander land te hebben. Een militaire basis dient uiteindelijk om anderen te doden en te vernietigen. Dat er onmiddellijk een verbod ingesteld wordt op het openen van militaire basis in een ander land! En meteen een verbod op het hebben van  atoomwapens buiten iedere internationale controle om, zoals de zionistische entiteit!

Vorige zondag reden 45 VS voertuigen met gestolen Syrisch graan en olie uit Rmalan (NO Hassaka) langs de illegale grensovergang al-Waleed met Irak. 27 voertuigen waren er bij als bescherming. Dit was minder dan 24 uur nadat 37 tankers met gestolen olie langs diezelfde weg wegreden, ook beschermd door wagens met machinegeweren. Wanneer de schurkenstaten Israël, Turkije en VS uit Syrië  verdwijnen, zal het volk ruimschoots in eigen voeding, energie en water kunnen  voorzien. Ondertussen hebben Rusland, Iran en Hezbollah tienduizenden terroristen in Syrië opgeruimd en trachten het land en het volk overeind te houden. Het volk dat voldoende rijkdom heeft in eigen land, gaat nu naar een hongersnood, ook mede door de wurgende sancties. Het zijn niet de joden, de Turken of de Amerikanen die het Syrische volk willen ombrengen, maar hun gewetenloze leiders die met satanisch plezier van hun grootheidswaanzin “genieten”. Meestal moeten eenvoudige  soldaten, die wel een geweten hebben, deze misdaden uitvoeren. Het zijn veelal mannen die dood en vernieling plannen (op een “Killery” Clinton en enkele anderen na) terwijl meestal vrouwen,  kinderen en gewone  soldaten de grootste slachtoffers zijn. Een ploeg VS deskundigen (-peuten en -logen) is aan het uitzoeken hoe het komt dat er sinds 11 september 2001 al 30.171 Amerikaanse soldaten zelfmoord pleegden, (terwijl er in die tijd “slechts” 7.057 stierven in de “oorlog tegen het terrorisme”).  De eenvoudigste boer voelt echter aan zijn klompen aan waar de oorzaak én de oplossing ligt!

Maryse Laurence Lewis (zie verwijzing boven) stelt voor de bureaus van Antonio Guterres, secretaris-generaal van de UNO en van de andere hoge verantwoordelijken te overladen met brieven om te eisen dat het verderfelijke “exceptionalisme” en het recht van de  sterkste  onmiddellijk vervangen worden door de erkende principes van het Charter van de UNO.

En dit nog

Nvdr: Onderstaande opsomming geeft ons een redactioneel probleem wegens heel verschillende opmaakprogramma’s die niet compatibel zijn met het onze. Soms zal u iets missen of een bruggetje zal niet werken. Onze verontschuldigingen hiervoor.

 

 

 

                                                                                                   

1 gedachte op “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 1. Alle problemen in het Midden Oosten en Noord Afrika, zijn terug te voeren tot het Oded Yinon plan van de duivel, in Tel Aviv, en daarachter lopen de sporen naar het monster in The City, met de RKM.
  In het Westen (EUSSR en Noord Amerika) zit het vol met verraders in dienst van de duivel, die de belangen van hun landen en volkeren verraden en verkopen, en het bloed van de goyim vergieten. Ter illustratie is er de foto in de volgende brug :
  https://www.unz.com/pgiraldi/joe-biden-bows-to-force-majeure/
  met titel en citaat : “Joe Biden Bows to Force Majeure -Kneeling before Israelis is latest indication of who rules in Washington – Philip Giraldi • July 13, 2021 “ (=einde titel en citaat). (ter info : Ron Unz is een USA jood, en dus geen nazi).Ik verwijs voor de rest naar de volledige tekst in de brug.
  De foto in de brug, illustreert enerzijds de zelfverachting van Biden, maar anderzijds ook het hoogverraad van de USA belangen. En achter Biden gaan dan al de andere verraders en saboteurs schuil. En over de ware aard van de relatie tussen USA en Israël :
  https://middleeastatemporal.wordpress.com/2012/11/07/netanyahu-once-we-squeeze-all-we-can-out-of-the-united-states-it-can-dry-up-and-blow-away/
  met titel : “Netanyahu: “Once we squeeze all we can out of the United States, it can dry up and blow away” (=einde titel).
  De volledige tekst in de brug is eens te meer van belang, voor een kijk op het heden en verleden, en vooral op de toekomst. Een toekomst die wordt omschreven als :
  “ The world that awaits us, if our New Masters prevail, will be a grim dystopia. It will be a spiritual wasteland in which an unprincipled elite rides roughshod over the teeming masses. It will be a cruel world of exploitation, moral darkness, and unspeakable brutality. “Death solves all problems,” Stalin quipped cynically. “No man, no problem.”
  When mass extermination becomes the miracle cure, exciting times can be expected. In Otto Friedrich’s widely acclaimed Holocaust study, The Kingdom of Auschwitz, a concentration camp survivor is quoted as saying: Concentration camp existence taught us that the whole world is really like a concentration camp. The world is ruled by neither justice nor morality. Crime is not punished nor virtue rewarded. The world is ruled by power. We are laying the foundation for some new, monstrous civilization.” (=einde citaat).
  En met Covid 19(84) zijn volop op weg naar deze monsterachtige dictatuur en terreur. En de terreur in het Midden Oosten staat ons hier dan ook te wachten, maar de “elites” verraden, en het “klootjesvolk” slaapt, alleen een kleine minderheid biedt weerstand.

Reacties zijn gesloten.