Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

 De adventstijd had ik me rustiger gewenst en voorgesteld. Wij leven in een zeer woelige tijd. Omwentelingen alom. Het migratiepact en de verder gaande ontwikkelingen rond de manifestaties van de “gele hesjes” laten ons niet onberoerd. Wij hopen en bidden dat er ook iets positief uit voort mag komen. We hebben er enkele persoonlijke bedenkingen aan gewijd. En verder is het duidelijk dat de oorlog tegen Syrië nog lang niet gedaan is. Wereldheersers hebben geen enkele bekommernis voor het lijden van mensen, alleen hun oorspronkelijk doel blijven ze op duivelse wijze nastreven: de olie, de  gas, het geld, de macht, de vernietiging van andere grootmachten en uiteindelijk de onderwerping van ieder die nog geen vazal van hen is. Hierbij goochelen ze met het internationaal recht en de rechten van de mens. We beginnen, zoals steeds, met enkele flitsen uit het leven van de  gemeenschap en eindigen met een overvloed aan informatie met video’s en artikels

P. Daniel

Vrijdag 14 december 2018

Flitsen

Kerstvoorbereiding

In voorbereiding op Kerstmis worden vele kerststallen gemaakt. In de kerk staat vooraan links een grote, echt mooie, met alles er op en er aan, terwijl in de nog lege kribbe een roos ligt. Op de fontein in de binnenplaats voor de kerk (cour St Jacques), is ook al een grote kerststal. Zo ook in de refter van de zusters en de kleine ontvangstzaal, “het salon”.  In de kleine kapel van de nieuwbouw staat een eenvoudige  en in de refter van de nieuwbouw heeft onze jongen er eentje gemaakt, ook met lichtjes. Vanaf deze week neemt iedereen om beurt een dag stille retraite. Daarbij wordt een kind Jezus, dat nog niet in de  kribbe ligt, meegenomen naar de kamer en doorgegeven. Het is een dag waarop men nergens aanwezig is behalve in de eucharistie. Men doet toch zijn werk maar men blijft in de stilte om wat meer te bidden en geestelijke lezing te doen. Het eten wordt gebracht. Op zaterdag hebben we een vrije vastendag gehouden, biddend voor de huidige omwenteling in Frankrijk, opdat ze uiteindelijk ten goede zou komen aan het herstel van een goed beleid voor het volk in Frankrijk en in heel de wereld. Donderdag blijven we nachtaanbidding houden bij het Allerheiligste Sacrament in de geest van Witte Donderdag  voor de eenheid van alle gelovigen en het heil van heel de mensenfamilie en nu speciaal voor wat er in en vanuit Frankrijk gebeurt.

De vrucht van de aarde en het werk van onze handen

Al is het winter, er is nog werk genoeg in de tuin, waar allerlei groenten in overvloed worden geoogst: kool, spinazie en salade… Er werden vele abrikozenbomen geplant. Bovendien moest nog een greppel gegraven worden langs heel het terrein om elektriciteit te bezorgen aan het gezin van de man die voor het terrein zorgt. Ondertussen wordt bijzonder werk gemaakt van een thee die goed is voor diabetespatiënten. In Syrië wordt zeer veel gerookt (sigaretten zijn erg goedkoop) en zeer veel thee gedronken die extra gesuikerd wordt. Deze speciale thee is dan ook erg gegeerd. Tenslotte is er hard gewerkt aan sierkaarsen voor kerstmis. Ze worden door de S.O.S. Chrétiens jongeren overgebracht en in Frankrijk goed verkocht.

Stroomonderbreking

 Er is nooit, zelfs niet in de periode van de dramatische belegering zo veel stroomonderbreking geweest als nu. Als in de loop van de voormiddag de elektriciteit uitvalt, kan het zes uren duren vooraleer er weer stroom is. En ’s avonds is er dan nog eens een lange onderbreking. Waarom? Van “horen zeggen” vernamen we dat de regering blijkbaar zoveel mogelijk beschikbare elektriciteit aan Aleppo wil geven om deze stad weer op te bouwen als het industrieel en economisch hart van het land. Waar of niet waar, het is wat hinderlijk  voor ons.

