Cyclus

POTENTIE VLAAMSE PARTIJEN OM MET CRISIS OM TE GAAN

Samizdat (mission) | Deus Ex Wiki | Fandom

Sedert deze plaag begon schrijf ik hier Samizdat berichten.  Zeer vroeg werd hier gemeld dat er schuldigen aan te wijzen zijn, nu te identificeren als de Chinese communisten en enkele rijkste “filantropen” van de wereld.  De onderzoeken naar gedachtenbeheersing van de meest misdadige geheime diensten van de wereld heeft zijn vruchten opgebracht.  Door angst verlamd zijn de mensen als lemmingen overal onder een regime van staat van beleg gegaan.

Intussen groeit er de fervente kamp, van vrijheidsbewuste burgers, om de grondrechten terug te eisen.  Vooral in de VSA, Duitsland, Zwitserland en Nederland.  Zoals op verslagen van Junge Freiheit en PI-News wordt gemeld, worden ze beschimpt als samenzwerings-theoriekers, extreem-rechtsen en nazi’s.  Antonio Guterres, secr.-gen.  van de  VN roept op tot strijd (lees wereld-censuur) tegen fake-news over de pandemie. 

In Antwerpen trachtten ook enkele tientallen te betogen voor de burgerlijke grondrechten; ze werden in de media beschimpt en De Morgen vond het uiteraard goed dat in heel de stad jacht op hen werd gemaakt.  Dertien van hen werden aangehouden (zelfs voordat dat ze een betoging konden vormfen).  Dit is de puurste dictatuur en is burgemeester De Wever daarvoor verantwoordelijk?

Eindelijk schrijft er een auteur op “Doorbraak” : Nooit meer lockdown (Frederik Ceyssens 11.5).  De eerste auteur na bijna twee maanden gepalaber.  Maar hier wil ik tot de kern komen: de Vlaamse politieke partijen hebben de weerloze burger in de steek gelaten, wanneer deze van de meest essentiële grondwettelijke rechten werd ontheven; ze verzuimden te spreken wanneer zeer zware boetes aan in wezen onschuldige burgers werden uitgedeeld.  Er heerste en heerst de stilte van het graf, wanneer het gaat om het feit dat de politie (met of zonder haar wil) wordt ingezet om een repressie te voeren tegen de onderdanen van dit land.  Nergens vernam ik een originele, moedige kijk, behoudens van Jean-Marie Dedecker.

In Nederland, dat sinds de 16E eeuw een cultuur heeft van tolerante verdediging van dissidenten, is er georganiseerd verzet o.a. van Robert Jensen en mensen van Café Weltschmerz  o.l.v. Karel van Wolferen (verwijzing op einde).  Kan men in politiek Vlaanderen dan niet meer zelf denken?  Of is de particratie zo almachtig?

Eigenlijk moet men deze “plaag” nog steeds beschouwen als een nachtmerrie-achtig intermezzo in de geschiedenis!!  Terwijl heel de wereld aan dat thema gekluisterd wordt, gaan de machten achter de schermen door om hun plannen uit te voeren.  Akkoord dat dit allemaal niet in Belgie bedisseld werd; maar de constellatie van een regering die absoluut Vlaams-vijandig is wordt verder uitgewerkt.  Magnette blijft met zijn oekazes aan het commando van de operatie.  Is dat even fijn geregeld dat er geen politieke meetings of betogingen kunnen gehouden worden……

Men heeft terecht Gwen Rutten in het vizier genomen, om haar obsessie om terug tot een unitaire staat te komen.  Maar één van de vooraanstaande leiders, achter de schermen en in de Loge zelfs wereldwijd, is Alexander De Croo*.  Denkt hij wellicht anders dan vader Herman De Croo?  Hij wil inhakend op de kritieken (over 5 gezondheids-ministers) terug tot één unitaire gezondheidszorg komen.  Dit is maar één staaltje uit de volledige ommezwaai, waarmee de VLD politiek-zelfstandig Vlaanderen wil uitschakelen.  Als men deze dagen de balans opmaakt van 75 jaar kleurpartijen-politiek na de oorlog, dan kan men enkel stellen dat deze Vlaanderen zware schade hebben toegebracht.  Zelfs N-VA heeft daaraan meegedaan, door vier jaren volkomen nutteloos mee te regeren.

