Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

De krachtige boodschap waarmee Paulus zijn brief aan de Romeinen begint, klinkt als de blijde boodschap van een heraut : God heeft u lief!

Voor de mensen van die tijd was de belangrijkste vraag: hoe wordt ik gered? De vrome jood zag het zo, dat alleen de rechtvaardige gered wordt door een moreel goed leven en dat men hiervoor de wet van Mozes moet onderhouden. Dit alles staat ver af van het huidige levensgevoel.  De moderne mens is niet bezorgd om gerechtvaardigd te zijn voor God. Hij wil zichzelf realiseren, genieten, aan zijn gezondheid werken, in welvaart leven, vrij zijn…En toch kan de Romeinenbrief ons dit alles leren. De vrome jood vraagt zich af: hoe wordt ik gerechtvaardigd? De moderne mens vraagt zich af: hoe kan ik me helemaal ontplooien? Het antwoord van Paulus is zo universeel dat het voor iedereen geldt. Hij toont de weg naar de ware vrijheid en het blijvende geluk. In  het werkelijk aanvaarden van Jezus Christus liggen ons diepste geluk en onze hoogste vrijheid.

Jezus is onze echte vrijheid. Vooreerst was Hij vrij van de Wet. De Wet is een soort pedagoog die ons leert te leven in eenheid met God, in gehoorzaamheid aan zijn wil
En zijn wil is dat wij gelukkig worden, niet volgens de voorbijgaande pleziertjes van deze wereld maar met het blijvende totale geluk in Hem. Daarvoor dienen we het grootste obstakel voor het menselijke geluk, nl. de zonde te vermijden. Jezus leefde in volkomen eenheid met de Vader zodat Hij geheel vrij was van de zonde. Hij had de Wet niet nodig en kon zelfs de Wet overstijgen. Hij leefde volkomen in het Licht van de Vader. Het tegendeel is de duisternis van de dood die de vrucht is van de zonde. Welnu, door zijn verrijzenis is Hij vrij geworden van de dood opdat wij, door ons leven, lijden en sterven met Hem eveneens dit eeuwige leven zouden bereiken, vrij van de Wet, van de zonde en van de dood. We willen eerst dieper ingaan op de werkelijkheid dat God ons liefheeft, met twee uitspraken die Paulus verder in zijn brief geeft.

“Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest” (Romeinen 5, 5). Hiermee gaat Paulus nog een stap verder. God heeft ons niet alleen lief vanuit een hoge afstand, maar  de liefde die Hijzelf is heeft Hij in ons hart uitgestort. Hijzelf woont in ons door de heilige Geest. Uiteraard is het nodig dat de gave van God door ons ook aanvaard en beantwoord wordt. Gods gave komt eerst, maar deze is tevens een opdracht: “Blijf in Mij, zoals Ik in u” (Johannes 15, 4). Elders voegt Paulus de twee aspecten duidelijk samen. Zijn eerste brief aan de Korintiërs schrijft hij: “…aan de kerk Gods te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd…” (1 Korintiërs 1, 2)

Er zijn  twee grote hindernissen die ons beletten helemaal verenigd te worden met God: onze menselijke natuur en de zonde.  Niets aards kan verenigd worden met het hemelse en met God (cf. 1 Korintiërs 15, 50).  Jezus heeft dit eerste obstakel overwonnen  door zelf het aardse aan te nemen en mens te worden. Hij is naar ons afgedaald opdat wij zouden kunnen opstijgen naar Hem. Hij heeft daarmee de menselijke natuur en gans de schepping vergoddelijkt. Vervolgens  heeft Hij door zijn Kruisdood de vloek van onze zonde zelf op zich genomen en uitgeboet. Door zijn verrijzenis en de uitstorting van zijn Geest heeft Hij ons zelf geheiligd. Niet alleen onze schuld is ingelost, we zijn zelf ook geheiligd door zijn Geest. God, de heilige Drie-eenheid woont in ons. De heilige Augustinus zegt zelfs dat God intiemer is met ons dan wijzelf (Belijdenissen III, 6, 11). De heilige Elisabeth  van de Drie-eenheid (+ 1906, Dijon) besefte op een dag dat de hemel eigenlijk God is en dat God in ons woont, dus, zei ze, is de hemel in ons. Vanaf dat moment werd heel haar leven doorstraald. Het gaat hierbij om een werkelijkheid die onze gevoelens ver overstijgt, naar Jezus woord: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen, en verblijf bij hem nemen” (Johannes 14, 23). Mystiekers zijn als Jozua en Kaleb, twee van de groep verkenners die Mozes uitstuurde naar het beloofde land (cfr. Numeri 14, 6v). Zij hadden al iets gezien en ervaren van de intocht van het volk in het beloofde land, terwijl de anderen verpletterd werden door de moeilijkheden die ze zagen. Zo hebben sommigen nu reeds de intense ervaring van Gods liefde in zich en zien God in gans de schepping. Terwijl anderen naar de werkelijkheid om zich heen kijken door een klein gaatje in de muur, zien zij het adembenemende panorama. Mystiekers zijn daarom de meest nuchtere mensen omdat zij een ruimere blik hebben op de echte werkelijkheid.

Tenslotte drukt Paulus zijn diepe overtuiging uit dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus: “Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer” (Romeinen 8, 38v). Hij denkt nu aan de ellende, de miserie en de bedreigingen van het leven zoals de mensen van zijn tijd die zagen: gevaren van geesten of kosmische krachten. Wij kunnen denken aan onze eigen angsten voor een dreigende nieuwe wereldoorlog, een atoomoorlog, een algemene hongersnood, een wereldwijd totalitarisme en terrorisme, een ineenstorting van het economische, sociale en financiële systeem, een ontbinding van de maatschappij… Verder zijn er de angsten voor eigen leven, voor een dodelijke ziekte, ongevallen, mislukkingen, grote schulden, onmogelijkheid om in het levensonderhoud te voorzien, depressie, verslaving… Het is Paulus’ diepste overtuiging dat geen enkele ellende van buiten af  in staat is, ons los te maken van deze bevrijdende liefde van God in Christus, die in ons woont. Alle moeilijkheden worden gerelativeerd door de diepe ervaring dat God van mij houdt en dat Jezus mijn bevrijder is. Sommige mensen die de ergste gruwelen van concentratiekampen of goelag hebben doorstaan, hebben deze liefde en de diepste waardigheid van hun menszijn ontdekt. Snaren van een muziekinstrument die het sterkst gespannen zijn, geven ook de meest heldere klank.

Een dergelijke geloofservaring hebben we nodig om vurige verkondigers te kunnen  worden. Om dit tot ons te laten doordringen  kunnen we onze eigen dankpsalm maken. Nemen we als voorbeeld  psalm 136, die uit drie delen bestaat: een danklied om de schepping, om de uittocht en de verlossing en om het geschenk van het beloofde land. We kunnen dit op ons eigen leven toepassen.

Ziedaar een overweging over de blijde boodschap waarmee Paulus zijn  brief aan de Romeinen begint. Hierna volgt de fameuze uitspraak die Kerk en maatschappij op haar grondvesten heeft doen daveren, nl de “rechtvaardige leeft door het geloof”, waarover volgende keer.

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 9.6.23

Nvdr: Bijhorende foto’s zijn naar alle waarschijnlijkheid (binnenkort) te bekijken op (4) Deir MarYakub El Mukata | Facebook.

Flitsen

In de byzantijnse liturgie worden op deze eerste zondag na Pinksteren alle heiligen gevierd, als vrucht van de uitstorting van de heilige Geest. De nadruk ligt op de eindeloze verscheidenheid waarmee de liefde kan beleefd worden en Christus nagevolgd. Paulus noemt zelfs alle gelovigen “heiligen” omdat ze in het doopsel “geheiligd zijn door de heilige Geest”.

Van zaterdag tot donderdag hielden we een intense spoedcursus/retraite voor praktische evangelisatie onder leiding van Pastor Yohanna Martin, een Irakese Chaldeeuwse permanente diaken, die met zijn gezin in Nederland woont. Hij is een waardige leerling van Paulus, wiens prediking eveneens gepaard gaat met allerlei wondere tekens. Hij reist doorheen het Midden Oosten, vooral in Irak en brengt grote groepen moslims tot het geloof in Jezus, waarvoor hij ook al zeven maal in de gevangenis belandde. Zijn ontmoetingen met de meest geduchte terroristen werden voor ons  bloedstollende verhalen. De “retraite” die hij hier gaf was vol humor, eenvoudig, praktisch, vrij van ingewikkelde, theologische redeneringen, met een levendige participatie van de deelnemers: leden van de gemeenschap, oblaten, ons conciërgegezin, vrienden, zelfs tieners. We hebben van hem geen enkele leerstelling gehoord die niet overeenkomt met de vaste leer van de katholieke Kerk.  Hij vertrok van het nieuwe leven in Christus, de gemeenschap met God en het leven vanuit de kracht van de heilige Geest. Verder handelde hij over de groei in dit  nieuwe leven vanuit het Woord Gods en het gebed om te eindigen met het getuigenis. Alles werd verantwoord met Schriftteksten. Wat een geestelijke verfrissing. Moge Jezus ons de kracht geven en ons vervullen met zijn Geest opdat wij van deze man van God mogen leren hoe we kunnen Evangeliseren, speciaal voor moslims.

Woensdagavond vierden we de plechtige vespers van Sacramentsdag. Dank zij de heilige Juliana van Cornillon werd dit feest in het westen in de 13e eeuw ingevoerd. In de 18e eeuw werd het ook in de Grieks-Melkitische kerk opgenomen. Na de vespers werd er in groep gebeden voor iedereen die wilde. Pastor Martin, die duidelijk de gave van kennis heeft,  legde de handen op,  dreef onzuivere geesten uit en bad voor de vervulling van de heilige  Geest. We beleefden opnieuw het vuur van de beginperiode van de charismatische vernieuwing met tekens van bevrijding en innerlijke genezing. Het was als een hoofdstuk uit de Handelingen van de apostelen. Het liep tegen middernacht vooraleer we het beseften.

Donderdag vierden we het hoogfeest van Sacramentsdag. Na de Eucharistie hielden we aanbidding van het Allerheiligste Sacrament tot aan de vespers. Tegen die tijd arriveerde een container uit Spanje, vanwege de christelijke organisatie Olvidados (= die vergeten zijn) met weer een overvloed aan goede hulpgoederen (voeding, medisch materiaal…). Twee verantwoordelijke dames van deze organisatie hebben met ons hier Pasen gevierd. Het lossen nam het grootste deel van de avond in beslag. Daarna verlangden de meesten naar hun bed.

Hoe ook Vlaanderen stilaan ontwaakt uit zijn contraceptieve roes!

Gedurende meer dan ‘n halve eeuw werd kunstmatige contraceptie, zeg maar “de pil”, in de openbare opinie verheerlijkt als het ideaal voor gehuwden, voor hun waardigheid en geluk. Gedurende die tijd werd de vaste leer van de Kerk, verwoord in de encycliek Humanae vitae weggehoond omdat hierin ondubbelzinnig de pil ontmaskerd werd als een aanslag op de waardigheid van het huwelijk,  op het welzijn van de gehuwden en de maatschappij. De aansporing om enthousiast eigen vruchtbaarheid op natuurlijke wijze zelf te leren beleven werd hooghartig afgewezen. En plots is het zover gekomen dat zelfs onze VRT moet toegeven dat de natuurlijke methoden van vruchtbaaheidsbeheersing in opmars zijn en de pil vervangen:  (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/05/30/sympto-thermale-methode/).

Concreet gaat het over de symptothermale methode “Sensiplan”, die in Vlaanderen en Nederland gevolgd wordt en wetenschappelijk werd ontwikkeld aan de Duitse universiteiten van Heidelberg en Düsseldorf. Deze methode trekt door haar degelijkheid steeds meer jongeren aan. Neen, zo staat het niet in het VRT-artikel, dat eerder met hele leugens en halve waarheden de vergane glorie van de pil tracht recht te houden. Sensiplan wordt in onze media geheel ten onrechte weggezet als “een commerciële speler”, omdat deze organisatie voor tien uur begeleiding plus didactisch materiaal € 295 durft vragen, terwijl de door een organisatie als Sensoa gepromote pil ‘gratis’ is. Daarbij wordt zedelijk verzwegen dat deze organisatie jaarlijks miljoenen subsidies overheidsgeld* ontvangt (ondanks het feit dat het Rekenhof de monopolie van deze organisatie aanklaagt) en dat de pil via het Riziv honderden miljoenen belastinggeld aan Big Pharma oplevert. Vervolgens wordt in het artikel Sensiplan afgeraden voor studenten terwijl een van de jonge Sensiplan-consulenten juist veel studenten en pas afgestudeerden begeleidt. En jawel, het artikel spreekt warempel over de neveneffecten van het pilgebruik.

Hierbij wordt het risico op trombose vermeldt. Dat er een verdubbeling is van borstkankers (en cervixkankers) wordt echter angstig verzwegen. Zoals gewoonlijk worden de bijwerkingen van de pil dus geminimaliseerd (over libidoproblemen wordt helemaal niet gesproken) en de drempel voor Sensiplan gemaximaliseerd, In de praktijk weten veel vrouwen zelf wel beter en nemen afstand van kunstmatige hormonen. Uiteraard wordt officieel het oude deuntje nog steeds voorgehouden: de toekomst ligt in de laaggedoseerde pillen. Dit werd voor alle generaties pillen telkens weer opnieuw gezongen. De volgende nog lager gedoseerde pillen zouden de huidige nadelen wegnemen: het eeuwige wishfull thinking

*Nvdr: Meer details vindt u hier: https://www.sensoa.be/sites/default/files/financieel-transparantieverslag-2022.pdf

Vlaanderen begint eindelijk wakker te worden. Kunnen jonggehuwden elkaar een mooier geschenk geven dan de kennis en beheersing van hun eigen natuurlijke vruchtbaarheid, waardoor zij zelf kunnen beslissen over het bewust aanvaarden of vermijden van een zwangerschap, zonder dag in dag uit door kunstmatige hormonen met handen en voeten gebonden te zijn aan apothekers en dokters?

Hierbij nog een belangrijke vraag: zullen ook de christenen wakker worden? De verloofdenwerking en de huwelijkspastoraal in de parochies en de bisdommen blijven zich tot heden hiervoor nog afsluiten. Zij waren de eersten die de gevaren van de pil en de dynamiek van de natuurlijke vruchtbaarheidsbeheersing hadden kunnen zien, maar bleven hiervoor blind en doof. De schriftgeleerden en farizeeën in Jezus’ tijd waren de eersten die Hem als Messias hadden kunnen (h)erkennen, maar zij waren het die Jezus verwierpen. Helaas hebben de meeste bisschoppen en moraaltheologen in onze tijd hun voorbeeld op dit punt gevolgd en doen ze dit blijkbaar meer dan ooit ook vandaag nog. Moge het groeiend succes bij niet-gelovigen overslaan naar de gelovigen.

Varia