Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De Schriften van het Oude en Nieuwe Verbond tonen ons hoezeer gans de christelijke openbaring gericht is op de Eucharistie. Alles verwijst naar dit hoogtepunt  en hierin ligt ook alles vervat. Op gelijkaardige wijze  beschouwen we nu de Eucharistie vanuit de consecratie als een allesomvattend gebeuren. Door de consecratie worden het brood en de wijn omgevormd tot het Lichaam en Bloed van de gestorven en verrezen Heer Jezus Christus, als voorafbeelding van de omvorming van heel de schepping waarin God alles in alles/allen zal zijn. En tevens worden de gelovigen daardoor omgevormd tot het alomvattend Mystieke Lichaam van Christus.

Brood en wijn vertegenwoordigen de schepping. In het Hebreeuws staat hetzelfde woord (lamed-chet-mem) zowel voor “lechem” (brood) als voor “lacham” (strijden). De voornaamste levensstrijd is immers die voor het voedsel en het belangrijkste voedsel is het dagelijks brood. Als iemand niet meer kan werken voor zijn levensonderhoud spreken wij ook van “broodroof”. Welnu, Jezus wordt geboren in Beth-lechem (= huis van het brood). Hij zal hét Brood van het Leven zijn. Wijn en bloed zijn verwant. De wijn is “het bloed van de druiven” (Deuteronomium 32, 14), die geperst worden. En het bloed is in de joodse opvatting de drager van het leven. Het is daarom heilig omdat het leven aan God toebehoort: “Want de  levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken…” (Leviticus 17, 10). Bij Jezus’ veroordeling tot de Kruisdood zal het volk de profetische woorden roepen: “Zijn bloed kome over ons en onze  kinderen!” (Mattheus 27, 25).

De consecratiewoorden van de Eucharistie werden door Jezus uitgesproken tijdens het Laatste Avondmaal, zoals de synoptische Evangeliën eensgezind getuigen. Jezus neemt brood en wijn  en zegt: “Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt …Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de  beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Hiermee verwijst Jezus naar drie centrale gebeurtenissen uit het Oude Verbond en geeft er een geheel nieuwe en definitieve betekenis aan.  

Vooreerst de unieke offerritus van Mozes. Mozes doet de helft van het bloed van stieren in schalen waarmee hij het volk besprenkelt en de andere helft sprenkelt hij over het altaar, dat God vertegenwoordigt en hij zegt: ”Dit is het bloed van het verbond” (Exodus 24 , 8). Er wordt voorgelezen uit het verbondsboek en zij aten en dronken. Welnu, het is naar deze offerritus dat Jezus verwijst wanneer Hij zegt: “…dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed…”. Hij offert geen stierenbloed meer, Hij offert zichzelf. Vervolgens vernieuwt Jezus het hoogste feest uit heel de joodse liturgische kalender: Jom kippoer = de Grote Verzoening.  Aaron moet het brandoffer opdragen om zichzelf en het volk te reinigen en te heiligen en het heiligdom binnengaan op de grote verzoendag: “… om het brandoffer op te dragen voor zichzelf en voor het volk en zo voor zichzelf en het volk de  verzoening te voltrekken” (Leviticus 16, 24). Hiernaar verwijst Jezus wanneer Hij zegt: “…dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden…”. Jezus hoeft niet  zoals Aaron te offeren voor de vergeving van eigen zonden.  Hij geeft zijn Bloed voor de verzoening van allen. Tenslotte is er “de gedachtenis”.

Het joodse volk is bij uitstek het volk van de herinnering, de gedachtenis. Het is geroepen om de weldaden van God te blijven gedenken en op die wijze de gaven hiervan te blijven  ontvangen. Dat is ook de betekenis van iedere liturgische viering: gedenkend vieren en er nu de vruchten van ontvangen. Het joodse volk moet het grote bevrijdingsfeest van Pasen vieren door op de 14e Nissan in de namiddag een lam, een schaap of een geit te slachten en ’s avonds samen in familie te eten ter gedachtenis aan de bevrijding uit Egypte: “Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken…” (Exodus 12, 14). Hiernaar verwijst Jezus wanneer Hij opdraagt: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Hij vraagt ons dat we zijn levensoffer als hét nieuwe Pasen zouden  blijven gedenken en vieren om aan deze  bevrijding deel te nemen. Ziedaar het totaal nieuwe van Jezus’ Eucharistie als vervulling van het Oude Verbond. Hij is tegelijk de ware Hogepriester, het Offerlam en de  Tempel.  Hij draagt zichzelf op en geeft zijn eigen bloed tot verzoening van de zonden van alle mensen.