Nvdr: Ter illustratie van de problemen.  In Oost-Ghouta konden kleine kinderen pas na de bevrijding van de regio door het Syrische leger kennis maken met het fenomeen “elektriciteit”.

In de buurt van de hoofdstad, Damascus, werd in november een eerste elektriciteitspark op zonneënergie ingewijd.  Het eerste van een reeks, voorlopig worden er negen gepland.  De regering zal boeren, fabrieken… aanmoedigen om zelf hernieuwbare energie op te wekken.   Op het einde van het jaar 2016 werd begonnen met zonnecollectoren op daken van ziekenhuizen te installeren.  De infrastructuur van het netwerk was immers grotendeels verwoest; als noodoplossing werden generatoren op diesel gebruikt met alle bijhorende problemen van bevoorrading, vervuiling, lawaai… (video)


Het mondiaal bedrog van het migratiepact

Maandag waren 164 landen van de 193 vertegenwoordigd in Marrakech (Marokko) om het migratiepact van de UNO te tekenen. (video) Oostenrijk, Australië, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Estland, VS, Israël, Hongarije, Nederland, Polen, Dominikaanse Republiek, Servië, Slovakije, Zwitserland en Chili (een van de aanstokers van het pact) hebben het pact verworpen. De Braziliaanse regering heeft het pact getekend maar zegt er uit te treden, zodra de nieuwe regering gevormd is. In de Belgische regering wilde de regeringspartij N-VA het pact niet aanvaarden, waardoor de regering in feite gevallen is en premier Michel, volgens deskundigen, illegaal vertrokken is om in Marrakech het pact te tekenen namens een regering terwijl het parlement zijn vertrouwen niet heeft gegeven. Bovendien wordt in België een betoging voorzien tegen het migratiepact en om een referendum hierover af te dwingen. André Sirois, advokaat bij de UNO en voormalig juridisch raadgever bij de commissie van migratie zegt dat het pact van Marrakech een valstrik is, vol vage stellingen die de soevereiniteit van de landen aanvreet (zie bijgevoegde video achteraan). Ondertussen zijn er helaas nog meer dan vazallen genoeg om feest te vieren en om de indruk te geven dat met het pact alles in orde is.

Wij willen hier niet handelen over de inhoud van dit pact maar over de sluwe werkwijze. Van hogerhand wordt een document opgesteld buiten de  inspraak van de parlementen van de afzonderlijke landen. Hiervoor wordt dan een hoogfeest georganiseerd op het hoogste niveau voor regeringsleiders en staatshoofden. Bovendien bevestigt António Guterres, secretaris generaal  van de UNO, plechtig dat aan de soevereiniteit van de landen niet geraakt wordt, vermits de tekst juridisch niet bindend is. Deskundigen werpen hiertegen op dat in de rechtspraak deze voorschriften toch zullen gebruikt worden, waardoor uiteindelijk het internationaal recht het haalt op de nationale wetgeving. Dit is een slinkse manier om de soevereiniteit van een land te ondermijnen.

Het pact handelt over “een veilige, geordende en reguliere migratie”. Dit klinkt op het  eerste gezicht erg lofwaardig. Het laat vermoeden dat hierdoor schrijnende wantoestanden vermeden willen worden: het onrecht vanwege mensensmokkelaars, migranten die verdrinken,  uitgebuit of gemarteld worden… Onder deze schone schijn schuilt evenwel ons grootste bezwaar: massale migratie wordt als een goed erkend en bevorderd. Een poging om migratie te vermijden komt niet aan bod, evenmin als een vraag naar de diepere oorzaak hiervan. Het is verwonderlijk dat er zovele artikels in de mainstream-pers verschijnen zonder dat er ook maar in de verste verte naar de oorzaken verwezen wordt. Onlangs schreven we hierover “Onze oorlogen, onze vluchtelingen” (XIII/39, vrijdag 28september 2018). Laat me het beeld hernemen dat ik gebruikte. Wanneer je thuiskomt en je ziet dat het water langs de voordeur naar buiten gulpt, ga je dan eerst bij je geburen emmers, dweilen en aftrekkers vragen  om op “veilige, geordende en reguliere” wijze uw huis proper te maken? Als je dit doet, laat je het kwaad bestaan en laat je toe dat het steeds erger wordt. Neen, je gaat eerst de oorzaak zoeken en je ziet dan dat je vergat de waterkraan in de keuken dicht te draaien, terwijl de stop nog in de afwasbak zat.

