Omdat de waarheid ook haar rechten heeft

We hebben even gestruind in de officiële documenten die Dries’ doortocht in de Kamer begeleiden. Let wel: in hoever ze nog raadpleegbaar zullen zijn, is een vraagteken. Iets zegt ons dat ze snel zullen uitgegomd worden zodat zijn naam in de vergeetputten van het belgisch systeem zal belanden.

Onze excuses voor de slecht leesbare vorminhoud. We kunnen daar momenteel – wegens de haast om weerwerk te bieden aan De Vadders nullenverslag- niets aan doen. Zoek naar: webstek van de Kamer. Kamerleden -> Dries Van Langenhove – en dan verder naar bv. Wetsvoorstellen of een andere Kameractiviteit. U krijgt dan initieel een keuzemenu van waaruit u kunt doorschakelen.

Klik op: https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview54.cfm?key=07424&lactivity=55

Wij hebben geprobeerd de doorschakeling, met keuzemenu en bijhorende stukken, te publiceren. Ons scherm werd compleet blauw. Blijkbaar zit er een beveiliging op en sluiten we niet uit wij nogmaals gesignaleerd staan voor staatsvijandige bezigheden. We zullen dus nu een en ander verwijderen en hopen dat er toch nog iets van het zoekresultaat overblijft.

Na veel proberen en stukken toevoegen, resp. verwijderen, is dit alles wat er rest van verschillende bladzijden. Wilt u meer weten, ga dan zelf op zoektocht.

Dries Van Langenhove

55 (2019-2022)   |   

Lijst documenten van Dries Van Langenhove , VB – 70 documenten – Zittingsperiode55

0133Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
RECHTSVORDERING
0181Voorstel van resolutie over de gedeeltelijke openstelling van het Domein van Laken voor het publiek.
PUBLIEK EIGENDOM
0345Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een regering of van een college van een gemeenschap of een gewest, teneinde de terbeschikkingstelling van medewerkers aan gewezen ministers en staatssecretarissen af te schaffen.
PARTIJFINANCIERING
0437Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het toezicht op de uitvoering van deze wetten.
TAALGEBRUIK
0450Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het behoren tot of het samenwerken met een groepering die discriminatie of segregatie voorstaat.
BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE
0574Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de reglementering omtrent de gezinshereniging betreft.
MIGRATIEBELEID
0575tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht wat het statuut van de prinsen van de koninklijke familie betreft.
KRIJGSMACHT
0576Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de opvang van asielzoekers in gesloten centra.
VLUCHTELINGENCENTRUM
0586Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat het statuut en de werking van de commissie voor taalinspectie betreft.
KRIJGSMACHT
0591Wetsvoorstel tot openstelling van het kasteelpark van Laken.
PUBLIEK EIGENDOM
0592Wetsvoorstel tot oprichting van een politiezone Brussel-Hoofdstad.
POLITIE
0595Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, voor wat betreft de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
OVERHEIDSAPPARAAT
0596Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, voor wat betreft de akten en bescheiden bestemd voor het personeeel.
TAALGEBRUIK
0654Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de bescherming van slachtoffers van intra-familiaal geweld in het kader van de gezinshereniging betreft.
FAMILIEMIGRATIE
0687Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de afschaffing van het kieskanton Sint-Genesius-Rode en de invoering van poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofdstad.
KIESRECHT
0717Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde.
EUROPESE VERKIEZING
0719Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek, ten einde de neutraliteit van de kiesbureaus te waarborgen.
KIESRECHT
0721Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat het indienen van het verslag betreft.
KRIJGSMACHT
0754Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen wat het taalgebruik bij het indienen van klachten en het instellen van een beroepsprocedure betreft.
VREEMDELINGENRECHT
0755Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken wat het ambt van fiscaal substituut betreft.
RECHTERLIJKE MACHT
0756Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken wat betreft het taalgebruik in kantschriften.
RECHTERLIJKE MACHT
0787Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek.
NATIONALITEIT
0823Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van Belgen die, zonder algemeen of bijzonder verlof van de minister van Landsverdediging, vrijwillig dienst nemen in de krijgsmacht of een daarmee vergelijkbare gewapende groep van een lidstaat voor Organisatie voor Islamitische Samenwerking.
KRIJGSMACHT
0824Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen.
NATIONALITEIT
0850Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht met het oog op de toelating van militairen tot de uitoefening van politieke mandaten.
KIESRECHT
0937Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de afschaffing van taakstraffen bij veroordelingen voor geweld tegen hulp- en ordediensten.
STRAFRECHT
0940Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de Vlaamse taalgrensgemeenten.
TAALGEBRUIK
0941Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten.
TAALGEBRUIK
0943Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden wat het verbod van ondemocratische groeperingen betreft.
VRIJHEID VAN VERENIGING
1000Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit wat de verkrijging van de Belgische nationaliteit betreft.
NATIONALITEIT
1003Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de preventieve bescherming tegen partnergeweld.
FAMILIEMIGRATIE
1006Wetsvoorstel houdende de verplichting voor de verspreiders van satellietbeelden om de beelden van de Belgische gevangenissen wazig te maken.
OPENBARE VEILIGHEID
1020Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen met het oog op het beperken van de opvang van bepaalde categorieën van asielzoekers.
MIGRATIEBELEID
1054Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de openbaarheid van de zitting bij de behandeling van strafzaken voor het vonnisgerecht.
STRAFPROCEDURE
1056Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat de verdeling van de betrekkingen over de taalstelsels betreft.
KRIJGSMACHT
1098Voorstel van resolutie houdende het nemen van ondersteunende maatregelen voor de horeca naar aanleiding van het inkomensverlies door de uitbraak van de COVID19-ziekte.
ECONOMISCH BELEID
1104Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I).
VOLKSGEZONDHEID
1130Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de aanpak door de regering van het coronavirus (COVID-19-virus).
PARLEMENTAIR ONDERZOEK
1307Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen ten einde de faciliteiten inzake onderwijs af te schaffen.
ONDERWIJS
1332Voorstel van resolutie om meer veiligheid te creëren in en rond recreatiedomeinen en openluchtzwembaden.
OPENBARE VEILIGHEID
1437Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de reglementering van de gezinshereniging met subsidiair beschermden betreft.
MIGRATIEBELEID
1467Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen wat het taalgebruik van de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreft.
GEWESTVORMING
1499Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het vernielen of beschadigen van graven, monumenten, kunstvoorwerpen, titels, bescheiden of andere papieren.
VANDALISME
1526Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de maximumstraffen voor onregelmatig verblijf betreft.
ILLEGALE MIGRATIE
1543Voorstel van resolutie over de invoering van een humaan europees migratiemodel dat mensensmokkel en illegale migratie effectief bestrijdt.
MIGRATIEBELEID
1600Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, teneinde de faciliteiten in de diensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt af te schaffen.
TAALGEBRUIK
1601Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op nadere omschrijving van het begrip “onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel” in de vreemdelingenwet.
SOCIALE ZEKERHEID
1611Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht.
HERZIENING VAN DE GRONDWET
1663Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en houdende invoering van een algemene regel met betrekking tot de te volgen procedure in geval van een beroep bij de rechterlijke macht tegen administratieve sancties.
ADMINISTRATIEVE SANCTIE
1702Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, teneinde de basisuitrusting voor ambulance- en brandweerdiensten aan te passen.
OPENBARE VEILIGHEID
1720Wetsvoorstel tot afschaffing van het gemeentelijk stemrecht voor niet-EU-burgers.
KIESRECHT
1734Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat het van rechtswege aanhouden van de burgerlijke belangen betreft.
STRAFPROCEDURE
1873Wetsvoorstel houdende aanpassing van de snelrechtprocedure in strafzaken om de praktische toepasbaarheid ervan te vergroten.
STRAFPROCEDURE
1879Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten wat betreft de selectievoorwaarden.
POLITIE
1915Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde het gebruik van bodycams te regelen.
POLITIE
1980Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten.
VERBLIJFSRECHT
2024Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, teneinde het in die wet vervatte verbod uit te breiden tot de verenigingen die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld, en teneinde de ontbinding van die verenigingen door de uitvoerende macht mogelijk te maken.
BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE
2159Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.
STRAFPROCEDURE
2360Voorstel van resolutie betreffende het opleiden en inzetten van politie-inspecteurs gespecialiseerd in dierenwelzijn.
2507Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de vestiging van vreemdelingen in bepaalde steden en gemeenten betreft.
INTEGRATIE VAN MIGRANTEN
2580Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de strafverzwaring voor mensensmokkel betreft.
2581Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafverzwaring voor mensenhandel betreft.
MENSENHANDEL
2588Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een apart verblijfsstatuut en -vergunning te creëren voor tijdelijk ontheemden.
ASIELRECHT
2741Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat het raadplegen en gebruiken van publieke en private informatie van alle aard door de bevoegde overheden betreft.
MIGRATIEBELEID
2781Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft.
ASIELRECHT
2843Voorstel van resolutie over de versterking van de Spoorwegpolitie.
2854Voorstel van resolutie houdende de oprichting van vrijwilligerskorpsen ter ondersteuning van de hulp- en ordediensten.
OPENBARE VEILIGHEID
3004Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, teneinde een examen tot verkrijging van de Belgische nationaliteit in te voeren.
NATIONALITEIT
3011Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat het invoeren van een extern asielbeleid betreft.
MIGRATIEBELEID
3056Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem.
VREEMDELINGENRECHT