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie was er onder de Latijnse kerkvaders behoorlijk wat wrevel omdat vertegenwoordigers van de oosterse kerken telkens maar wezen op de noodzaak om een grotere aandacht te geven aan de heilige Geest. Ik was op het  einde van het concilie als priesterstudent in Rome en herinner mij de gesprekken nog. En deze discussies hebben dieper inzicht gebracht. De omvorming van de Eucharistie is slechts mogelijk door de Geest. Jezus heeft zich uiteindelijk geofferd “door de eeuwige Geest” (Hebreeën, 9, 14). In de heilige Drie-eenheid is de Geest het zich wegschenken van de Vader aan de Zoon en van de Zoon aan de Vader. In de heilsgeschiedenis is de Geest het zich wegschenken van God aan ons. En nu is de Geest de kracht waardoor wij ons kunnen geven aan God. Uiteindelijk werden door Vaticanum II in de nieuwe ritus voor de Eucharistie twee uitdrukkelijke “epicleses” (afsmeking van de heilige Geest) opgenomen: vóór de consecratie vraagt de priester dat door de heilige Geest dit brood en deze wijn omgevormd zouden worden “tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer” en na de consecratie opdat wij allen “één  lichaam worden en één geest in Christus”, nl. omgevormd mogen worden tot één Mystiek Lichaam van Christus.

Door de consecratie worden brood en de wijn het Lichaam en Bloed van Christus. Dit is echter nog maar het begin van een alomvattende omvorming. Wij allen zijn geroepen om Jezus Christus na te volgen en om zoals Hij ook Eucharistie te worden.  En zelfs heel de schepping kijkt ernaar uit: “Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen” (Romeinen 8, 19). God heeft de schepping gemaakt voor de mens, niet omgekeerd. Omwille van de zonde deelt ook de schepping in de gevolgen, nl. de vergankelijkheid door wanorde, lijden en sterven. Wordt de mens verlost, dan zal ook de schepping eens bevrijd worden: “Want ook de  schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods” (Romeinen 8, 21).

Zo is de  omvorming van een weinig brood en wijn tot de gestorven en verrezen Heer Jezus het begin van een proces van omvorming waardoor God aan het einde der tijden heel de schepping zal vernieuwen en omvormen. Dan zal God “alles in allen/alles” zijn (1 Korintiërs 15, 28). Dat zal de echte’ “Great Reset” zijn.

P. Daniel

Regelmatig melden lezers me dat ze mijn bericht niet ontvingen, terwijl ze toch in mijn  lijst staan. Anderen laten me soms weten dat ze in de plaats daarvan een raar bericht ontvingen. Mogelijk maak ik fouten en heeft ook de gmail.com zijn grillen.  Mis je mijn wekelijkse zending, laat het me gewoon weten en ik tracht je mijn bericht te bezorgen.

Flitsen

Voor de clerus van  ons bisdom was er vorige zaterdag een ontmoeting voorzien met kardinaal L. Sandri, voorzitter van de congregatie van de oosterse kerken. We konden hieraan niet volledig deelnemen maar waren nog op tijd voor de plechtige Eucharistie in de prachtig gerestaureerde en geschilderde kathedraal van Homs en voor de maaltijd. We hadden contact o.a. met een jonge Egyptische jezuïet die sinds kort in de kleine gemeenschap is  in Homs, waartoe de in 2014 vermoorde Nederlandse pater Frans Van der Lugt behoorde (en wiens witte stola ik kreeg, die ik gebruik bij de wekelijkse nachtaanbidding van donderdag).

Wat voor België de meest ordinaire mededeling is, wordt hier groot en verheugend nieuws: serieuze regenval op het hoogfeest van Allerheiligen. Het is nu bijzonder goed voor de olijven. Een flink nadeel is dan weer dat we bijna twee dagen geen zon hadden. Wanneer we geen elektriciteit hebben en ook geen zon, is er ook weinig of geen licht en internet.

De vissen in de  kweekvijver zijn inmiddels groot genoeg. Het is echter moeilijk om ze te vangen. Deze keer lukte het wel en konden we met een net in de vijver tot heden 38 kg vis bovenhalen. Van het net gingen ze in een kuip en van de kuip in een bak: voor eigen gebruik, om mee te delen en om te verkopen in de volksmarkt.

Het is een morele plicht de covid 19 vaccins te weigeren

Paus, bisschoppen en kardinalen blijven blindelings de richtlijnen van regeringsleiders   in verband met algemene vaccinatie  volgen. Zij beweren dat het een morele plicht is zich te laten vaccineren. Aartsbisschop Carlo Maria Viganò legt klaar en duidelijk uit dat het een morele plicht is deze zogenaamde vaccins te weigeren (aartsbisschop-vigano-veroordeelt-het-covid-19-vaccin-het-is-een-plicht-om-het-te-weigeren/). In een brief van 26 oktober 2021 aan de Congregatie voor de geloofsleer en tegelijk aan de Amerikaanse bisschoppenconferentie geeft hij hiervan vervolgens  een zeer uitvoerige en gedetailleerde verantwoording met alle nodige verwijzingen (https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGlkjWxQLqpDQbSlkRNqjJJFwQd?projector=1&messagePartId=0.1). (Nvdr: er moet ergens iets fout zitten in dit bruggetje; wij kregen het alleszins niet open)

Om de verplichting te  staven worden algemene principes aangehaald: we moeten solidair het kwaad bestrijden en zijn moreel verplicht de gezondheid van onszelf en die van anderen te beschermen. Over het concrete kwaad en het heilsmiddel, krijgen we echter alleen maar veel manipulatie, halve waarheden en hele leugens.

Het covid 19 virus zou een nooit eerder gezien gevaar zijn voor de mensheid terwijl tot heden nog geen enkel laboratorium ter wereld of wetenschapper het bestaan ervan heeft kunnen bewijzen en vele onafhankelijke topwetenschappers ons duidelijk maken dat het om een soort seizoengriep gaat, waarvoor eenvoudige en effectieve geneesmiddelen bestaan, die door regeringen en media worden geboycot. Over de covid 19 vaccins is de verwarring bijzonder groot. Niemand bleek te weten wat er precies in zat. En terwijl er voor een goed vaccin tientallen jaren studie nodig zijn en er in veertig jaar nog geen vaccin gemaakt kon worden tegen aids, was het covid 19  vaccin al op enkele maanden klaar.

De grootste wetenschappers wereldwijd waarschuwden vanaf het begin dat het geen gewone vaccins zijn die veilig en werkzaam kunnen genoemd worden, alleen al omdat de testperiode pas in 2023/2025 afloopt. Het zijn roekeloze medische experimenten op de hele wereldbevolking. Normaal wordt een dergelijk experiment maar op een beperkt aantal mensen toegepast, die hiervoor vrij hun toestemming geven en voor de risico’s die ze nemen ook betaald worden. Geleidelijk worden de bestanddelen steeds meer onthuld en die blijken erg gevaarkijk voor de gezondheid te zijn.

De resultaten zijn er ook naar. De voorbije 9 maanden stierven meer mensen door deze vaccins dan gedurende  de 30 voorbije jaren wegens alle vaccins samen! In 2009 stierven 25 mensen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep (H1N1) en iedere vaccinatie werd onmiddellijk stopgezet. Nu blijken er reeds ‘n half miljoen mensen in de EU gestorven te zijn van deze covid 19 vaccins en de  campagne wordt nog opgevoerd! In Israël sterven meer mensen door deze vaccins dan door covid 19. In de VS stierven hierdoor 675 zwangere vrouwen en in de VK 521 zogende  kinderen. En deze cijfers moeten wellicht met 10 vermenigvuldigd worden om de werkelijkheid te benaderen. Het aantal jonge mensen die nadat ze gevaccineerd zijn plots sterven, stijgt angstwekkend. De meeste of nagenoeg alle vrouwen die tijdens hun eerste 20 weken zwangerschap gevaccineerd worden, krijgen een miskraam. En de lijst van ernstige ziektes wegens vaccinatie wordt steeds maar groter. En dan moeten we er nog rekening mee houden dat de meeste covid 19 vaccins cellijnen schijnen te gebruiken van geaborteerde kinderen. Nieuwe onthullingen hebben aangetoond dat foetaal materiaal niet alleen bij de productie van deze vaccins gebruikt werd maar ook voor de toepassing op grote schaal. Er blijkt nu ook “grafeen” in de vaccins te zitten wat uit eindelijk kan dienen omdat een totale controle mogelijk te maken. Terwijl de media geen wetenschappelijke, kritische gegevens toelaten, blijven ze hardnekkig hameren op de algemene plicht van vaccinatie  voor jong en oud en zelfs voor zwangere vrouwen. Ondertussen nemen de waarschuwingen van onze beste wetenschappers toe en zij leveren steeds meer harde bewijzen dat het om een bio wapen gaat dat massa’s mensen ernstig ziek maakt en uiteindelijk doodt. Iedere week leverden we hierover uitvoerige en gedocumenteerde berichten, die alleen maar toenemen.

De katholieke Kerk heeft de plicht tegenover God en de hele mensheid om deze enorme en afschuwelijke misdaad met de grootste vastberadenheid aan de kaak te stellen, duidelijke aanwijzingen te geven en stelling te nemen tegen degenen die, in naam van een pseudowetenschap die ondergeschikt is aan de belangen van de farmaceutische industrie, bedrijven en de globalistische elite, in feite de bedoeling hebben mensen te doden” (C.M. Vigano in zijn brief aan de Congregatie voor het geloof en aan de Amerikaanse bisschoppen).

Een duidelijk voorbeeld van misdadige manipulatie geeft onze eigen VRT in het volgende artikel: “Tot 70 procent van de Vlaamse covidpatiënten is gevaccineerd, maar de vaccins werken wel degelijk: hoe zit dat?” (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/28/hospitalisaties-vierde-golf-en-andere-golven/). Met de meest bizarre redeneringen en statistieken wordt gegoocheld om precies het tegendeel van de waarheid te zeggen. Inderdaad, deze vaccins werken wel degelijk! Ze zorgen er voor dat je besmet geraakt en dat je anderen besmet. Wanneer 70 % van hen die opgenomen worden in het ziekenhuis volledig gevaccineerd zijn, dan dienen deze vaccins om mensen ziek te maken. En een massahypnose zorgt er voor dat mensen zo gemanipuleerd worden dat ze in vertrouwen de massale vaccinatie aanvaarden waardoor ze ziek worden en uiteindelijk sterven.  Dit artikel, door vier schrijvers ondertekend, verdient de titel: “acrobatie van de waanzin”. Het is een morele plicht het covid 19 vaccin te weigeren en de onmiddellijke stopzetting hiervan te eisen.

En dit nog

*

*

*

  • De wereldelite wil het klimaat verdedigen maar bereidt ons voor op het einde van de wereld met een  nucleaire winter: difendono-il-clima-mentre-preparano-la-fine-del-mondo/ 
  • Interessant en informatief gesprek tussen jurist Jeroen Pols en kamerlid Wybren van Haga die demissionair minister Hugo de Jonge  ter verantwoording roept voor discriminatie van het Nederlandse beleid  – wat evenzeer geldt voor het Belgisch beleid: video
  • Hoe “lockdown” en “vaccinatie” eigenlijk precies het omgekeerde effect hebben dan voorgesteld, wat spectaculair wordt aangetoond door het verschil van aanpak in de verschillende landen: Alle absurditeiten van het coronabeleid op een rijtje – Erik van der Horst en Thierry Baudet: video
  • De feitelijke antiracisme ideologie wordt hoe langer hoe gekker: https://www.golfbrekers.be/woke-breidt-uit/
  • Blijvende misdaden van zionisten tegen het Palestijnse volk: https://www.golfbrekers.be/draai-de-situatie-eens-om/

*

Nvdr: Enkele sfeerbeelden van de christelijke geloofsbeleving in Syrië – ze dateren van 2010