Toen ik vóór de oorlog in Syrië kwam, waren er helemaal geen Syrische vluchtelingen. Er waren wel naar schatting 1,5 miljoen Irakese vluchtelingen* omdat de VS en het VK Irak waren binnengevallen. Daarna is een”internationale coalitie” begonnen bendes te bewapenen, trainen en betalen om Syrië te ontwrichten en er  terreur te zaaien om zijn soevereiniteit  te vernietigen.

Nvdr: *Uit de reportage van Al Jazeera: “Soenneten, sjiieten, christenen… allemaal welkom in Syrië…”

Hieruit kwamen de stromen van vluchtelingen voort. Hetzelfde voor Libië en zovele andere landen. Zolang we de westerse, neokoloniale oorlogen in landen die het westen niets misdaan hebben, blijven aanvaarden, zal de stroom vluchtelingen alleen maar toenemen. En dit migratiepact is een mondiaal bedrog om de oorzaak van de migratie te verdoezelen en de vluchtelingenstroom te laten toenemen naar de grillen van wereldleiders, afhankelijk van de landen die ze willen ontwrichten. Mensonwaardig en onaanvaardbaar.

 “Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen” (Lucas 10, 18)

Toen Jezus zijn leerlingen macht gaf over boze geesten en hen uitzond, kwamen zij enthousiast terug van hun tocht omdat ze inderdaad in Jezus’ Naam duivels konden uitdrijven.  Ook  in onze wereld zijn duivelse machten actief in afzonderlijke personen en  mondiale structuren.

 Bijna ongemerkt en langzaamaan zijn we ineen wereld beland die hoofdzakelijk geregeerd wordt door grote misleidende ideologieën.De nieuwe wereldorde werd ons gepresenteerd als een mondiaal geschenk waar heel de mensheid beter van zou worden.  Kunnen de grote problemen niet beter op wereldvlak aangepakt en opgelost worden? Voor de Europese landen werd de Europese Unie met de Euro voorgesteld. Het zou voor alle Europese volken een grote welvaart brengen. De NAVO werd uitgebouwd tot de militaire arm van Europa die voor eigen landen veiligheid zou garanderen en voor de hele wereld orde en stabiliteit brengen. Daarom werd de NAVO ook steeds maar uitgebreid: hoe meer zielen hoe meer vreugde! In werkelijkheid is het de grootste officieel georganiseerde terroristenbeweging ter wereld.  En hoe zouden ouders toch in staat zijn hun kinderen goed op te voeden en hen te geven wat ze nodig hebben? Kan de staat daar niet beter voor zorgen vanuit een hoger vlak en met degelijke programma’s voor uitzonderlijk opgeleide universitairen, die de geest van de kinderen met de rijkdom van hun kennis kunnen vullen? En dan de democratie, die vijf eeuwen vóór onze tijdrekening uitgevonden werd in Athene, als een bestuur van, voor en door het volk. Alle voorgaande tijden zouden er niets van gebakken hebben en er alleen maar duistere eeuwen van gemaakt hebben. Pas in onze tijd zouden de grote westerse democratieën hun licht over de hele wereld hebben laten schijnen. Zij zijn het ook die zich edelmoedig inspannen om hun weldadige staatsvorm aan de rest van de wereld  aan te bieden. Vandaar de  “humanitaire missies” van het westen in nagenoeg alle landen, die hun democratie nog niet hebben. Het zijn allemaal  ideologieën die het paradijs voorspiegelen maar geen rekening houden met de werkelijkheid, de waarheid en de waardigheid van de mensen, van het gezin, van de soevereiniteit van de landen. We beschouwen ze als duivelse plannen die door gewiekste handlangers worden doorgedreven, tegen het plan van Gods schepping in en tegen het welzijn van de volken. Het lijkt op het goddeloze plan van de  bouw van de toren van Babel uit de Bijbel (Genesis 11).

Er is enige  hoop dat deze bedrieglijke ideologieën op wereldschaal ontmaskerd worden, onder meer door de beweging van de “gele hesjes”. Deze beweging is sinds midden november 2018 alleen maar gegroeid. Ook haar populariteit in Frankrijk schijnt nu boven de 80% gestegen te zijn. Ze krijgen steun van pompiers, priesters,  van Mgr. Bernard Ginoux, bisschop van  Montauban… Er zijn zelfs  mannen van de oproerpolitie die uit solidariteit hun helm afnemen. Zelfs het leger heeft al laten weten dat zij de eventuele orders om op de gele hesjes te schieten niet zullen opvolgen, waarop Macron dreigt het legerbudget te beperken. De aanleiding van het  protest was de hoge brandstofprijs. Inmiddels blijkt dat dit maar  het ontstekingsmechanisme was. Nu wordt het ontslag van president Macron geëist en de afschaffing van het hele westerse neoliberale kapitalisme, waardoor een kleine elite in extreme welvaart en vrijheid leeft, terwijl het leven van de gewone werkende mens steeds meer belast en beperkt wordt. Ondertussen worden tegen de  wil van het volk in, massa’s geld besteed aan de meest criminele oorlogen de hele wereldbol rond, wat de wapenbazen, oliebaronnen en bankiers nog rijker maakt. Het kapitalisme heeft altijd de neiging de oligarchie, het militarisme en het fascisme te bevorderen.

Inderdaad, het masker van de zogenaamde westerse democratie is al lang gevallen maar de acteurs blijven nu met onbedekt gelaat verder hun misdaden plegen. Het antwoord van de Franse regering is repressie, uitbreiding van de dictatuur, beperking van de vrije meningsuiting, beperking van betoging, beperking van vrije vergaderingen… In dit verband heeft de Franse generaal Didier Tauzin weer een bijzonder goede raadgeving. Hij vraagt niet meer naar Parijs te komen om te betogen, maar in eigen dorp of stad te blijven en daar vreedzaam te betogen. Immers, zo zegt hij, de manifestatie van de “gele hesjes” in Parijs is al gemanipuleerd. Dit was de laatste keer duidelijk zichtbaar. Er was infiltratie van professionele amokmakers zelfs met politie in burgerkledij, terwijl de andere oproerpolitie zo brutaal mogelijk hun repressie uitvoerde. Ze willen nu niets liever dan een burgeroorlog. Wanneer ze dan nog ergens een aanslag kunnen plegen, hebben ze alles klaar om de meest verstikkende dictatuur en  noodtoestand op te leggen. De generaal doet verder een oproep aan de politici en maakt hen duidelijk dat zij niet schuldig zijn aan, maar wel verantwoordelijk voor een totaal uit de hand gelopen beleid, waar ieder gezond verstand zoek is. Er is terug liefde en oprechte solidariteit nodig voor het volk en het land, respect voor Gods wet en voor de waardigheid van de mens.

