Het zelfmoordverdrag is “een sterk staaltje volksverlakkerij”… dixit prof. Elchardus (VUB)

Mark ElchardusEr zijn toch nog verstandige professoren…

Lees het opiniestuk (DM) van socioloog. Mark Elchardus, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, met volgende specialisaties:
Cultuursociologie, Sociologie van de tijdsordening,
Democratie, Hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen, Houdingen en wijzen van denken en voelen

“Volgende maand in Marrakesh kunnen regeringen het VN-verdrag over migratie met de ogen dicht ondertekenen. Het is juridisch toch niet bindend. Tenminste, dat beweren voorstanders van deze ‘internationale overeenkomst voor veilige, ordelijke en reguliere migratie’, het Global Compact for Migration (GCM). Een sterk staaltje volksverlakkerij.

De ondertekenaars verbinden er zich wel degelijk toe. “Commit” staat in de Engelse tekst, “de GCM te implementeren, zowel in hun landen als op regionaal en globaal niveau” (paragraaf 41). Eenmaal ondertekend wordt het verdrag normerend en richtinggevend voor beleid. Waarom anders een verdrag sluiten?

Mocht het GCM, zoals de titel suggereert, handelen over reguliere of legale migratie, dan vormen de aanbevelingen voor België geen probleem. De meeste ervan worden hier al ter harte genomen, behalve misschien dat legale migratie bij ons vaak om gezinshereniging draait, terwijl het GCM sterk pleit voor arbeidsmigratie.

De titel is misleidend en het voorgestelde verdrag is om twee redenen onaanvaardbaar. Het staat in de weg van een effectieve aanpak van illegale migratie en is opvallend eenzijdig en vooringenomen.

Migratie wordt omschreven als “een bron van welvaart, innovatie, duurzame ontwikkeling” (§8), terwijl over de impact van reguliere migratie geen wetenschappelijke eensgezindheid bestaat. Veel hangt af van de kenmerken van de migranten en van het arbeidsbestel en de aard van de verzorgingsstaat waarin zij terechtkomen. De tekst pleit voor meer informatie over migratie, maar enkel over de economische gevolgen ervan (§17 en 21). We worden teruggeslingerd naar de tijd toen mensen louter liberaal, als werktuigen werden benaderd, zonder aandacht voor hun sociale, politieke en culture eigenheid. Betere informatie over migratie en migranten wordt door het GCM nodig geacht, maar niet voor een juistere beeldvorming, enkel om “negatieve beeldvorming tegen te gaan” (§10) en bij te dragen tot een “constructieve perceptie”, lees, een pleidooi voor meer migratie (§33). Men vraagt propaganda, geen wetenschap.

Illegale migratie vergemakkelijken

De media wordt brutaal de wacht aangezegd: lekkers voor wie voor migratie pleit, de roede voor wie kritiek uit (§33). Wat de mensen in de landen van bestemming denken, is van geen tel. Als dat al ter sprake komt, vallen woorden als ‘onverdraagzaamheid’, ‘xenofobie’ en ‘racisme’, terwijl de migrant met politiek correcte bombast wordt omschreven als een “agent of change” (§15). Hij of zij moet volgens het GCM “empowered” worden het land van aankomst te veranderen. Waartoe? Moeten we meer op Somalië gaan gelijken? Spijtig dat de VN op een moment dat het multilateralisme al onder vuur ligt zo’n schabouwelijke tekst uitbraken.

Dat het GCM onvoldoende onderscheid maakt tussen legale en illegale migratie is geweldig storend. Het hoofd van de EU-delegatie bij de VN maakte zich daarover druk toen een eerste versie van de tekst werd besproken. Die kritiek werd nagenoeg genegeerd. Het verdrag werd homeopathisch aangevuld met de opmerking dat landen nog wel het onderscheid mogen maken tussen legale en illegale migratie (§15). Van een systematisch onderscheid tussen de twee is in de finale tekst geen sprake. De meeste paragrafen handelen over ‘migratie’ zonder meer. Op zich voldoende reden om zich niet aan te sluiten bij dit verdrag.