Zowel op het vlak van de mensenrechten, als op het vlak van de schade die aan economisch en cultureel Vlaanderen wordt toegebracht, moet de Beweging en zelfstandige denkers dringend een offensief starten.  Men besteed bvb. veel tijd aan het goed-in-de-markt liggende thema van immigratie.  Maar zelfs als het VB reusachtige stemmenwinst boekt, dan nog liggen de bevoegdheden om daar iets te veranderen bij de federale regering en de EU.  We hebben met het Nationalistisch Verbond, met echte topdenkers, 25 jaren gepoogd om primo het thema Vlaamse zelfstandigheid prioritair te krijgen en secundo N-VA en VB tot een werkelijke eenheid te bewegen.  Aan Tom van Grieken dient dan ook gezegd : al de pogingen tot verzoening zijn steeds op de meest categorische wijze verijdeld!!!  Vanwege vooral de N-VA.

Men kan het bijna niet diabolischer ineen steken.  Door de massale psychose, die overigens nog vele slachtoffers zal eisen, is het praktisch niet mogelijk de thematiek van het dreigende kalltstellen van 120 jaar Vlaamse Beweging onder het publiek te brengen.  De leiders van de politieke Vlaamse Beweging zullen dra moeten kiezen: trouw aan de duizenden Vlaamse strijders die ons zover brachten of het trouweloos verraden van de mogelijkheden die de kiezers ons evtl. zullen schenken.

Deze auteur is geen fatalist : op jonge leeftijd heb ik op 25 mei 1977 ontslag genomen uit de VU omwille van Egmont; werden we in de woelige dagen van 1988 uit het Vlaams Blok verwijderd omwille van hun nieuwe koers (onafhankelijkheid in mineur)  en werd de tocht verdergezet langs de niet-politieke Vlaamse Beweging.  Veel smaad en weinig vreugde!

Vandaag staan we er nog steeds, uit liefde voor ons volk.  Diegenen die ons telkens doen afwijken van het einddoel dienen andere heren: deze van de 33- graads Vrijmetselarij en de immer wakende krachten in jacobijns Parijs. 

Het is niet mogelijk, zoals Bart Maddens is gaan inzien, met de hoge Belgische heren kersen te eten.  Een Vlaams-nationalist wordt voor het absolute niets, het onwezen aanzien.  Dat bewustzijn moet men meenemen, als men een verder Vlaams-nationaal beleid maakt.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen:
– “Wie wist wat op welk moment?” Karel van Wolferen en Ramon Bril. Café Weltschmerz**
– Junge Freiheit en PI-News : artikels over het verzet in Duitsland. Vooral Stuttgart, Nürnberg, Berlin en München.
– Artikels op: Uncut-news.ch
– Katholiek Forum: oproep You Tube: Prominent clergy, laity issue statement exposing…” van John-Henry Westen***. Oproep van kerkleiders voor aandacht voor de basisrechten van de mensheid.

*Nvdr: Ter illustratie enkele “staatsmanschappelijke” ideetjes van De Croo Jr. – wie zoekt vindt er nog wel meer, soms als kleine quasi verborgen speldenprik, steeds meer als duidelijke betrachting, vermomd onder de wens “goed bestuur”:

“België werkt niet, tijd voor ‘PLAN BE'” (Knack, 14.7.16)

‘Ik wil dit land opnieuw meer federaal maken, maar dan in de authentieke betekenis van het woord’ (Knack, 13.12.17)

Voorstel De Croo om federale kieskring is natte droom van het FDF (VB 28.7.18)

Het waarschuwingssalvo van de herfederalisering (De Tijd, 6.8.18)

**Nvdr: Kijk en verbaas u (niet):

***Nvdr: u kan de video waarnaar verwezen wordt, hier bekijken:

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan

2 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Vergeet de N-VA , een gecontroleerde oppositie met broeder Bartje aan het hoofd die dan nog een zootje logemollen en hasbara drollen binnen gepakt heeft. Ik verkies dieper in te gaan op de ongrondwettelijke maatregelen die zijn genomen door deze logemaffia regering.
  In eerste instantie is het huidige parlement geen Constituante. De kamer kan dan ook niet afwijken van de grondwet, en van de erin voorziene rechten en vrijheden , zoals de vrijheid van vergadering & vereniging, de onschendbaarheid van de woning, en de vrijheid van eredienst.(= Beperkte opsomming van al de vrijheden). De uitvoerende macht heeft hier ook geen enkele bevoegdheid om van deze grondwettelijke rechten en vrijheden af te wijken, zelfs niet met volmachten. Bovendien is er geen staat van oorlog afgekondigd en evenmin een staat van beleg.
  Er is dan ook geen enkele wettelijke basis om zich te bemoeien wie en wanneer men in zijn privé woning ontvangt en hoeveel. Er is evenmin een wettelijke basis voor de politie om dit te controleren en binnen te dringen in die privé woningen. De aanpak van de domicilie fraude bevestigt dit, zonder huiszoekingsmandaat komt men niet binnen., uitgezonderd met toestemming.
  Trouwens hoe zit het met de krakers ?? En in de loge tempels. Is men daar ook gaan controleren ? Recent heeft het (on)grondwettelijk hof, bevolkt met Franstaligen, vreemdelingen, linkse en logemafiosi, de bevoegdheden van het parket geschrapt in de krakerswet , zie citaat van : Polinfo : Nieuws – 17/03/2020
  Auteur Laure Lemmens
  De procureurs des Konings van ons land mogen niet langer het bevel geven tot ontruiming van een gekraakt pand. Het Grondwettelijk Hof heeft deze bevoegdheid binnen de Antikraakwet vernietigd. Het bevel vormt een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en de onschendbaarheid van de woning en daarover is het Hof duidelijk: dwangmaatregelen die een schending van individuele rechten en vrijheden veronderstellen mogen alleen worden uitgevoerd met de toestemming van en onder de controle van een onafhankelijke en onpartijdige rechter wat hier niet noodzakelijk zo is. (=einde citaat).

  De motivering is duidelijk. Vergelijk dit ook met het wetsontwerp voor opsporen van illegalen :
  https://www.standaard.be/cnt/dmf20180902_03697882
  met citaat :
  De omstreden wet over huiszoekingen bij illegalen, komt er deze legislatuur niet meer. Ze ligt te gevoelig aan Franstalige kant. De wet op de woonstbetredingen moest een essentiële schakel vormen in het sluitstuk van de migratiepolitiek van de federale regering: het terugkeerbeleid. Het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) liet de politie toe om na toestemming van een onderzoeksrechter woningen te betreden waar personen die illegaal in het land verblijven, zich zouden bevinden. (=einde citaat).
  Zelfs met toestemming van de onderzoeksrechter lag dit te moeilijk voor de Franstaligen en dan ook voor alles links en loge was.
  Alles het om autochtonen Vlamingen te terroriseren is, dan stelt er geen enkel probleem voor de Franstaligen, links , groen, loge, liga van de rechten van de mens(sic) en voor de (h)ordes van advocaten. Het bevestigt dus dat het hier niet gaan om een griep, maar een communistische loge terreur.
  Wat de onwettelijke aspecten betreft , is er nog het volgende :

  HOOFDSTUK I. – SAMENSPANNING VAN AMBTENAREN.
  Art. 233. Wanneer personen of lichamen die met enig gedeelte van het openbaar gezag bekleed zijn, maatregelen die in strijd zijn met de wetten of met koninklijke besluiten, beramen, hetzij op een bijeenkomst van die personen of die lichamen, hetzij door het zenden van afgevaardigden of van mededelingen aan elkaar, worden de schuldigen gestraft met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden.
  Art. 234.(Zie NOTA 1 onder TITEL) Indien maatregelen tegen de uitvoering van een wet of van een koninklijk besluit beraamd worden door een van de middelen, in het vorige artikel vermeld, is de straf gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.
  De schuldigen kunnen bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1.
  Indien de beraming plaatsheeft tussen de burgerlijke overheden en militaire korpsen of hun hoofden, worden degenen die ze hebben uitgelokt, gestraft met hechtenis van tien jaar tot vijftien jaar; de anderen, met hechtenis van vijf jaar tot tien jaar.
  HOOFDSTUK II. – AANMATIGING VAN MACHT DOOR ADMINISTRATIEVE EN RECHTERLIJKE OVERHEDEN.
  Art. 239.Provinciegouverneurs, arrondissementscommissarissen, burgemeesters en leden van bestuurslichamen, die zich inmengen in de uitoefening van de wetgevende macht, zoals in artikel 237, tweede lid, is omschreven, of die zich aanmatigen besluiten te nemen, strekkende tot het uitvaardigen van enig bevel of verbod aan hoven of rechtbanken, worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro].
  HOOFDSTUK I. – WANBEDRIJVEN BETREFFENDE DE VRIJE UITOEFENING VAN DE EREDIENSTEN.
  Art. 142.Hij die een of meer personen door geweld of bedreiging dwingt of verhindert een eredienst uit te oefenen, de uitoefening van die eredienst bij te wonen, bepaalde godsdienstige feesten te vieren, bepaalde rustdagen te onderhouden en dientengevolge hun werkhuizen, winkels of magazijnen te openen of te sluiten en een bepaalde arbeid te verrichten of te staken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro].
  ———-
  (1)
  Art. 143. Zij die de oefeningen van een eredienst, gehouden in een plaats welke bestemd is of gewoonlijk dient voor de eredienst of bij openbare plechtigheden van die eredienst, door het verwekken van stoornis of wanorde verhinderen, belemmeren of onderbreken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro]. (=einde teksten)
  En dan het belangrijkste :
  Art. 148. Ieder ambtenaar van de administratieve of de rechterlijke orde, ieder officier van justitie of van politie, ieder bevelhebber of agent van de openbare macht, die, in die hoedanigheid optredend, in de woning van een ingezetene tegen diens wil binnendringt buiten de gevallen die de wet bepaalt en zonder inachtneming van de vormen die zij voorschrijft, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro]. (=einde teksten).
  Er zijn dus genoeg elementen om de door deze logemaffia regering getroffen maatregelen aan te vechten. En ze ook weigeren uit te voeren. Waar zitten de juridische kommaneukers ?? Daarbij komt nog dat deze logemaffia regering, meewerkt aan een samenzwering, in dienst van vijandige buitenlandse belangen, zie mijn vorige reactie met bron, en zich dan ook schuldig maakt aan (hoog)verraad.

