Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

In mijn vorig bericht schaarde ik mij achter de beslissing van Rome, dat de psychiatrische instellingen van de Belgische Broeders van Liefde niet meer ‘katholiek’ genoemd mogen worden. Immers, euthanasie aanvaarden is onverenigbaar met een katholieke levenshouding. Van verschillenden kreeg ik hiervoor erg positieve reacties. Op deze éne negatieve bemerking wil ik nader ingaan: “wat een ridiculisering van het ambt van de arts en wat een arrogantie!”.

Mijn uitgesproken mening is geen persoonlijke vondst op grond van enige deskundigheid. Dat euthanasie mensonwaardig is en niet in de geneeskunde thuishoort, is een oeroude menselijke wijsheid zoals blijkt uit de eed van Hippocrates, al eeuwen voor onze tijdrekening.

Het joods-christelijk geloof heeft deze natuurlijke kennis verlicht en gefundeerd. En dit wordt nu bevestigd door de praktijk en de getuigenissen, verzameld door prof. Timothy Devos (Euthanasie, l’envers du décor…). Deze getuigenissen tonen het grote verschil tussen ingaan op de vraag om euthanasie en “iets veel beter aanbieden”. In het eerste geval zegt de dokter a.h.w.: inderdaad, uw leven heeft geen enkele zin meer.  Dokters die weigeren te  doden maar met de lijdende mens meegaan tot het einde met behulp van de vele moderne middelen, getuigen dat er uiteindelijk geen reden meer overblijft voor euthanasie. Onder de wens van een stervende die naar het einde verlangt, zitten dikwijls veel andere noden verborgen. Zelf was ik gedurende acht jaar een vaste priester-bezoeker in het eerste “hospice” in Vlaanderen. Op een keer werd ik dringend opgeroepen voor een stervende. Toen ik toekwam was er geen verpleegster in de buurt om mij kort de nodige uitleg te geven, zoals steeds uitstekend gebeurde.

Een poetsvrouw zei: “ik weet wel voor wie je opgeroepen werd” en zij wees mij de laatst gekomen patiënte aan. Uitgerekend deze vrouw had schriftelijk te kennen  gegeven dat zij geen priester in haar kamer wenste, wat noch de poetsvrouw, noch ik wisten. Het gesprek verliep ook bijzonder moeilijk totdat ik vroeg of ze er iets op tegen had dat ik voor haar zou bidden. Daarna veranderde haar houding totaal en ik heb haar het sacrament van de ziekenzalving gegeven. Met een diepe vrede namen we afscheid. Omdat het bestuur vasthield aan de strikte dogma’s van de vrijmetselarij, werd aan het gebeuren zeer zwaar getild en mocht ik haar niet meer bezoeken. Toen deze vrouw gestorven was, verklapte een verpleegster mij dat zij na mijn bezoek gezegd had dat ik op ieder ogenblik bij haar welkom was, wat door de vrijzinnige leiding niet werd erkend. Een andere stervende vroeg me ooit om hem te helpen een verzoeningsbrief te schrijven naar zijn vrouw, waarvan hij gescheiden was. Enkele dagen later kwam ze op bezoek. Ze verzoenden zich met elkaar. Vlak voor zijn sterven getuigde deze man dat dit het mooiste moment was uit zijn  leven.

Sterven is een belangrijk,  mysterievol, fysisch en vooral geestelijk gebeuren. Niemand van ons is “ervaringsdeskundige” op dit gebied. Zij die het weten, spreken niet en zij die spreken (of schrijven) weten het niet. En de echte noden van een stervende kunnen veel dieper liggen dan uit een eerste vraag blijkt. Mag hieraan geen aandacht gegeven worden omdat er een wettelijke consensus is voor euthanasie?

Heeft deze wettelijke consensus enige morele waarde tegenover het menselijk leven dat onaantastbaar is? Het is de taak van de arts met de vele moderne mogelijkheden de eigenlijke pijnen op te lossen of tot een redelijk niveau aanvaardbaar te maken, waarbij het hele leven nog een mooie “finishing touch” kan krijgen.  Uiteindelijk zijn lijden en dood in zich niet “onmenselijk” maar horen wezenlijk bij het leven. Hoe complex en verschillend ieder sterven ook moge zijn, het is voor een samenleving het beste om vast te houden aan het oeroud menselijk, christelijk en goddelijk gebod: “gij zult niet doden”.

P. Daniel

Flitsen
In de oosterse liturgie en Eucharistie wordt op de vijfde paaszondag de Samaritaanse vrouw gevierd die bij Jezus komt bij de put van Jakob. Het is de vrouw met haar zes mannen, die uiteindelijk Jezus als haar echte Bruidegom erkent en aanvaardt. In de Latijnse liturgie wordt de aandacht gevestigd op Jezus die als Enige in heel de geschiedenis van de mensheid naar waarheid kon zeggen: “Ik bén de Weg, de Waarheid en het Leven”. Anderen konden slechts wijsheden, waarheden of wegen tonen.

Jacobs welput bij Nabloes (Sichem of Sychar). Foto gemaakt ca. 1898-1914.

Met het oliën van enkele duizenden planken is toch meer werk dan we dachten. Ze moeten tweemaal geolied worden en dan nog eens gevernist. Ondertussen zijn er ook 500 kleinen visjes gebracht, die tot grote vissen zullen uitgroeien. Het is een nieuw voedingsproject.

Donderdag in de late namiddag hielden we de eerste processie van de “Kruisdagen” in de aanloop naar Hemelvaartsdag. Dit gebruik ontstond in het Franse Vienne met de hl Mamertus in de 5de eeuw en werd overgenomen in de 9de eeuw door Rome en tenslotte door het gehele Latijnse Kerk. Het zijn boeteprocessies om bescherming af te smeken bij rampen, wat dus geschikt is voor onze tijd. Bovendien hebben we al enkele dagen iedere avond een plaag van beestjes. Overal een massa beestjes: “gonodera lupus” van de familie “tenebrionidae”, die zorgen voor het ecosysteem van de woestijn en naar het schijnt geen kwaad kunnen. Wij gingen zesmaal rond onze gebouwen en zongen de lange litanieën en éénmaal deden we de 3 km langs het hele domein.

Nvdr: voor de geïnteresseerden, neem een kijkje bij: Processiecultuur in Vlaanderen

Na twee maanden is er opnieuw een R.K. eredienst in Damascus:

Vindingrijkheid: groenten en fruit kweken boven op het dak van een gebouw midden in Damascus:

De vorst van de wereld in volle actie

Vlak voor zijn lijden en sterven kondigt Jezus aan: “… de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen Mij…” (Johannes 14, 30). Inderdaad, Jezus als de Heilige Gods zal daarna veroordeeld worden en nog wel tot de verschrikkelijkste dood, de kruisdood, voorafgegaan door een Romeinse geseling, waarmee al verschillende veroordeelden gedood werden. Zo voorspelt Jezus dat Satan het zo ver zal drijven dat het goede als kwaad wordt bestempeld, slachtoffers als schuldigen voorgesteld worden en het leven in de dood zal veranderen. Dit is nu aan het gebeuren. Tegelijk kondigt Jezus aan dat Hij door zijn dood én verrijzenis, de dood definitief zal overwinnen.


Het wordt steeds duidelijker dat er geen wetenschappelijke grond is voor de huidige angst of zelfs hysterie omdat COVID-19 (= corona virus disease 2019) volgens vele specialisten niet erger is dan een gewone griep of zelfs minder dodelijk. Bovendien wordt deze angst in de media voortdurend gevoed door valse cijfers en misleidende beelden. Anderzijds worden geruststellende berichten en eenvoudige goedkope middelen, waarmee men zich kan beschermen, uit de media geweerd.

Prof. Karel van Wolferen toont aan hoe de angst voor een epidemie en de noodzaak van een drastische vrijheidsbeperkingen geleidelijk maar systematisch werden voorbereid en doorgevoerd: (Cafe Weltschmerz: wie wist wat, wanneer?) Inmiddels wordt in de media volop propaganda gemaakt voor een vaccin, terwijl specialisten ons zeggen dat het nergens voor nodig is en dat we over een goede, goedkope en eenvoudige behandeling beschikken (o.a. met hydroychloroquine). Allen die mensen hiermee genezen worden tegengewerkt en het middel wordt verboden.

Een van de topspecialisten in Frankrijk, prof. Didier Raoult uit Marseille wordt door de officiële instanties met alle middelen geboycot. Hij schreef er een boek over (Epidémies, vrais dangers et fausses alertes. De la grippe aviaire au covid-19, Ed. Michel Lafon, 2020). En dr. Claude Escarguel, microbioloog, voormalig medewerker van D. Raoult en voormalig voorzitter van de Vereniging van Algemene Huisartsen kondigt nu de resultaten van twee studies aan die de aanpak van D. Raoult bevestigen en alle bezorgdheid wegnemen (Le Quotidien du Medecin, 7.5.2020). Inmiddels is er een Nederlandse longarts David Prins, die op gelijkaardige wijze de waanzin van een vaccin en de corona hype aanklaagt (Youtube: Nederlandse arts spreekt zorgen uit over het huidige coronabeleid:.

Een andere Nederlandse arts, Rob Elens uit Meijel stelt ernstige vragen en ziet dezelfde gevaren. Deze eenvoudige, goedkope en efficiënte wijze waarmee hij 10 zieken genas wordt hem door de gezondheidsinspectie nu verboden. Van de patiënten die hij daarna naar het ziekenhuis moest sturen is de helft gestorven! (YT: De veiligheid van vaccins in de weegschaal) Ook op de Blue Tiger Studio kun je een interview met hem volgen “Huisarts Rob Elens: “Corona mag blijkbaar niet genezen, want iedereen moet aan de vaccins” .

En dan is er onze eigen Vlaamse arts Kris Gaublomme die vele kinderen behandelt die lijden onder vaccinatieschade. Neen, hij is niet anti-vaccin, maar hij geeft wel een uitgebreide en goed onderbouwde toelichting van 1,40 u over de talrijke gevaren van vaccinaties. Met vele verpletterende voorbeelden toont hij aan dat ze helemaal niet zo ”veilig en efficiënt” zijn als steeds wordt gezegd, dat ze helemaal niet grondig zijn getest, dat er dikwijls ernstige ziektes uit voortkomen, die achteraf door vervalste rapporten worden ontkend en dat er uiteindelijk veel meer zorg gedragen wordt voor de aandeelhouders van de grote farmaceutische bedrijven dan voor de gezondheid van de mensen. Onze minister van volksgezondheid Maggie De Block was woedend en noemde het “pure schande”. N-VA-politicus en dr. Louis Ide diende tegen hem een klacht in bij de Orde der Geneesheren. Onze media puilden uit van berichten over deze “omstreden vaccinatiedokter” en noemden hem midden april 2019 een “gevaar voor de volksgezondheid”. Toen dr. Kris Gaublomme op 17 mei van alle blaam werd vrijgesproken was wisten noch onze kranten noch onze TV hierover één woord te vertellen! Wie kan ons verwijten dat we vermoeden dat er achter de vaccins een machtige corrupte wereld schuil gaat? (Youtube: De veiligheid van vaccins in de weegschaal) – Belgische arts Kris Gaublomme is vrijgesproken en de media zijn bevooroordeeld.

Voeg daarbij dat wereldwijd op alle kanalen in alle media en op het juiste ogenblik Bill Gates te zien en te horen is om een vaccin aan te kondigen. De man heeft geen enkele medische bevoegdheid maar blijkbaar wel de macht om iedereen te laten vaccineren terwijl er nog geen enkele medische zekerheid is over de eventuele nadelige gevolgen en ziektes die hiermee verbonden zijn. Vooraf zorgt Bill Gates er voor dat hij vrijgesteld is van alle juridische aansprakelijkheid. En onze politici zoals de parlementariër Tim Verheyden zorgen er voor dat hij voorgesteld wordt als het onschuldig slachtoffer van complotdenkers. Ondertussen verkondigen ook onze media volop de waanzin dat het gewone leven maar hernomen kan orden als er een vaccin is. Het leger van de handlangers van “de vorst van deze wereld” is op alle terreinen zeer actief.

Ook steeds meer gewone mensen hebben door dat er iets niet klopt. Een Vlaams echtpaar schrijft me: “”Achter het coronavirus steekt een boos plan”. Ze voegen er een aantal pertinente vragen bij: waarom moeten ouderen sterven van verdriet en eenzaamheid zonder bijstand van hun kinderen, waarom mogen grootouders hun kleinkinderen niet ontvangen, waarom mochten de bloemenwinkels pas na Moederdag open, waarom moeten zovele zelfstandigen, kleine en middelgrote bedrijven failliet terwijl het VS Amazon internetbedrijf juist nu 100.000 mensen aanwerft?… (Het echtpaar verwijst ook naar “Stem en Tegenstem”, 6/20 coronavirus, een uitgave in 15 talen; zie ook www.kla.tv/coronavirus-nl).

“De vorst van de wereld” controleert voor een groot deel het openbare leven en vele mensen zijn er zich van bewust, maar er is nog te weinig georganiseerde weerstand om dit te breken en om te keren. We leven in een cultuur van dood en verderf, lelijkheid en leugen maar er is nog te weinig verzet om er een cultuur van leven, rechtvaardigheid, vrede en geluk van te maken voor iedereen.

En dit nog: