Gerechtigheid à la façon oubliette

De Chovanecgate (7)

Het belgische gerecht kan voor veel staan maar niet voor gerechtigheid. De Waal en latere eerste minister Pholien vatten heel de repressierechtspraak samen als een “justice de rois nègres”. Met onze verontschuldigingen aan de gepigmenteerde bewoners van het zuidelijke continent. Sinds we hun huidkleur niet meer mogen benoemen, zullen we het gemakshalve over een bananenrepubliek hebben. Met onze verontschuldigingen aan Chiquita.

Vervang vandaag de toenmalige krijgsauditeurs door de Procureurs des Konings, politieke creaturen die via mandaatfuncties worden geparachuteerd door hun politieke zetbazen aan wie ze schatplichtig zijn.  Dit fenomeen dient men steeds voor ogen te houden bij het beoordelen van tal van problemen in de gerechtelijke wereld, waaronder het Chovanec dossier.

Wie verbaast zich over de aankondiging dat de geplande wedersamenstelling binnen een week – van 9 t/m 11 februari 2021 – niet doorgaat? En waaraan is dat ‘onverwachte’ uitstel te wijten? Of betekent het in werkelijkheid ‘afstel’? Reden: corona. Mocht het coronavirus niet opgedoken zijn, dan zou de opwarming van de aarde, het lage grondwaterpeil, schimmelvorming, een lek in een aardgasleiding of zoekgeraakte dossiers de reden kunnen zijn. Eender wat. Zolang de wedersamenstelling maar geen stof doet opwaaien. HLN schrijft: “Normaal zou die plaatsvinden op 9 en 11 februari. Maar in het belang van de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen is de reconstructie nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. “

Als toppunt van cynisme kan dit tellen. Met de “gezondheid en veiligheid” van dhr. Chovanec hoeft men rekening meer houden. Echter wel met de “betrokkenen”. “De familie van de man reageert ondertussen verbijsterd op de verklaringen van commissaris-generaal van de federale politie Marc Demesmaeker, die in de Kamer zei dat “het nog even kon duren vooraleer er tuchtprocedures worden opgestart”…

Dit bevestigt onze voorspellingen in aflevering 6 van de Chovanecgate.   Mochten alle andere uitvluchten uitgeput zijn, dan kan men altijd nog beroep doen op Madame Soleil met  haar glazen bol, om te zien of de constellatie van de sterren wel gunstig is.  De Hitlergroet is intussen ook al gededramatiseerd en omgevormd tot een “grapje”.

De Vlamingen kunnen echter niet genieten van dit prerogatief. In Mechelen spaart het Antwerpse parket tijd nog moeite om een “onverlaat” die deze de Hitlergroet (jawohl, dezelfde groet als deze van de “onschuldige freule van 22 lentes” met een zin voor zwarte humor) bracht te vervolgen, zeker als deze geuit wordt tegen Marx Van Ranst, een adept van de “Gebalde Vuist”!

Het verschil met Charleroi is dan ook treffend, waar er een dode viel,  daar waar het in Mechelen enkel ging om een mondeling incident.  Het illustreert de politieke “prioriteiten” van het belgische gerecht.

Er zijn echter drama’s waar het Antwerpse gerecht blijk geeft van minder “ijver” De recente “moord en zelfmoord “ in Vilvoorde is hiervan een illustratie. “Er werd toen in eer en geweten gehandeld,” wist HLN. En “Het parket van Antwerpen had wel nog sociale onderzoeken bevolen voor het gezin, zodat zij verder opgevolgd konden worden.” meldde Redactie24. De moeder is er vet mee. “Sociale onderzoeken???” Hoe lang zijn de wachtlijsten???

In eerste instantie is er geen info over de optredende politiedienst. Werd hier blijk gegeven van de nodige kennis van zaken in een dergelijke delicate materie, waar bij steeds de belangen en de veiligheid van een kind van die leeftijd moeten voorrang hebben alles? Nood breekt immers wet cfr. de notie “noodtoestand”. Werd door deze politiedienst met de nodige doortastendheid opgetreden waarbij men desnoods het parket het mes op de keel zet? . Dit is van belang m.b.t. een huis – en contactverbod, dat de uitsluitende bevoegdheid is van het parket.

Polinfo Kluwer schrijft hierover in “België implementeert Europees beschermingsbevel”:

“De Belgische wetgever verduidelijkt ook dat de wet alleen betrekking heeft op beschermingsmaatregelen opgelegd ten gunste van slachtoffers of mogelijke slachtoffers van misdrijven… Meer concreet is het openbaar ministerie bij de rechtbank van het arrondissement waarin de plaats gelegen is waar de beschermingsmaatregel is genomen, bevoegd om het Europees beschermingsbevel uit te vaardigen en toe te sturen voor erkenning en tenuitvoerlegging in een andere lidstaat….”

De webstek van advocatenkantoor Nolmans Croonen meldt: “Procureur kan tijdelijk huisverbod opleggen…..

De procureur des Konings kan een dader van huiselijk geweld voor tien dagen uit de gemeenschappelijke verblijfplaats zetten. Het huisverbod bevat meteen ook een contactverbod. Verlenging van het verbod na die tien dagen, kan alleen via een beslissing van de vrederechter………. Bekendmaking:  De procureur deelt de inhoud van het bevel mee aan de uithuisgeplaatste en aan zijn huisgenoten. Een afschrift van de beslissing gaat naar de korpschef van de lokale politie. Het huisverbod gaat in vanaf de kennisgeving aan de betrokken persoon. Bij heel dringende gevallen kan de procureur zijn beslissing daarom ook mondeling meedelen aan de uithuisgeplaatste. Hij krijgt zo snel mogelijk een afschrift van het bevel toe gestuurd. De procureur schakelt de dienst slachtofferhulp in. Die kan dan bijstand en voorlichting geven aan de huisgenoten…”

Waarom werd in het voormelde geval geen contactverbod opgelegd door het bevoegde parket??  Dat men in eer en geweten heeft gehandeld, is al een aanwijzing dat men nattigheid voelt. Te meer daar het parket nog sociale onderzoeken had bevolen.  In een dergelijk geval neemt men het zekere voor het onzekere. Waarom is dit niet gebeurd?  Onkunde? Onwil? Luiheid?…

Dat er met deze materie een probleem is, blijkt uit de volgende parlementaire vraag aan de minister van Justitie:

Uit cijfers die Kamerlid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) blijkt dat partnergeweld bijzonder weinig gevolgd wordt door een huisverbod. “Tussen 2015 en 2019, dus op 5 jaar tijd, werden amper 702 huisverboden opgelegd”, aldus Dewulf. “Verwaarloosbaar weinig, wetende dat één op de vijf vrouwen ooit slachtoffer is van partnergeweld.”

Een tijdelijk huisverbod is daarenboven ook heel nuttig als preventieve maatregel bij dreigend familiaal geweld.”  :“Politiediensten weten vaak niet eens dat er een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd in gevallen waar er nog geen strafrechtelijk misdrijf is vastgelegd”….

Werd een dergelijk contact verbod door de politie voorgesteld aan het parket. Zo neen: waarom niet? Zo ja: waarom weigerde het parket?

Een zaak is wel zeker, wat moest gedaan werden, werd niet gedaan, namelijk een potentiëel slachtoffer beschermen. Dit doet al denken aan een andere zaak, nl. de moord op Julie Van Espen met als “vermoedelijke” moordenaar Steve Bakelmans.

HLN: “De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft een snoeihard rapport geschreven over het dossier rond Steve Bakelmans. Er werden verschillende onregelmatigheden vastgesteld bij het Antwerps gerecht waardoor de moordenaar van Julie Van Espen niet goed ingeschat kon worden.. “

De  voormelde probleemgevallen staan dan ook in schril contrast met de ijver, dan wel razernij die aan de dag worden gelegd bij het vervolgen van politieke vijanden wegens inbreuken (sic) op de muilkorfwetten en van de tegenstanders van de Covid 19- samenzwering, waar de regering zich schuldig maakt aan hoogverraad en misdaden tegen de mensheid.  Een communistische logemaffia regering die zich hierbij dan bedient van parketten die fungeren als politieke volkscommissariaten, om politieke processen te voeren volgens het motto van een “deskundige”:

Marxismus – WikiMANNia

Vert.: Een marxistisch systeem herkent men daaraan dat het criminelen vrijuit laat gaan en de politieke tegenstanders criminaliseert”.

Zowel de minister van Justitie als de procureur des Konings van Antwerpen dienen hier dan ook ter verantwoording geroepen te worden.  Als in de zaak Chovanec, Jambon (waarvoor ik niet de minste sympathie heb), moest aftreden, dan is een dergelijk aftreden in hoofde van de huidige minister van Justitie Van Quickenborne zeker aan de orde van de dag, ingevolge het drama van Vilvoorde. Hij is bovendien op de hoogte van het probleem met de “contactverboden”.  Of heeft hij de handen vol met de strijd tegen dezgz. “islamfobie – haattaal” en het “extreem rechtsterrorisme”?

Waar zit de “politiek” en de “MSM….”. Of is dit drama politiek niet exploiteerbaar zoals de zaak Chovanec dat wel was… ten minste tot Vivaldi op poten stond?

Ter afsluiting een citaat uit een brief gericht aan een officiële instantie, die de inhoud ervan niet heeft tegen gesproken.  Hadden de nabestaanden van het meisje, het in het citaat vermelde scenario gevolgd, dan was er een grote kans geweest, dat ze nu nog leefde: ”Parket Leuven verantwoordelijk voor blunders in zaak Van Uytsel”.  Het bruggetje naar het verslag werd – toevallig? – plotseling verwijderd, is dus niet meer leesbaar voor jan-met-de-pet. Trek daaruit zelf uw conclusies.

VRT.NWS 10.7.2012: “De HRJ moest wel toegeven dat niet alle leden het helemaal eens waren met de eindconclusie van het rapport, sommigen vonden dat bepaalde magistraten onzorgvuldig waren geweest. En dus werden er uiteindelijk twee versies naar de algemene vergadering gestuurd. De algemene vergadering paste de tekst nog aan en zo zijn er dus volgens de HRJ helemaal geen fouten gemaakt in het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel.”

Citaat uit de b.g. brief aan een officiële instantie:

“Tussen haakjes: had er een flauwe plezante geweest die een anonieme brief zou hebben geschreven om te melden dat  Ronald Janssen een nazi was met foto’s van de Dolf en hakenkruisen in zijn tuin, dat was het ganse apparaat dat daar lag te vegeteren in een fractie van een seconde getransformeerd geworden in een bloeddorstige machine  want dan ging het niet meer om Janssen de psychopaat – moordenaar – verkrachter maar om veel erger: Janssen in de rol van de politieke vijand die moet vernietigd worden met alle middelen. Dit gold ook voor Dutroux e.a. Deze beknopte analyse geeft dan ook de essentie weer van de problematiek, zijnde de Belgische ziekte.”

Bij deze weet men dan ook wat men moet doen om het Belgisch gerecht in gang te doen schieten.

Het vermoorde meisje, van 6 jaar, is hier dan uiteindelijk slachtoffer van een rot tot op het bot corrupt crimineel regime, dat nu in handen is van een zelfbenoemde, niet verkozen regime.

Pandemiewet – sanitaire noodwet: Er staat ons nog wat te wachten met de zgn. “pandemiewet” (…retroactief kan dan alles “gewettigd” worden… ) of volgens Vdb een “sanitaire noodwet“, waarbij de regering – zonder goedkeuring van het parlement – zaken kan beslissen die zelfs een “roi des nègres” zou doen blozen! Een voorbeeld: een minister van gezondheid zou dan bedrijven kunnen doen sluiten wiens activiteiten – volgens hem – overbodig of schadelijk lijken, mensen opvorderen, dwanglicenties opleggen enz. Wie een goede maag en stalen zenuwen heeft, kan de uitzending van De Afspraak van gisteren hier herbekijken. Kortom: de Vdb-wet zou ons allemaal volgens zijn wensen in de maat laten lopen. Waar hij de goelags wil neerpoten, werd nog niet vermeld… U zal merken dat het door ons gepubliceerde artikel over “Frank, de neo-zonnekoning” dringend een addendum nodig heeft!

H.P.