Heel juist, Hugo Portier!

Voor mijn en uw Vlaamse staat.

Ik zou wel eens willen weten waarom er geen draagvlak kan zijn voor een Vlaamse staat? Want een draagvlak kan men verwezenlijken. Door marketing. Een Vlaamse politieke partij heeft ruim het geld om marketing bureau’s te betalen, wil je weten hoeveel geld deze Vlaamse partij in kas heeft ? 30 miljoen euro…En zo kan deze partij haar artikel één van haar statuten honoreren. Laat een aantal marketing bureau’s repetitief een Vlaamse staat bepleiten en de Vlaamse populatie zal zelfs geloven dat roken gezond is, hoe zou ze dan niet geloven in een Vlaamse staat? Een draagvlak door uitgekiende , duidelijke en overtuigende argumenten, voor het welzijn en de welvaart van Vlaanderen. Wie kan zich daartegen uitspreken? Een andere Vlaamse partij die zich onomwonden uitspreekt voor een Vlaamse staat? Nee toch. En sommige kiezers uit andere politieke partijen, nee toch.

Hugo Portier (op facebook, 10.6.22, 18u )

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/n-va-bijna-even-rijk-als-alle-andere-vlaamse-partijen-samen/10237644.html

2 gedachten over “Heel juist, Hugo Portier!

 1. Hugo heeft het blijkbaar nog altijd niet begrepen. De NV-A is immers een door de Belgische bezetter van Vlaanderen, gecontroleerde oppositie. De sleutelrol hierbij wordt gespeeld door de Grote Lijder en logeman Bartje. Of het prototype van verrader die model staat voor deze beschreven in het beroemde citaat van Cicero. De opdracht van de Groter Lijder is dan ook het redden van de “Belgische brol”. (vrij naar prins Charel).

  Een Belgische brol en dito rot corrupt wangedrocht, die aan verraders in Vlaanderen een machtspositie verschaft die ze in een onafhankelijk Vlaanderen nooit zouden hebben. Deze machtspositie moet dan wel vergoed worden door de Vlamingen met geld transferten aan de Belgische bezetter die neerkomen op de plundering van de eeuw. Intussen groeit het allochtone en autochtone kies – vee van de verraders – en collaboratiepartijen aan per uur. De facto zijn de echte Vlamingen nu al in de minderheid in Vlaanderen.
  De vooruitzichten zijn dan ook ronduit dramatisch. Als men alsnog een poging wil doen om Vlaanderen van de ondergang te redden, dan zal men eerst een juiste en volledige diagnose van de kanker moeten stellen, en een klare duidelijke taal spreken.

  In eerste instantie dient al duidelijk gemaakt te worden dat het niet gaat over de onafhankelijkheid van Vlaanderen maar om een einde te maken aan de Belgische bezetting van Vlaanderen door een monsterverbond sinds 1830. Een monsterverbond tussen Parijs en de collaborateurs met het toenmalige Franse terreurregime, en waarbij de logemaffia’s een doorslaggevende rol speelden. Een terreur regime dat in feite een eerste sovjetachtige bloeddorstige dictatuur avant la lettre was. Achter beiden gingen trouwens dezelfde “banksters” schuil.
  Een terreurregime gekenmerkt door enorme vernielingen, plunderingen, en moorden, waarbij de dodentol in de Zuidelijke Nederlanden toen hoger was dan deze tijdens WO I + WO II, burgers en militairen, een dodentol die wordt doodgezwegen.

  Het is over dit ontstaan van België, en de bezetting van Vlaanderen, dat het debat moet gaan. Een kunstmatig wangedrocht met wortels in het toenmalige bloeddorstige Franse terreurregime dat Europa toen 25 jaar heeft geterroriseerd. Een dergelijk wangedrocht kan op ook geen enkele manier gerechtvaardigd worden, en dit geldt ook voor wat er uit voort gekomen is. Een wangedrocht dat sinds 1830 oorlog voert tegen Vlaanderen met ook vernielingen, plunderingen, gebiedsroof, etnische zuiveringen en ook moorden. Dit heeft dan o.a. betrekking op de tienduizenden “sale flamins” die in 1914 – 18 de dood werden ingejaagd, door een Fransdolle Vlaams hatende logeofficieren kaste. Met zo een wangedrocht en hun collaborateurs gaat men niet aan tafel zitten, die worden gewoon verjaagd. Van belang is dan ook een “psychologische oorlogsvoering”, waar den Hugo naar verwees. Het komt er dan wel op aan het juiste doel en strategie te bepalen. En nog eens : lees Sun Tzu.