De fundamentele vraag is immers hoe je illegale migratie wil aanpakken. Het GCM stelt dat het die “wil verminderen” (§11). Dat is een ander doel dan illegale migratie, via positieve en negatieve stimuli, radicaal ontmoedigen. Precies voor die keuze staan landen. Als een land illegale migratie wil ontmoedigen, dan kan het dit verdrag niet ondertekenen. En als het de omvang en impact ervan wil verminderen… dan kan het dat eigenlijk ook niet doen. De aanbevelingen van het GCM zijn er immers veeleer op gericht illegale migratie te vergemakkelijken dan te verminderen. Zo moeten er zo weinig mogelijk verschillen zijn in de behandeling van legale en illegale migranten (§31). Dat geldt ook voor de witte en zwarte economie, want ook illegalen die in het zwart werken, verdienen arbeidsbescherming (§22).

Wetten die illegale grensoverschrijding en illegaal verblijf strafbaar stellen, moeten worden ingeperkt. De tijd die illegalen in gesloten instellingen verblijven, moet zo kort mogelijk zijn. Een dergelijk verblijf mag nooit worden gebruikt om illegale migratie te ontmoedigen (§29). Er is enkel sprake van mensensmokkel als er materieel voordeel uit wordt gehaald (§25). Illegaal aanwezige minderjarigen mogen nooit worden teruggestuurd en hun familie mag hen vervoegen (§27). Het inhuren van de diensten van mensensmokkelaars mag niet strafbaar worden (§25). Langs de routes van de illegale migranten moeten informatiepunten worden opgezet om hen te informeren over hun rechten (§19).

Liberalen, altijd te vinden voor veel en goedkope arbeidskrachten, vinden dit verdrag een “grote vooruitgang” (premier Michel) en willen het met “veel overtuiging tekenen” (minister De Croo). Dat zal wel. Of we ons allemaal daartoe moeten verbinden, is iets waarover het parlement zou moeten stemmen. Alle partijen en parlementairen moeten daarover in eer en geweten beslissen. Een keuze die zij dan tegenover de kiezer moeten verantwoorden.
Dat kan meteen in mei.”

Onze redactie wil graag nog een andere ongemakkelijke Elchardusmening in herinnering brengen, die door het Marrakeshpact nog zal toenemen:

“In de studie waar ik nu aan werk, zien we de cijfers. Van de niet-moslims heeft 84 procent van de 25- tot 35-jarigen een baan. Bij de moslims is dat 43 procent.” Maar naast de mislukte sociaal-economische integratie, is ook culturele integratie een groot probleem volgens socioloog Mark Elchardus.  (…)

Als gevolg kop van Jut bij Apache: Een flinkse ontsporing

N-VA en het migratiepact: dansen op een slappe koord

Raison d’état

De truuk met het inlegvel

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Het zelfmoordverdrag (+)

 

 

3 gedachten over “Het zelfmoordverdrag is “een sterk staaltje volksverlakkerij”… dixit prof. Elchardus (VUB)

  1. “N-VA dreigt er nu mee het pact niet te ‘ondertekenen’. Ook dit is mist spuien.
    Het migratiepact wordt niet ondertekend. Dit is geen verdrag. Het is een tekst die tot stand komt binnen de VN. Te Marrakesh wordt gestemd, zo staat het letterlijk in de resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN op 6 augustus jl. Waar was de regering-Michel die dag? Begin december wordt er dus gestemd en is de tekst een feit, of België nu voor of tegen stemt. De meerderheid beslist. Al de rest is juridische nonsens. Vermoedelijk maakt men er zich vanaf met een interpretatieve nota voor nationaal gebruik. Men gaat zijn eigen interpretatie geven aan de tekst voor nationaal gebruik. Dit wil zeggen dat men de kiezer wil paaien. Enig rechtsgevolg heeft dergelijk vodje papier immers niet. De tekst is een VN-document en blijft dat ook, daar kan België niets aan veranderen.

    Plots is het migratiepact een politiek hangijzer. Gedurende twee jaar heeft België echter alle kansen gemist om de tekst bij te sturen. Stoere verklaringen zijn hier echt niet op hun plaats. De regering-Michel en in het bijzonder de betrokken excellenties, namelijk staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken (N-VA), minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD), slaan beter een reuzegroot mea culpa: ‘we hebben over de ganse lijn gefaald, sorry kiezers’.”
    Bron: https://vuyewouters.be/2018/11/20/migratiepact-marrakesh-alleen-collectief-mea-culpa-van-de-regering-michel-is-op-zijn-plaats/?fbclid=IwAR1QmY_g30n6QJ1oeUzj8tOAW-h8qKwYgAlYhAkSRVNZf6X0HjyjF-rXnQM

Reacties zijn gesloten.