Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

De eenheid van de Kerk, het Lichaam van Christus ontstaat uiteindelijk uit de menselijke mislukking van Jezus, wat de totale gave van zichzelf werd. Zijn diepste verlangen was: “… dat zij allen één mogen zijn, zoals U, Vader in Mij bent en Ik in U…” (Johannes 17, 21). Jezus werd ter dood veroordeeld en stierf op het Kruis. Deze “menselijke mislukking” was echter de totale gave van zichzelf uit liefde, waardoor Hij de Verrezen Heer werd, het Hoofd van het Lichaam dat de Kerk is, die alle gelovigen in eenheid verenigt met de Vader.

De eerste kerk ontstond in Jeruzalem met de eerste uitstorting van de heilige Geest over gelovigen uit het joodse volk, uit vele landen en streken samengekomen (Handelingen 2). In Antiochië groeide een kerk van gelovigen uit de heidenvolken, tegelijk met de kerk van joodse gelovigen. Samen vormden zij een eenheid in verscheidenheid. Na de verwoesting van Jeruzalem (in het jaar 70 na Christus), verdwijnen de joodse gelovigen steeds meer uit de kerk, totdat er enkel nog een kerk van heidenvolken overblijft. Dit is de grote eerste scheuring in het Lichaam van Christus en de moeder van alle schisma’s.

De primitieve kerk van Antiochië wist de eenheid van geloof te bewaren onder de vele verschillende groepen, volken en rassen die daar samen stroomden. Na het vierde oecumenisch concilie te Chalcedon in 451 aanvaarde ze de leer van de ene Persoon en de twee naturen (goddelijke en menselijke) in Christus. De keizer (Arabisch malik = koning) aanvaardde de conciliebesluiten en zij die hierbij aansloten werden beschouwd als gelovigen die aan de kant van de keizer stonden. Vandaar de naam van  de Grieks-Melchitische kerk van Antiochië. In 1724 koos deze kerk resoluut voor het behoud van de band met Rome en werd zo de Grieks-Melchitische katholieke kerk van Antiochië.

Tijdens het eerste Vaticaans concilie hebben de concilievaders van de Grieks-Melchitische kerk de pijn verwoord van de oosterse katholieken bij de ontactische afkondiging van het dogma van de onfeilbaarheid van de paus. Zij misten de geest van het eerste millennium. Petrus was, zoals zijn opvolgers, een “primus inter pares” (eerste onder gelijken) en niet degene die absolute jurisdictie macht bezat. Zo kon Paulus in het openbaar Petrus terechtwijzen, die dit blijkbaar ook aanvaardt heeft. Petrus eet de ene keer als jood gewoon mee met heidenen die in Jezus geloven, maar de andere keer trekt hij zich terug en wil als “besnedene” geen omgang hebben met “onbesneden heidenen”, ondanks het feit dat het christenen zijn.  Paulus roept Petrus in het openbaar tot de orde (Cf. Galaten 2, 11-14). Wegens de absolute macht die nu aan de paus van Rome gegeven wordt, is dit niet meer mogelijk en dat is jammer. Verschillende kardinalen die met paus Franciscus graag van gedachten wilden wisselen over enkele van zijn onvoorzichtige of onjuiste verklaringen, werden door hem uitdrukkelijk geweigerd, terwijl kardinalen zijn eerste raadgevers zijn en  bij wijze van spreken binnen  moeten kunnen lopen zonder bellen.  Patriarchen van de oosterse kerk zullen zeker nog minder invloed op hem kunnen uitoefenen. Priesters, bisschoppen en kardinalen die trouw blijven aan de kerkelijke leer  afzetten  en tevens pauselijke instellingen omvormen om profane, politieke agenda’s te steunen in plaats van het Evangelie van Jezus Christus, is een ernstig misbruik van pauselijke macht, dat de hele Kerk grote schade kan toebrengen.

Om te groeien in eenheid onder het primaatschap van de bisschop van Rome als opvolger van Petrus, moet men een hart hebben voor elkaar, nl. een oprechte belangstelling en een  bepaalde kennis. De theologie en de liturgie van oost en west vieren hetzelfde Christusmysterie van onze verlossing, maar elk op een eigen wijze. Een westerse viering is meestal soberder en rationeler. Ze heeft iets van de indrukwekkende ingetogenheid van de Romaanse kerken. En de Middeleeuwse kathedralen tonen hoe alles geordend is naar het altaar en het Kruis, als uitdrukking van Gods verlossingswerk in Christus. De priester geeft duidelijk het begin en het einde van de dienst aan. Een oosterse viering is eerder opgevat als een gezamenlijke deelname aan de hemelse liturgie, die al lang bezig was voordat de aardse begon en ook verder gaat wanneer de aardse viering eindigt. Daarom zijn de muren en het plafond van oosterse kerken ook vol geschilderd met afbeeldingen van Christus, de heiligen en de engelen. Ze tonen dat de hemel aanwezig is.

Restauratie, ook nu met schilderwerken

Oosterse diensten bevatten ook vele litanieën,  bewierokingen en  processies, die het goddelijk mysterie onderlijnen. Vooraan is er een iconostase, die het heiligdom van het schip van de kerk scheidt, met iconen van Christus, Maria, St. Jan de Doper en de apostelen. En wanneer oosterse christenen een kerk betreden buigen ze doorgaans driemaal en maken telkens een kruisteken voor het altaar en tabernakel, voor Christus en voor Maria. Dikwijls knielen ze met beide knieën en buigen met het hoofd tot op de grond, een gebruik dat moslims van de oosterse monniken zagen en overnamen. Kortom, westerse en de oosterse liturgie hebben hun eigen schoonheid en rijkdom. Oosterse vieringen drukken echter overvloediger en explicieter de goddelijke mysteries uit.

Nvdr: ter illustratie van het interieur en geloofsbelevenis

Gefilmd in Izra, 2014
Aleppo, 2019, restauratiewerken

Van verschillende westerse kerkleiders heb ik vroeger reeds begrepen dat ze weinig kennis en weinig belangstelling hebben voor de oosterse kerk, wat ze ook ronduit toegaven. En dat lijkt me een algemene grondhouding bij westerse christenen. Zij beschouwen Rome als de oorsprong en het centrum van het christendom, stevig juridisch geordend door het kerkelijk recht van de westerse kerk. Het beeld van een lichaam dat uit twee longen ademt,- zo dierbaar aan Johannes Paulus II – leeft niet bij hen. De oosterse kerk lijkt voor hen een soort bewonderenswaardige curiositeit. Dat zij de eerste erfgenamen zijn van de kerk van de apostelen, met vele verwijzingen naar de eerst kerkgemeenschappen  en dat het oude Syrië de wieg van het christelijk geloof is, lijkt in het westen niet echt door te dringen. De oosterse katholieken zijn geen kleurrijk aanhangsel van de westerse kerk en oosterse katholieke bisschoppen zijn meer dan klerken van Rome. Zij verdienen dan ook als zodanig erkend te worden.

De Grieks-Melchitische kerk van Antiochië is geroepen om op bijzondere wijze het verlangen naar eenheid van de westerse en oosterse kerk levendig te houden, met een kinderlijke liefde en aanhankelijkheid aan de paus van Rome in de geest van het eerste millennium en een passie voor de oosterse theologie en liturgie.

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 21.10.22

Nvdr: een klein fragment dat de onwetendheid van de wereld illustreert:

Flitsen

In de byzantijnse ritus worden deze zondag de 350 vaders van het 7e oecumenisch concilie van Nicea (in 787) herdacht die het iconoclasme hebben veroordeeld en de verering van iconen verdedigd. De onenigheid over de afbeeldingen op de iconen heeft onder oosterse christenen een verwoestende strijd meegebracht. God is mens geworden in Jezus Christus en werd dus zelf voor de mensen een beeld dat mag worden weergegeven.

De tilapia-vissen in de  grote kuip aan de weg, kunnen een koude winter niet overleven en worden overgebracht naar een warmer oord. De eerste grote vissen hebben we al weggegeven. Een halve emmer grote vissen wordt nu bewaard voor eigen gebruik.

Er is overal nog veel werk om het klooster mooi en proper te krijgen tegen de priesterwijding volgende week. De muren van de binnenkoer van de kerk (‘cour saint Jacques’), worden herschilderd, de nieuwbouw wordt grondig gepoetst en de logeerkamers worde in orde gebracht.

Het collectieve westen:  van beschaving naar barbaarse oorlogen

Een eenvoudige analyse maakt ons duidelijk dat de westerse beschaving steeds meer een oorlogsmachine geworden is, waarbij de belangrijkste opdracht bestaat in het opvoeren van oorlogen onder leiding van de VS en de NAVO.

Volgens de Italiaanse gezaghebbende journalist Manlio Dinucci hebben de VS en EU nu ongeveer 100 miljard voor oorlogsmateriaal “gegeven” aan Oekraïne en deze som blijft stijgen. Het is geld dat uit de zakken van de burgers komt.   Bovendien traint de EU 15.000 “Oekraïense soldaten” o.m. in Polen. De sabotage van de Russische gaspijpleidingen Gazprom (eveneens door VS/NAVO?) werden meteen een aanleiding om, volgens secretaris generaal Stoltenberg de militaire aanwezigheid in de Baltische zee en de Noordzee te verdubbelen met meer dan 30 schepen.

Deze journalist maakte al in mei 2019 een analyse van de plannen van Rand Corporation, de invloedrijkste Amerikaanse think tank met zijn duizenden experten. Deze groep verzamelt de gegevens over het wereldgebeuren en de politiek. Deze Rand Corporation is die de belangrijkste raadgever voor de politiek van de VS en zijn bondgenoten. Ze heeft een plan uitgewerkt om op lange termijn Rusland te ontwrichten.

  • Een eerste aanval is voorzien op de Russische economie die vooral afhankelijk is van olie en gas. De uitvoer van Rusland naar het westen moet verminderd worden en uiteindelijk vervangen door het  Amerikaanse gas.
  • Verder moeten in Rusland zelf hoger ontwikkelde jongeren aangemoedigd worden het land te verlaten en
  • het imago van Rusland in het buitenland moet besmeurd worden door het uit te sluiten van grote internationale samenkomsten en sportieve evenementen.
  • In het binnenland moeten protestbewegingen aangemoedigd worden.
  • Op geopolitiek gebied moet Oekraïne bewapend worden om tegen Rusland te vechten.
  • Op militair gebied moet de anti-Russische houding van de NAVO opgevoerd worden.
  • Verder stellen zij dat de VS uit het internationaal nucleair akkoord moet stappen en in Europa nucleaire raketten moet plaatsen, gericht op Rusland.
  • Hiervoor zijn de VS en de Europese landen verplicht grotere bedragen voor militaire uitgaven te voorzien ten koste van sociale uitgaven…
  • Als dat al in 2019 het plan was van de Rand Corporation, kun je niet ontkennen dat ze niet zeer efficiënt de hele westerse politiek tegen Rusland hebben gemilitariseerd. Het is niets minder  dan “een oorlogsstrategie, waarvan de prijs in offers en risico’s betaald wordt door ons allen” (https://www.mondialisation.ca/rand-corp-comment-abattre-la-russie/5633706)

In de VS zijn veel meningen en standpunten mogelijk en toegelaten. Er is echter één dogma dat onaantastbaar is: de oorlogsmachine moet goed geolied blijven. De strijd voor regeringswissels en de oorlog tegen landen willen stoppen is onaanvaardbaar. Er zijn slechts enkele hoge politici die als sterke persoonlijkheid kunnen recht blijven wanneer ze hiervoor pleiten, zoals het congreslid Ron Paul en zijn zoon senator Rand Paul. Verder is er de moedige gouverneur van Virginia Richard Black die vroeger al een brief geschreven heeft aan de Syrische president Bachar al Assad om hem aan te moedigen stand te houden tegen de misdaden die zijn land tegen hem en Syrië begaat. Hij heeft hem ook bezocht. Over deze moedige brief heb ik ooit een stukje geschreven  dat blijkbaar buiten mijn weten om in het Engels vertaald is. Daardoor werd ik eens in Aleppo op straat aangesproken door een vrouw die vroeg of ik Father Daniel was. Ze was een medewerkster van Richard Black en wilde me danken en zijn groeten overbrengen. Richard Black zelf heeft echter heel andere reacties gekregen van collega’s, die hem vroegen wat er nu met hem aan de hand was, omdat hij de oorlog tegen Syrië niet wilde steunen!

En nu is er Tulsi Gabbard, een reizende ster bij de democraten. Ze vertegenwoordigde met haar 31e  als jongste ooit haar district Hawaï, acht jaar was ze volksvertegenwoordigster en zelfs enkele jaren plaatsvervangend voorzitster van het Democratisch Nationaal Commitee (DNC). Ze is een oorlogsveteraan, nog betrekkelijk jong (51 j), intelligent, welbespraakt en passioneel in de verdediging van haar overtuiging. Ook zij is naar Syrië gereisd, had een ontmoeting met de president en trok openlijk in twijfel dat de gifgasaanvallen door het Syrische leger zouden uitgevoerd zijn.  De media kreeg ze over zich heen en werd uitgemaakt voor een fanatieke tegenstander van LGBTQ en voor een Russische agente… De journalist Tony Cox opperde echter dat zij voor de VS een veel betere en meer menselijke uitgave als vicepresident zou geweest dan Kamala Harris. Ze zegt openlijk dat de oorlog die de VS tegen Rusland voeren het land naar een nucleaire catastrofe leidt. Zij bekritiseerde ook heftig de Amerikaanse bio laboratoria in Oekraïne. En nu kondigt ze aan dat ze overgaat naar de Republikeinen om  de gepensioneerde generaal Don Bolduc, die daar de midterm voorverkiezingen gewonnen heeft te steunen. Zelf zegt ze het zo: “Ik kan nu niet langer meer blijven in de Democratische partij die totaal onder de controle staat van een cabal elite van oorlogsstokers…” Hierbij merkt de economist en politieke analyst Jeffey Sachs op dat ze eigenlijk hetzelfde zou kunnen zeggen van de Republikeinse partij, immers: “Dit land is aan de top een oorlogsmachine” (Tony Cox, https://www.rt.com/news/564594-tulsi-gabbard-democratic-party-us/; in het Nederlands: https://www.golfbrekers.be/tulsi-gabbard-blijft-trouw-aan-zichzelf-2/). En Tulsi Gabbard laat het daar niet bij. Zij roept nu collega’s op om eveneens de Democratische partij te verlaten.

De hele VS samenleving en die van hun bondgenoten, het “collectieve westen”, glijden steeds meer af naar een oorlogsmachine die tegen iedere prijs wordt opgevoerd ten koste van alle andere waarden zoals waarheid, waardigheid en welzijn van de mensen. Westerse regeringen blijken nauwelijks nog belangstelling te hebben voor het goed van hun burgers. Zij steunen de wereldleiders, miljardairs, wapenbazen, die de wereldbevolking drastisch willen beperken en door oorlogen alle rijkdom en macht aan zich willen trekken. Hun criminele agenda uitvoeren, dat blijkt nu “goed bestuur” te heten.

Varia

Protest tegen de  transgenderwaanzin van binnen uit. De media houden niet op met jubelverhalen over transgenders en hoe gelukkig ze zijn. Wie niet mee applaudisseert wordt verketterd. Steeds meer komt de in-tragische werkelijkheid naar boven. Een transgender roep op: “stop met die flauwe kul”: https://www.golfbrekers.be/m-v-m/

De beweging van vrije seks levert tal van ongelukkig makende gevolgen op: seksverslaving, aanranding, verkrachting, prostitutie, pornografie, seksindustrie, pedofilie, moorden na seksmisdrijf, éénouder gezinnen, eenzaamheid … Het boek van Oscafr Lohuis, Exclusieve liefde. Waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is te wachten, is geschreven voor jonge mensen die willen trouwen, de seksualiteit herwaarderen en gelukkig worden: https://www.bezorgdeouders.be/2022/10/18/boek-exclusieve-liefde/

Recent onderzoek door Margherita Guaducci, epigrafiste en archeologe, heeft aangetoond dat 13 oktober 64 hoogstwaarschijnlijk de datum is van de marteldood van de heilige Petrus in de tuinen van het Vaticaan onder  keizer Nero. Zij vergelijkt hiervoor het getuigenis van de beroemde geschiedschrijver Tacitus, de eerste brief van paus Clemens aan de  Korintiërs en twee apocriefen. In  datzelfde jaar was Rome door brand verwoest,  Nero beschuldigde de christenen en een “immense menigte” christenen werd ter dood veroordeeld. Het circus Maximus was door brand onbruikbaar en Nero opende zijn eigen tuinen voor het bloedige schouwspel. Op 13e oktober  werd de bijzondere “dies natalis” van de keizer en van het Romeinse Rijk gevierd: https://www.lesalonbeige.fr/hypothese-sur-la-datation-du-martyre-de-lapotre-pierre/

Sterke oproep van aartsbisschop Viganò om de soevereine  beslissingen over de gezondheidszorg niet aan de internationale Wereldgezondheidsorganisatie af te staan, maar zelf zorg te dragen voor de waardigheid en gezondheid van zijn burgers, bijzonder van de zwaksten: https://www.frontnieuws.com/aartsbisschop-vigano-onze-leiders-zijn-schuldig-aan-hoogverraad/

Een Amerikaans satanist, Zachary King,  die terugkeert naar de katholieke Kerk, zijn  ervaringen vertelt en getuigt van de kracht van het gebed: https://stirezo.nl/artikelen/zachary-king-abortus-is-eensatansoffer#:~:

text=Legaal%20vermoorden,geen%20idee%20wat%20dat%20was.

De Nederlandse Katholieke Charismatische Vernieuwing (KVC) gaat het  kruis van Wereldjongerendagen (WJD) doorheen Nederland dragen om jongeren uit te nodigen deel te nemen aan de volgende WJD in Lissabon  op 1-7 augustus 2023

Kijkt u ook even het volgende filmpje waarin een paar jongeren aan het woord komen. De moeite waard: https://youtu.be/eRqTpSgnXu0

Op 15 oktober 2022 werd in de Sint Rochuskerk te Parijs een inspirerend “Forum Jezus de Messias” georganiseerd als verkondiging van de Blijde Boodschap van Jezus Christus voor moslims: “Ook ik wil Christus leren kennen”, met onderricht, gebed, aanbidding, biecht,  Eucharistie en allerlei standen. Een moedig initiatief dat meer navolging verdient: https://www.lesalonbeige.fr/rappel-samedi-15-octobre-forum-jesus-le-messie-a-paris/

Steunbetuiging aan Kardinaal Jozef Zen, emeritus bisschop van Hong Kong, die zowel door het Vaticaan als door China wordt bestreden terwijl hij een ware zoon van de Kerk en van China is omdat hij waarlijk een man Gods is: https://www.cronachecieloeterra.it/generico/card-zen-il-popolo-di-dio-e-con-te/