Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In de vele nieuwjaarsboodschappen die vorig jaar over ons werden uitgestort, herinner ik me niet dat er in één ervan melding gemaakt werd van wat ons werkelijk dit jaar is overkomen. We werden plots gevangen in een net van een vreemde solidariteit. Angstwekkende cijfers van coronadoden en besmettingen werden ons voorgehouden. Met enorme cijfers werd de angst steeds meer opgedreven. Wie wees op meer nuchtere feiten werden weggehoond. Een meerderheid was solidair om een totale afzondering te aanvaarden, afstand te houden, mondmaskers in het openbaar te dragen, bejaarden in de grootste eenzaamheid op te sluiten, bedrijven over kop te laten gaan, de gewone regels van opvoeding voor jongeren af te schaffen, het gezag van ouders tegenover hun gezin te breken, de meest elementaire rechten en de godsdienstvrijheid af te schaffen. Wie er op wees dat deze maatregelen geen wetenschappelijke verantwoording hebben en veel meer kwaad dan goed doen, werd afgeschreven.

Een kwalijke solidariteit bleef overeind. Het is een solidariteit waarbij mensen elkaar de vrijheid en waardigheid van leven ontnemen om het sociale en economische leven, het gezinsleven en kerkelijk leven af te breken. En nu bereikt deze solidariteit een voorlopig dieptepunt: iedereen vaccineren is de oplossing. Ook hierbij worden alle regels van redelijkheid en ethiek overboord gegooid.

Aan een goed vaccin moet vele jaren gewerkt worden en dat het nu in enkele maanden tijd al klaar is wordt geen probleem genoemd. Het wordt helemaal veilig genoemd. Waarom hechten de farmaceutische bedrijven dan zoveel belang aan het verkrijgen van juridische vrijstelling voor de eventuele negatieve gevolgen van hun vaccin? Blijven bedrijven dan niet verantwoordelijk voor het product dat zij maken? Een patiënt heeft recht op een eerlijke informatie over de behandeling. Als de dokter beweert dat het vaccin veilig en goed is, kan de patiënt een verklaring vooraf laten ondertekenen waarbij de dokter de verantwoordelijkheid op zich neemt van eventuele negatieve gevolgen.(https://reaction19.fr/actualites/declaration-de-responsabilite-civile-et-penale-du-medecin/). Een dokter uit Belgisch Limburg, Kris Gaublomme klaagt al jaren lang de monster leugens aan die over “veilige vaccins” aan ons worden opgedrongen. Van zijn massaal wetenschappelijk onderzoek komt niet één woord in de openbare media. Een van de grootste deskundigen op dit gebied, prof. Christian Perronne, jarenlang voorzitter in Frankrijk van de desbetreffende nationale commissie voor vaccins en grote promotor van goede vaccins, stelt onomwonden: “Wat is het belang van een algemeen vaccin voor een ziekte waarvan het sterftecijfer bij de 0,05 % ligt? Geen enkel. Deze massale vaccinatie is nutteloos. Bovendien kunnen de risico’s van deze vaccinatie veel groter zijn dan de voordelen” (https://www.mondialisation.ca/si-bill-gates-le-sait-nous-aussi-savons/5652341). Tenslotte wijst hij er op dat het nu niet om gewone vaccins gaat maar om een genetische manipulatie. Overigens heeft ook het Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) gewaarschuwd voor 22 mogelijke zware gezondheidsproblemen, waaronder de dood, als gevolg van het Covid 19 vaccin (https://www.mondialisation.ca/fda-le-vaccin-du-covid-19-peut-declencher-22-problemes-de-sante-graves-voire-la-mort/5652383).

In iedere donkere nacht is er ook altijd ergens een heldere ster. Er zijn steeds meer mensen die zich bewust worden van de leugens, manipulatie en wereldwijde staatsgreep. Het bewustzijn dat we zelf onze vrijheid en waardigheid terug in handen moeten nemen groeit, al is het traag. Het is deze gezonde solidariteit die volken zal doen opstaan. Het is verheugend te vernemen dat er in Damascus kerstvieringen plaatsvonden in afgeladen volle kerken en dat de openbare media deze ook fier weergeven. Wat een verschil met onze krampachtige vrijmetselaarsmentaliteit die even een flits van een eucharistieviering toont en dan één zinnetje uit de preek, liefst uit zijn verband gerukt en discutabel!

In Syrië zijn de (moslim)media fier op het christelijke erfgoed van hun land en laten het uitvoerig zien. Verder willen we ook iedereen van harte danken die ons steunen, waardoor wij ook dit jaar onze hulpverlening aan het Syrische én Libanese volk konden verder zetten. Er is bovenal Gods blijvende solidariteit. Wanneer God in de meest erbarmelijke omstandigheden  mens geworden is in Jezus Christus in Bethlehem en wanneer Hij op de meest onrechtvaardige wijze tot de gruwelijke kruisdood veroordeeld werd en dit heeft aanvaard voor ons, is zijn solidariteit met ons sterker dan het kwaad en de dood. Zijn  Liefde overwint alle kwaad.

Aan allen van harte en dankbaar: een zalig Nieuwjaar!

P. Daniel

Nvdr: Hieronder vindt u een video van de kerstdagen, 9 jaar geleden, in Mar Yakub. Mocht u geïnteresseerd zijn in de ligging, klik dan hier: u kan vergroten en/of inzoemen.

Flitsen

Het Romeins martyrologium geeft een indrukwekkende  opsomming van jaartallen sinds de schepping, sinds de zondvloed,  sinds Abraham, sinds Mozes en de uittocht uit Egypte, sinds David… om te zeggen dat onder Octavus Augustus, onder Herodus, de scepter van Juda uitgegaan is door de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem van Juda.

De geboorte van Jezus werd eerst in Egypte gevierd in de nacht van 5 op 6 januari, later verplaatst naar 25 december, de dag waarop de Romeinen de geboorte van de “onoverwinnelijke zon” vierden. Vanaf het begin van de 4e eeuw werd zowel in het oosten als in Rome Jezus’ geboorte gevierd maar wel verbonden met het feest van de Epifanie of Openbaring. Hieronder werden de  verschillende “godsverschijningen” begrepen: geboorte van Jezus, de openbaring aan de Magiërs,  Jezus’ doop in de Jordaan. Zo wordt dit nu nog gevierd in de Koptische ritus. Het feest van de geboorte van Jezus op 25 december, los van 6 januari werd voor het eerst in Rome gevierd, al tegen het einde van het concilie van Efese (431) om het heidense feest van de zon te vervangen door Christus. De inhoud van het feest met de gebeden kwam echter vooral van Jeruzalem. Langs Antiochië kwam dit feest terug in het oosten terecht zoals Johannes Chrysostomus (+ 407) getuigt. De nadruk lag hierbij vooral op de maagdelijke geboorte. In de Latijnse kerk is het tenslotte de heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) die aan het Kerstfeest zijn volks en poëtisch karakter gaf met de os en de ezel, de herders en hun schapen, de Magiërs en hun koninklijke geschenken, de engelen in de hemel. Het overvleugelde het feest van de Epifanie en werd na Pasen het grootste feest.

Op 24 december hebben we na de Eucharistie ’s morgens de lauden en de lange “koninklijke uren” gebeden (zo genoemd omdat destijds de keizer in Constantinopel hierbij aanwezig was). Het was een sobere dag tot de plechtige en lange vespers. Daarna volgde de “Caminata”, de tocht van Maria en Jozef die aan iedere kamer gaan kloppen om te vragen of er ergens plaats is waar Jezus mag geboren worden. Het is een erg levendige Carmelitaanse traditie. Ondertussen wordt het ritmisch lied gezongen in het Spaans, Frans en Arabisch. Op de grote binnenkoer werd ons vanuit Libanon een ceder aangeboden die we ter plaatse geplant hebben. Om half elf begonnen we aan de plechtige nachtmis waarin we o.m. uitgebreid gebeden hebben voor de intenties van al onze vrienden, lezers, weldoeners, familie, kennissen en eventuele vijanden. Het is nu algemeen aanvaard dat de kerken en eucharistievieringen gelegenheden zijn van  besmetting, onheil en ziekte. Om deze ziekelijke misvatting  de kop in te drukken hebben we elkaar eens  extra hartelijk omhelsd bij de vredewens. Het was al over middernacht toen we naar de refter trokken voor de maaltijd  met luide kerstmuziek en dans. Zelfs Baba Noël (kerstman) was van de partij en gaf iedereen een doos met nuttige dingen zoals wat warme kleding of schrijfgerief. In deze woestijn  hebben we geen last van geburen die over geluidsoverlast klagen!

De eindejaarsfeesten zijn ook een geschikte tijd om samen van een goede film te genieten. Wat zijn er nog prachtige filmen van Kerstmis van vroeger! We genoten van een Christmas Carol. In het oude London vierden de eenvoudige mensen Kerstmis met een grote familiale warmte, terwijl een rijke vrek met misprijzen op hen neerkeek. Hij prees zichzelf omdat hij zo succesvol zijn bezittingen kon vergroten. Een overleden  zakenpartner komt hem echter wakker schudden en uiteindelijk breekt zijn hart. Tot verrassing van vriend en vijand wordt hij degene  die armen onopvallend maar bijzonder edelmoedig helpt. Uiteindelijk zijn het vooral de lange filmen van The Lord of the Rings van Tolkien waar de meesten van genieten. Het is de verschrikkelijke strijd van het kwade tegen het  goede, waarbij uiteindelijke het goede overwint.

De laatste dag van het jaar hield ieder voor zich een dag van stilte en gebed tot de Eucharistieviering van ’s avonds 10.00 u. In deze laatste Eucharistie hebben we uitgebreid een gezamenlijk gewetensonderzoek gehouden door God en elkaar om vergeving te vragen, God en elkaar te danken en ons toe te wijden aan Jezus.

De dagen voor Kerstmis was er zeer weinig elektriciteit. Soms was er een ganse dag of een ganse nacht helemaal geen stroom, met alle nare gevolgen vandien.  Met een kleine versnapering, dans en muziek hebben we dan in de refter Nieuwjaar gevierd.

Een onwaardige aanbeveling

Op 29.12.20 verscheen een  “Notificia Accademia” vanwege de Vaticaanse commissie voor covid 19 in samenwerking met de Pauselijke Academie  voor het leven om het covid 19 vaccin sterk als een morele plicht  aan te bevelen (Klik hier voor persmededeling van het Vaticaan, vertaling naar het Engels of Spaans mogelijk). Ze ligt helemaal in de lijn van de propaganda van de grote organisaties en farmaceutische industrie om zonder kritiek het vaccin aan iedereen voor te schrijven. Het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen blijkt geen probleem te zijn. Over de noodzaak  van een vaccin,  de veiligheid, de eventuele genetische manipulatie en het gebruik van nano partikels geen kritisch woord.  De onschendbaarheid van het menselijk lichaam en de vrije keuze komen niet eens ter sprake. Deze aanbeveling vertolkt helemaal de leer van “The Great Reset”, de nieuwe wereldorde, waarin ieder moreel verzet wordt geschrapt. Officieel wordt hier toegegeven dat er in de vaccins resten gebruikt worden van geaborteerde foetussen. In dat geval hebben we alle reden om, indien vaccins ooit verplicht zouden zijn, te kiezen voor de gevangenis. Nadat de abortuslobby een hele cosmetische industrie heeft in gang gezet, kan ze nu een massale vaccinatiecampagne promoten. Het is een vernietigende aanval op de vrijheid en waardigheid van de mens en op Gods schepping. We staan voor de keuze: ofwel kiezen we de huidige voorgehouden leer, ofwel kiezen we Christus en het Rijk Gods. Er is geen tussenweg meer. We worden gedwongen in verzet te gaan. Ook door het hoogste kerkelijk gezag worden we nu op dit punt misleid. Paulus zei het zo: “Als iemand van u een ander Evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt: hij zij vervloekt!” (Galaten 1, 9).

En dit nog: