Hélas… Vivaldi…

Er valt niets te vieren, ook al blijven de media ons met het ‘goede’ nieuws over de slagvaardige regering rond de oren slaan. En met het even slagvaardige, echter ‘slechte’ coronanieuws. Het lijken wel verbonden vaten.

                                                         VIVALDI !!!

In brand geschoten Grote Markt (links het Stadhuis, rechts het Belfort, uiterst rechts het Broodhuis)

“Il faut choquer les Flamands“ (1)

De ondertitel  “Il faut choquer les Flamands” dateert reeds van eeuwen geleden en heeft betrekking op de verwoesting van Brussel, door de Fransen, onder leiding van de maarschalk de Villeroy,  tussen 13 en 15 augustus 1695, waarbij het centrum herschapen werd in een laaiende vuurzee. Het was de bedoeling het moreel van de Brusselaars definitief te breken. Tal van waardevolle kunstschatten werden vernield.

De Franse koning  feliciteerde de Villeroy, die triomfantelijk antwoorde :

“Le désordre que nous avons fait dans cette ville est incroyable, le peuple nous menace de beaucoup de représailles, je ne doute pas qu’il en ait la volonté, mais je n’en devine pas les moyens” (1).

Een analyse over de ware aard van de Fransen:

“Frankrijk wil in Europa geen gelijken maar slechts ondergeschikten, geen vrienden maar enkel vazallen”. (1)

Het ging bij deze verwoesting dan ook volgens de huidige maatstaven om een “oorlogsmisdaad”. Zelfs Napoleon had het over: ”aussi barbare qu’initule”. (1)

(1) Bron: Paul De Ridder “De rechtvaardige rechters terug van weggeweest”, pagina’s 365 en 366

Kortom, het ging hier om een ”exploot” van het Franse “Race des Seigneurs”, waarvan onze voorouders ook al wisten “Wat Frans is, vals is”. Is het dan ook een toeval dat de grondlegger van de rassenleer te vinden is in Frankrijk, nl. de graaf de Gobineau??

Als we Vivaldi op zijn juiste waarde moeten inschatten, dienen we niet alleen rekening te houden met binnenlandse factoren maar ook met buitenlandse &  supranationale –   en zeker met het verleden. Het bombardement van Brussel is zeer leerrijk m.b.t. ware aard van de Fransen.

Vivaldi is immers een samenraapsel allerhande, een rariteitenkabinet, zo weggelopen uit een kermisrevue van laag allooi, dat niet samenwerkt, maar samenzweert tegen alles wat Vlaams is. Of een francofiele, paars-groene logemaffia pest voor Vlaanderen, waarachter de sporen lopen naar Parijs en die oorlog voert tegen diegenen op wiens kosten men ondertussen schurftig parasiteert. Een hond bijt de hand niet, die hem eten geeft… dit soort wel.

Dit samenraapsel, werd echter “samen gemetseld” in Brussel, met het Groot Oosten in een hoofdrol,  een Belgisch Groot Oosten dat fungeert als een filiaal van het Groot Oosten in Parijs in de Rue des Cadets, en dat sinds 1830 de werkelijke macht is in de Belgische kunstmatige constructie, die Vlaanderen bezet, plundert en saboteert.

Vivaldi is dan ook de verderzetting van wat al eeuwen gaande is.

De trieste waarheid dwingt ons wel vast te stellen, dat deze oorlog tegen Vlaanderen en de Vlamingen, alleen maar kan gevoerd worden, met behulp van verraders en collaborateurs aan Vlaamse kant, en verkozen door een meerderheid van de Vlamingen, zijnde een laf kruiperig klootjesvolk dat als honden staat te kwijlen, niet om gestreeld, maar om geschopt te worden, maar wel vecht op leven en dood, met diegenen die weigeren te kruipen.

Bij deze Vivaldi  is het ook van belang te kijken naar het taalgebruik. De Croo: “De oppositie moet onze verschillen niet op de spits drijven”

De Croo heeft het “over samenwerken….”. Gewoonlijk komt daar dan ook nog bij: “verbinden en inclusief ….”  . Typische logetaal, dat wat België betreft, neerkomt op een relatie tussen Vlamingen en Franstaligen,  die identiek is aan deze tussen een pooier en zijn hoer, met “les flamins” in de rol van de hoer, die dient als geldbron voor de pooier.  

We zien hier De Croo junior, dan ook als een adept van de oude PVV (= Pest voor Vlaanderen). Of een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Jos Wouters (auteur Cyclus) heeft hier dan ook gelijk om deze wolf in schapenvacht niet te onderschatten.

Om de ware doelstellingen te kennen van Vivaldi dient men te kijken naar deze van de logemaffia’s, en vooral dan naar de Franse, want als het in Parijs regent, druppelt het in Brussel. Een recente bron: Spaanse vrijmetselaarsloge vol lof over encycliek, met hierin een reactie van Jules van Rooyen die verwijst naar een debat tussen Eric Zemmour en Alain Bauer, een kopstuk van de loge in Frankrijk. “Eric Zemmour face à Alain Bauer”, een aanrader vanaf minuut 19″! Met alle mogelijke gevolgen van dien “On veut la peau de Zemmour!”

Jules van Rooyen schreef:  7 oktober 2020 om 22:27 :

“…De doelstellingen van de vrijmetselarij zijn al langer bekend. Maar enkele dagen geleden werd dat in Frankrijk bevestigd, op video. De aap kwam uit de mouw. De populaire joodse colomnist Eric Zemmour (Le Figaro), bond de strijd aan met de bekende vrijmetselaar woordvoerder, en grootmeester, Alain Bauer. Zemmour kende zijn onderwerp. Na ongeveer een half uur, kwamen de heren op stoom, en Zemmour wierp zijn tegenstander, de subversieve, antikatholieke strijd van de loge voor de voeten, die Frankrijk beroofde van haar beschaving en identiteit.

Hij verweet hem de oeverloze immigratie van islamieten om de Kerk en het katholicisme en de beschaving, te vernietigen. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen bleven helaas buiten schot. Maar de jongste FR geschiedenis, en vooral de 3de Republiek (tot 1940), is vooral bemand geweest door vrijmetselaars, joden en protestanten.

De grootste bevolkingsgroep, de katholieken, werden door de invloed van de loge in het maatschappelijk leven, systematisch gediscrimineerd : in het leger, in de ambtenarij en in de media. Veelal mondde dit uit in grote schandalen begin jaren 1900, zoals de affaire Dreyfus (die inderdaad verraad pleegde), de land uitzettingen van de Congregaties, de strijd om de kerk gebouwen en kerksluitingen, de scheiding van Kerk en staat, de laïcering van het onderwijs, of die van de “fiches” (namenlijst officieren die de H. Mis bijwonen).

Bauer kon er niet om heen, hij beaamde, hij ontkende niks. Hij was eerlijker dan aanvankelijk gedacht. De conclusie van beide heren was, dat, evenals de Franse natie, ook de Kerk, maatschappelijk aan de grond zit. Zemmour erkende, de vrijmetselarij heeft gewonnen, vooral door o.a., abortus, euthanasie, homo emancipatie, genderisme, losse leefverbanden, massa-immigratie en drugs.

Maar tegelijkertijd zei Bauer, dat de vrijmetselarij ook in crisis verkeert, omdat zij geen tegenstander meer heeft. Navelstaarderig en naar binnen gericht, leeft zij van carrièrisme, haat, onderlinge rivaliteit en corruptie.
We hebben de citaten van de katholiek bekeerde Emile Zola, ex-groot groot meester van de loge, eind 19de eeuw, niet meer nodig, om de ware aard van de vrijmetselarij te duiden. Hij brandmerkte de vrijmetselarij als, “de meest schaamteloze leugen en niets anders”, “…zij deinst voor niets terug”, zij is, “een religieuze sekte die alle godsdiensten wil vernietigen, om zich in hun plaats te stellen.” Een parlementaire “broeder” van Zola zei, dat, “culturele en maatschappelijke wetten passen in het plan om methodisch het Romeinse katholicisme aan te vallen, te doen capituleren, en te breken.”…

Aan dit citaat dient in feite niets meer toegevoegd te worden.  De analyse van beiden is verpletterend en vernietigend. Vooral Bauer steekt hier zijn nek uit! Zelden gezien, als hij het maar overleeft…

Deze logemaffia’s zijn dan ook een dodelijke kanker. Nog een bron over deze kanker: Freemasonry: Mankind’s Death Wish:

“Freemasonry plays the same role in Western society as the Communist Party did in the Soviet Union.  Without belonging to the freemasonry, there is no chance of a fast career, regardless of how talented one is.” (Ned. vert.: “De vrijmetselarij speelt dezelfde rol in de westerse maatschappij als de communistische partij in de Sovjetunie. Zonder lidmaatschap van de vrijmetselarij is er geen enkele kans op een snelle carrière, eender hoe getalenteerd men is.”

Van belang is ook de commentaar van Emile Zola over de loge: “de meest schaamteloze leugen en niets anders…”

Deze zin is dan ook logischere wijze van toepassing op Vivaldi.  Een dekmantel waarachter bedrog schuilt gaat, verpakt in mooie maar duivelse slogans zoals: “Gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, democratie, mensenrechten…enz..”(… niet beperkende opsomming).

Duivelse slogans die ons moeten voeren naar een communistische NWO dictatuur en waar Vivaldi actief aan meewerkt. (via Coudenhove Kalergi, Agenda 21 -30 en Covid 19).  Er wacht ons een “1984”  van George Orwell.

Duivelse slogans die hun wortels hebben bij Gramsci, de Frankfurter Schule, Alynski,  Cloward Piven, Richard Day… e.a. (… niet beperkende  opsomming).

En dan over de mensenrechten waarmee Vivaldi uitpakt: COVID Taught Us: We Have No Human Rights – Lesson in Powerlessness (Ned. vert.: Covid leerde ons: we hebben geen mensenrechten – een les in machteloosheid)

The MSM is always talking about “human rights.”   But only sexual and ethnic minorities have them, in order to sabotage and dispossess the majority”.  (Ned. vert.: de poco media hebben het altijd over “mensenrechten”. Echter alléén seksuele en etnische minderheden hebben ze opdat ze de meerderheid kunnen saboteren en ontmachten.)

De  over“beschermden” dienen zich echter geen illusies te maken.  Want als het uur van de waarheid eraan komt, zullen volgens Bezmenov“… liberals, “social justice warriors” and antifa will be lined up and shot because, when they realize they have been duped, they will represent a threat..” (Ned. vert.: “linksen, sociale rechtenstrijders en antifa zullen voor een vuurpeloton geplaatst worden omdat – nadat ze zich gerealiseerd hebben dat ze bedrogen werden – een bedreiging vormen.”

Vivaldi is dan ook een monsterachtige logesamenzwering tegen Vlaanderen. De rol van de logemaffia’s blijft, op enkele uitzonderingen na, onvermeld, ook bij de V – partijen en in de Vlaamse Beweging.    Als men de juiste en volledige diagnose van de logekanker niet wil en/of durft te stellen, dan ziet de toekomst er zeer somber uit.

De verwijzing naar Vivaldi met zijn sprankelende  muziek, is dan ook een belediging voor de componist. Het is verwonderlijk dat de Italianen nog niet geprotesteerd hebben.

Mozart: Requiem; Maurerische Trauermusik | Dodax.nl

Wat we nu horen is geen muziek, maar het luiden van de “doodsklokken” die de nakende ondergang van Vlaanderen aankondigen. Hierbij past beter het Requiem van ”broeder” Wolfgang Amadeus Mozart.

R. L.

.

5 gedachten over “Hélas… Vivaldi…

 1. Een hartverwarmende reactie; waarvan ik hoop dat de “sterkhouders” in de Vlaamse Beweging, ze goed in hun oren knopen. Als de meeste Vlamingen zo laks blijven reageren (zwijgen) op de onthullingen die wij hier doen, dan vrees ik dat ze in de toekomst veel meer zullen kwijtspelen dan ze zich ooit kunnen indenken….

  De voornaamste eis die wij, voetvolk van de Vlaamse Beweging, moeten stellen is dat leden van de Vrijmetselarij ongewenst zijn in onze beweging/partijen. Ze voeren immers de agenda van “hun werkplaatsen” uit, en dat is infiltratie en vernietiging van onze volkse beweging en de degradatie van Vlaams (cultureel) bezit.

 2. De judeo-vrijmetselarij is ongetwijfeld de motor achter de “Vivaldi”-coalitie, en het is imperatief voor ons Vlaams volk om de basiskennis te hebben omtrent de conspiratoriale geschiedenis en eigenheid van de maçonnieke loges. Voor de Tweede Wereldoorlog was dat algemene kennis onder katholieken, maar heden wordt ons volk gradueel meer en meer het verderf ingejaagd zonder dat het de hand identificeert die het kwaad bewerkt. Vlaanderen moet katholiek, Germaans en Nederlandstalig zijn en zich verzetten tegen de goddeloze agenda van de schaduwregering.

  Wat het historisch Frankrijk betreft: Van alle volkeren kan men uit de geschiedenis wandaden bovenhalen, en ik ben van oordeel dat men historische broederoorlogen tussen katholieke staten in de kronieken der geschiedenis moeten laten rusten, en dat de historisch katholieke volkeren moeten samenspannen tegen de internationale occulte macht die West-Europa teistert. Ik wil hieraan toevoegen dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen het katholiek en koninklijk Francogallië en het hedendaags republikeins, maçonniek Francogallië dat door de voormalige Rothschild-bankier Macron verpersoonlijkt wordt. Frankrijk heeft vroeger, zoals andere staten, slechte vorsten gehad, maar het heeft ook een Sint Lodewijk als koning gehad, een incarnatie van christelijke staatskunde. In Frankrijk sympathiseren vaderlandslievenden trouwens met Vlamingen hier die voor de ziel van hun volk vechten.

  Ook belangrijk om te weten is dat de Franse koningen van Germaanse origine waren; zij stamden af van de Frankische stam waarvan wij Vlamingen onderdeel zijn, en hun voorouders spraken de Frankische taal waarvan ons Vlaams Nederlands een rechtstreekse afstammeling is. Hlodowig daalde vanuit wat nu het Belgisch staatsterrein is zuidwaarts en heeft als Germaanse koning zijn heerschappij gevestigd over de Galliërs.

  In de etymologische zin van het woord zijn Vlamingen dus Frans, want Frankisch.

  Vlamingen en Francogalliërs moeten samenspannen tegen de logemacht en de sabbateaans-frankistische opperbestuurslaag die de logenetwerken bestuurt, samenspannen voor het herstel van een katholiek en blank West-Europa.

  • Dank voor uw reactie. Wij vonden deze vandaag terug bij “spam”… Zonder enig toedoen van onze redactie was uw bericht gewoon door het softwareprogramma bij de spam gestopt. Waarvoor onze verontschuldigingen, ook al kunnen we er zelf niets aan doen.

   • Geen probleem; kan gebeuren.

    Een kleine taalcorrectie van mijn voorgaande reactie: “dat men historische broederoorlogen tussen katholieke staten in de kronieken der geschiedenis moet laten rusten”.

 3. Zou het niet beter zijn dat er een wet komt dat leden van de loge zich moeten bekend maken (welke loge ,functie en graad ) en geen publieke functie mogen uitoefenen .

Reacties zijn gesloten.