Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vriend,

Het stof van het euthanasieproces eind januari 2020 in Gent, is nog niet gaan liggen. Er is verontwaardiging over het feit dat er over euthanasie negatieve praktijken aan het licht kwamen. De voorzitter heeft ook geweigerd  de brief van de zussen te laten voorlezen.  Er mag geen kritiek geuit worden op onze euthanasiewet en zeker mag deze niet ondermijnd worden. Eventuele pogingen in deze zin moeten met “prangende” vragen onderzocht worden. En de katholieke ziekenhuizen die iets veel beters willen aanbieden, moeten gedwongen worden de dood in te voeren.  Het is duidelijk waar de onwilligen moeten gezocht worden, nl. in het christelijk geloof, bij de katholieke Kerk en bij René Stokman, de algemene overste van de Broeders van Liefde. Neen, heren van de “partij van de dood”, de bisschoppen staan niet boven de wet, maar jullie menen wel boven het menselijk leven te staan, dat van nature onaantastbaar is om jullie zogenaamde “wet”, die de natuurlijke werkelijkheid ontkent, aan allen dwingend op te leggen.

In de Vlaamse openbare opinie is maar één denkrichting toegelaten, die van de vrijmetselarij. Hiermee reageer ik niet zozeer tegen de mensen zelf,  die niet of anders geloven. Ook zij zijn “geestelijke” personen, bestaande uit een materieel lichaam en een geestelijke ziel.

Als dit niet het geval was, zouden ze lijken zijn. Puur materialistische,  rationalistische mensen bestaan niet. Bovendien hebben zij ook onmiskenbare geestelijke idealen. Wij reageren tegen die dwaze illusie dat een mens louter materialistisch zou zijn en daarom behandeld mag worden als een auto die, als hij versleten is, gewoon opgeruimd mag worden. Deze onredelijke ideologie is een vloek,  verdient geen enkele erkenning en brengt niets dan depressie mee. Een wet die zich hierop beroept kan nooit bindend worden, ook niet met een meerderheid. Deze grondgedachte van de vrijmetselarij hoort niet thuis in een menselijke beschaving omdat ze de waardigheid, heiligheid en onaantastbaarheid van het menselijk leven aantast. Waar niets meer heilig is, is ook niets meer veilig. Dit is de natuurwet en de oeroude wijsheid én levenshouding van de mensheid van alle tijden, vanaf Hippocrates  tot aan de verduistering van de zogenaamde “verlichting”. Bovendien heeft onze moderne tijd alle mogelijkheden om iets veel beters aan te bieden dan een mensonwaardige dodelijke spuit. 

Broeder René Stockman, christenen en de katholieke ziekenhuizen verdienen alle waardering omdat ze, tegen de stroom in, ijveren om aan de lijdende en stervende  medemensen van onze tijd hun waardigheid terug te geven.  Overigens, welke persoon of instelling in Vlaanderen heeft zich voor deze mensen in nood meer ingezet dan zij? Wie een onderzoek wil naar manipulatie en misbruik van dit proces in Gent, zal meer succes boeken bij de slippendragers van de vrijmetselarij. Het stond in de sterren geschreven dat dit proces in hun hoofdkwartier een triomf moest worden van de euthanasie.

Onmiddellijk daarna hoorden we  al de overwinningskreten en meteen de aankondiging dat er een uitbreiding moet komen naar een nóg ruimere praktijk! Voor het geluk van de mensen moet de huidige samenleving bevrijd worden van de dodelijke dictatuur van de  vrijmetselarij en wezenlijke vragen stellen om tot oplossingen te komen die authentiek en goed zijn. Een dodende euthanasiespuit hoort niet thuis in een samenleving die zich een “menselijke beschaving” wil noemen, zeker niet in onze tijd nu we beschikken over een waaier van moderne middelen om het lijden te herleiden tot het aanvaardbare.

P. Daniel

Vrijdag 14 februari 2020

Flitsen

Stormweer – Op het ogenblik dat er in België een zware storm woedde was dit eveneens hier het geval. Zaterdagavond was het zo erg dat we zelfs vanuit de nieuwbouw de koer niet konden oversteken om samen met de zusters de vespers te zingen. Alles wat niet vast zit wordt dan door de lucht geslingerd. In de late avond was de storm weer gaan liggen. Een deel van het dak bij de zusters werd weggerukt, een deel van het dak van het kippenhok en enkele stukken muur van het in opbouw zijnde St. Jozefsklooster. Alles samen beperkte schade. Als het erg vriest, sneeuwt of stormt moeten de kinderen niet naar school. In Moskou schijnt dat te zijn bij  -50° C maar hier kijken ze lang zo nauw niet! En zo zaten we zondagmorgen op het dak om wat voorlopige herstellingswerken uit te voeren. Het is ook zo dat bij zulk weer de priester van het dorp niet komt en daarom hielden we het op zondag bij de Latijnse ritus hoewel met het Evangelie van de byzantijnse ritus, die vandaag als inleiding op de grote vasten  de prachtige parabel van de verloren zoon gedenkt. In de Latijnse ritus werd deze zondag vroeger  “septuagesima” genoemd, de “zeventigste” dag of de negende zondag voor Pasen. De volgende dagen werd het nog kouder, – 11°/-13°, en dat betekent dat de meeste buizen bevroren zijn, geen water.  Voor het klaarmaken van het middagmaal hebben we al weken geleden een flinke houtkachel geïnstalleerd.

Uitstap – Voor de grote vasten begint, wilden we nog een uitstap maken met de gemeenschap. Omwille van zijn uitstekend schoolrapport mocht Yakub een wens doen. Hij koos een bezoek aan het groot museum in het naburige Deir Atieh en daarna samen ergens eten. Donderdag was daarvoor een geschikte dag. Wegens de koude is het nog geen school en tevens scheen de zon af en toe doorheen de  wolken. We bezochten het museum met zijn oudheidkunde, cultuur en heemkunde. Er zijn zalen met prachtige gewelven. Het museum toont hoe de mensen doorheen de eeuwen leefden, aten, werkten, zich kleedden, zich verdedigden, zich vermaakten enz… Grote aarden potten uit het tweede millennium voor Christus dienden om voedselvoorraden te bewaren, mooie ceramiek, sieraden, van sabels en dolken naar de eerste revolvers en geweren, weefgetouwen, sandalen waarvan de begeleidster zei dat ze langer meegingen dan de personen die ze heel hun leven hadden gedragen, stenen deuren met sieraden, primitieve landbouwwerktuigen. Ook troffen we nogal wat christelijke symbolen aan, vooral versierde kruisen …

Daarna bezochten we een pizzeria, waar we gezellig en goed hebben gegeten. Toen we voor de maaltijd samen het Onze Vader baden, zorgden de moslimuitbaters van de zaak dat de muziek even werd afgezet. Zo gaat het in deze respectvolle ”lekenstaat”!  We waren net op tijd thuis om Mgr. Dimitri, Grieks-orthodoxe bisschop van Safita te ontvangen (de “vallei van de christenen”, tussen Tartoes en Homs). Hij is ons erg genegen. Hij sprak over de betekenis van de voorbereidende tijd van de vasten in de byzantijnse liturgie.

Nood aan een nieuw Nuremberg proces – Op 8 augustus 1945 werd het “internationaal militair tribunaal van Nuremberg” opgericht om 24 oorlogsmisdadigers en 8 nationaalsocialistische organisaties te berechten. Iets dergelijks hebben we nu nodig voor onze tijd. De UNO organisaties en het inter-nationaal strafhof hebben prachtige principes maar zijn niet in staat om onpartijdig vrede en rechtvaardigheid te brengen omdat ze zonder enige moeite gemanipuleerd worden door de grote mogendheden, die nu juist ongestraft de oorlogsmisdaden blijven begaan en de schuld daarvan aan de slachtoffers geven.

Alleen in de UNO Veiligheidsraad kunnen Rusland en China nog een veto uitspreken tegen het zoveelste plan (verpakt als humanitaire hulp) om Syrië te vernietigen. Er is geen enkele verdediging van de soevereiniteit, territoriale integriteit en verbod tot inmenging in interne aangelegenheden voor landen waarvan het westers imperium beslist heeft dat ze vernietigd moeten worden. Syrië hoort hierbij. Alleen de wet van de jungle, de wet van de sterkste is van kracht.

Er is een nieuw internationaal recht en een nieuwe rechtspraak nodig die rechtvaardig-heid en vrede kan afdwingen. De grote wereldleiders en hun schurkenstaten moeten ter verantwoording geroepen worden voor de honderdduizenden doden, massa’s gewonden, vluchtelingen en het verwoeste land van Syrië (en zovele andere landen).

De grote gifgasaanval in Oost-Ghouta (augustus 2013) met vele honderden doden was voor de  “internationale gemeenschap” doorslaggevend om de Syrische regering voor goed te veroordelen. Dat 3 jaar later duidelijk bleek dat het gifgas niet van Syrië kwam maar door terroristen langs Turkije was binnengebracht (wat de Syriërs vanaf het begin al wisten), werd niet eens vermeld in de Atlantische pers. Het inmiddels bekende voorbeeld van de door de Witte Helmen geënsceneerde gifgasaanval in Douma was voor de “internationale gemeenschap” een reden om een week later de bombardementen van de VS, VK en Frankrijk toe te juichen. En zo kunnen de grootste criminelen ongestraft verder gaan door eerst misdaden te plegen en dan de onschuldige slachtoffers hiervoor nog eens te straffen.

Ooit waren er in deze oorlog meer dan honderd landen verenigd in de zogenaamde “vrienden van Syrië”, eensgezind gesteund door de “internationale gemeenschap”. Vooral door Turkije en Frankrijk werd geijverd om hieruit al vast een nieuwe regering samen te stellen: de Nationale Syrische Raad of Coalitie. Unaniem werd deze “regering in ballingschap” erkend als “de enige echte vertegenwoordiging van het Syrische volk”. In feite was het een club van terroristen in rijke villa’s in Doha, Riyad, Parijs, Brussel en Ankara. Deze “excellenties” waren het gelukkig over nagenoeg niets eens behalve over het enorme bedrag dat ze van de “internationale gemeenschap” eisten.

Ook ons Belgisch parlement heeft ooit een uitvoerig debat gewijd aan de vraag wie nu als vertegenwoordiger van Syrië moet erkend worden. Ik heb het hele verslag gelezen en herinner me niet dat ergens het enige normale antwoord aan bod kwam: het soevereine Syrië wordt door zijn wettige regering vertegenwoordigd. Integendeel, onze politici waren toen al zo gehersenspoeld dat juist deze houding unaniem als vanzelfsprekend werd verworpen! Onze wereld heeft dringend nieuwe internationale organisaties nodig die ook in werkelijkheid  de waarheid, de  rechtvaardigheid en de vrede kunnen doen zegevieren.

Merkwaardig – Het verdwijnen van christenen uit Syrië, het land van de eerste Kerk door de apostelen gesticht, moet een grote zorg blijven voor gans de christenheid. Mgr. Jean-Clément Jeambart, Grieks katholieke aartsbisschop van Aleppo, stond begin 2018 voor een verscheurende keuze: de christenen helpen om te vertrekken opdat ze in landen die hen uitnodigden veiligheid zouden vinden – waartoe hij werd aangespoord -, ofwel hen aanmoedigen toch hier te blijven. Hij sloeg de Bijbel open en las de Evangelietekst over de wonderbare visvangst. De apostelen hadden een ganse nacht gewerkt om niets te vangen en ’s morgens stond de Verrezen Heer aan de oever en zei hen: werp uw netten uit. Op zijn Woord deden ze het en ze vingen een massa vissen. Voor de bisschop was het een uitnodiging om te vertrouwen. Hij kondigde aan dat er een project zou opgestart worden om mensen te helpen hier te blijven en zelfs christenen die al vertrokken waren zou uitnodigen terug te keren.

Afbeeldingsresultaat voor jean clément jeambart orban

Kort daarna kreeg hij een uitnodiging van Viktor Orban, eerste minister van Hongarije. Deze gaf hem, zonder dat hij iets gevraagd had, 2 miljoen €, zonder enige voorwaarde of verplichting van verantwoording.  Het was voor hem een sterke aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan. Op 24 november 2019 getuigde de bisschop hierover te Boedapest op de conferentie over de vervolgde christenen. Daar deed hij een sterke oproep om christenen te helpen opdat ze zouden kunnen blijven in hun land waar de eerste kerk ontstaan is. Bovendien zijn  zij de beste getuigen voor hun broeders en zusters de moslims. Zij spreken dezelfde taal, hebben dezelfde cultuur en leven al eeuwen in harmonie met elkaar. Gelukkig, zo voegde hij er aan toe, groeien zowel de veiligheid als de humanitaire hulp. (ik ontving de Franse vertaling van zijn Engelse toespraak: Discours Conférence pour les chrétiens persécutés)

Nvdr: De hangbrug over de Donau werd voor de Conferentie der Vervolgde Christenen rood verlicht… voor Rode Woensdag… rood zoals bloed…

Om de westerse beschaving te redden moet de islam verboden worden. Dat schrijft  de Italiaan Magdi Cristiano Allam, Egyptenaar en moslim van oorsprong, gedoopt  door paus Benedictus XVI, voormalig  EU-parlementslid voor EVP, in zijn boek  “Stop Islam” (MCA Communicatione). Hij heeft grote eerbied voor moslims en voor Arabische landen en hun rijke cultuur. Hij kijkt echter vooral naar de wijze waarop de islam al 13 eeuwen feitelijk in Europa aanwezig is. Hij vindt dat we eindelijk eens intellectueel eerlijk moeten zijn en de moed hebben echt  te lezen wat “Allah” allemaal zogenaamd in de Koran schrijft. Het is een verwerping van de heiligheid van het menselijk leven, van de  gelijkheid van man en vrouw,  van de vrijheid van de persoonlijke keuze en tenslotte is de islam een radicale ontkenning van het christendom. Overigens heeft “Allah” niets te maken met de waarachtige God, Schepper en Vader van Jezus Christus en “Isa” heeft niets te maken met het historisch Mens geworden Woord van God in Jezus Christus, geboren uit  de maagd Maria (en niet volgens de koran uit Maria, de zuster van Mozes!) (La seule façon de sauvegarder notre civilisation est de proscrire l’islam)

Vijf kardinalen en twee bisschoppen spreken uitdrukkelijk over onze tijd als de apocalyptische eindtijd. Het modernisme, secularisme en antropocentrisme (uitsluitende gerichtheid op de mens) zijn ook in de Kerk en het hoogste kerkelijk leergezag diep doorgedrongen. De wereld gaat naar zijn totale vernietiging en de Kerk naar haar diepste vernedering. In navolging van haar Heer Jezus Christus zal ook de Kerk doorheen Goede Vrijdag naar Pasen gaan en een totale vernedering moeten ondergaan. Hierbij zal de Antichrist,  Satan,  zich openbaren in al zijn gruwel als de verleider van het kwaad, de moordenaar, de leugen, het valse heil van een aards messianisme. Uiteindelijk zal God het kwade overwinnen en de Kerk zal als de Bruid van Christus  uit de hemel neerdalen. Zij die trouw zijn gebleven aan God en Jezus Christus zullen bij zijn triomfantelijke wederkomst delen in zijn overwinning (zie ook de Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 675-677):

En dit nog: