Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Over wat 2020 ons gaf en hetgeen we van 2021 mogen verwachten, zijn er vooral twee meningen. Politici, media en enkele altijd aanwezige “experten” brengen al maanden lang, ieder uur van de dag en de nacht als keizerlijke hof-astrologen dezelfde boodschap: het corona virus is de grootste levensbedreiging voor onze samenleving én de mensheid. Om ons hiertegen te beschermen zijn de meest drastische maatregelen nodig:  algehele afsluiting, lockdown, sociale afstand bewaren, altijd en overal mondmaskers dragen, niet met heel de familie aan tafel gaan, geen groepsfeesten, geen kerkdiensten voor een grote groep… Wie zich hieraan niet houdt moet zeer zwaar gestraft worden. Hiervoor moeten zoveel mogelijk mensen getest worden. En alleen een massale vaccinatie rechtvaardigt een terugkeer naar het normale leven.

Wereldwijd groeit de groep die met wetenschappelijke bewijzen iedere bewering van deze voorgehouden algemene opinie radicaal ontkracht. Zij stellen zelfs dat deze coronacrisis nauwkeurig gepland is door een elite die een werelddictatuur nastreeft, als een zwangerschap die na 9 maanden de vrijheid, waardigheid en het leven wil ontnemen aan het grootste deel van de wereldbevolking. Ze willen niet alleen een nieuwe economie maar ook een nieuwe samenleving en vooral een nieuwe mens maken. Om dwangmaatregelen op te leggen creëert de elite een hysterische angst, o.m. door de valse besluiten uit de PCR test. Dit is de mening van de duizend dokters in Duitsland die opheldering eisen (“Aufklärung”) en van de 600 dokters in Spanje die de waarheid eisen. Inmiddels is er een wereldwijde vereniging van meer dan honderdduizend dokters die deze  verschrikkelijke werelddictatuur willen stoppen (https://www.stopworldcontrol.com/proof/#). « Indien de acteurs van deze wereld, de  Rockefellers, de Gates, de Rothschild, de Soros en aanverwanten verklaren dat zij klaar zijn  om tot de actie over te gaan, zal het Grote Herstel van het Wereld Economisch Forum nog meer verwoesting, slavernij en dood meebrengen… De krachten die schuil gaan onder deze duivelse misdaden, overtreffen ver alle criminele oorlogen die de wereld tot nu toe gekend heeft… indien wij, het volk, dit niet stoppen” (Peter Koenig*, voormalige voornaamste economische raadgever gedurende meer dan 30 jaar (!) bij de Wereldbank én bij de Wereldgezondheidsorganisatie, 1 januari 2021: https://www.mondialisation.ca/hold-up-un-historique-des-mensonges-et-magouilles-sur-la-covid-19-video/5652416). De internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich uit Göttingen maakt de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt waardoor onverantwoorde maatregelen (lockdown, mondmaskers, sociale afstand…) aan allen werden opgelegd, die onnoemelijk meer schade hebben berokkend dan het corona virus: https://nichtohneuns-freiburg.de/rechtsanwalt-dr-fuellmich-klage-gegen-drosten-in-der-charite/   

*Nvdr: In okt. ’19, twee maanden voor de corona-uitbraak werd een verbluffend gelijkend scenario door leidende internationale instellingen, zoals WEF en de Wereldbank bij een gezamenlijk “Event 201” gesimuleerd. Toeval??? Peter König, met zijn 30 jaar ervaring bij de Wereldbank en de uitvoering van humanitaire programma’s blikt op de huidige coronapandemie én de simulatie Event 201 en waarschuwt: deze absolute overdrijving.– hoe we ermee omgaan, meedoen – Als we dit volgen een meedoen, deze absolute overdrijving… dàt wordt getest om in de toekomst te kunnen handelen. En een volgend geval zàl er komen…”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Hoe zal dit eindigen? De wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienen maar de samenleving  en de schepping kapot maken tot verrijking van een corrupte elite, die een schandelijke werelddictatuur wil, zullen spectaculair blijven toenemen.

Het ideaal zou zijn dat er een eerlijk gesprek en uitwisseling komt tussen de twee groepen. Hierbij moet aan de politici en de “hof astrologen” het voordeel van de twijfel gegund worden, waardoor al te groot gezichtsverlies vermeden wordt. Misschien meenden sommigen van hen het ook goed en speelden onbewust het spel van de werelddictatuur mee. Dan zou deze corona crisis het beste zijn wat de mensheid ooit overkomen is, waardoor zij tot inkeer komt en het werkelijke belang van de mensen zou gaan dienen.  De schepping Gods, de waardigheid en vrijheid van de mens zouden dan werkelijk gerespecteerd kunnen worden, de agressie zou afnemen, de gezinnen  gesteund en de onderlinge liefde en solidariteit kunnen groeien. De andere mogelijkheid is dat de regimes die nu zoveel totalitaire macht hebben bereikt, zich verharden en iedere redelijke dialoog weigeren.   De tot de tanden toe gewapende politiemacht zal in staat zijn iedere weerstand bloedig neer te slaan. De huidige regimes zullen tot volle ontplooiing komen in een meedogenloze dictatuur en we zullen nog jaren van de ene lockdown in de andere geduwd worden (Ruim overzicht van Mattias Desmet en Sam Brokken (Nederlands): https://m.youtube.com/watch?v=GGN7rs6uy44…).

Dictaturen hebben maar macht zolang een meerderheid van de mensen bereid is hun waardigheid en vrijheid op te geven.  Interessant is de reactie van een man die meedeed met de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari  2021. Als er geen instellingen meer zijn  die de stem van het volk respecteren, als de gekozenen hun geheime criminele plannen blijven doorvoeren, wat kunnen we dan nog doen? We kunnen alleen nog beroep doen op de hemel, zegt hij. Hij heeft ook met enkelen gebeden in het Capitool (https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-man-who-stormed-capitol-tells-his-story-to-lifesitenews). De reactie van de media en de politici wereldwijd op deze bestorming is natuurlijk een enorme verontwaardiging: de “rechtstaat”, “de democratie” moeten gerespecteerd worden! Dit zijn echter holle woorden, waarmee ze hun eigen onverantwoord gedrag willen rechtvaardigen. Ook in België heeft de regering op slag de godsdienstvrijheid afgeschaft en de Kerk tot staatskerk gemaakt, tegen de wil van de christenen. Politici bepalen nu in detail de liturgie, die voor hen overigens geen enkele waarde heeft. Als we van een kathedraal een supermarkt maken of een openbaar zwembad is er geen probleem. Wat voor ons het heiligste is, wordt totaal niet gerespecteerd. Wereldleiders hebben andere belangen. Ook de meerderheid van onze beleidsmakers wordt betaald door Bill Gates Foundation (“Wiens brood men eet…”: http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index67.html).  Voor Jezus was er tweeduizend jaar geleden evenmin aandacht.  Belangrijk was de macht van keizer Augustus. We kunnen dit echter veranderen wanneer gelovigen opstaan, massaal naar de kerken gaan en de priesters en bisschoppen vragen voor te gaan in de Eucharistie, waartoe ze alle recht hebben. Dan is de macht van de dictatuur door de wil van het volk gebroken. Het is uiteindelijk aan het volk om te beslissen of ze willen leven onder een dictatuur die bepaalt met hoeveel men in de kerk mag komen of met hoeveel kinderen ouders aan tafel mogen zitten. Mensen die in waardigheid en vrijheid willen leven, zullen massaal opstaan en de dictatuur afschudden.

*******

De  corona crisis blijft onze hoofdaandacht opeisen. We beschouwen deze als een geestelijke strijd. Daarom voegen we er nog een meditatie aan toe: “In het Begin was het Woord…”. Over de toestand in Syrië vind je een zeer uitgebreide en rijke “quo vadis” achteraan (inmiddels al de 104e!)

P. Daniel

Flitsen

Al ondervinden ook wij de negatieve invloed van de corona crisis,  hier heersen gelukkig niet de dwaze dwangmaatregelen zoals in vele andere landen. Hier heerst nog een zekere gezonde weerstand. Af en toe is er iemand grieperig zoals ieder jaar, het leidt, niet tot paniek. Van het meer teruggetrokken leven maken we gebruik om de nodige aandacht te besteden aan de liturgische vieringen. We prijzen ons gelukkig in deze tijd van zonsverduistering en verwarring dat we ons, zoals voorheen,  kunnen blijven voeden en laten verlichten door de Eucharistie en het Woord Gods. Ze geven ons iedere dag wat we nodig hebben. Geloof en liefde overwinnen de huidige duisternis. Dinsdag baden we de plechtige “koninklijke uren” en de vespers van de Epifanie, de Openbaring, wat in het oosten  eigenlijk het grote kerstfeest en doopfeest is. Woensdag baden we de lange lauden van de Epifanie met de feestelijke Eucharistie en daarna de lange en mooie gebeden voor de zegening van een behoorlijke voorraad wijwater. Dit feest wil de verschillende “komsten” van God te midden van de mensen verheerlijken. Bijzondere nadruk valt natuurlijk op de geboorte van Jezus in Bethlehem, de aankondiging door de engelen aan de herders, de mysterieuze uitnodiging aan de magiërs, die het symbool zijn van alle volken die uitgenodigd worden. Door de Menswording van Jezus wil God heel de mensheid in liefde en geluk met zich verenigen. Tenslotte wordt bijzonder het doopsel van Jezus in de Jordaan herdacht. Dit is ook de dag van de plechtige dopen van de catechumenen, zoals op Pasen.  Uiteindelijk heeft  de Epifanie de betekenis  van een bruiloftsfeest: Christus heeft zich verenigd met de mensheid en met zijn Kerk.

Nvdr: Corona: In maart baden verschillende geloofsgemeenschappen tot O.L.V. in Saydnaya; u ziet een autokonvooi naar het klooster en kaarskesprocessie met toespraken.

In het Begin was het Woord

Door het Woord kwam alles tot stand. | Mensensamenleving.me

In de Latijnse liturgie van de kersttijd weerklinken  vooral de lezingen van het Evangelie en de brieven van de heilige Johannes, de geliefde leerling van Jezus. De aanhef van zijn  Evangelie neemt hierbij een bevoorrechte plaats in: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God…”

Dit “begin” verwijst naar het boek Genesis: “In het begin schiep God hemel en aarde”. De oudste filosofen zochten de oorsprong van het heelal vooral in de vier oerelementen: water, vuur, lucht en aarde. De filosoof Thales van Milete (+ 546 vóór Christus) zegt: in het begin was er water en daaruit is alles ontstaan. De moderne wetenschap geeft ons iedere paar decennia een nieuwe theorie over het ontstaan van alles. De laatste was de “Big Bang”. Er zou in het begin een oerkracht geweest zijn die zich geleidelijk steeds meer uitbreidt. Het blijft een uiterst boeiende zoektocht, een tasten in het duister waarbij er af en toe een deur wordt ontdekt die op haar beurt weer leidt tot een nieuwe immense ruimte. Het doet ons vermoeden dat het geheim van de schepping ons uiteindelijk overstijgt.  En het heeft totaal geen zin om te zeggen: ik geloof niet in de schepping zolang ik er het wetenschappelijk bewijs niet van heb. We worden uitgenodigd iedere dag te leven van de natuur, ook al overstijgt deze ons bevattingsvermogen. De heilige Paulus zegt in Romeinen 1 duidelijk dat zij die God als Schepper uit de schepping niet erkennen niet te verontschuldigen zijn. En het boek Genesis zet ons op weg door te openbaren dat het God is die alles heeft geschapen. Wie dat nederig en dankbaar erkent, kan er des te meer van genieten. Laten we met onze wetenschap ondertussen verder zoeken maar niet overmoedig worden en denken dat wij schepper moeten of kunnen spelen. Dat is de catastrofe van deze tijd: waar God niet erkend wordt, is er ook geen eerbied voor de waardigheid van de mens. God is het die alles geschapen heeft met zijn scheppend Woord  en wel in het eeuwige nu  waaraan niets voorafgaat en waarop niets volgt, boven tijd en ruimte. Daarom is er ook geen tijd tussen Gods spreken en het ontstaan. Zijn Woord zelf is scheppend. Er is  geen afstand tussen “Toen sprak God: ‘Er moet licht zijn’ en “En er was licht” (Genesis 1, 3).

Vanuit zijn intieme omgang met Jezus Christus, schrijft Johannes nu: het Woord, in alle eeuwigheid bij de Vader, dat is het begin van alles. In de overgeleverde Griekse tekst van het Evangelie van Johannes is er sprake van “logos” (= woord). Wij behoren tot degenen die menen, op grond van een aantal uitdrukkingen,  dat onder de overgeleverde Griekse tekst van het Evangelie van Johannes een Hebreeuwse/Aramese tekst schuil gaat. Welnu, het Hebreeuwse “davar” betekent niet alleen “woord” maar ook “werkelijkheid”, “gebeurtenis”. Voegen we vóór dit woord de letter “m” (van maqoom = plaats) toe, met de betekenis van “plaats van” dan bekomen we “midbar” (woestijn). Het Hebreeuwse “davar” verwijst naar de diepste werkelijkheid achter alle dingen en deze vinden we in de woestijn, waar de mens ontdaan is van vele aardse bindingen. In de woestijn heeft Mozes zijn roeping gevonden en de profeten zoals Elia na hem. In de woestijn is Israël Gods volk geworden. In de woestijn  heeft Johannes de Doper zijn zending beleefd. Het is de plaats waar Jezus met de duivel vocht en hem overwon, en waar de eerste monniken zich terugtrokken. Zij wilden zich niet verliezen in bijkomstige gehechtheden van deze wereld om met heel hun wezen, in stilte en aanbidding,  zich te laten vormen door Gods eeuwig scheppend Woord. De woestijn is het terrein waar de duivel heerst, maar waar ook Gods woord en de diepste werkelijkheid van Gods aanwezigheid ontdekt en beleefd wordt (*).

De Wijsheid wordt in het Oude Testament soms zo beschreven dat ze bijna als een Persoon wordt voorgesteld: “Zij is de afglans van het eeuwig licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid” (Wijsheid 7, 26)., 9). En de Allerhoogste heeft deze Wijsheid gezonden naar Israël om zich te vestigen te midden van het volk (Jezus Sirach 24). Ziedaar al een aankondiging van de Menswording van Jezus. De heilige apostel Paulus zal ons duidelijk maken dat Gods komst te midden van het uitverkoren volk van Israël een tussenstadium is omdat God heel de mensheid als zijn  volk heeft uitgekozen. In Jezus is voortaan iedere plaats op aarde  een Bethlehem, Nazareth, Jeruzalem. Johannes openbaart ons in alle duidelijkheid dat deze Wijsheid Gods nu tot ons gekomen is door de geboorte van Jezus. Uit Hem is alles ontstaan. Hij is de volheid van Leven, het Licht en de Waarheid, van waaruit wij leven. Wij zijn allen geboren “uit het vlees” en “de wil van een man”. Wie Jezus Christus echter aanvaardt en volgt, wordt geboren “uit God” als “kind van God”. Zo is Jezus zelf, geboren uit de Maagd Maria en “uit de heilige Geest”,  een voorafbeelding van onze uiteindelijke roeping. Dat was ook onze oorspronkelijke roeping. Vanaf het begin speelt zich echter al het drama af. Het Licht wordt door de duisternis verworpen, de Waarheid door de leugen en het Leven door de dood. Maar God blijft ons achtervolgen totdat wij zelf begrepen hebben waar ons diepste geluk ligt en we dit ook aanvaarden: leven in gemeenschap met Hem.

Deze woorden werden niet geschreven als een theologisch traktaat. De heilige Johannes schrijft vanuit zijn diepe mystieke ervaring. Hij heeft met Jezus geleefd, hij zag zijn wonderen en  hoorde Hem vertellen. Hij besefte hoe Jezus niets anders bracht dan de immense liefde van de Vader. De wonderen die Hij deed, de woorden die Hij sprak kwamen van de Vader. Zijn dagelijks voedsel was de wil doen van de Vader. Jezus heeft ook in de vuurlinie de strijd beleefd van de duivel tegen het Rijk Gods en Johannes zag hoe deze strijd op onverwachte wijze eindigde door een onvoorstelbare glorieuze overwinning van Jezus Christus in zijn  verrijzenis.  Hij heeft de “heerlijkheid” van de “Eniggeborene uit de Vader” aangeraakt, “vol genade en waarheid”. “Van zijn  volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade”.  Daarom  wil hij ook ons uitnodigen om in gemeenschap van geloof en liefde te treden met de Vader door de Geest. Van die volheid van geluk in waarheid heeft Johannes geleefd. Al wat voorafging is een voorbereiding. De Wet werd door Mozes gegeven. Wij kunnen trachten een samenleving, een gemeenschap met goede wetten en afspraken te ordenen. Het is echter door de kracht van Jezus’ Evangelie en zijn Geest dat een samenleving pas tot leven komt. Alleen in dit geloof en deze liefde kunnen we de duisternis, de leugen en de dood van deze wereld overwinnen.

(*) Onze moderne psychologie en psychiatrie kunnen drastisch ingrijpen in het menselijk handelen, dank zij chemische middelen en medicamenten, maar ze zijn in verhouding niet zo ver gevorderd in de kennis en beheersing van ons eigen leven. Bij de woestijnvaders kunnen we evenwel een verrassende rijkdom aan geestelijke wijsheid vinden en de wijze waarop we daarmee kunnen omgaan tot onze diepste ontplooiing. Van af volgende keer willen we hieraan een rubriek wijden.

Nvdr: Een prachtuitvoering van het Misereri Mei, – Heer, ontferm u over ons – door Tenebrae-koor, waarvan wij een grote fan zijn. Neem eens een kijkje op hun YT-kanaal.

En dit nog: