Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

We blikken nog even terug op de 15-daagse van de acht Belgen. Het is de eerste keer sinds de oorlog  dat we een groepje landgenoten mochten  ontvangen. Pogingen van de voorbije jaren mislukten, niet omwille van de onwil van de jongeren maar omwille van de schrik van de ouders, die vroegen: wilt ge dat onze kinderen in een doodskist terugkeren? De negatieve mentaliteit  tegenover Syrië in de openbare opinie is nog groot maar deze groep heeft hiertegen weerstand geboden.

In deze kleine groep waren grote verschillen. Gepensioneerden en een 80 plusser hebben een andere ingesteldheid dan jongeren van 18 jaar of twintigers. Welnu, in de oosterse monastieke traditie bestaat de “idioritmie”, d.w.z. met de zegen van de overste in gemeenschap leven maar met een eigen ritme, volgens eigen aanleg. Volgens dit principe hebben we ook sommigen die het wensten een ietwat eigen ritme laten volgen.

Verder blijft er een groot verschil tussen een leven in Europa en het oosterse/arabische Syrië. In vele Europese kloosters zal alles precies op het vastgestelde uur gebeuren. Middageten bv. om 12.30 u precies. Hier is het middageten meestal zo rond half vier, wanneer het klaar is en wanneer er geen andere dringende zaken tussen komen. In Europa worden bepaalde zaken weken op voorhand georganiseerd. Hier kunnen belangrijke zaken drie dagen op voorhand geregeld worden en op de dag zelf kan nog alles veranderen. We gaan hier niet de grote waarde van een goede dagorde betwijfelen. Feit is dat het leven hier wat soepeler, eenvoudiger, spontaner, familialer verloopt, wat voor de enen aangenamer is en bij de anderen mogelijk op de zenuwen werkt. Toegegeven, afspraken zijn hier soms een catastrofe. Anderzijds kan het leven ook gemoedelijker zijn en openheid geven voor het onverwachtse, de ingeving van de Heilige Geest als een oefening in geduld. Laten we het zo zeggen: in Europese kloosters volgt de gemeenschap de regels, hier volgen de regels de gemeenschap.

Voor de retraite hebben we in de conferenties o.m. de vraag behandeld: wat is de mens? We gaven als antwoord hierop de millennia oude wijsheid van de joods-christelijke visie vanuit katholiek perspectief.

Ziehier de zeven wortels van ons mens-zijn:

1.     Geschapen naar Gods Beeld
2.     Met een onstilbare hunker naar volmaakt geluk/God
3.     Gewond door de zonde
4.     Hartstochtelijk bemind
5.     Geroepen om door lijden en sterven omgevormd te worden tot de gelijkenis met Jezus Christus
6.     Geroepen om steeds meer zelfgave te worden
7.     Om tenslotte de Gelijkenis van Christus te bereiken die de Icoon van de Vader is, waardoor we Gods gelijkenis verwerven.

Deze thema’s zullen we trachten uit te werken in onze volgende wekelijkse bijdragen

Ziehier nog enkele slotindrukken van een deelnemer die een erg goede samenvatting geeft.

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 8.9.23

Flitsen

De laatste dagen van  deze grote vakantie waren bijzonder druk. Het groepje Belgen vertrok voldaan, aan beide kanten. De volgende dag vertrokken het Duitse en Zwitserse meisje. Zij hebben een maand lang het leven in de gemeenschap intens meegemaakt. Dezelfde dag kwamen 60 jongeren uit Mamura voor een tweedaagse bezinning. Zij vierden met ons de Eucharistie en ook plechtig de Vespers, voorgegaan door abouna Georges, die pastoor is van Qara én Mamura. Zaterdagmorgen werd deze groep afgewisseld door een groep van 40, ietwat oudere jongeren van Mamura .Het zijn universitairen of jongeren die al werk zoeken. Op zondag 3 september begon hier het schooljaar, dus ook voor onze Jakob (15 jaar). Cfr Jean en ik zorgden voor de beide groepen voor de onderrichtingen. Zondag kwam de bisschop, gaf een kort onderricht en ging voor in de Eucharistie. ’s Middags aten we allen samen in de grote zaal van de nieuwbouw, op de grond of op een bank, terwijl er onafgebroken werd gezongen of gedanst. Er werd nog een rondleiding voorzien met een uitgebreide uitleg over de heilige Jakob de verminkte en over de lijkwade van Turijn waarvan we in de crypte de kopie bewaren voor het Midden Oosten. Op de grote koer vond het afscheid plaats met een eindeloze reeks fotosessies. Mamura kan werkelijk een model worden van een levende christelijke gemeenschap, waaraan we willen meewerken. We gaan nu voor hen een degelijke geloofsvorming voorzien, waarvoor we tevens uw gebed vragen. Waarlijk, onder deze jongeren is iets aanwezig van wat Paulus noemt “het reukwerk van Christus” (2 Korintiërs 2, 15).

Dinsdagavond waren we met heel de gemeenschap aanwezig in de parochiekerk van Qâra voor de viering van de patroonheilige de aartsengel Michael. Na de mis was er nog een gezellig samenzijn met de parochianen. Tenslotte werden we uitgenodigd door de zus van onze oblaat Ibrahim, waarvan de man, die in Dubai werkt voor twee weken thuis was.

Woensdag namiddag vertegenwoordigden we met enkelen onze gemeenschap bij de begrafenis van moeder overste Pelagie van het Grieks-orthodoxe klooster van de heilige Thecla in Maalula. Samen met de Belgische retraitanten hadden we nog een gemoedelijk gesprek met haar en kregen haar zegen toen we vorige week Maalula bezochten. Ze vertelde hoe zij en haar medezusters tijdens de oorlog door terroristen werden gekidnapt en uiteindelijk weer vrijgelaten. Nu is ze plots aan een hartaanval gestorven. Heel de gemeenschap en de vele vrienden waren erg aangeslagen.    

Nvdr: oude beelden van de geschaakte zusters:

… en van hun vrijlating. Op 21″ van de tijdlijn hoort en ziet u moeder overste Pelagie bij haar dankwoorden aan hen die bemiddelden voor hun vrijlating:

Vrijdag werd zowel in oost als west het feest gevierd van de geboorte van Maria, de Moeder van Jezus. Dit feest werd ingesteld naar aanleiding van de wijding in Jeruzalem van de kerk van de heilige Anna op de plaats waar het huis van Joachim en Anna zou gestaan hebben.

De documentaire hypothese

Na twee weken pauze waarbij we onze Belgische retraitanten hebben ontvangen in ons klooster willen we de draad terug oppikken en verder ingaan op de vraag: wie heeft de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven? Deze vraag kan overbodig lijken en enkel voer voor de specialisten. Toch is de vraag belangrijk aangezien de hele Joods-Christelijke traditie tot de 17e eeuw Mozes vooropstelde als de auteur van de Pentateuch. Jezus had geen enkele twijfel omtrent het auteurschap: voor Hem was Mozes de auteur (cf. Joh 7, 21; Joh 5, 46-47; …). Vandaag wordt Mozes’ auteurschap in twijfel getrokken. Als de auteur van het boek een raadsel blijft, waarom zou ik het boek dan au sérieux nemen? Daarom is het antwoord op deze vraag belangrijk.

De Joods-Christelijke traditie omtrent het auteurschap van de Pentateuch was duidelijk tot ongeveer de 17e eeuw: Mozes (met weliswaar een mogelijkheid voor enkele postume aanvullingen maar het gros van het werk werd hem altijd toegeschreven). Toen rezen er nieuwe stemmen op die een veel complexere theorie voorstelden van verschillende auteurs. De documentaire hypothese (cf. zie verder) die vier bronnen vooropstelt voor de Pentateuch werd de overwegende visie in de academische wereld tot ongeveer 1980.

Documentaire hypothese

“De documentaire hypothese stelt dat de eerste vijf boeken van het Oude Testament, die samen de Pentateuch of Torah vormen, afkomstig zijn van vier verschillende bronnen: het Jahwistische document, het Elohistische document, het Deuteronomistische document en het priesterlijke document. Deze hypothese werd in de 19e eeuw gesystematiseerd door de Duitse bijbelgeleerden Charles-Henri Graf (1815-1869) en Julius Wellhausen (1844-1918), wiens conclusies bekend staan als het Graf-Wellhausensysteem.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Het Graf-Wellhausensysteem domineerde de bijbelse exegese tot de jaren 1970, toen het door een aantal geleerden in twijfel werd getrokken en, hoewel het nog steeds door sommigen van hen werd verdedigd, verouderd raakte zonder dat een nieuwe exegetische benadering op consensus kon rekenen. Op basis van de staat van de teksten en hun vermoedelijke compositiedatum, geeft het huidige onderzoek de voorkeur aan twee andere hypothesen: enerzijds de “fragmenttheorie”, die postuleert dat verschillende tradities op verschillende data werden samengevoegd; anderzijds de “complementtheorie”, volgens welke de oorspronkelijke teksten verschillende modificaties of interpolaties ondergingen. Deze theorie identificeert twee grote redactionele groepen: de Deuteronomistische school en de Priesterlijke school. [1]https://youtu.be/KFp8n5tqsRU?si=p3R1bBYR4AHJFElO

Schematische voorstelling van de documentaire hypothese

Wellhausens’ visie (documentaire hypothese)[2] werd het onderwerp van een virtuele consensus onder de oudtestamentische geleerden aan de belangrijkste universiteiten van Europa, en afwijkende stemmen werden onderdrukt of genegeerd. Ondanks het verzet van het leergezag van de kerk aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, heerste de documentaire hypothese zo’n honderd jaar lang, vanaf de tijd van Wellhausen tot in de jaren tachtig, op protestantse en seculiere universiteiten, en uiteindelijk ook op katholieke universiteiten.

In tegenstelling tot de situatie een eeuw geleden, is er binnen de academie niet langer een dominant paradigma voor het begrijpen van de samenstelling van de Pentateuch. De data, de omvang en zelfs het bestaan van bijna alle hypothetische bronnen zijn in twijfel getrokken door geleerden aan de top van het vakgebied met een breed scala aan religieuze en theologische achtergronden. In de woorden van de Britse Pentateuch criticus Ronald N. Whybray:

Er is op dit moment geen consensus over de vraag wanneer, waarom, hoe en door wie de Pentateuch zijn huidige vorm heeft bereikt, en de meningen over de data van samenstelling van de verschillende punten lopen meer dan vijfhonderd jaar uiteen.[3].

Sinds Whybray deze woorden meer dan twintig jaar geleden schreef, is het veld van de Pentateuch-kritiek meer – en niet minder – divers geworden, en er is nog steeds geen consensus over het auteurschap en de datering van de bronnen van de Pentateuch, ondanks de schijn van consensus die vaak in tekstboeken wordt gegeven.

Aan de andere kant hebben verschillende exegeten et theologen recentelijk bevestigd dat een groot deel van de Pentateuch redelijkerwijs geassocieerd kan worden met de tijd waarin Mozes leefde: het tweede millennium voor Christus. Zij beargumenteren dat de boeken van de Pentateuch aannemelijk gerelateerd zijn aan Mozes en gebruiken wetenschappelijke argumentatie om dit te bewijzen. Volgende week willen we hier dieper op ingaan.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

P. Jean

Nvdr: foto’s vindt u terug op Deir MarYakub El Mukata indien de techniek en IT-aansluiting het toelaten.

Varia

  • Onze vorige nieuwsbrief met een rijke documentatie van 6 video’s over de kloosters van Maalula en Saydnaya: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-318/
  • Nadat de VS uiteindelijk zich hadden teruggetrokken uit Afghanistan, dachten sommige waarnemers dat ze ook uit Syrië zouden weggaan. Het tegendeel blijkt nu waar te zijn. De VS en hun bondgenoten hebben de laatste tijd hun aanvallen op Syrië verhoogd om het  volk echt uit te hongeren en tot opstand te brengen zodat ze een marionet kunnen aanstellen die hun belangen dient. In officiële toepraken voor het wereldforum zeggen de  VS politici zonder geweten dat ze aan de kant van het lijdende Syrische volk staan en  geven alle schuld van de ellende aan Bachar al Assad of Rusland. Het is onvoorstelbaar hoe ze hun huichelarij eensgezind blijven volhouden. Ondertussen plannen ze steeds meer aanslagen, verwoestingen en moorden zowel in het zuiden als in het noorden van Syrië en laten verstaan dat ze daar nog decennia willen blijven. “Voor deze  verontrustende ontwikkeling dienen alle nationalistische en patriottische  krachten waakzaam te blijven en zich met kracht en verantwoordelijkheid te plaatsen aan de kant van Syrië”. “De toekomst van deze regio kan slecht bepaald worden door de eigen kinderen en de oude volkeren, die vasthouden aan hun waardigheid en hun recht om te leven zoals zij het willen en niet zoals de nieuwe obscurantisten het willen”: https://www.mondialisation.ca/syrie-les-corbeaux-americains-et-les-presages-de-malheurs-itinerants/5680954?doing_wp_cron=1693681624.3961770534515380859375
  • Volgens een Zwitserse NGO leeft 90% van de Syriërs onder de armoedegrens, vooral wegens de internationale sancties. Op 6 februari kwal daar de aardbeving bovenop, met 6000 doden en immense schade. Nagenoeg dagelijks blijft Israël Damascus, Aleppo en Lattakia bombarderen. Na 12 jaar oorlog is praktisch 1/3e van de bevolking gevlucht. Vele ouderen hebben al hun bezittingen verkocht om hun kinderen naar het buitenland te laten vertrekken. Wat voor zin heeft het op zulke mensonwaardige en geheel straffeloze wijze een volk te doen dood bloeden?: https://lesalonbeige.fr/sanctions-internationales-plus-de-90-des-syriens-vivent-dans-la-pauvrete/
  • Na de ontmoeting van Putin met Erdogan in Sochi, heeft Putin maandag nogmaals duidelijk de toekomst van Syrië geschetst, nl. in  het respecteren van zijn soevereiniteit, eenheid en territoriale integriteit: https://www.sana.sy/en/?p=316188
  • Effect van de covid-vaccinatiepropaganda / Hackeraanvallen eindelijk veilig in lockchain-internet? / Overbevolking: wie is teveel? / EU commissaris voor gezondheid: corruptie? (week:36/2023): www.kla.tv
  • Dr. Coleman waarschuwt dat de leiders van deze wereld – die hij samenzweerders noemt met hun collaborateurs – de laatste drie jaar spreken over duurzaamheid, diversiteit, inclusiviteit en transparantie wat in feite een excuus is voor hun hebzucht, wreedheid, onwetendheid, egoïsme, absurditeit… Als 10 gevaarlijkste en grootste leugens die ze ons wilden opdringen noemt hij: de neppandemie voor een milde seizoengriep. Hij geeft telkens een uitvoerige en gedocumenteerde verantwoording. Vervolgens de onbetrouwbare PCR-test, de lockdowns, de maskers; de oorlog (Oekraïne en Rusland), overbevolking van de wereld, covid-vaccins, afschaffing van contant geld, invoering van ‘social credit’, klimaatverandering:  m/dr-coleman-de-10-grootste-en-gevaarlijkste-leugens/
  • Eindelijk eens duidelijke kritische geluiden over de waanzin van de westerse oorlog tegen Rusland in Oekraïne: https://www.golfbrekers.be/eindeloze-oorlog/
  • Interview van Tucker  Carlson met eerste minister Victor Orban van Hongarije, een dialoog van mensen die nog gezond verstand hebben: https://www.golfbrekers.be/misschien-kunnen-ze-dat-met-de-duitsers-doen-maar-niet-met-ons/
  • Comité bezorgde ouders en grootouders houdt een enquête over Sensoa en de wijze waarop deze organisatie seksualisering aan kinderen wil opdringen: Nieuwsbrief Tegenstroom 4 september 2023

Moge de onverantwoorde seksualisering van de kleuters eindelijk gestopt worden: https://www.golfbrekers.be/tegen-de-seksualisering-van-onze-kleuters/


[1] Hypothèse documentaire. Wikipedia.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothèse_documentaire, consulté le 5 septembre 2023

[2] Wat volgt is een samenvatting van het boek A Catholic introduction of the Old Testament geschreven door professors in Theologie Dr. Brand Pitre en Dr. John Bergsma.

[3] Ronald N. Whybray, An Introduction to the Pentateuch (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1995), 12.