Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De ontkerstening in Vlaanderen gaat onverminderd verder, wat nogmaals pijnlijk aangetoond wordt door de recente breuk tussen de Belgische tak van de Broeders van Liefde en het generaal bestuur in Rome. Door de grote inzet van de Broeders in het verleden kon een omvangrijk netwerk van psychiatrische centra, opvang en onderwijs uitgebouwd worden, inmiddels goed voor 14.000 medewerkers.  Immers, hun werk werd vergoed en zelf leefden ze volgens de gelofte van armoede. Zo werd ook dertig jaar lang gewerkt aan de uitbouw van een prachtig vormingscentrum Guislain met een kostbare bibliotheek in Gent. Het werd dit jaar verkocht waardoor dertig jaar werden uitgewist.

Bovendien kon vanuit Vlaanderen het werk van de broeders wereldwijd, in meer dan 30 landen, ondersteund worden. In Afrika en Azië haalden ze mensen uit gevangenissen, precies zoals hun stichter, kanunnik P. J. Triest twee eeuwen geleden deed. Overal ter wereld werden de broeders gul gesteund vanuit Vlaanderen. Het gehele patrimonium behoort nu aan de vzw Provincialaat van de Broeders van Liefde waarvan een leek, Raf De Rycke gedelegeerde bestuurder en voorzitter is. Vanuit de vzw kan men nu wel zeggen: de broeders hier en elders zullen wel voor zichzelf zorgen en wij zullen zorgen voor hun instellingen, die nu juridisch van ons zijn. Is het wel zo eenvoudig?

Wordt hiermee niet het voornaamste overboord gegooid, nl. de oorspronkelijke bezieling?

En daaraan wil ik een overweging wijden. De breuk kwam er blijkbaar vooral omwille van de aanvaarding van euthanasie. En zoals steeds, wordt ook euthanasie ingevoerd op grond van de grootste drogredenen.

Euthanasie aanvaarden zou betekenen dat men contact houdt met de lijdende mens, dat men open staat voor dialoog… De werkelijkheid is precies het tegendeel.  Met euthanasie wordt de deur voortijdig en definitief dicht gesmakt. De dokter heeft geen tijd of zin om met alle zorgen, angsten en pijnen van de patiënt mee te gaan tot het einde van de weg. Hij vlucht voor zijn taak van verzorging en wordt gemakkelijkheid halve een “doden-heer”. Indien hij wel bereid was tot dialoog tot het einde toe, zou hij ervaren dat de patiënt  geen enkele reden meer  heeft om nog euthanasie te vragen.

Worden instellingen die eens de pioniers waren van creatieve zorg voor de menselijke waardigheid van de meest behoeftigen nu de gewillige meelopers en uitvoerders van onze doodcultuur? Is er met de leiding geen echte dialoog mogelijk? Of gaat het uiteindelijk voor hen alleen maar om geld?

P. Daniel

Vrijdag 8 mei 2020
Flitsen uit het leven van de gemeenschap

In de oosterse liturgie staat deze zondag de genezing van de lamme bij de badinrichting van Bethesda centraal, terwijl de Latijnse kerk op kijkt naar Jezus, de Goede Herder en bidt voor roepingen. Op woensdag wordt feestelijk “halverwege Pinksteren” gevierd omdat we dan in de helft zitten van “de zeven weken”.

Bestand:De genezing van de lamme van Bethesda. Rijksmuseum SK-A ...
Pieter Aertsen (ca. 1508-1575) Rijksmuseum A’dam: De genezing van de lamme te Bethesda (…)


Deze zondagnamiddag hielden we een planten- en kruidenwandeling op eigen terrein om de gewassen, kruiden en planten te bewonderen. Helemaal aan het einde van het domein, buiten de omheining, aan een oude molen, hielden we de onontbeerlijke theepauze (o.a. met wilde munt van daar).


Het schilderen van een nieuwe lading planken alsook van ijzerwerk (voor een afdak) vraagt nog enkele dagen tijd. En op een avond kwam een lading met ziekenhuisbedden en matrassen toe, bedoeld vooral ter ondersteuning van onze “hospitainers”, waarvan er twee in Idlib. Aanvankelijk werden ze ons bezorgd door de Nederlandse Dorcas Het zijn zeer kostbare mobiele ziekenhuizen en operatiezalen. Volgens een Franse vriend en gepensioneerde chirurg is er geen enkele moderne operatie die in deze “hospitainers” niet kan uitgevoerd worden. Nu trachten we containers om te bouwen tot “hospitainers”. In oorlogsgebied zijn ze zeer welkom.

De ontkerstening van Vlaanderen

De 12 psychiatrische instellingen van de katholieke religieuze gemeenschap van de Broeders van Liefde in ons land mogen zich niet meer “katholiek” noemen wegens een meningsverschil tussen de generale overste Broeder René Stockman en de Belgische tak, onder leiding van de leek Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder. Drie jaar geleden publiceerde deze laatste een visietekst waarin opening gemaakt werd naar euthanasie, waar de generale overste vanuit Rome zich radicaal tegen verzette. Herhaaldelijke gesprekken en bemiddelingspogingen brachten geen eensgezindheid. Uiteindelijk schreef de Congregatie voor de Geloofsleer een brief met de beslissing dat deze psychiatrische ziekenhuizen vanaf 30/03/2020 (datum van de brief zelf) niet langer als katholieke instellingen kunnen beschouwd worden.

De psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde worden ongetwijfeld verzorgd door een zeer toegewijd personeel met een bekwame voorzitter, een goede marketing, strategisch management, financiering en innovatie. Hun pro euthanasie houding is echter een radicale koerswijziging en niet verenigbaar met de bezieling van kanunnik Petrus Jozef Triest (1760-1837) die in de nasleep van de Franse Revolutie in Gent de meest behoeftigen in hun menselijke waardigheid op een verrassend nieuwe wijze bijstond: zwakzinnigen, weeskinderen, vondelingen, ongeneselijke zieken, behoeftige bejaarden, bedelaars… Hij stichtte o.m. de Zusters van Liefde en de Broeders van Liefde en zijn armenzorg in Gent is uiteindelijk uitgegroeid tot 12 psychiatrische instellingen, 15 orthopedische centra, ‘n 50-tal scholen, 5 wooncentra en enkele kinderdagverblijven, goed voor 14.000 medewerkers.

Hierbij hoort nog de wereldwijde verspreiding van het werk van de Broeders van Liefde in Italië, Roemenië, Oekraïne, de VS, Canada, Afrika, Burundi, Rwanda, Tanzania, Filipijnen en India.We horen de bezwaren al: je moet met de tijd mee, euthanasie is een complexe werkelijkheid, waar wij behoedzaam mee willen omgaan, er is verschil tussen theorie en praktijk, wij willen de mensen in hun eigen context benaderen, in dialoog treden… Allemaal zeer goed en wel. Dit kan echter veel beter in de geest van de stichter en de bezieling van het Evangelie dan door zich aan te passen aan de heersende trend van het hellende vlak, waarbij de waardigheid van het menselijk leven steeds meer vervaagt.

Vanuit menselijk én christelijk standpunt is euthanasie een verouderde en mensonwaardige praktijk. Het menselijk leven is heilig en onaantastbaar. Dat wist Hippocrates al in de 5e eeuw voor onze tijdrekening en dat was de onafgebroken wijsheid van alle volken tot in de 19e eeuw. Het christelijk geloof heeft hieraan zijn diepe zin gegeven: omdat God de mens geschapen heeft naar zijn Beeld. Overigens, hebben wij met onze ruime, moderne mogelijkheden van palliatieve zorg en pijnbestrijding, geestelijke ondersteuning en nabijheid, niets beters te bieden dan de definitieve vlucht in een dodelijke spuit? Waarom kon de Belgische tak van de Broeders van liefde haar licht niet opsteken bij dokters en verpleegkundigen, deskundigen die zich vanuit een meer creatieve bezieling inzetten? Zij gaan met stervenden in gesprek tot op het einde. Zij slaan de deur niet dicht en luisteren naar de diepste noden die onder de vraag naar euthanasie verscholen zitten. Is dat uiteindelijk ook niet de juiste begeleiding van mensen in diepste nood? Van hun collega’s, die wel euthanasie toepassen vernemen ze dat sommigen ’s nachts met angstzweet wakker worden en het gelaat zien van de mensen die ze gedood hebben! Zelf kunnen zij iets veel beters en meer menswaardig aanbieden dan de dodelijke spuit, die niet thuis hoort in een medische praktijk. En de ervaring leert dat de betrokkenen en hun familie dankbaar zijn om deze doorgedreven palliatieve zorg, ook al vroegen ze aanvankelijk in paniek om euthanasie. Immers, met een oprechte en totale dialoog blijft er geen reden meer over voor euthanasie. De Leuvense professor Timothy Devos bracht in deze zin een aantal boeiende getuigenissen en ervaringen samen (Timothy DEVOS e.a., Euthanasie, l’envers du décor. Réflexions et expériences de soignants, Préfaces de Jacques Ricot et de Herman De Dijn, Editions Mols, juni 2019). Hierin herkennen we de geest van kanunnik P.J. Triest.

De Belgische afdeling van de Broeders van Liefde heeft de kans van een sterk signaal in een belangrijke zaak op een beslissend moment gemist en verloochent zichzelf.
(Deze breuk kreeg in binnen- en buitenland de nodige weerklank: VRT: Rome straft Broeders van Liefde… DSLifesitenews

Hoe de media ons blijven bedriegen.

Och arme Bill Gates toch! Hij zou het onschuldige slachtoffer zijn van complotdenkers. Valse info uit complottheorieën worden met hem in verband gebracht.  Volgens een artikel van onze VRT is het o toch zo onrechtvaardig en het probeert uit te leggen hoe die leugens ontstaan, verspreid worden en dan telkens weer overgenomen worden. En de schrijver hiervan is een specialist “die de invloed volgt van desinformatie en technologie op onze samenleving”. Hij blijft maar herhalen dat Bill Gates slachtoffer is van valse berichten en leugens van die  vermaledijde complotdenkers. Aan de grond van de zaak is deze man niet geïnteresseerd. Of er ook enige reden zou zijn om Bill Gates te beschuldigen, daar houdt deze man zich niet mee bezig.

Bijna een half miljoen Amerikanen hebben eindelijk wel aan het Witte Huis gevraagd een onderzoek in te stellen naar de werking van Bill en Melinda Gates Foundation. In 2013-14 was Bill Gates de grote drijfveer achter een massale vaccinatiecampagne in Kenia. Kinderen werden ingeënt tegen tetanus. Onder politiedwang werden alleen meisjes ingeënt, 1,3 miljoen. Later bleek dat ze meteen gesteriliseerd werden! Artsen en de Katholieke Kerk protesteerden maar de media waren er niet in geïnteresseerd. Beste Tim, als je wil dat de grote filantroop van de mensheid vrij van blaam is, moet je dit eerst eens bewijzen. En als je toch onderzoek gaat doen, kun je meteen nog een 25 andere criminele feiten uitzoeken waar deze meneer van ver of van heel dichtbij bij betrokken is (…). Je moet dan meteen eens verklaren hoe deze man het klaar speelt om nooit juridisch aansprakelijk te zijn en niet in de gevangenis zit.

Ziehier waarom onze VRT journalist nu zo veelvuldig de woorden complottheorie en complotdenkers gebruikt. Na de moord op de jongste VS president John Kennedy waren er al vele Amerikanen die niet geloofden in het officiële verhaal dat Lee Harvey Oswald de enige zou geweest zijn die de moord had bedacht en uitgevoerd. Het feit dat ook hij vermoord werd, maakte het officiële verhaal nog onwaarschijnlijker. Welnu, de CIA  lanceerde een campagne tegen de “complottheorie”. Iedereen die de officiële versie niet klakkeloos wilde aanvaarden, werd als complotdenker gebrandmerkt. Ondertussen is de meerderheid van de Amerikanen overtuigd dat de CIA er zelf achter zat.  Onze VRT journalist trapt er echter (bewust of onbewust?) nog steeds in. In de meeste gevallen zijn de “complotdenkers” in onze tijd journalisten die de waarheid achter het officiële verhaal onthullen. Zo kun je bv. in Nederland genieten van de “complotdenkers” zoals de professoren Kees van der Pijl en Karel van Wolferen, Eric van de Beek van www.novini.nl, Sonja van den Ende van www.freesuriah.eu, Janneke Monshouder, www.andernieuws.eu,  e.a. Zij zoeken de waarheid uit. Bij ons zijn  het bv. Willy van Damme, de journalisten van Golfbrekers e. a. En op wereldvlak vind je daar de allerbeste journalisten zoals de Amerikaan Seymour Hersh en vele anderen. Zo begrijp je meteen waarom onze dagbladen en TV nagenoeg geen waardige journalisten meer hebben, doch slechts ‘roeptoeters’ van de overheid en de openbare opinie. Wie iedere dag de dagbladen leest en naar het TV nieuws kijkt is  niet meer in staat om te begrijpen wat er in onze wereld gaande is.

Merkwaardigheden

Wie kan dit eens duidelijk uitleggen? Volgens een nieuwe studie van het Institute for Policy Studies zijn de super rijke Amerikanen nog veel rijker geworden. En deze stijging zou spectaculair geworden zijn  tijdens de coronavirus crisis! Beschikten zij in 1990 over 240 miljard dollar, nu is hun bezit gestegen tot 2950 miljard dollar.  Drie super rijken alleen al – Eff Bezos, PDG d’Amazon, Bill Gates, co-stichter van  Microsoft (de ten onrechte misprezen stumperd, volgens Tim Verheyden!), en Warren Buffet van Berkshire Hathaway – hebben zoveel als de helft van de Amerikaanse gezinnen. Het betreffende rapport spreekt van “een nieuwe industrie van de verdediging van de rijkdom” met boekhouders, advocaten, lobbyisten en aandeelhouders in belastingparadijzen en “caritatieve trusts”. Ondertussen hebben meer dan 26 miljoen Amerikanen een werkloosheidsvergoeding aangevraagd (Alan Macleod, 1 mei 2020) Wie buiten hen, weet hoe dit werkt? Ik vond alleen deze uitleg: “In ‘t groot gezien is dit het slechtste van het communisme en het slechtste van het kapitalisme samen genomen, vermits het de voordelen privatiseert en de nadelen afschuift op de gemeenschap… Het komt hierop neer dat het geld rechtstreeks uit uw zakken gehaald wordt om het aan de miljardairs te geven” (Philippe Huysmans, 2 mei 2020).

En dit nog:

1 gedachte op “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

  1. Dit is een dringende wake-up call van paster Danny Jones Northlake Baptist Church – in Georgia. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1477&v=qUjNKPaQNPg&feature=emb_logo
    Deze link is een uiteenzetting van de quantum Dots vaccinatie https://www.genengnews.com/topics/drug-discovery/quantum-dots-deliver-vaccines-and-invisibly-encode-vaccination-history-in-skin/
    Elon Musk zijn sattelieten zullen blij zijn om ons allemaal te volgen .. Werkt natuurlijk niet als we samentroepen dus maar singulariteit invoeren. Mensen moeten nu wakker worden voor dit kwaadaardig plan volledig geimplementeerd wordt.

Reacties zijn gesloten.