Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Pinksteren nodigt ons uit om het “vervuld zijn van de heilige Geest” beter te begrijpen en te beleven. De heilige Lukas geeft er een beschrijving van in Handelingen 2, 1-13. Het is een overweldigend gebeuren, dat een louter materiele waarneming overstijgt. Er ontstaat een groot gedruis “alsof” er een hevige wind opstak. Er verschijnt iets dat “geleek” op vurige tongen. “Allen” worden vervuld van de heilige Geest en “allen” beginnen God in hun eigen taal te verheerlijken. “Allen” zijn buiten zichzelf.  Dat is het Pinksteren over de joden.

De reactie hierop is, zoals altijd, tweevoudig. Sommigen laten zich raken en vragen zich ernstig af wat dit betekent. Anderen sluiten zich af door te zeggen dat die mannen te veel wijn gedronken hebben. Hierop volgt de geweldige preek van een totaal andere Petrus dan we tot heden in het Evangelie ontmoet hebben. Hij antwoordt eerst aan de criticasters – laten we het grappig houden – : wij zijn niet dronken, trouwens het is te vroeg,  [de cafés zijn nog niet open]! Hier gebeurt, zo vervolgt hij, wat de profeet Joel al voorspeld heeft en wat we in de psalmen kunnen lezen. Vervolgens getuigt hij over wat hij zelf heeft meebeleefd: Jezus die gekruisigd is, is verrezen voor het heil van alle mensen en aan ons verschenen. De toehoorders worden hierdoor diep getroffen en vragen wat ze nu moeten doen. Petrus geeft een duidelijk antwoord: “Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2, 38). Ziedaar het eerste Pinksteren over de apostelen en de joden.

De Handelingen van de apostelen vertellen verder dat een dergelijke uitstorting van de heilige Geest  telkens opnieuw plaats vindt. Om hun vurige prediking worden Petrus en anderen door de religieuze leiders gevangen genomen. Wanneer zij vrijgelaten worden gaan ze onmiddellijk naar  “hun eigen mensen”. Het is het eerste dankgebed van de Kerk (4, 23-31). Neen, het is geen angstig smeken om bevrijd te worden van alle moeilijkheden. Het is een explosie van vreugde en dankbaarheid, waarbij ze vragen dat ze in alle vrijmoedigheid mogen blijven getuigen en dat ze wonderen en genezingen mogen blijven verrichten in de naam van Jezus. Hierop heeft er weer een uitstorting van de heilige Geest plaats: “Na hun gebed beefde de plaats waar zij bijeen waren en werden ze allen vervuld van de heilige Geest en verkondigen met vrijmoedigheid het woord van God” (v. 31). Enkele hoofdstukken verder volgt het verhaal van Petrus die uitgenodigd wordt door Cornelius, een Romeinse honderdman. Terwijl Petrus voor deze groep vrome heidenen zijn vurig getuigenis geeft over Jezus “daalde  de heilige Geest neer over allen die naar zijn toespraak luisterden” (10, 45). Daarop zal Petrus hen dopen. Hij rechtvaardigt zich terecht door te zeggen dat men het doopsel niet mag weigeren aan heidenen “die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben” (v. 47).

Hiermee hebben we meteen een getuigenis van het eerste Pinksteren van iemand die er bij was. Lucas gaf een nauwkeurig verslag van wat hij van anderen had vernomen. Petrus was er zelf bij. Later zal het eerste concilie van Jeruzalem (Handelingen 15) bevestigen dat heidenen rechtsreeks tot het geloof in Jezus kunnen komen zonder jood te moeten worden. Verder in de Handelingen volgt nog een duidelijke uitstorting van de heilige Geest.  Paulus ontmoet in Efeze een dozijn vrome gelovigen maar merkt dat er toch iets ontbreekt. Het blijkt dat ze nog niet eens gehoord hebben van de heilige Geest. “Nadat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de heilige Geest over hen; zij spraken in talen en profeteerden” (19, 6). Zo kunnen we de Handelingen van de apostelen een  aaneenschakeling noemen van telkens hernieuwde uitstortingen van de heilige Geest.

Vervuld zijn van de Geest Gods” is het tegendeel van vol zijn van zichzelf. De mens is als zijn oog, leerde de Oostenrijkse Viktor Frankl (+ 1997), die in de concentratiekampen pas echt een dynamische psychiater is geworden en de “logotherapie” stichtte. Een oog dat zichzelf ziet is ziek. Een mens die alleen voor zichzelf leeft, mist de zin van zijn  leven. In het uitstekende boek van Mattias Desmet, De psychologie van totalitarisme, 2022, lees je voortdurend dat “leven voor de Ander” (met hoofdletter!) zin geeft aan het leven. Leven vanuit Gods Geest ligt helemaal in de lijn van deze moderne psychologie, maar gaat veel verder en veel dieper.

Het onderscheid tussen “werken voor God” en het “werk van God” doen, is hierbij verhelderend. Mgr. Charles Mathieu (+ 2019), die gedurende 15 jaar de secretaris was van de Canadese bisschoppenconferentie en zich daarna in gebed heeft teruggetrokken, is de profeet geworden van “het werk van God”. Hij beweert dat de Kerk grotendeels op het verkeerde spoor zit met haar  “werken voor God”. Een “dynamische” pastoor van een ”levende” parochie neemt grondig contact met zijn parochie en bestudeert de noden, bv. het  drugsprobleem onder jongeren. Hij zoekt deskundige jeugdleiders en maakt concrete plannen voor de opvang van deze jongeren. Vervolgens gaat hij op zoek naar de nodige fondsen om dit alles te financieren. Het is zoals het bouwen van een huis, van onder uit.  Het lijkt allemaal erg logisch maar het blijft puur mensenwerk. Mgr. Mathieu kon dit grappig illustreren met problemen die iedere drie jaar terugkwamen en telkens op dezelfde verkeerde wijze werden opgelost. Dit is werken voor God. Uiteraard is dit niet slecht maar dat is nog helemaal niet wat Jezus wil verwezenlijken in ons. Het “werk van God” doen begint van bovenaf. Het begint met een intens luisteren in gebed naar wat de Geest wil doen. Aan wie leeft in aanbidding en geloof, openbaart  God “zijn” plan. Wie zich onvoorwaardelijk in vertrouwen aan Gods plan overgeeft zal alles wat daarvoor nodig is op zijn tijd ook krijgen: medewerkers en  materiële mogelijkheden. Vele heiligen zijn daarvan een levend voorbeeld. Hiervoor moet men leeg worden van zichzelf. Wie hetgeen hem/haar het meest dierbaar is, durft los te laten omwille van Christus en het Evangelie zal het honderdvoudige terugkrijgen, al gaat dit ook gepaard met vervolging, aldus Jezus’ eigen woord (Marcus 10, 29-30). Dit kan iedere gedoopte toepassen op zijn/haar eigen leven. Hierbij gaat het er om dat wij niet ons werk doen maar dat we God zijn werk laten doen in ons. Daarvoor moeten we onze menselijke gaven en mogelijkheden helemaal niet opgeven. Integendeel, onze talenten vermenigvuldigen zich nog. Door alcohol worden de menselijke vermogens verminderd. Door de heilige Geest worden ze vermeerderd. Professor Jérome Lejeune is daarvan een schitterend voorbeeld. Zijn geloofsovergave bracht hem tot de hoogste wetenschap. Auto met chauffeur wilde hij niet. Eigen reputatie en financieel gewin telde voor hem niet, hij reed met zijn  fiets naar de universiteit en het ziekenhuis. Hij werd de vader van de moderne genetica, maar heeft ook zware vervolgingen moeten doorstaan.

De apostelen en eerste christenen hebben geen vormingssessies of psychologische programma’s gevolgd. Ze hebben samen met Maria in gebed zich voorbereid op de uitstorting van de heilige Geest en hun leven veranderde totaal. Paulus schrijft het zo: “Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij” (Galaten 2, 20).                             

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 2.6.23

Nvdr: Bijhorende foto’s zijn naar alle waarschijnlijkheid (binnenkort) te bekijken op (4) Deir MarYakub El Mukata | Facebook.

Flitsen

Zaterdagavond vierden we Pinksteren met een plechtige byzantijnse Eucharistie. Daarop vertrok confrater Jean om in Ma’alula een tweedaagse bezinning te geven voor jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient: 7 Fransen en 8 Syriërs (waaronder twee moslimmeisjes). Het werd een rijke ervaring. Ma’alula is een eeuwenoude stad waar nog steeds Aramees gesproken wordt – de taal van Christus. Het telt vandaag 1000 inwoners, in de zomermaanden een kleine drieduizend. Naast Ma’alula zijn er nog een tweetal kleine dorpjes die Aramees spreken. Voor de oorlog was er in  Ma’alula een instituut dat Aramees doceerde – nu is de taal met uitsterven bedreigd. Driekwart van de bewoners zijn Grieks-Katholiek, één kwart Grieks-Orthodox.

klik op “bekjken op youtube”

Ma’alula heeft zwaar geleden gedurende de oorlog en likt nog steeds zijn wonden. Hier en daar worden de huizen – die vaak in de bergwand zijn uitgehouwen –  herbouwd. De kloosters en de kerken worden flink bezocht. Het klooster van de H. Sergius en Bachus, waar de retraite plaats vond,  heeft een kerkje dat dateert uit de vierde eeuw met een gekerstend heidens altaar dat nog steeds gebruikt wordt voor de liturgische diensten. Gedurende de oorlog werd dat altaar en grote delen van het kerkje in stukken geslagen door terroristen. Het klooster zelf was bezet door terroristen.

Daarnaast heeft Ma’alula een unieke bedevaartsplaats: het graf van de heilige Tecla, een tijdgenoot van de H. Paulus. Rond het graf is een klooster gebouwd waar nu Grieks-Orthodoxe zusters wonen die gedurende de oorlog gekidnapt werden maar nu veilig teruggekeerd zijn.  Er werd een bezoek gebracht aan het orthodoxe klooster van de cherubijnen in Seydnaia, waar de Russen er in volle oorlog in slaagden het grote standbeeld van Christus op de berg te plaatsen. Zij vroegen drie dagen staakt-het-vuren, plaatsten het enorme bronzen beeld op zijn sokkel en het staat er nog! (Omwille van de sokkel zou dit beeld nu het grootste ter wereld zijn)

In onze gemeenschap vierden we op Pinksterzondag de Latijnse Eucharistie. Pinkstermaandag wordt in de byzantijnse kerk degene gevierd die aan de oorsprong ligt van dit feest: de heilige Geest zelf. ’s Avonds celebreerden we de byzantijnse eredienst en na de Eucharistie volgden de bijbehorende lange gebeden, waarbij iedereen knielt. Hierna gaf iedereen elkaar de Pinksterwens, waarbij de kleinsten creatief meededen.

Voor de retraite van de tweede helft van augustus zijn er nu tien kandidaten ingeschreven, mooi verdeeld : 5 jongens en 5 meisjes. De voorbije jaren lukte het niet om jongeren van buitenaf uit te nodigen omwille van de negatieve druk tegen Syrië in de media. Moge dit nu een goed begin worden voor volgende retraites.

Uitzonderlijke frontale botsing in het Vaticaan

De “Fondation Lejeune” organiseerde op 19 – 20 mei 2023 in het Patristiek Instituut van de Augustijnen een colloquium over de encycliek Humanae vitae (1968) van Paulus VI, ingeleid door kardinaal Luis Ladaria, prefect van de congregatie van de geloofsleer. De titel luidde: “Mijn lichaam, mijn keuze…”. Deze kardinaal verdedigde de profetische visie van Paulus VI in Humanae vitae, die kunstmatige contraceptie veroordeelt en de natuurlijke vruchtbaarheidsbeheersing aanprijst. Dit werd later door paus Johannes Paulus II uitvoerig uitgewerkt. Volgens kardinaal Ladaria is kunstmatige contraceptie een poort naar een “anti-humanisme”, een moreel relativisme, een contraceptieve antropologie, een transhumanisme en een gender ideologie. Dr. John Haas ging hier verder op in. Hij is een voormalig lid van de Pauselijke Academie voor het leven en emeritus voorzitter van het nationaal Bioethics Center. Hij stelde onomwonden:  “Het gebruik van contraceptie door gehuwden werd in de Kerk altijd beschouwd als ongeoorloofd. Inderdaad, het kan overtuigend aangetoond worden dat het hierbij gaat  om een onfeilbare leer van de Kerk”. In zijn verder betoog toonde hij dit ook aan.

Kort daarna publiceerden de officiële media van het Vaticaan een onderhoud met Mgr. Vincenzo Paglia, president van de Pauselijke Academie van het leven. Deze Pauselijke Academie werd door Franciscus grondig herschikt. Mgr. Paglia beweert dat de kwestie van de contraceptie opnieuw moet bekeken worden in het licht van de huidige grote problemen. Hij heeft zich overigens al eerder ook positief uitgelaten over euthanasie. Kortom, hij gaat openlijk en frontaal tegen de geest van dit colloquium én van de traditionele Katholieke leer in, waarop hij blijkbaar ook niet uitgenodigd was. Het ligt niet in de Vaticaanse gebruiken dergelijke confrontaties openbaar te maken.

De ontdekking van de kunstmatige contraceptie of “de pil” heeft de grootste invloed gehad op het maatschappelijk leven van onze tijd. Veruit de meeste wetenschapers én kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders juichten deze ontdekking toe dank zij de sluwe propaganda van de farmaceutische industrie, die aanvankelijk deze ontdekking niet wilde  verspreiden omdat het niet om een geneesmiddel gaat maar om de ontwrichting van het fijne en ingewikkelde organisme van de menselijke vruchtbaarheid. Toen één firma de pil toch op de markt bracht was het hek van de dam en werd onder allerlei misleidende propaganda voorgesteld, zoals “een therapeutisch middel om de ovaria op rust te stellen”! Op de kortste tijd leefde de hele maatschappij  in een “contraceptieve roes”. Slechts enkele wetenschappers en kerkelijke leiders hielden het hoofd koel en beseften dat een zo grondige ontwrichting van de menselijke vruchtbaarheid niet zonder ernstige gevolgen kan blijven. Zij beseften dat de radicale scheiding van seksualiteit en voortplanting een onaanvaardbare  aanslag is. De fysische nadelen werden weggewuifd door te zeggen dat de nadelen nog voortkwamen uit “de eerste generatie pillen”, maar weldra overwonnen  zullen worden. Dit voorwendsel werd echter telkens herhaald tot de vierde generatie toe! Over de psychische ontwrichtingen als gevolg van het gebruik van contraceptie werd nauwelijks gesproken. Dat contraceptie een aanslag is op de totale wederzijdse overgave van gehuwden, en dus moreel onaanvaardbaar, werd nauwelijks overwogen. Pierre Simon, de toenmalige Franse grootmeester van de loge wist het wel. Hij wilde een totale hervorming van de christelijke moraal met vrije abortus, als een soort maandelijkse onderhoudsbeurt, vrije euthanasie… Hij wenste niet dat hierover toen gerept werd, maar zette al zijn energie op “de pil”. Het was zijn overtuiging dat vrije contraceptie de hefboom zou worden naar alle andere morele ontwrichtingen. Vrije contraceptie was voor hem als het winnen van de grote oorlog, waarbij al de rest slechts met kleine veldslagen als vanzelf kon bereikt worden. Helaas kreeg hij ruimschoots gelijk.               

De verklaring van de Duitse bisschoppenconferentie bleek erg positief voor de pil . Op zijn sterfbed gaf kardinaal Frings evenwel een verrassend getuigenis: hoe meer ik daarover nadenk, hoe meer ik besef dat Paulus VI met zijn encycliek Humanae vitae wel degelijk gelijk had! De Belgische bisschoppenconferentie gaf op hetzelfde ogenblik haar verklaring uit. Na vier voorbereidende redacties werd het een soort theologische acrobatie op Olympisch niveau: het gezag van de paus rechthouden en tegelijk zeggen dat je het niet moet volgen! Alle Belgische bisschoppen waren eensgezind, behalve de bisschop van Gent, die gaf zijn eigen verklaring uit in de lijn van Humanae vitae. Hij werd vrij algemeen als oerconservatief weggehoond. Zelf heb ik een poging gedaan om daarover te spreken met kardinaal Suenens, waarmee ik toen vrij goed bevriend was. Ik vroeg hem of we ons niet vergist hebben door Humane vitae af te wijzen. Zijn onverwachte reactie kun  je lezen in onze uitgebreide studie (Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 2019). De “Vlaamse canon” – opsomming van wat nu zogenaamd tot de eigenheid behoort – schijnt de Turnhoutse gynaecoloog opgenomen te hebben die de eigenlijke ontdekker is van de pil. De Amerikanen waren  zo handig dat ze deze ontdekking  naar zich toe konden  trekken   en iedereen sprak van de Pincuspil.  Wat wellicht niet vermeld wordt in de “canon” is dat onze Vlaamse gynaecoloog door Humanae vitae zo getroffen was dat hij over zijn ontdekking daarna niet meer gesproken heeft.

De pil is in de openbare opinie zowel van maatschappij als Kerk al lang algemeen aanvaard. Wie zich daar nog vragen rond stelt, wordt beschouwd als een wereldvreemde naïeveling, die een achterhoedegevecht wil leveren. Niets is echter minder waar.  Indien de waarheid rond contraceptie niet erkend wordt, kan de maatschappij niet tot een gezonde samenleving uitgroeien  en zullen in de Kerk de verloofdenwerking en de huwelijkspastoraal hun dynamiek blijven missen. De achtenswaardige Fondation Lejeune heeft dit blijkbaar goed begrepen. (https://lesalonbeige.fr/confrontation-ouverte-au-vatican-sur-lencyclique-humanae-vitae/ ; https://www.lifesitenews.com/blogs/moral-theologian-at-rome-conference-debunks-new-book-defying-church-teaching-on-contraception/?utm_source=digest-catholic-2023-05-24&utm_medium=email).

Varia

 • Pro Vita, Jongerenactie heeft onze twee meditaties van vorige maand over het Hooglied opgenomen, maandblad mei 2023,nr. 369, 32e jaargang.
 • Inmiddels worden onze wekelijkse meditaties door de pastoor van Qara, aboena Georges in het Arabisch vertaald en verspreid
 • De Koerden in N. Syrië blijken nu in de huidige ontwikkelingen toch bereid te zijn met de Syrische president te praten. Dit zou een goede bijdrage kunnen zijn aan de vrede in het Noorden en de welvaart van Syrië vermits de Koerden de olie-  en landbouwrijkdommen in beslag nemen: https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_Administration_of_North_and_East_Syria
 • De Canadese prof Michel Chossudovsky vindt het absoluut verbijsterend dat de Oekraïense president Zelensky door Washington met de steun van de NAVO en EU omgevormd is tot een geduchte nazi. Hij is van oorsprong een joodse Rus, die tot voor kort niet eens vlot Oekraïens sprak. Al wat Russisch is (taal, media, onderwijs) wil hij verbieden. Honderd miljoen boeken van Russische schrijvers (Tolstoi, Dostojewski,Poucki, Gorki…) heeft hij laten verwijderen uit de bibliotheken. Nu wil hij ook het werk van Russische componisten verbieden (Tchaïkovski, Prokofiev, Chostakovitch, Borodine, Glinka, Rimsky-Korsakov…). Inmiddels verheerlijkt zijn neo-nazi regime werken van de grootste nazi-kopstukken zoals Stephan Bandera en Adolf Hitler. Hiermee verraadt hij ook zijn eigen familie. Hij heeft bloemen neergelegd bij het graf van zijn grootvader Semyon Ivanovitch Zelensky, die tijdens WO II in het Rode leger van de Sovjet gevochten heeft tegen de nazi’s. “Wat een leugenaar en  crimineel”, gesteund door de VS en Europa: https://www.mondialisation.ca/un-president-proxy-judeo-russe-zelensky-se-metamorphose-en-nazi/5678059
 • Rusland heeft gelijk vanuit internationaal recht met zijn speciale militaire operatie tegen de integristische nationalisten. Dit is niet alleen niet tegen het Charter van de VN maar het is ook de toepassing van zijn verantwoordelijkheid om de Russisch sprekende  bevolking te beschermen”. Het westen wil niet luisteren naar de redelijke voorstellen van de hoge Chinese gezant Li Hui evenmin als naar de juiste uitleg vanuit Rusland. Het blijft tegen het internationaal recht in aanvalswapens leveren aan Oekraïne en wil de oorlog met Rusland tegen iedere prijs voortzetten: https://www.voltairenet.org/article219369.html
 • Hoe onze media de prietpraat over Oekraïne blijven verspreiden om de oorloog toch maar te laten voortduren volgens de wil van de  NAVO en VS, aldus Willy van Damme: https://willyvandamme.wordpress.com/2023/05/28/de-standaard-en-de-bekentenis-van-dominique-minten/#comments; De Standaard en de bekentenis van Dominique Minten | Willy Van Damme’s Weblog (wordpress.com)
 • Ik vertrouw er op dat we samen een meer  rechtvaardige, multipolaire wereld kunnen vormen en dat de (nvdr: Amerikaanse) ideologie van exclusiviteit, alsook van een neokoloniale systeem, waardoor het mogelijk werd de rijkdommen van de hele wereld uit te buiten, onvermijdelijk tot een einde zal komen”  (Vl. Poetin, woensdag  24 mei, Moskou, 11e Internationale ontmoeting  van hoge vertegenwoordigers voor de veiligheid) https://www.rt.com/russia/576815-putin-multipolar-security-west/.
 • Steeds meer landen (vooral uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika) houden afstand van het koloniale, overheersende en uitbuitende collectieve westen en keren zich naar Rusland: https://www.mondialisation.ca/la-russie-et-lemergence-dun-monde-post-occidental/5678037
 • De Ierse professor Dolores Cahill, die vanaf het begin het bedrog van corona en vaccins doorzag, beweert nu dat het valse spel van de globalisten al voorbij is omdat hun misdaad openbaar geworden is: https://www.frontnieuws.com/professor-cahill-waarschuwt-de-globalisten-het-spel-is-uit/
 • Vaccinatie in levensmiddelen/ WHO-Totale mislukking / Onvruchtbaarheid een duivelse agenda / 100e verjaardag Henry Kissinger / WHO Wereldcomplot / EU parlement getuigt wereldwijd covidbedrog / EU Spindokters / Lied: Mama, waarom? www.kla.tv
 • Dat abortus de vrije keuze van de vrouw is en ook veilig is, wordt manifest door ernstig onderzoek tegengesproken. Veruit de meeste vrouwen blijken zelf geen abortus gewild te hebben en hebben zware negatieve gevolgen ervan ondervonden: https://lesalonbeige.fr/la-plupart-des-avortements-ne-sont-pas-souhaites-et-entrainent-des-problemes-de-sante-plus-importants/
 • De gouverneur van de Amerikaanse staat Montana heeft op 19 mei een wet getekend die bepaalt dat er slecht twee geslachten zijn: mannelijk en vrouwelijk. Aan sporten voor vrouwen en meisjes kunnen geen mannen  en jongens deelnemen: https://lesalonbeige.fr/il-nexiste-que-deux-sexes/
 • Hoe kun je als ouders je kinderen beschermen tegen transactivisme, expliciete vroeg-seksualisering en een  agressieve politiek van morele perversie? Rob Lemeire schreef een boek over “12 regels over opvoeding met autoriteit”. Het comité Bezorgde Ouders (www.bezorgdeouders.be) nodigde hem uit voor de webinar hierover toelichting te geven. Voor 5 € kun je hiervoor inschrijven: www.Comité Bezorgde Ouders en Grootouderds 0992783902  0932393693
 • Verslag en foto’s van de Pinksterbedevaart van Parijs naar Chartres dit jaar met 16.000 jongeren: https://lesalonbeige.fr/pelerinage-de-chartres-photos-et-reportages/