Ook in de oorlog tegen Syrië blijven kwade ideologieën achter de schermen hun vernietigende  rol verder spelen. Het lijkt er op dat de machtige wereldleiders geen zier geven om het lijden van de mensen, anders waren de sancties al lang opgeheven. Syrië overlegt met Libanon en met Jordanië om op een “veilige, geordende reguliere” (jawel,het zijn mijn woorden!) wijze de vluchtelingen te laten terugkeren, wat het beste is voor de mensen zelf en voor de landen. De UNO, VS, EU willen deze terugkeer niet, zogezegd omdat het nog te vroeg is. Zij willen een scenario uitdokteren waarbij een “regeringswissel” bereikt kan worden, of toch een politieke overgang.  Hiervoor zou volgens hen een commissie moeten opgericht worden waarbij  50 mensen door Syrië worden aangeduid, 50 door de oppositie en 50 door de UNO. Hoe mooi klinkt het allemaal. De Syrische regering verstaat – terecht – onder “oppositie”  mensen die in het parlement zitten, terwijl de “internationale gemeenschap” onder “oppositie” – ten onrechte – hun terroristenleiders verstaat. Zo zou de “internationale gemeenschap” met 100 mensen tegen de 50 van Syrië haar wil kunnen opleggen. Deze dwaze ideologie van de ideale oplossing voor de oorlog in Syrië zal door Syrië nooit erkend worden en door Rusland ook niet. Er is nu in Syrië een volkomen wettige regering en als er een andere moet komen zal daar alleen het Syrische volk over beslissen, zonder inmenging van buiten af.

Ondertussen heeft James Mattis, VS secretaris van defensie, gezegd dat Bachar al Assad nu  eindelijk weg moet, alsof hij daar enige zeggingsschap over heeft en Amerikaanse afgevaardigden hebben gevraagd een plan uit te werken waarbij Rusland en Iran uit Syrië verwijderd worden. Het is de wereld op zijn kop. De aanwezigheid van de VS en al hun activiteiten hier zijn tegen het internationaal recht. Zij zijn het die de vrede en heropbouw van Syrië beletten. Ze hebben geen enkel recht van spreken maar willen hun wet blijven stellen, de  rijkste oliebronnen bezetten, de  terroristen helpen, het Syrische leger en volk bombarderen om het land toch nog in handen te krijgen. Deze week werd aan de Jordaanse  grens weer een grote hoeveelheid wapens voor terroristen gevonden door het Syrische leger en massagraven met honderden, ja duizenden vermoorde Syriërs zijn inmiddels in nagenoeg alle gebieden aangetroffen, waar de terroristen met de steun van de  “internationale gemeenschap” passeerden. En dit duivelse werk gaat nog steeds voort. Het grootste wapentransport uit de geschiedenis, “Timber Sycamore”, door Obama gelanceerd om de terroristen voor hun vernietigingswerk te voorzien, gaat nog steeds gewoon door. Een van de  belangrijksteorganisatoren hiervan is de schatrijke Henry Krairs (de grote mecenas van E.Macron!) Niet minder dan 17 landen zijn hierbij betrokken. Tussen 27 november en 2 december 2018 werden 8 volle cargo van Silk Way Airlines overgevlogen (naar Aden, Bagdad, Erbil, Beiroet, Djibouti, Kaboul, Bagram en Tripoli, Libië). (http://www.voltairenet.org/article204334.html).

 Zijn de kinderen van de  duisternis nog steeds veel sluwer dan de  kinderen van het licht? Toch is er hoop. Liefhebbers van facebook kunnen op de bladzijde van deze generaal het volgende vinden:

Na heel zijn actief leven gewijd te hebben aan de militaire verdediging van Frankrijk, dat nu in levensgevaar verkeert, engageert generaal Didier Tauzin zich door zijn eigen toewijding aan het herstel van het Rijk van Christus Koning, die alleen redding kan brengen

Wat mij betreft, als soldaat en politicus engageer ik mij om te doen waarvoor Gij Heer Jezus en Gij Maagd Maria mij gezag zult geven voor de realisatie van alle verlangens die jullie al zo lang geleden voor Frankrijk hadden en die verlangens die jullie nog hebben voor de  toekomst. Ik engageer mij wat het mij ook mag kosten en jullie hier zijn mijn getuigen”.

Bidden en ijveren we opdat alle duivelse plannen, waardoor deze wereld geregeerd wordt, vernietigd worden tot eer van Gods Rijk en tot heil van de mensen. En mogen er mensen opstaan die leiders zijn naar Gods hart.

En dit nog

https://drive.google.com/file/d/0Bw-Moi1P9O11YnRfS2pYWm0wWUU/view

P. Daniel