 2. Mr Wouters,
  Nog wat bijkomende info :
  http://www.katholiekforum.net/2020/05/08/covid-19-kerkleiders-vragen-aandacht-voor-basisrechten-bedreigd-door-crisismaatregelen/
  Bekijk in deze link de reacties van Jules van Rooyen, en vooral naar deze :
  “Theudmer schreef: 13 mei 2020 om 13:55 “
  In deze laatste reactie heeft U een kijk in de Belgische beerput.. en kan U en de lezers begrijpen wat er in deze beerput gebeurt en blijft gebeuren, en waarom alles uiteindelijk in de doofpot blijft. Het ganse Belgische bezetters regime van Vlaanderen draait op chantage en omkoping. De inhoud van Theudmer verwijst opnieuw naar de logemaffia’s en vooral naar het Groot Oosten. De inhoud is echter maar een miniem topje van deze gigantische beerput.
  Als men dit voor ogen houdt, dan kan men begrijpen wat er vandaag gebeurt. Het staatsterrorisme duurt immers voort. De Nationale Veiligheidsraad, of beter gezegd een Stalinistisch politiek volkscommissariaat doet ongehinderd verder. En de N-VA werkt hier ijverig aan mee. Het feit dat de Franstaligen, links en de logemaffia’s zwijgen, bevestigt mijn thesis dat het hier gaat om een communistische logeterreur tegen Vlaanderen en de Vlamingen. Ze voeren dus oorlog tegen diegenen op wiens kosten ze schurftig parasiteren.
  En de Vlaamse beweging zwijgt, idem voor het Vlaams Belang en tal van beroeps – en belangenorganisaties die anders moord en brand schreeuwen. Normalerwijze zou de overheid moeten bedolven worden onder gerechtelijke procedures tegen deze ongrondwettelijke diktaten. Waar zitten al die advocaten?. De bevolking, of beter gezegd het “klootjesvolk”, zwijgt ook , en loopt rond met een masker zoals met een muilband. Als de belastingfacturen in de bus zullen vallen, en de spaarrekeningen zullen geblokkeerd worden met het oog op en verplichte omzetting in waardeloze staatsobligaties (=of een verkapte operatie Gutt), zal het kot te klein zijn. De ouderen kennen die naam nog.
  Meer dan 200 jaar geleden hadden we hier ook al waardeloze “assignaties “ uitgegeven door de voorgangers van de huidige bezetters van Vlaanderen.
  Ondertussen wordt Sophie (Gutt) Wilmès, door de verraders – en collaboratiepers in Vlaanderen opgevoerd als een vedette, met levensgrote foto’s op het eerste blad. Een “vedette” die het summum is van een diepgewortelde haat tegen alles wat Vlaams is. Is echter niet strafbaar, men wordt er voor gedecoreerd en in de adelstand verheven..!!
  Trouwens welke belangen dient Sophie en welke verraadt ze ??
  Ondertussen gaan de invasies gewoon door. Een bron uit de USA over de EUSSR :
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/europes-covid-19-chaos-lockdown-locals-amnesty-illegals
  met citaat :
  “European governments are using the coronavirus pandemic to grant mass amnesties to hundreds of thousands of illegal immigrants from Africa, Asia and the Middle East.
  While Europe is experiencing an economic shock without precedent, and tens of millions of Europeans have lost their livelihoods, migrants in Europe illegally are being showered with free housing and healthcare…… (=einde citaat)
  Het belangrijkste staat, zoals gewoonlijk, in de reacties.
  En over de monsterachtige wereldwijde samenzwering :
  http://www.daretoreadit.com/69317/proof-proof-proof-purpose-of-global-lockdown-was-to-destroy-global-economy-not-wage-war-on-a-virus
  met citaat :
  “PROOF proof PROOF, purpose of global lockdown was to destroy global economy, not wage war on a virus.
  All affected 146 governments were secretly IN CONSPIRACY with the Rothschild NWO cartel (and UN/WHO)… to MAKE the “pandemic” story happen globally..
  (=einde citaat).
  Op basis van het voormelde zijn er aanwijzingen dat de huidige regering of beter gezegd de logemaffia met tsjeven vazallen , dan ook actief & passief betrokken zijn bij deze samenzwering, en dan ook daden van (hoog)verraad plegen. Een dergelijk bericht moet al een aanleiding zijn voor het parket generaal van Brussel om een onderzoek op te starten tegen de ministers.
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998062530&table_name=wet
  met citaat :
  “ Art. 2. Het hof van beroep te Brussel is bij uitsluiting bevoegd om een minister te berechten voor misdrijven die hij mocht gepleegd hebben in de uitoefening van zijn ambt.” (=einde citaat).
  Welke parlementair durft hierover vragen stellen ??

Reacties zijn gesloten.