Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,
Het Syrische leger blijft met de hulp van zijn trouwe bondgenoten de terroristen succesvol  bestrijden, het blijft wapenopslagplaatsen opruimen (nu o.a. in Quneitra met VS wapens). (video) Vluchtelingen blijven uit Jordanië en Libanon terugkeren. Er wordt onafgebroken gewerkt aan de economische, sociale, culturele, politieke heropstanding van het land. Anderzijds  blijft de zogenaamde internationale coalitie onder leiding van de VS het Syrische leger en volk bestrijden en de terroristen helpen om Syrië verder te ontwrichten. De zionisten blijven hierbij in Syrië en elders, achter de schermen hun vernietigende bijdrage leveren om een ontwricht Midden Oosten te bereiken.

Ondertussen begint een “gele woede” zich vanuit Frankrijk te verspreiden over  de wereld. Het lijkt me dat deze beweging verbonden is met heel het huidige wereldgebeuren. Vanuit deze gedachte heb ik hierover enkele beschouwingen neergeschreven, zonder  me te willen beroepen op enige geopolitieke, diplomatieke of journalistieke deskundigheid. Ik schrijf als een vrij man vanuit een land waartegen duistere wereldmachten nog steeds een onrechtvaardige oorlog voeren om het te ontwrichten en onderwerpen voor laaghartig eigenbelang. Ik tracht wat breder te kijken en dat is mogelijk. Ik zit hier in de woestijn van Damascus op 1250 m boven de zeespiegel. Deze “gele revolte” bevat, zo menen we,  gevaren en kansen.
Verder geven we nieuws uit het leven van de gemeenschap en een aantal toegezonden nuttige informatie.

N.B. Mijn laptop was bij mijn laatste vertrek achtergebleven bij de controlediensten op de luchthaven van Zaventem. Een vriend heeft er onmiddellijk navraag  naar  gedaan en… ze zouden het uitzoeken. Toen hij enkele dagen later zelf  ter plaatse kwam informeren, kreeg hij te horen dat mijn laptop “spoorloos” was. En nu krijg is bericht dat hij toch teruggevonden is! Happy End.
P. Daniel

Vrijdag 7 december 2018

Flitsen

Naar het Antilibanongebergte

 Tussen 25 november (internationale dagtegen geweld tegen vrouwen) en 10 december worden wereldwijd acties gehouden als bewustwording van het geweld tegen vrouwen. Al menen we  dat er geheel andere initiatieven nodig zijn om geweld  in het algemeen en geweld tegen vrouwen uit de wereld te helpen, toch willen we meehelpen aan een goede bewustwording. Daarom heeft ook ons klooster vorig jaar samen met de United Nations Population Fund/Syria (UNFPA) een centrum in Qâra opgericht voor activiteiten betreffende  geweld tegen vrouwen. Vrijdagmorgen verschenen dan ruim honderd mensen uit Qâra op de binnenkoer, overwegend jonge vrouwen en meisjes voor een ludieke mars naar het gebergte. De meesten van de  gemeenschap deden mee. Er werden oranje vestjes uitgedeeld met het teken van UNFPA en het kruis met vier bollen van onze gemeenschap. Het werd een wandeling van een uur met tussenin uitleg rond een poster en tenslotte een cross.

Maaloula herleeft

 Zondag was er een gelijkaardige actie maar dan nog uitgebreider in Maaloula. We vierden de zondagse eucharistie, namen het middagmaal  en vertrokken met dezelfde groep als vrijdag in een sliert minibusjes naar Maaloula. Dit christelijke dorp bezochten we kort na de bevrijding en hebben toen ook beschreven hoe troosteloos de aanblik was.

Vooral het beroemde St. Thecla klooster was door terroristen grondig verwoest, kerk en klooster geheel zwart verbrand, overal puin, verwrongen ijzer, kapot  meubilair en verbrijzelde iconen. Nu was de aanblik nagenoeg weer zoals voor de oorlog.Het heiligdom is helemaal hersteld. Binnenin bond een zuster een koordje rond onze pols als teken van zegening. De kerk is hersteld, alleen bovenaan zijn er nog 28 open kadertjes die wachten op nieuwe iconen van apostelen en heiligen. De hl Thecla, bekeerlinge van de hl Paulus in Iconium, kan weer alom vrij vereerd worden.

Deze jongens en meisjes, samen met heel de gemeenschap, maken uiteraard plezier. In Maaloula kregen allen weer het oranje vestje om. Er was heel wat te doen om groepsfoto’s. We bezochten eerst het klooster,  het heiligdom, het winkeltje waar we een Aramees grammatica met heel de uitleg over het ontstaan van de taal kochten. Volgens Deuteronomium 26, 5 was Abraham een zwervende Arameeër. Het Aramees zou in de 10e e voor Christus algemeen gesproken zijn in Syrië en Mesopotamië. Jezus sprak tot het volk in het Aramees terwijl het Hebreeuws eerder de liturgische taal was.

 Er was een grote wandeling voorzien langs het enge wegentje tussen de hoge rotsen vol holen. Daarna bezochten we het aanpalende kerkje van de 4e eeuw van de hl. Sergius en Bacchus met het oudste altaar te wereld in de vorm van een halve ronde en de  cederbomen in de  muren die het gebouw beschermen tegen schokken en aardbevingen. Op de icoon van het Laatste Avondmaal zit Jezus opzij, als Degene die bedient. Alle iconen zijn vernietigd, wat we nu zien komt van fotocopieën. De christen vrouw die uitleg gaf, zong ter afsluiting een psalm in het Aramees, waarop het Onze Vader volgde. Indrukwekkend. Inmiddels was het  donker. Allen kregen een kaarsje (onze witte  kaarsen die oranje gekleurd werden) en zo stapten we door het dorp. Ter afsluiting  weer een fotosessie van de  groep in slagorde. Iedereen was het  er roerend over  eens: dit was een prachtige dag.

Sinterklaas

 Op 4 december wordt de hl Barbara herdacht,een martelares uit de tijd van keizer Maximianus. (video) Het is hier vooral een feest voor de kinderen. Op 6 december is het St. Nicolaas. Wij vierden de twee samen op woensdagavond. Er waren vier kandidaten zwarte piet en alle vier even origineel geschminkt en verkleed.Als oudste nam ik de rol van Sinterklaas. Tijdens ons laatste verblijf in België had ik voldoende chocola, gemeenschapsspelletjes en speelgoed meegekregen. De zwarte pieten zorgden voor een knotsgekke avond. Tenslotte werden er nog sketches gedaan voor de verjaardag van een zuster. Kortom, een avond voor iedereen om eens  gek te doen terwijl we de volgende avond (donderdag) weer de traditionele nachtaanbidding houden. En zo is er steeds afwisseling waarbij we trachten het wezenlijke toch centraal te houden.

De gele revolte: gevaren en kansen

Een vrouw van 32 j. uit Seine-et-Marne, Priscilla Ludovsky, vraagt verlaging van de brandstofprijs. De vrachtwagenchauffeur Eric Drouet roept op tot een mobilisatie op de Champs Elysées zaterdag 17 november. Jacqueline Mouraud maakt een video  van de “gele vestjes”, die al vlug door 6 miljoen mensen bekeken wordt. Iedere auto hoort een geel vestje te hebben. Als er  een ongeval gebeurt,draagt men dit  gele vestje om zichtbaar te zijn en niet verpletterd te worden. De “gele hesjes” protesteren tegen de hoge brandstofprijzen en hoge belastingen. Zij willen duidelijk  maken dat ze in nood zijn en verpletterd worden. De volgende zaterdag 24 november wordt er opnieuw gemanifesteerd. Geheel anders dan de  klassieke syndicale manifestaties met een optocht van de Place de la République naar de Place de la Bastille en met officiële toespraken.  De mensen kwamen deze keer van overal, zonder afspraak, zonder leiding, met één schreeuw: met ons inkomen halen wij niet eens het einde van de maand! De volgende zaterdag 1 december breekt als het ware de hel los. Belangrijke  kruispunten, grootwarenhuizen, distributiecentra … waren het doelwit. Zelfs de Arc de Triomphe, hét symbool van de  republiek, wordt zwaar beschadigd. Daar sprak president Emmanuel Macron op 11 november voor de wereldleiders zijn afschuw uit voor het nieuwe gevaar van de populisten, waarmee hij Salvini van Italië en Orban van Hongarije bedoelde, terwijl hij zichzelf presenteerde als de beschermer van vrede en welvaart. Daar wordt nu door het volk luid het ontslag van Macron geëist. Hij wordt aan heel de wereld getoond  als het witte konijn dat door een magische truk uit de hoed werd getoverd maar geen werkelijk gezag van het volk verdient. Terwijl de gewone Fransman en de  middenklasse snel armer en onvrijer worden, weet de elite haar standaard hoog te houden. Parijs staat in brand en op diezelfde zaterdagavond viert de eerste minister, Edouad Philippe samen met een dertigtal prominenten in zijn privé woning in Parijs zijn 48everjaardag. 

 De Franse élite heeft al ruim acht jaar meegeholpen om  o.a. Syrië in de ellende vaneen “Arabische lente” te storten. Een ‘’vrt-specialist’ schreef ooit in een van zijn dwaze artikels, zogenaamd kruipend in de huid van een Syriër: “Wij vroegen brood en kregen kogels”, niet wetend dat 10 broden in Syrië  0,10 eurocent kostten! Welke gek gaat dan de  straat op om brood te vragen? Welnu, Parijs krijgt nu onverwachts een late, fel opgewarmde   “Franse lente”, vanuit een echte“volksopstand”! Er zijn al spotprenten over “de eerste Parijzenaars ontvluchten het dictatoriale regime en komen aan in Aleppo” en “het Franse volk vraagt Bachar al- Assad om hen te bevrijden van hun dictator”!  

Het volksprotest van de  “gele hesjes” lijkt  geenszins op een van de vele voorbijgaande protestmanifestaties.In geen geval kan het grote belang van dit ontwaken nog ontkend worden. Nu al worden er andere Europese landen door aangestoken: België, Holland, Italië, Duitsland, Bulgarije, Servië, ja zelfs Afrikaanse landen. Deze revolte doet denken aan de  Franse Revolutie die heel  Europa in haar  greep kreeg. Of aan mei ’68, waarbij een studentenopstand vanuit Nanterre zich over heel Frankrijk en Europa verspreidde. Ook  in België viel toen de regering over Leuven Vlaams. Noch de regering, noch de bisschoppen konden deze dwaze splitsing tegen houden, terwijl er betere mogelijkheden waren om de problemen op te lossen en toch de eenheid van de eeuwenoude universiteit te bewaren.

Door het “correcte denken” wordt verwacht dat we de Franse Revolutie hoogachten als een bijdrage aan een positieve Europese identiteit. Deze mening hebben we  vroeger al deskundig naar de prullenmand  verwezen (“De dikke mist van de Verlichting”, XIII.41, 12 oktober 2018). Miljoenen onschuldigen vermoorden, de infrastructuur samen met kerken en abdijen verwoesten en zowat het hele  eeuwenoude erfgoed vernielen, is niets minder dan waanzin. Wanneer “vrijheid, gelijkheid en broederlijk” uit het evangelie worden gelicht om als dekmantel te dienen voor gruwel, moord, verwoesting en nieuwe dictatuur, verdienen ze geen enkele waardering meer. Ook mei ’68 kunnen we niet onverdeeld toejuichen. Hier leerden jongeren vernielingen aanbrengen, die deskundig en uitgebreid door de tv  werden getoond, zodat ze er ’s avonds in een luie zetel nogmaals van konden genieten,  zonder er zelf enige verantwoordelijkheid voor te dragen en alles gratis.

 In het protestvan de “gele hesjes” zitten geheel andere waarden. Het zou nu door 80% van de  Fransen gedragen worden. Het zijn de  gewone Fransen, die in een versneld tempo verpauperen en zich verraden voelen door hen, waarop ze hun hoop hadden gesteld. Ze zijn niet van rechts of van links en behoren niet  tot een of andere partij of syndicaat.  Het zijn Fransen die het model van hun sociale systeem zien in elkaar zakken, de armoede ervaren en die geen hoop of verwachting meer hebben. Ziehier wat de Franse generaal Didier Tauzin (kandidaat presidentsverkiezingen 2017) ervan denkt: “Het is voor mij duidelijk dat de beweging in het begin geheel spontaan was. Nu ze uitbreidt met geïdentificeerde leiders, zal het gemakkelijk zijn te infiltreren door goed getrainde krachten en vooral door groepjes die niets anders willen dan wanorde en afbraak” (http://www.profession-gendarme.com/le-general-tauzin-sexprime-sur-les-gilets-jaunes/). Het feit dat de minister van binnenlandse zaken aangekondigd heeft de verhoging van de taxen voor 6 maand uit te stellen, zal het protest niet kunnen doven. Deze taxen zijn maar de druppel die de emmer deden overlopen. De repressie en de eventuele noodtoestand die Macron voorziet, zullen evenmin kalmte brengen. Ze zullen de woede van het volk tegen het rijk van het neokapitalisme van Macron alleen maar aanmoedigen. Voor generaal Tauzin gaat het om een opstand van een “verenigd en vaderlandslievend Frankrijk tegen het misprijzen en de  arrogantie van hen die zichzelf als de elite beschouwen”. Wel roept deze generaal de manifestanten op geen baldadigheden te  begaan, want daardoor ondermijnen ze hun gezag en kunnen geen positieve bijdrage meer leveren aan een zinvolle heropbouw van het land. Anderzijds roept hij ook de ordediensten op om op waardige wijze te reageren.

Er is enige hoop dat uit deze opstand nieuwe leiders opstaan, die de van boven opgelegde globalisatie, de nieuwe wereldorde,  een door de VS gedicteerde geglobaliseerde economie, de  bureaucratische dictaten van Brussel en de  dwaze oorlogspropaganda, die het volk tot slaven maakt, kunnen stoppen om de echte waarden van hun eigen land en volk te dienen. De “gele hesjes” lijken mij deel uit te maken van een veel grotere beweging die al eerder begon en die verder zal gaan. Twee jaar geleden protesteerden de Britten met Brexit. De Amerikanen protesteerden door, tegen alle verwachtingen in, Donald Trump tot president te verkiezen omdat hij zich duidelijk tegen de nieuwe wereldorde verzette. Een gelijkaardig protest klink  in Hongarije, Italië en zal ongetwijfeld naar andere Europese landen over slaan. De financiële, economische en politieke kolonisatie door de VS heeft de wereld in twee verdeeld: Amerikaanse vazallen en zij die soeverein willen blijven. (video: “Onder de leiding van de VSA”) Syrië is het eerste land in de moderne geschiedenis dat weerstaan heeft aan de onderwerping, dank zij de eenheid van volk, leger, regering en president, alsook dank zij zijn trouwe bondgenoten. En dit ondanks een immense militaire overmacht van de zogenaamde mondiale “internationale gemeenschap”.  Uiteindelijk steekt in deze brede beweging van weerstand ook een mogelijkheid in om eindelijk de internationale organisaties zoals UNO en UNO Veiligheidsraad te hervormen en te  bevrijden van de huidige verderfelijke, politieke manipulaties. Het wordt tijd dat het gezag van het internationaal recht met zijn prachtige principes hersteld wordt in plaats van het recht van de sterkste, de wet van de jungle, waarin de  wereld nu leeft. De rechten, vrijheden en mogelijkheden van de afzonderlijke staten werden steeds meer beperkt en overgenomen door een nieuwe wereldorde, die de oligarchie,  multinationals, bankiers, wapenbazen en een uitgelezen elite verrijkt. Vervolgens is er hoop dat de volken begrijpen hoezeer de gevierde grote democratieën op apegapen liggen en niet veel meer te maken hebben met een bestuur van, voor en door het volk. Vooral is er hoop dat nu eens  en voor goed het zionistisch regime ontmaskerd en uitgeschakeld wordt. Al decennia lang kan dit moorddadig regime ongestraft misdaden tegen de menselijkheid begaan. Iedere rechtmatige veroordeling weten de zionisten te beantwoorden door een nog meer beestachtige agressie, waarbij ze beschermd worden door machtige, corrupte wereldleiders. Wij hopen en verwachten dat het ware Israël,  het joodse volk en geloof, het Midden Oosten en de wereld eindelijk bevrijd worden van dit steeds voortwoekerend gruwelijk onrecht.

Ideologieën verdwijnen, de  werkelijkheid blijft. Mogen volkeren wereldwijd opstaan tegen  corrupte leiders en hun globaliserende ideologieën om de blijvende menselijke en christelijke waarden van een ware beschaving te erkennen tot materieel en geestelijk welzijn  van het volk. De mensheid beschikt nu  over voldoende kennis, onbeperkte technische mogelijkheden en overvloed aan goederen om aan alle mensen op aarde een ruime welvaart te bezorgen. Laten we zeggen: een hotel van 3 sterren. Liefst geen hotel met veel meer sterren, want dan zijn er  te veel slaven nodig die al het vuile werk moeten doen, dat ook door iedereen kan gedaan worden. In elk geval is er vooreerst een herstel nodig van het gezin als basiscel van iedere samenleving, waardoor vrijheid en welvaart voor ieder mens best gegarandeerd kan worden. Vervolgens is er de daadwerkelijke erkenning nodig van de soevereiniteit en eigenheid van ieder land om voor eigen volk met eigen middelen zorg te dragen. Indien hierbij het internationaal recht werkelijk gerespecteerd wordt, samen met een streven naar een gezonde samenwerking en solidariteit, zal heel de mensenfamilie in welvaart kunnen leven. Hiervoor is er ruimschoots genoeg op deze aarde. Er is echter nooit genoeg om de machtsdrang, hebzucht, heerszucht en oorlogsdrang van criminele wereldleiders en hun nieuwe wereldorde te blijven voldoen.

En dit nog

P. Daniel