Sarajevo, een andere kijk!

lovenaarA2Naar aanleiding van de herdenking van de aanslag in Sarajevo op 28 juni 1914, werden we in de media eens te meer geconfronteerd met de “officiële versies” van deze moordaanslag.
Ik kan hier alleen maar op antwoorden met een citaat van George Orwell:

“Journalism is printing what someone else does not want printed: everything else is public relations.”

Alvorens in te gaan op de aanslag zelf, is het voor een goed begrip toch noodzakelijk te verwijzen naar enkele belangrijke elementen met betrekking op WOI, waaruit moet blijken dat deze WOI geen toeval was en de aanslag van Sarajevo dan nog veel minder.

 • 1. Er is eerst de beruchte brief van Albert Pike (kopstuk van de Amerikaanse vrijmetselarij) aan Mazzini. In deze brief voorspelt Albert Pike drie wereldoorlogen. WOI en WOII hebben inmiddels plaats gevonden en zijn ook volgens plan verlopen. WOIII zal zich afspelen in het Midden-Oosten tussen de Joden en Arabieren, waarbij Europa zal meegesleurd worden. WOIII is de facto reeds begonnen!
 • 2. In 1880 verschenen in het Engelse tijdschrift “Truth” reeds landkaarten van Europa met de indelingen  in 1919 en 1945  die verrassend juist bleken te zijn.               (Bron : Das Schwarze Reich – E.R. Carmin –pagina 55).

Betreffende de aanslag zelf voeg ik 2 bruggetjes toe die info bevatten over de voorgeschiedenis van WOI, maar waar vooral de laatste paragraaf belangrijk is.
http://aangirfan.blogspot.be/2014/01/kaiser-wilhelm-ii-gays-freemasons-jews.html
http://aanirfan.blogspot.be/2014/06/28-june-worlds-biggest-false-flag-op.html

Hieruit blijkt dat men gedurende het proces van Gavrilo Princip en Nedeljko Čabrinović kon vaststellen, dat  de aanslag werd gepland in 1912 door de Franse loge “Le Grand Orient”  gevestigd  in de 16, rue des Cadets in Parijs, en dus niet door de Servische  nationalistische organisatie “De Zwarte Hand“.

Čabrinović onthulde tijdens het proces hoe de loge Franz-Ferdinand had ter dood veroordeeld. Hij had dit vernomen van een andere vrijmetselaar Ziganovic (die aan Princip het pistool had overhandigd). Princip was een jood en vrijmetselaar.
Deze gegevens komen uit het stenografische verslag van  het proces, en werden ook opgenomen in het boek: “L’Attentat de Sarajevo”,  van Alfred Mousset, Paris, 1930.
Dit boek verdween nadien uit de “belangstelling”!

Deze ter dood veroordeling van Franz-Ferdinand  door de loge was echter geen nieuw feit.
Reeds  op 26 november 1870 publiceerde  “Le Grand Orient de France” een document met de ter dood veroordeling van de Duitse keizer Wilhelm, Bismarck en Moltke, die omschreven werden als “dolle honden!!”  Broeders waar ook ter wereld werden opgeroepen het vonnis uit te voeren. Per “kop” was er een premie voorzien van 1 miljoen franken, uit te betalen door de “Zentrallogen” aan de uitvoerders of aan de erfgenamen ervan!!!
(Bron : Das Schwarze Reich – E.R. Carmin – pagina 55).

In 1912 verscheen in het Franse tijdschrift “Revue Internationale des Sociétés secrètes” een tekst waar verwezen werd naar een uitspraak van een hooggeplaatste vrijmetselaar betreffende de troonopvolger, ik citeer :
“Er ist ungewöhnlich hervorragend: schade, dass er verurteilt is. Er wird auf dem Weg zum Thron sterben”.
(Bron : Das Schwarze Reich –E.R. Carmin – pagina 55).

De voormelde elementen, beschikbaar in open bronnen, werpen dan ook een totaal ander licht op de aanslag van Sarajevo, met onder andere de doorslaggevende rol van de Franse loge “Le Grand Orient”. Deze laatste speelt in België ook een beslissende rol via de door de loge gecontroleerde partijen,  zowel aan Vlaamse als aan Franstalige kant.

Nu dat het juist 100 jaar geleden was dat de aanslag in Sarajevo gepleegd werd, was het tijdstip dan ook zeer geschikt geweest om  deze loge te ontmaskeren als een maffia, van wiens handen het bloed afstroomt. In de klassieke media heerste dienaangaande echter  een “doodse stilte….!!”

Lovenaar

Nvdr: Intussen hebben wij allemaal betaald,  via onze vrijwillige EU-bijdrage, voor het standbeeld dat ter ere van Gavrilo Princip opgericht werd te Sarajevo.  U moet eens proberen de uitspraak van politicus Nebojša Radmanović te begrijpen:  Gavrilo Princip loste – volgens dezelfde logica van de islamvolgelingen – een “schot voor de vrede”.  Volgens hedendaagse terminologie is Princip “een rebel”, “een vrijheidsstrijder”.  Ruim negen miljoen doden en zeventien miljoen gewonden stonden er op de factuur van De Groote Oorlog.

Bosnische Serviërs richten standbeeld op voor terrorist. Of was het een vrijheidsstrijder?

 

 

19 gedachten over “Sarajevo, een andere kijk!

 1. Het siert u dat u de moed hebt om deze daad van joods/loge-adepten, met zoveel miljoenen doden op de rekening, in de schijnwerper te zetten. Het zijn dezelfde achterbakse kringen die thans weer hun werking uitoefenen in diverse “vrije?” regeringen van vandaag. Heer 18 had dus wel degelijk gelijk, maar “vae victis”……

 2. Voor de geïnteresseerden , een bruggetje naar Mazzini, weliswaar in het engels, maar het geeft een idee van de verbanden tussen de loge en de maffia in Italië.
  http://www.moneyteachers.org/Mazzini+Mafia+Freemasonry.html.
  Inzake E.R. Carmin blijkt uit het bericht op Wikipedia en de gebruikte symbolen
  “: .” = de drie puntjes, dat het hier gaat om een vrijmetselaar. Het boek is ten andere uitgegeven bij een Hamburgse uitgeverij waar ook andere werken over de loge werden uitgegeven. Vermoedelijk is het boek “Das Schwarze Reich- met als ondertitel :” Geheimgesellschaften”, een bouwstuk, van 891 pagina’s en 1336 voetnoten!!!. Dit alles versterkt dan ook de geloofwaardigheid van het voormelde boek.

 3. In navolging van dhr Luyten, ook mijn respect voor deze bijdrage. Zoals ik reeds in mijn reactie schreef op “een foto uit het familie album” werd die aanslag door de Franse geheime dienst gefinancierd.
  In onze officiële geschiedschrijving krijgt Duitsland de volle verantwoordelijkheid voor deze verschrikkelijke oorlog. Nochtans blijkt uit de verschillende telegrammen van 30 & 31 juli, van 1 augustus 1914 vanwege de Duitse Keizer aan de koning van Engeland en de tsaar van Rusland, dat Duitsland deze oorlog helemaal niet wou en de vrede trachtte te bewaren. Maar Frankrijk, Rusland en Engeland mobiliseerden en Duitsland moest volgen.
  Verontwaardigd over alle leugens tegenover Duitsland schrijven zelfs de kardinalen von Hartmann (Keulen) en von Bettinger(München) een telegram aan de keizer.
  “Verontwaardigd over den laster tegen het Duitsche Vaderland en zijn roemrijk leger in het boek “De Duitsche oorlog” is het ons een behoefte des harten, jegens Uwe Majesteit in naam van het geheele Duitsche episcopaat onze smartelijke ontstemming uit te drukken. Wij zullen niet nalaten bij het Opperhoofd van de Kerk te prosteeren”.

  Antwoord van de Keizer.

  “Ik dank U en Z.Em. kardinaal von Bettinger hartelijk voor de uitdrukking van verontwaardiging der Duitsche bischoppen over den smadelijken laster van onze vijanden tegen het Duitsche volk en het leger. Ook deze aanvallen stuiten af op het goede geweten en de zedelijke kracht, waarmede het Duitsche volk zijn rechtvaardige zaak verdedigt en vallen terug op de schrijvers.

  Wilhelm I.R”

  p.s. aan de redactie.
  Ik ben in het bezit van een zeer interessante studie van de Universiteit van Düsseldorf uit 2006 over het gebruik van Giftgas in WOI. Ook deze studie werpt een heel ander ligt op deze zaak.
  Ik weet alleen niet hoe ik hiervan uittreksels in Golfbreker gepubliceerd krijg.

 4. Ik heb er zo mijn mening over, over al die ingewikkelde complottheorien die blijkbaar alleen bij bloggers bekend zijn.
  Maar dat die Princip geen jood is, dat zie ik al van heel ver.

  • Niet alles is een complottheorie. Er bestaan nu eenmaal ernstige studies die bewust verzwegen worden en waar je haast bij toeval op stoot.
   Voorbeeld hiervan is de copernicaanse theorie van Galilei. In 1616 werd hij verzocht die theorie niet meer in het openbaar te verdedigen omdat ze niet in overeenstemming was met de opvatting van de kerk en een schokeffect zou hebben op de gelovigen.
   Het heeft tot 2008 geduurd vooraleer Galilei gerehabiliteerd werd binnen de kerk.
   Hetzelfde geldt nu voor het rechtzetten van historische feiten, waarbij zij die het wagen als het ware de nieuwe ketters zijn, waarvan de studies en bewijzen niet in overeenstemming zijn met datgene wat de seculiere maatschappij ons beveelt te geloven.en derhalve niet in het openbaar mogen verdedigd worden..
   Eén ding staat wel vast : de waarheid neemt haar tijd, al duurt dit een eeuw of enkele eeuwen. Maar als ze er eenmaal staat is ze ONOVERWINBAAR.

    • Raymond volgens het gerechtsbundel was G.P. wel degelijk van joodse afkomst, misschien kunt gij als rassendeskundige het tegendeel bewijzen??? Wie enige gelijkenis ontdekt met de “Protocollen van Sion” ziet waarschijnlijk spoken, alhoewel bijna alles van die “zogezegde” vervalsing mooi uitkomt!!

     • Is dat ergens online te verifieren?
      Zijn gelaatstrekken zijn in ieder geval alles behalve joods, en op Wikipedia weten ze er ook niets van.

     • Kunnen of niet, soms dwingt de werkelijkheid je er toe te wachten.
      In Engeland is het nog niet doorgedrongen dat Boulogne-sur mer, niet tot Frankrijk behoorde, in de tijd toen Hendrik VIII daar een robbertje ging vechten. Het was toen nog Boonen en behoorde tot de Bourgonische Nederlanden. Maar die Engelsen houden dus vol dat hun Hendrik in Frankrijk vocht.

     • Raymond,

      de joodse lijst met familienamen vermeldt wel degelijk de naam Princip en Principe.

 5. Mij valt bij de beelden over Sarajevo op dat, de troonopvolger van een grootmacht, in een open wagen door de stad reed, terwijl de huidige voldemocraten met gepantserde limousines en een compagnie lijfwachten onder weg zijn, wat de burger een hoop belastingsgeld kost, denk hierbij aan het bezoek van Obama aan Brussel en Ieper.

 6. Voor de kenners :zie hierna een bruggetje naar uittreksels uit het boek “Under the Sign of de Scorpion” van Juri Lina. Hieruit blijkt dan uit een andere bron, dat WOI geen toeval was. Deze WOI kan ten andere niet los gezien worden van de plannen van de “banksters” met Rusland, waar een bolsjewistische machtsgreep was gepland.
  http://theinfounderground.com/smf/index.php?topic=12488.5;wap2

  Deze WOI kan evenmin los gezien worden van de plannen van de “banksters” op financiëel gebied. Zie 2 bruggetjes naar de fin. webstek van Zero Hedge.
  In het licht daar van , is niet Sarajevo de aanzet tot WOI, maar wel de oprichting van de FED, einde 1913.

  http://www.zerohedge.com/news/2014-06-28/sarajevo-fulcrum-modern-history-great-war-and-its-terrible-aftermath
  http://www.zerohedge.com/news/2014-06-29/great-war%E2%80%99s-aftermath-keynesianism-monetary-central-planning-permanent-warfare-state
  In verband met de rol van de “banksters” als drijvende krachten achter zowel WOI als WOII, is er de ervaring van de Russische prof. Daschitschew die enkele jaren geleden door de DVU uitgenodigd werd voor een spreekbeurt in Kiel. Hij kreeg echter spreekverbod van de Duitse overheid. Zijn toespraak werd nadien wel gepubliceerd in de National Zeitung. Het probleem was beperkt tot enkele zinnetjes uit deze toespraak, waarin hij het had over de bankiers van The City en Wallstreet als de verantwoordelijken voor WOI en WOII .

  • Lovenaar,

   wie bereidt is zijn hersenen te gebruiken en bronnen te raadplegen is al lang bevrijd van de leugens die ons dagdagelijks worden opgedrongen.
   Duitsland kreeg driemaal de schuld van een oorlog.
   1- in 1870 door een gepubliceerd telegram van Bismarck.
   2- WOI door de leugens en spelletjes van Frankrijk.
   3- WOII door de stappen van Duitsland om zijn burgers in Polen (Oost-Pruisen) die daar werden behandeld als tweederangsburgers, te verdedigen en daarvoor van Frankrijk en Engeland een oorlogsverklaring kregen. Hadden zij dit niet gedaan was het geschil tussen Polen en Duitsland een plaatselijk conflict gebleven.
   Trek die laatste lijn door naar een deel van Oekraïne waar de Russen vinden dat de Russisch sprekende bevolking als tweederangsburgers worden behandeld en daarom de nodige interventies troffen.. Waar blijft de oorlogsverklaring van Frankrijk en Engeland? Minder jaloers op Oekraïne dan op het toen welvarende Duitsland?

 7. Anna,

  Dat zou idd de uitleg kunnen zijn: zijn vader joods, zijn moeder niet. Maar om een jood te zijn moet je moeder joods zijn, dit in tegenstelling tot de moslims, waar je automatisch moslim bent als je vader er één is.
  Vlg Wiki was de familie in ieder geval christelijk.

  • Inderdaad, wie jood is moet uit een joodse moeder geboren zijn!
   Stel je voor dat wij tegen de nieuwe-Vlamingen zouden verkondigen : Vlaming is wie God, Vlaming schiep. Of een Duitser die zegt : Duitser is wie uit Duitse bloede is. Even klaar, duidelijk en volksverbonden als ‘uit een joodse moeder’. Geen twijfel mogelijk. HelaasDe Witte en consorten ‘hören mit’ en wij hebben een proces aan ons been voor we het beseffen.
   Uit een joodse moeder, is in mijn familie pijnlijke waarheid geworden. Een tante van mij trouwde midden jaren zestig -voor mei n’68- met een 10 jaar oudere, niet-prakiserende jood.Mijn tante had het ongeluk een niet-getrouwde moeder te zijn. Nu is dat in, toen was je ‘ een bedrogen dochter’. Geen bezwaar voor de.de joodse man. Hij adopteerde het kind, dat dus zijn naam kreeg. Na 25 jaar huwelijk overleed hij. En plots stond de joodse familie daar, een familie die mijn tante nooit tezien had gekregen vanwege ‘ongewenst’. Ze had niets meer in de pap te brokken. Haar man werd naar joods gebruik begraven in Putte en de nalatenschap kwam volgens de wetten van het rabinaat toe aan de familie. Mijn tante erfde nihil, even veel als het voor onze wet, wettige kind van de overledene: niets. De wetten van het rabinaat.zijn gelijkwaardig aan onze wettten. Dus geen tegenspraak mogelijk!
   Ik herhaal : wij hebben van die joodse gemeenschap nog heel wat te leren.

 8. Lovenaar,

  Hieronder een bewijs hoe mensen oordelen als ze niet weten vanwaar de wind komt. In een discussie tegenover voorstanders van euthanasie haalde ik volgende tekst boven, die ik naar het Nederlands vertaald had. In mijn tekst stond enkel : aan Bouhler en Dr Brandt en verkocht hem als hedendaags.

  Adolf Hitler Berlin, den 1. September 1939

  Reichsleiter BOUHLER und
  Dr. med. BRANDT

  sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärtze so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitzustandes der Gnadentod gewährt werden kann.

  gez. Adolf Hitler.

  Mijn discussiepartners vonden dit een zeer menslievende tekst, die navolging verdient in alle landen.

  p.s Dr Brandt werd in Nürnberg ter dood veroordeeld. Op bruggetje
  http.//de.metapedia.org/wiki/Brandt,_Karl kan je zijn antwoord op de beschuldiging en zijn verantwoording lezen + de brief aan zijn zoon. Hij ging met een gerust geweten de dood in, dat is het minste wat je daarover kunt. zeggen.

Reacties zijn gesloten.