  Ter zelfdertijd moet deze psychologische oorlogsvoering ook betrekking hebben op de wapens die vandaag worden ingezet tegen Vlaanderen maar bij uitbreiding ook tegen onze Westerse beschaving. De Vlaming dient dan ook duidelijk gemaakt te worden waarvoor het voormelde wangedrocht vandaag verantwoordelijk is.
  Een korte opsomming : het cultureel marxisme met alle mogelijke vormen van decadentie, het Coudenhove Kalergi plan, met massale invasies, Agenda 21 – 30 om onze industrie en voedsel & energie voorziening te ontmantelen, Covid 19(84) een psychologische, biologische en financiële oorlogsvoering tegen de middenklasse die moet vernietigd worden zoals gepland is in The Great Reset van Schwab, die onze maatschappij moet ombouwen tot een gigantische NWO Goelag met tirannie, armoede en slavernij.
  De Vlaming moet dus duidelijk gemaakt te worden dat er een oorzakelijk verband is tussen de Belgische bezetting van Vlaanderen en de terreur waarmee we momenteel geconfronteerd worden, en die erop gericht is ons te vernietigen, met behulp van schurftige verraders en collaborateurs verkozen door een autochtoon en allochtoon kies vee, wiens stemmen gekocht worden op kosten van de Vlamingen die niet stemmen voor deze verraders. Een duidelijke taal is hier dan ook noodzakelijk. Het stamelend staan bedelen aan de poorten met de broek op de enkels en de pot vaseline in de hand, is hier dan ook uit den boze.

  De keuze moet dan ook in vitriool stijl zijn : Voor een vrij Vlaanderen en overleven, ofwel het handhaven van de Belgische bezetting en de ondergang. Een tussenweg bestaat gewoon weg niet zoals bij de keuze tussen “leven of de dood”. Er dient dan ook gewerkt te worden met korte duidelijke slagzinnen en beelden. Elke dag dienen de verraders en collaborateurs en hun kies vee aangevallen te worden, weliswaar zonder de duizenden moorden en verkrachtingen gepleegd tijdens en na WO II.
  Een bijkomend probleem stelt zich dan in hoofde van al de internationale organisaties die ook deel uitmaken van de Belgische bezetting, zoals de EUSSR, Raad van Europa, NATO en UNO, en die actief betrokken zijn bij het inzetten van de bovenvermelde wapens.

  Hier kan het scheidingsverdrag van 1839 nuttig zijn. Dit verplichtte België immers tot een eeuwig durende neutraliteit. Door het lidmaatschap van al deze supranationale organisaties wordt afbreuk gedaan aan dit verdrag dat nog altijd geldig is. (zie arbitrage IJzeren Rijn). Dat de Franstaligen deze neutraliteit niet meer zullen eerbiedigen is duidelijk, maar dit verhindert niet dat Vlaanderen dit wel doet en om dit doen, dient Vlaanderen dan ook bevrijd te worden. Een bevrijd Vlaanderen vindt dan ook een juridische grondslag in dit scheidingsverdrag. Het biedt tevens de mogelijkheid om zich te bevrijden van deze internationale dwingelandij, en intern orde op zaken te zetten, en vooral baas te zijn in eigen huis.
  Waar zitten hier de grondwetsspecialisten ??
  En vooral: vergeet de NV-A, waar de V staat voor verraad !!

 2. Ik wil er nog het volgende aan toe voegen t.a.v. diegenen die denken dat er geschenken zullen worden uitgedeeld door de Belgische bezetter en de collaborateurs, als dank omdat men braafjes binnen de lijnen kleurt.
  Men dient zich dan ook te verwachten aan straatterreur door het linkse en geïmporteerde schuim van de straat. De laatste jaren hebben we hiervan al wat voorbeelden gezien, die echter maar een zeer voorzichtig begin waren. Belangrijker zal de vakbondsterreur zijn met stakingen en vakbondsknokploegen. Het voorbeeld bij uitstek is de staking (sic) tegen de Eenheidswet van 1960, met enorme vernielingen & terreur waarbij het land maanden werd plat gelegd.
  Het krapuul dat hiervoor veroordeeld werd, kreeg nadien amnestie. Een van de ondertekenaars van het wetsvoorstel daartoe, was Kop van Eynde, de Polderbizon.
  Tel ook niet op de politie, er is bovendien ook geen Rijkswacht meer. De Federale politie stelt niets meer voor, en de lokale politie is de gemeentepolitie van vroeger, volledig gepolitiseerd, en dan ook onbekwaam, partijdig, laf, en dan ook totaal onbetrouwbaar. Als het tegen rechtse en Vlaamsgezinden gaat, dan is er echter nog voldoende “slagkracht”. Bovendien is deze lokale politie ook totaal ondermijnd door linkse en logemaffiosi’s die de sleutelposten bemannen en de lagere kaders zijn intussen ook “inclusief” geworden, met een samenraapsel van “roden, groenen, pseudo-feministen, en seksuele en etnische minderheden” die allen een ziedende haat hebben tegen “les sales flamins” , op wiens kosten ze ondertussen wel schurftig parasiteren. Dit samenraapsel zal dan ook geen enkel probleem hebben, om in eerste instantie de rode loper uit te rollen voor het schuim van de straat, en om zich vervolgens nog keren tegen de Vlamingen, die er het slachtoffer van zijn, waarbij ze dan hun frustraties en razernij ongehinderd kunnen bot vieren.
  Het zelfde doet zich voor bij het leger. De mislukte “psyops met Jurgen C.” was dan ook de aanleiding voor de PS en logemaffia’s om dit leger te “zuiveren” en te bevolken met het voormelde samenraapsel (sic). Trouwens Mateke heeft het duidelijk gemaakt : hij wil een leger om te vechten tegen ‘extreem rechts”.
  Afgezien van het voormelde is het Belgisch leger een totaal verziekte bureaucratie geworden, een ergerlijke maar een voor de Vlamingen gevaarlijke klucht. Een analyse is er in de volgende brug bij de concurrentie :
  https://www.tscheldt.be/kakofonie-in-kaki-een-leger-van-experten/
  met citaat :
  “Nu telt ons leger wel wat experten. Wist u dat we over niet minder dan… 42 generaals beschikken? Die geven leiding aan 620 kolonels en luitenant-kolonels. Die bevelen dan 5.500 “lagere” officieren. Die hebben (neen dit is géén satire, maar statistiek) dan de leiding over zo’n 6.000 onderofficieren. En onderaan staan er dan 12.000 “manschappen” M/V/X te wachten op bevelen. Kent u een bedrijf waarvan de helft van het personeel uit leidinggevenden bestaat? Neen. Een dwerg met een waterkop. In kaki. …” (=einde citaat).
  Wat men bij ‘tScheldt blijkbaar niet door heeft, is dat voormelde wangedrocht enkel moet dienen om oorlog te voeren in Vlaanderen tegen de politieke vijanden van de Belgische bezetter en tegen de boodschappers met de gevaarlijke waarheden hierover. Voor deze opdracht zal dit “Belgisch leger” perfect functioneren. Ze doen het desnoods nog gratis.
  Het voormelde is geen toeval, in de USA gebeurt juist hetzelfde :
  https://www.henrymakow.com/2022/06/june-11—biden-destroying-us-military.html?_ga=2.17439994.238776413.1654529867-2000887593.1654249268
  met citaat :
  “Retired generals will expose Biden’s ‘deliberate’ destruction of US military.
  ‘Biden’s betrayal of our military with unlawful orders for all service members to be vaccinated with the experimental EUA COVID shot is weakening our military, jeopardizing national security and putting every American at risk.’
  President Joe Biden is using COVID to engineer a systematic destruction of America’s military and national security through a purging of the most experienced and well-trained personnel and replacing them with “woke” indoctrinated extreme leftists who place ideology before God, Corps, Duty, Honor, and Country, according to former generals, high ranking officers, military rights attorneys, military and civilian physicians, and America’s leading health watchdog, Truth for Health Foundation… “ (=einde citaat).
  Het is niet Biden dat dit doet.. of de Democraten (=crypto communisten), maar wel de werkelijke macht in de USA, en dat is The Tribe. En dit is ook geen toeval, maar een Leninistische terreurstrategie en de herhaling van wat zich afspeelde in de USSR vanaf 1917 :
  https://www.winterwatch.net/2022/06/the-hidden-suppressed-history-of-red-terror-in-post-wwi-europe/
  Om te weten wat er ons dan te wachten staat, volstaat het te kijken naar de terreur in de door de crypto – communisten bestuurde staten – county’s en steden in de USA. Ik verwijs dan ook naar de tekst in de laatste brug.
  Het is dan ook hoogtijd dat men in Vlaamse en rechtse middens de voormelde problematiek gaat bekijken om “pogen” voorzorgen te nemen, en dat men al begint met een klare duidelijke taal te spreken, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
  Zoals in de eerste reactie reeds gemeld, is de uiteindelijke keuze tussen “leven of de dood”. Een dood die eerst nog tijdelijk zal worden voorafgegaan door een periode van tirannie en slavernij in een bittere armoede. In dit opzicht is het dan ook eervoller om desgevallend al strijdend ten onder te gaan, in plaats van via een slavenstatus naar de dood te moeten kruipen.

Reacties zijn gesloten.