Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Wanneer we iemand werkelijk hoogachten, spreken we zijn/haar naam met veel eerbied uit. Psalm 8 is een hymne op de naam van God: “Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde…” (vers 2). In de oudheid werd de naam gebruikt om het wezen van iemand aan te duiden. Heidense aanroepingen wilden een magische invloed uitoefenen om zegen of vloek te brengen. Dergelijke houding tegenover God is in de Bijbel onaanvaardbaar. God blijft de Totaal Andere, verheven boven alles en kan niet op magische wijze gemanipuleerd worden. We buigen diep in grote eerbied voor Hem. De unieke, mysterieuze openbaring van God in Exodus 3, 14  klinkt: “Ik ben die ben”. Naargelang de medeklinkers bij dit Hebreeuwse woord voor “zijn”, duidt het op het verleden, het heden of de toekomst. God heeft vroeger al het volk beschermd en is ook nu begaan met zijn ellende. In het boek van de Openbaring (1, 4) wordt God daarom voorgesteld als Degene die is, was en zal zijn. De openbaring van God is geen magische formule, maar een uitnodiging tot vertrouwen en  overgave: vertrouw er maar op dat Ik altijd zorg voor je draag!

Het zijn niet de groten en verstandigen die Hem prijzen, maar de kleinen, die sprakeloos blijven, zoals Jezus zelf eens in vervoering uitriep: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt  voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen” (Mattheus 11, 25). Psalm 8, 3 zegt het zo: “Uit de mond van baby’s en zuigelingen hebt Gij U de lof bereid”. Baby’s (Hebreeuws: olelim, van alal = lallen!) en zuigelingen (jonekim van janak = zuigen!). De bestrijders zijn zo bekrompen dat ze niet in staat zijn de schepping te zien in het licht van Gods grootheid. Dan gaat de aandacht naar het prachtige werk van Gods schepping. De schepping in haar geheel is als het grof werk, “het werk van zijn  handen”. De afwerking met zon, maan en sterren is als het fijn werk, met de schittering: “het werk van zijn vingers”.

In dit geheel krijgt de mens zijn juiste plaats. Wat een mysterie is hij, zo nietig en broos maar tevens zo ontzagwekkend groots. “Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer. Heel de schepping aan hem onderworpen…”  (psalm 8, 6v). Letterlijk staat er: “Gij hebt hem maar weinig laten ontbreken van God/het goddelijke” of zoals Willibrordvertaling (1975) luidt: “En nochtans gaaft Ge hem een haast goddelijke staat”. Het boek van de schepping beschrijft hoe God zijn eigen “levensadem” in de mens blies (Genesis 2, 7). Welke levensbeschouwing men ook heeft, iedereen moet erkennen dat de mens het enige wezen is in het heelal dat een bewustzijn heeft. Alle materiële, biologische processen van het menselijk lichaam zijn overal terug te vinden, maar nergens is er ook maar een greintje van bewustzijn te vinden. Alleen de mens neemt deel aan de goddelijke gaven van verstand en vrije wil. Alleen de mens draagt diep in zich het ontzagwekkende en kostbare heiligdom mee dat we “een geweten” noemen. Hij en hij alleen is namens God, “de afgevaardigde beheerder” van de schepping: “alles aan zijn voeten neergelegd; Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden; Vogels in de lucht en vissen in de zee, al wat wemelt in de oceanen.” (psalm 8, 7-9). 

Wat is het openbare leven ver verwijderd van de huiveringwekkende verwondering om de grootheid van God, van de schepping en van de mens. Onze maatschappij is nog steeds in de greep van een materialistische-mechanistische ideologie, die mens en wereld ziet als een machine waaraan gesleuteld moet worden. De rijkdom van het geestelijk leven wordt nog naïef herleid tot de biologische reacties van materiële  deeltjes in onze hersens. En menige wereldleider doet alsof hij voor god zelf moet spelen en de planeet of het klimaat moet redden. Nog erger zijn de plannen van hen die menen dat ze supermensen moeten maken. Het resultaat van dit waanbeeld ervaren we in een koude, technocratische, digitaal gecontroleerde maatschappij.

We zijn geschapen om namens God te genieten van de schepping en deze in zijn naam te beheren. De wereldheersers leggen ons de last van de hele wereld op onze schouders, waar we als een Atlas onder gebukt gaan. Wij zijn echter geroepen om van de onuitputtelijke rijkdom van deze schepping te genieten en op deze aardbol te dansen, weliswaar op verantwoorde wijze en met de grootste eerbied voor de Schepper en de waardigheid van ieder mens. We hoeven onze kop ’s morgens bij het opstaan niet in te trekken omdat volgens een ‘expert’ een komeet naar de aarde onderweg is. Wij hoeven deze planeet niet te “redden”. De schepping is Gods werk en Hij zal er zorg voor dragen. Deze schepping overstijgt ons beperkt verstand, al moeten we trachten steeds meer kennis van de werking van het universum op te doen voor de eer van God en het heil van de mensen.

Uiteraard schrijf ik als gelovige vanuit het Evangelie van Jezus en het Woord Gods. Dit gevoel voor mysterie, dat in onze wereld zo sterk ontbreekt, werd echter ook aangevoeld door onze grootste geleerden, en wel zuiver vanuit hun wetenschappelijk werk: “Einstein sprak graag over het ongrijpbaar mysterie dat hij overal in het universum aantrof en over de wonderbaarlijke structuur van de realiteit, Niels Bohr begreep dat poëzie meer greep heeft op het Reële dan logica en Max Planck zei dat alle materie gefundeerd is in een bewuste en intelligente Geest die het lot van de wereld en elk mens in zijn almachtige hand houdt…”. Voor hem was de Geest de matrix van alle materie. “…Sla er hun meer levensbeschouwelijke werken maar op na – Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Louis de Broglie, Max Planck, Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Sir Arthur Eddington, Sir James Jeans… – ze hielden er allemaal een mystieke wereldvisie op na die gegrond was in het feit dat ze in hun onderzoeksobjecten geconfronteerd werden met een onophefbaar mysterie” (Mattias DESMET, “De psychologie van totalitarisme”, Pelckmans, 2022, blz. 237-239).

De materialistische ideologie is voorbij. Het fanatieke geloof dat deze wetenschap ons binnenkort op een papiertje de juiste formule zal geven van het ontstaan van het heelal is naïef zelfbedrog. De grootheid van God en zijn schepping overstijgen ons verstand en onze menselijke wetenschap. Laten we in nederigheid en vreugde God loven: “Heer onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde, hoger dan de hemel reikt uw majesteit. Uit de mond van baby’s en zuigelingen hebt Gij U de lof bereid die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen. Als ik naar de hemel kijk, het  kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet. Ach,wat is de mens dan,  dat Gij naar hem omziet, ’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer. Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd…” .        (Psalm 8, 2-7)            

P. Daniël, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 3.2.23            

Flitsen

De vorige zondag begonnen hier de drie weken van voorbereiding op de vasten met de zogenaamde zondag van de farizeeër en de tollenaar, 10e zondag voor Pasen. De farizeeër exposeert zijn uiterst voorbeeldig leven: hij vast tweemaal in de week, geeft 1/10e van zijn bezit…  Indrukwekkend. De tollenaar, die geld aftroggelt van eigen mensen voor de Romeinse bezetter, houdt zijn hoofd nederig naar beneden gericht en bidt alleen maar: “Mijn God, heb medelijden met mij, zondaar”. Omwille van zijn berouwvolle houding stelt Jezus hem tot voorbeeld voor de farizeeër!

Donderdag 2 februari: ’s morgens hevige storm, sneeuw en zon. Het was voor sommigen onmogelijk om alleen over de koer te geraken. En voor de kinderen is het feest: zo vlug er enige sneeuw valt, is het schoolvrij. We vierden de feestelijke byzantijnse liturgie van “O.L. Vrouw Lichtmis” of de “Opdracht van de Heer” in de tempel, dat de kerstkring definitief afsluit. Dit feest is oorspronkelijk “de zuivering” van Maria, die haar Eerstgeborene  ter wereld bracht (volgens Exodus 13, 2 en Leviticus 12, 6). Hoewel noch Maria noch Jezus deze zuivering 40 dagen na de geboorte nodig hebben, willen zij onder de Wet staan om deze tot vervulling te brengen.  Dit feest wordt hier “hypapante” of “ontmoeting” genoemd. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, de ontmoeting van het N.T. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Het is ook zijn manifestatie. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de grote rol die Maria door haar lijden zal innemen in het verlossingswerk.

Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”. “Vandaag is de Heilige Maagd, hoger en heiliger dan het Heiligdom, de tempel binnen gegaan om aan de wereld Hem te tonen die de Wet heeft gegeven en voltooid” (Grote Vespers). Vanaf de 4e eeuw verspreidde dit feest zich al vanuit Jeruzalem over heel de Kerk. In de Latijnse kerk bleef de oude kaarsjesprocessie bewaard.

Er is veel minder of nagenoeg geen werk op het terrein. Er wordt des te meer werk gemaakt van opruimen, onderhoud gebouwen, gastenkamers klaar maken, kaarsen maken… En om de vier kleine  kinderen binnen de aanvaardbare lijnen te houden is er dagelijks werk genoeg.

U kunt het leven in en rond ons klooster ook volgen op facebook: DeirMarYakub El Mukata)

Naar een nieuw Godsbeeld (5)

Het louter positivistisch denken met daarbij een materialistische, mechanische opvatting van mens en de wereld, zijn de voedingsbodem waaruit de giftige planten van totalitarisme en massavorming konden groeien. Het komt allemaal voort uit de traditie van de Verlichting. De innerlijke rijkdom van een mens  met zijn vreugde en pijn, verwachtingen en ontgoochelingen wordt hierdoor herleid tot enkele reacties in materiele hersens. Voor grootheidswaanzinnige wereldleiders biedt dit een uitnodiging om mensen te “verbeteren”, zijn hersens met technologie te verbinden en hem zo te “sturen”. Deze “wereldverbeteraars” hopen trans humanistische ‘supermensen’ te produceren die ze dan ook helemaal kunnen controleren. Om concreet massavorming en totalitarisme te realiseren zijn er dan in het maatschappelijk leven nog een aantal voorwaarden nodig: een algemene vereenzaming,  een verlies van de zin van het leven, veel angst en onbehagen, frustratie en agressie. Al deze eigenschappen hangen met elkaar samen. Tenslotte werd deze diepe malaise gericht op één voorwerp: het corona virus! Zo werd de samenleving opnieuw verenigd in de gezamenlijke strijd tegen een gemeenschappelijke vijand. En om deze te overwinnen was alles toegelaten, ook het afschaffen van de meest fundamentele persoonlijke vrijheden en rechten. Iedereen in het harnas van één opvatting met één levensstijl. Vandaar een totalitaire staat, gedragen door massavorming. Ziedaar een (te) bondige samenvatting van de twee eerste delen van de studie van prof Mattias DESMET, De psychologie van totalitarisme, Pelckmans, 2022.

Uit deze massavorming moeten we bevrijd worden om te kunnen genieten van de rijkdom en verscheidenheid van meningen en opvattingen. We moeten uit het totalitarisme stappen opdat ieder, weliswaar in respect voor elkaar, in alle vrijheid en waardigheid zijn/haar leven kan uitbouwen. Hieraan wijdt Mattias Desmet tenslotte het derde deel van zijn boek, dat we vorige keer reeds hebben voorgesteld. Vanuit de psychologie heeft hij een boeiende studie gemaakt over het menselijke gedrag en het huidige maatschappelijke leven. Uit zijn boek kan ik opmaken dat hij de eerste zal zijn die toegeeft dat we uiteindelijk ook de psychologie moeten overstijgen om samen, vanuit de verscheidenheid van opvattingen de remedies te zoeken voor de destructieve kwalen in onze huidige maatschappij.

In het boek wordt God slechts terloops vermeld en Jezus Christus komt helemaal niet voor, maar er is nergens enige minachting voor het christelijk geloof. Ik durf zelfs beweren dat de verzuchting naar God en Jezus Christus de kern ervan vormt. “Positivistische denkers genre Henri de Saint-Simon en Auguste Comte drukten hun fanatiek geloof uit in de humanistisch-technocratische maatschappij waarin wetenschappers en technocraten de plaats van pausen en priesters zouden innemen. Niet God maar de menselijke Rede moet worden verheerlijkt”. De woorden “fanatiek geloof” vind ik hier erg gepast. De Franse Revolutie wilde het christelijk geloof radicaal uitroeien maar heeft er in feite zelf een kopie van willen maken met een potsierlijke liturgie rond de aanbidding van “de godin van de Rede”! “Binnen een religieus wereldbeeld werd kennis aan de mens gereveleerd door God. De bron van alle weten lag dus buiten de mens. Binnen het mechanistisch wereldbeeld werd dit anders. De mens situeerde de bron van kennis in zichzelf”. Deze twee tegengestelde standpunten kunnen onmogelijk tegelijk waar zijn. De mens is door God geschapen of de mens heeft zichzelf geschapen. Wanneer je beseft dat niemand ook maar de allerminste inspraak heeft gehad in eigen geboorte én leven – kleur van ogen of haar, karakter, intelligentie, aanleg, gezondheid… – kun je gek worden ofwel tot de nederige geloofsaanvaarding komen dat God je geschapen heeft.

Op verschillende plaatsen in het boek van Desmet vind je de gedachte dat leven ”voor de Ander” zin geeft aan zijn eigen leven. Als dit ontbreekt, ontbreekt ook de zin van het leven. En waarom hij Ander met een hoofdletter schrijft is me niet helemaal duidelijk. Viktor Frankl (+ 1997), de Oostenrijkse psychiater die de concentratiekampen van de nazi’s overleefde en stichter werd van de bijzonder vruchtbare “logotherapie”, “de derde Weense school”,  zegt dat de mens is als zijn oog. Een oog dat op zichzelf gericht is en zichzelf ziet is ziek. Een mens die voor zichzelf leeft, mist de zin van zijn leven. Een mens komt tot zichzelf door zijn  inzet voor anderen. Welnu, dit is juist de kerngedachte uit het Evangelie en uit het leven van Jezus. Jezus gaf zijn leven voor ons in vrijheid en liefde door te sterven op het Kruis. Dit vormt het hart van het christelijk leven! Het vormt tevens de ultieme roeping van ieder mens.

De Frans-Amerikaanse cultuurfilosoof René Girard (+ 2015) heeft zoals Mattias Desmet nauwkeurig nagedacht over de gedragingen van de mensen en de opbouw van de maatschappij, al heeft hij de coronacrisis niet meer meegemaakt. Hierbij heeft hij aangetoond dat de “mimesis” (nabootsend verlangen, we nemen het verlangen van de ander over) het begin vormt van spanningen in de maatschappij, die steeds gewelddadiger worden. De menselijke oplossing om het geweld te stoppen is dan het zondebokmechanisme. Iemand wordt unaniem als de schuldige aangeduid, gestraft, uitgeschakeld. Er komt tijdelijk rust en vrede totdat het “mimetisch geweld” weer oplaait. R. Girard schrijft niet als theoloog, hij leest gewoon de teksten van de wereldliteratuur en vergelijkt hen. Zo stelt hij vast dat  het passieverhaal van de Evangelies met de kruisdood van Jezus Christus de hoogste openbaring is van de oplossing voor het geweld in de maatschappij. En het grondprobleem van iedere samenleving blijft : hoe kan een gemeenschap beletten dat ze aan eigen geweld ten onder gaat? Iedere menselijke maatschappij heeft dit willen oplossen met het aanduiden en uitschakelen van een zondebok. Jezus daarentegen is niet gekomen om te veroordelen en heeft zelf op geen enkele wijze deel genomen aan het geweld. Als geheel onschuldige heeft hij in vrijheid en liefde al het geweld op zich genomen en door zijn dood vernietigd. Hiermee heeft Hij vervuld wat Hij gezegd heeft: “Ik  zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting van de wereld” (Mattheus 13, 35). Ziehier de twee radicaal tegengestelde manieren voor een maatschappij om te overleven.

Uiteraard heeft R. Girard naast erkenning ook veel kritiek gekregen, vooral vanuit zijn eigen land Frankrijk, bijzonder omdat hij de onovertroffen grootheid van het Evangelie onthult door gewoon de teksten te lezen en te vergelijken met de wereldliteratuur. Tot heden is evenwel niemand in staat gebleken zijn grondvisie op verantwoorde wijze tegen te spreken. En bij zijn sterven noemden juist Fransen hem de meest originele denker van de laatste honderd jaar.

Na de wereldwijde, brutale staatsgreep naar aanleiding van de coronacrisis moeten we misschien toch eens nadenken of we niet naast een nieuw mens- en wereldbeeld vooral een nieuw godsbeeld nodig hebben, zoals Jezus Christus het ons voorhield en voorleefde. Tenslotte is hieruit ook de grootste rijkdom van de westerse beschaving gegroeid.  Het is de moeite om de originaliteit te (her)ontdekken van datgene wat nu wereldwijd het meest fanatiek bestreden wordt, nl. het christelijk geloof. Was het niet G. Chesterton die zei dat er op het christelijk geloof geen enkele kritiek kan gegeven worden, tenzij dat we het nog niet geprobeerd hebben? (We hopen hier verder op in te gaan).

Varia

  • Ons vorig bericht met 6 video’s: 1. Psalm 1 byzantijnse zang, 2. Psalm 1 zandsculptuur, 3. Westminster kathedraal koor, 4. Caravaggio,  bekering van Paulus, 5. + 6: de plots overleden katholieke journalist Georges Neumayr:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-290/
  • Waar gaat de gestolen Syrische olie naar toe?: https://www.golfbrekers.be/weer-een-poot-onder-de-onafhankelijkheidsstoel-van-een-zelfstandig-koerdistan-onderuit-gehaald/
  • Erg nuttige informatie over: Een terugblik op de werking van Tegenstroom in 2022, Congres World Economic Forum te Davos, petitie tegen CBDC (digitale wereldmunt), film ‘Controlestaat’, psychopathie, de laatste toren van Babel, de URA – Bank of Joy, Nieuwsbrief Comité Bezorgde Ouders, Agenda (manifestatie Brussel): Nieuwsbrief Tegenstroom januari 2023.
  • De droom van de westerse welvaartmaatschappij is al lang voorbij. De huidige moeilijkheden en armoede zijn niet het gevolg van een vijandig optreden van Rusland maar van “eerzucht van de heersende elites” in Washington, Londen City en Brussel. Zij zoeken “…hun eigenbelang en superwinsten.” Zij veroorzaken de spiraal van toenemende “wereldwijde inflatie”… “toename van de armoede en ongelijkheid in de wereld, tot nieuwe stromen vluchtelingen over de hele wereld.” Het zijn “de ambities van het Westen, voor zijn pogingen om zijn ongrijpbare dominantie met alle middelen te handhaven”: https://www.frontnieuws.com/een-wereldleider-vertelt-de-waarheid-over-de-westerse-elites/ 
  • In Stockholm (Zweden) werd blijkbaar in het weekend van 21-22 januari 2023 een grote conferentie georganiseerd met topwetenschappers uit de hele wereld over de gevaren en het falen van de mRNA vaccins, aldus Peter Imanuelsen. Aan deze conferentie namen ongeveer 1000 mensen deel. Deze conferentie werd in de gewone media totaal genegeerd. Toch wordt het nieuws door alternatieve media verspreid. Mensen zijn  het beu voorgelogen te worden en willen de waarheid: https://www.frontnieuws.com/de-mainstream-media-hebben-dit-genegeerd/
  • Er is een ontmaskering bezig van de misdadige agenda 2030 van de VN, WEF en WGO. Het betreft de grootste transformatie aller tijden, waarbij alle volken en alle aspecten van het leven betrokken zijn: financiën, landbouw, voedsel, reizen, handel, gezondheid, seksualiteit, onderwijs, enz. De voorbije twee jaar gaven hiervan reeds een voorproefje met extreem politiegeweld, misinformatie, onderdrukking van onafhankelijke wetenschappers wereldwijd, extreem censureren, gedwongen vaccinatie en uitsluiting van ongevaccineerden… Wetenschappers en artsen die zich verzetten tegen deze tirannie werden ontslagen, bedreigd, het zwijgen opgelegd, belasterd, gearresteerd, opgesloten in psychiatrische centra, en sommigen werden plots dood aangetroffen: https://stopworldcontrol.com/nl/un/
  • Bij de ontwikkeling van het mRNA vaccin tegen covid 19 en de vaccinatiecampagne had  Pfizer de bedoeling om de klinische onderzoek documenten voor het publiek gedurende 75 jaar verborgen te houden. Aaron Siri spande hiertegen een proces in en een federale rechter beval Pfizer zijn documenten publiek te maken: The Pfizer Report eBook. Hieruit blijkt dat Pfizer vanaf het begin wist dat deze experimenten mRNA vaccins vreselijke schade en de dood konden veroorzaken. Volgens dr. Naomi Wolf is covid een globalistisch biowapen, ontwikkeld door de mondiale elite in samenwerking met de Chinese Communistische Partij om de westerse wereld langzaam te ontvolken. Pfizer en allen die aan de vaccinatie hebben meegewerkt hebben op grove wijze een van de grondrechten van de patiënten geschonden: het bewust  achterhouden van de juiste informatie. Hiermee geraakt tevens de geloofwaardigheid van de Wereldgezondheidsorganisatie in diskrediet: https://www.frontnieuws.com/dr-naomi-wolf-covid-is-een-globalistisch-biowapen-ontworpen-om-de-wereld-langzaam-te-ontvolken/ (Enkele video’s over dit thema vindt u onderaan.)
  • De geschiedenis van de ziekmakende covid 19 vaccins is nog lang niet van de baan: