Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Van de heilige Norbert van Gennep, ook Norbert van Xanten genoemd, stichter van de orde van de Norbertijnen of van Prémontré, gaven we vorige maal de hoofdlijnen van zijn leven. Ziehier zijn laatste levensfase.

In juni 1126 hield koning Lotharius III in Spiers een rijksdag met de Duitse vorsten en benoemde Norbert tot aartsbisschop van Maagdenburg.

Deze “investituur” werd hem met geweld opgedrongen. Tegen wil en dank werd hij een van de machtigste kerkvorsten van het Duitse rijk. Toch blijft Norbert zichzelf. Blootvoets en met een schamele mantel komt hij aan in zijn aartsbisschoppelijk paleis. De portier wil deze zwerver wegjagen tot hij begrijpt dat het de nieuwe aartsbisschop zelf is. Ook hier zal hij gedurende acht jaar als boeteling en kloosterling een radicale hervormer zijn, wat allerminst in dank wordt aanvaard. Hij begint met het financieel beleid te zuiveren. Het kapittel van O.L. Vrouw van Maagdenburg wordt overgedragen aan Prémontré. Hij hervormt verder nog de seculiere kanunniken en een benedictijnerklooster. Twee moordaanslagen vanwege eigen huisgenoten kan hij overleven.  Dan volgt er een ware volksopstand van heel de stad tegen hem. Norbert wordt aangevallen maar blijft ongedeerd en kan te paard vluchten. Later kan hij toch de vrede herstellen. Norbert excommuniceert de opstandelingen en ze tonen berouw.

Norbert was veel van huis weg. Hij bemiddelde in de strijd tussen paus Innocentius II en Anacletus II, waarbij hij kiest voor de eerste. Hij trekt ook op met het leger van Lotharius III om Innocentius II in Rome te doen zetelen. De Romereis van 1133 heeft Norbert uitgeput en hij kon slechts met moeite terug in Maagdenburg geraken. Vier maanden lag hij ziek te bed en celebreerde op Pasen, 15 april voor het laatst, zittend, de Eucharistie. Wanneer hij op 6 juni 1134 stierf, waren er meer dan honderd norbertijnen gemeenschappen.

Hij was een voorvechter van de “gregoriaanse hervorming”, die ijverde voor de vrijheid van de kerk tegenover de burgerlijke macht en de hervorming van de clerus. Hij was kloosterstichter, vredestichter, monnik, bestuurder en diplomaat in de keizerlijke rijkskerk, asceet, wanderprediger. Tenslotte is hij ook de patroon van de mislukkingen. Zijn eigen  kapittel van Xanten kon hij niet hervormen en moest zijn toevlucht zoeken in N. Frankrijk. En als aartsbisschop in Maagdenburg moest hij met een ware revolutie tegen hem afrekenen.

Vrij algemeen wordt nog aanvaard dat de moderne tijd begon in 1500 met de ontdekkingsreizen en het kolonialisme, boekdrukkunst, Renaissance en humanisme, een terugkeer naar de klassieke oudheid… en dat de bekroning dan kwam in de 18e eeuw met de “Verlichting”. Steeds meer historici ontdekken dat de “Verlichting” vooral een verduistering was, die  onze oorsprong heeft afgenomen, ons eennieuwe moraal heeft opgedrongen en van ons ontwortelde wezens heeft gemaakt (Bertrand Vergely, Obscures lumières. La révolution interdite, Editions du Cerf, Parijs, 2018,). Vervolgens blijkt dat ook de moderne tijd al in de 12e eeuw, de tijd van Norbert werd voorbereid.  Er vonden toen belangrijke veranderingen plaats in de landbouw, de economie, de samenleving die op hun beurt de mentaliteit, cultuur en godsdienstbeleving beïnvloed hebben. Overigens, precies een eeuw na Norbert zal de heilige Franciscus van Assisi  (+ 1926) deze beweging van streven naar authentiek evangelisch leven uitbreiden tot alle gelovigen.

Norbert was een man, zoals men zegt,  uit een stuk. Vanuit een sterke evangelische inspiratie wilde hij een grondige hervorming  zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak. Wellicht was hij al voor zijn bekering tegen de praktijk van “de investituur”, waardoor de koning de bisschoppen benoemt en installeert. Hij zelf werd met alle geweld gedwongen worden aartsbisschop te zijn. Hij zal daarna ook duidelijk maken dat hij een dienaar van Jezus’ Evangelie is en geen marionet van heersende, mondaine wanpraktijken, die het christelijk leven ondermijnen. Hij blijft als monnik leven en krijgt zowel zijn huisgenoten als de hele adel van de stad over zich heen.

Norbert zou in onze tijd nooit de potsierlijke coronadictatuur in de liturgie en in het kerkelijk leven aanvaard hebben, ook niet wanneer daardoor revolutie ontstond.  De liturgie is heilig en wordt gevierd, niet op onwaardige wijze volgens de grillen van een vrijmetselarij, maar volgens de eeuwenoude richtlijnen van de Kerk. Als vrije mensen aanbidden wij onze God, Vader en Schepper samen met Jezus Christus onze Verlosser en opperste Koning en de heilige Geest. Wij brengen ook de hoogste eer aan Maria, de Moeder van Jezus, de Moeder van de Kerk en onze Moeder. Een psychopathische wereldelite heeft niet voor te schrijven hoe wij dit mogen doen. En de geloofsgemeenschappen die de Eucharistie zijn blijven vieren zonder ook maar één van de verplichte dwangmaatregelen te volgen, tonen dat deze laatste ook geen enkele zin hebben. Door een kruisteken te maken met het wijwater uit het wijwatervat, door de heilige Communie te ontvangen op de tong, door elkaar de vredegroet te geven… is nog niemand dodelijk besmet in elkaar gezakt, integendeel!

Het eigenlijke leven van Norbert is begonnen met zijn persoonlijke bekering. Hij weigerde de klerikale huichelarij verder te spelen en als adellijke man van kerkelijke inkomsten  – zeg maar van uitbuiting – te leven met een bijzonder mondaine levensstijl. Hij wilde Christus volgen en leven vanuit  de geest van zijn Evangelie. In de winter leefde hij met zijn  medebroeders van gebed en arbeid. In de zomer trokken ze al predikend rond. Hij bewerkte verzoening tussen groepen en hooggeplaatsten die in onmin leefden en ellende brachten over anderen. De kerkelijke misbruiken van toen zijn nu wandaden op wereldschaal. Een wereldelite leeft als “kanunniken van Davos” om de rest van de mensheid tot hun slaven te maken,  uit te buiten (of uit te roeien). En hoe dieper de mensenfamilie in armoede en ellende wegzakt, hoe rijker zij worden.

Tenslotte is het leven van Norbert een oproep om persoonlijk een meer oprechte Godzoeker te worden. De zorg voor ons aardse leven, voor onze lichamelijke gezondheid, voor de natuur en onze planeet, voor de maatschappij  zijn  belangrijk. Toch is de zorg voor onze ziel en geest veel belangrijker. We zijn geroepen om daarmee in eenheid te leven met de Drie-ene God, een innerlijke rust en vrede  te bereiken die de wereld ons niet geven kan. “Zoek eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid en alles zal u erbij gegeven worden” (Mattheus 6, 35). Religieuze gemeenschappen zijn geroepen om in onze tijd een vuurtoren te zijn. Zovelen hebben de zin van hun leven verloren of nooit gevonden. Zij hebben zich ingezet voor hun lichamelijke conditie, voor het klimaat, voor een zaak… maar droegen geen zorg voor het kostbaarste heiligdom in henzelf, hun ziel en geest, hun geweten. Ze hebben nooit echt leren bidden noch hun diepste bron ontdekt: Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven.  Hierbij kan de inspiratie van heilige Norbert ons helpen.                                                               

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 1.7.22

Flitsen

Een sjeik steunt bijzonder edelmoedig onze medische hulpverlening in Idlib, de daar ook erg nodig is. Daarom nodigde moeder Agnes-Mariam hem vorige vrijdag met zijn gezin (vrouw en vijf kinderen) uit voor het middagmaal met ons, waarop hij graag is ingegaan. Het was een aangename ontmoeting.

Zaterdagmorgen brak een heus onweer los, met flik wat regenval, onverwachts en ongewoon. Regen is altijd welkom in de woestijn. Helaas, regen in de zomer kan veel kwaad doen aan de druiven. Ook moesten we s ’avonds uitrukken om de perziken te plukken die dreigen erg beschadigd te worden en plekken te krijgen. Er zijn een zestal bomen. En de abrikozenoogst is bijna volbracht. Tegelijk is er veel confituur gemaakt.

De buitenmuren van het St. Jozefsklooster zijn ingevoegd, de houten ramen zijn geïnstalleerd en op het dakterras zijn  nog twee kamers gemetst, een voor de was en het wasmachine en een als recreatiekamer.

Historische blunder na een halve eeuw rechtgezet

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft op 24 juni, het feest van het Heilig Hart van Jezus, het historisch arrest “Roe vs Wade”  ongrondwettelijk verklaard. In dit arrest uit 1973 werd ten onrechte erkend dat abortus een recht is, gegarandeerd door de Amerikaanse constitutie. De huidige uitspraak maakt duidelijk dat er hierin niets is dat abortus als een grondwettelijk recht fundeert. Hierdoor worden meteen het verbod op abortus van kracht, zoals voorzien in 13 Amerikaansen staten. Het Hooggerechtshof had ook ’n halve eeuw geleden geen enkel recht om een andere interpretatie te geven aan  de Amerikaanse constitutie vanuit een bepaalde heersende stroming. Er is een “recht op leven”, maar geen “recht op doden”. In algemene regel heb jij recht om te leven zoals jij wil, maar je hebt niet het recht om daarvoor een ander mens te doden. “Gij zult niet doden” is een onveranderlijke pijler van iedere menselijke  samenleving, altijd en overal. Dit geldt eveneens voor het ongeboren menselijk leven. Dank zij de moderne genetica weten we dat vanaf de conceptie alle eigenheid en waardigheid van de menselijk persoon onveranderlijk bepaald zijn. Deze vrucht vraagt slechts tijd, voeding en bescherming om tot een volwassen menselijke persoon uit te groeien. Volgens rechter Clarence Thomas van het Amerikaans Hooggerechtshof moeten nog een hele reeks andere valse besluiten hersteld worden, o.a. in verband met het zogenaamde recht op contraceptie en de ontwrichting van het huwelijk.

Het erkennen van de menselijke waardigheid vanaf de conceptie heeft niets te maken met een krampachtig katholicisme, zoals sommigen graag stellen. Hippocrates, de vader van de westerse geneeskunde”  (5e-4e eeuw vóór het christendom!) wist al dat een zwangere vrouw de volle waardigheid van een menselijk leven in zich draagt. Hoe komt het dat moderne geneesheren, die alles weten over embryologie, dit niet meer weten? De eed van Hippocrates die het ongeboren menselijke leven respecteert, gold nagenoeg 24 eeuwen, tot vorige eeuw. Om abortus te kunnen invoeren werd toen gewoon “het recht op leven” als basis voor de menselijke beschaving en de eeuwenoude eed van Hippocrates afgeschaft.

De abortuswetgeving werd telkens geforceerd door een extreem dramatische situatie, bv. een moeder die dreigt te sterven omwille van de geboorte van haar kind. Daarvoor is echter geen abortuswet nodig. Wij zijn geen deskundigen op dit gebied maar een vriend gynaecoloog zegt dat een moderne geneeskunde én moeder én kind tracht te redden. Of het geval van een dokter die als vertrouwde huisarts plots heel de familie over zich heen krijgt omdat een minderjarige dochter onverwacht zwanger blijkt te zijn en de man voelt  zich praktisch gedwongen abortus te plegen. Zelfs hiervoor is geen abortuswet nodig. Iedere rechter kan beslissen dat die arts slechts een milde of geen straf krijgt omwille van verzachtende omstandigheden, maar tegelijk de eerbied voor het ongeboren leven blijven respecteren: het doden van ongeboren leven is en blijft moord. Bovendien, wat als drama ervaren wordt (onverwachte zwangerschap) kan niet door een nog groter drama (abortus) opgelost worden. Ook wanneer vastgesteld  wordt dat het kind gehandicapt zal zijn, is er geen grond voor een abortuswetgeving. Een samenleving die als enige oplossing heeft het doden van de zwaksten, is de naam van beschaving niet waard. In geen enkel geval is het wetens en willens doden van een ongeboren menselijk leven een waardige oplossing, zeker  voor een moderne geneeskunde. Wanneer onze moderne maatschappij op wetenschappelijk, technisch, financieel, psychologisch en sociaal vlak zo achterlijk is dat ze aan moeders in nood niets anders te bieden heeft dan het doden van het kind, dan leven we nog in een oertijd, eeuwen vóór Hippocrates.

Deze barbaarse, populaire geest treffen we ook nog aan in het eerste artikel dat hierover op de VRT verscheen en waarin enkel drie kopstukken aan bod komen met redeneringen vanuit  de vrijmetselarij.  (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/24/fup-roe-wade/aria). Moeten wij daarvoor de fundamenten van onze beschaving  opgeven? De strijd om abortus steeds meer uit te breiden heeft niets te maken met de zorg voor vrouwen in nood maar is een ideologische strijd om de menselijke en christelijke fundamenten van een beschaving te vernietigen.

De echte vooruitgang bestaat in het respecteren van het “recht op leven”. “Abortocratie” als gelegaliseerde barbaarsheid gaan niet samen met beschaving en menselijkheid. Het wordt  tijd dat de hele westerse beschaving zijn grootste blunder onder ogen ziet, er een niet ideologisch geladen debat over houdt en het recht op leven als basis voor iedere  maatschappelijk herstelt, voor het goed van iedereen.

Varia

 • Onze vorige nieuwsbrief geïllustreerd met 6 erg mooie video’s: 1. Prachtige Prémontré, 2. Boeiende uitleg en beschouwingen van abt generaal Jos Wouters (nog ’n oud leerling!), 3. Gennep, 4. Abtei Michaelsberg, 5. Resten van St . Michielsabdij in Antwerpen, 6. Abdij van Tongerloo:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-266/
 • Over de eerste christenen en christelijke gemeenschappen in Syrië, ongemeen boeiend. Het begint al met de profeet Elie, Thecla, Paulus, dan Efrem…Het zijn nu vooral ruïnes van kerken en kloosters die blijven getuigen over de dynamiek van het Evangelie in een streek die hoofdzakelijk verwoest werd (en nog wordt) door terroristen met de steun van het westen:  https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-149/ (2e deel)
 • Russisch permanent vertegenwoordiger bij de UNO, Dimitri Polyansky  zegt kort en krachtig waar de hele oplossing voor Syrië ligt: opruimen van iedere illegale bezetting, ophouden met het stelen van grondstoffen en ophouden van terroristische aanslagen te plegen en deze te blijven steunen. Dit geldt voor de VS, Israël en Turkije: https://www.sana.sy/en/?p=276603
 • Sonja van den Ende geeft vanuit Oekraïne zelf een geheel ander beeld dan wat de Westerse media ons als oorlogspropaganda  willen opdringen:   https://www.golfbrekers.be/sonja-van-den-ende-luidt-een-ander-klokje-over-oekraine-en-rusland/
 • Een analyse van Oekraïne door de Zwitserse oud kolonel en specialist Oost-Europa, Jacques Baud. Telkens wanneer de Oekraïense[H1]  president vanuit een steeds dramatischer wordende situatie wilde onderhandelen met Rusland hebben de VS en de EU dit verhinderd  en geld gegeven voor nog meer wapens om de zinloze verwoestingen verder te zetten met de illusie dat ze Rusland konden verslaan (25/2/22: 450 miljoen €, daarna 500 miljoen €). Vele van deze wapens komen niet terecht of kunnen niet doeltreffend gebruikt worden. In Marioepol werden Oekraïense helikopters neergeschoten met westerse String raketten, door de Russen onderschept. Met de overgave van het Azov regime in Azovstal is de mythe van de glorieuze weerstand gevallen. Ook de grote eensgezindheid van de NAVO is slechts een façade. Deze oorlog wordt onnodig verdergezet ten koste van vooral vele Oekraïense levens, door de onwil van het westen om het internationaal recht tegenover Rusland te respecteren en door hun onmacht om de werkelijkheid te erkennen. Oekraïne zal over enkele weken instorten. Het westen en Oekraïne zullen dan veel meer toegevingen moeten doen dan wanneer zij vanaf het begin hadden willen onder handelen met Rusland als een gelijkwaardige partner. Niet alleen de herovering van de Krim maar ook de strijd om de Russische Oekraïense onderwerping is nu meer dan ooit een illusie. (/lukraine-serait-prete-a-seffondrer-dans-les-prochaines-semaines/).
 • Oekraïne is de eerste grote oorlog van de 21e eeuw waar openlijk gelijkwaardige grootmachten tegen elkaar vechten en alle moderne wapens inzetten behalve de nucleaire. Tot heden konden Israël-VS-NAVO gelijk waar ter wereld  als superieure macht, zwakkere landen naar believen ontwrichten, onderwerpen, uitmoorden… zonder daarbij het internationaal recht of het UNO handvest te moeten respecteren. Deze periode van unipolaire overheersing zal met Oekraïne eindigen. De economische oorlog met behulp van sancties is mislukt en anderzijds is er een militaire macht gegroeid die opgewassen is tegen heel het westen operation-en-ukraine-la-premiere-grande-guerre-du-xxie-siecle/5669260
 • Een ontluisterend beeld van Oekraïne en zijn  president. Nooit voorheen werd een westerse marionet zo hoog opgehemeld als de toneelspeler en president van Oekraïne, Zelensky: de held “van de vrijheid” en van “onze tijd”, “de onbuigzame”, “de redder van de democratie”, “die Poetin verslaat en de wereld verenigt”. Al maanden lang wordt hij zo in heel het westen en bij iedere gelegenheid opgevoerd. De echte kwaliteiten van deze beroepskomediant  liggen volgens Guy Mettan, in het spelen van een dubbele rol. Hij werd met 73% verkozen met een programma om de corruptie te beëindigen en vrede te bewerken met de Russisch sprekende bevolking van Donbass. Zijn inzet ging onmiddellijk in de tegenovergestelde richting zodat zijn populariteit in januari 2022 al gezakt was tot 22 %. Corruptie groeide overal en Oekraïne werd “het meest corrupte land van Europa” (The Guardian). Een van de grootste profiteurs van de corruptie is Ihor Kolomoïsky die zelf in Zwitserland verblijft en met miljoenen dollars de grote sponsor is van Zelensky, “de dienaar van het volk”. Sinds mei 2021 werd de Russische taal helemaal verboden en inmiddels werden ook Russische boeken verbrand. Hoe deze joodse president niet alleen een sympathisant en maar ook uitvoerder werd van de gruwelen van de neonazi’s, die volk en leger beheersen, is een bloedstollend verhaal. Oekraïners die verdacht worden van samenwerking of sympathie voor de Russen worden gemarteld en gedood. Op die wijze zijn minstens 11 burgemeesters omgebracht. Ook alle media en oppositiepartijen die van sympathie voor Rusland worden verdacht, werden verboden. Gevangengenomen Russische soldaten maar ook Russische mannen en vrouwen worden gemarteld vooraleer ze gedood worden, of publiek gegeseld en naakt opgevoerd  in de straten. De video’s van deze gruweldaden worden verheerlijkt.  ”Het probleem van Oekraïne is dat zijn president, gewild of ongewild, zijn macht heeft overgedragen aan extremisten voor het binnenlands beleid en voor het leger, en aan de NAVO voor het buitenlands beleid, om zich over te geven aan het genot van aanbeden te worden door menigten van heel de wereld… U zegt: Zelensky is een groot acteur…maar wanneer hij zich moet gaan inzetten voor de heropbouw van een land, dat verwoest is door een oorlog, die hij in 2019 had kunnen vermijden, zal de terugkeer naar de werkelijkheid moeilijk worden” (Guy Mettan, 22 juni 2022, https://www.voltairenet.org/article217398.html)
 • Door een gerechtelijk bevel werd Pfizer verplicht zijn vertrouwelijke documenten over de covid 19 vaccins te publiceren. Hieruit blijkt dat ze drastisch de vruchtbaarheid verminderen van vrouwen én mannen, schade berokkenen aan pasgeboren baby’s en een vroegtijdige dood veroorzaken: nieuwe-studie-en-pfizer-documenten-bewijzen-dat-covid-19-vaccinatie-massale-ontvolking-zal-veroorzaken-door-onvruchtbaarheid-en-dood/
 • Oostenrijk heeft definitief alle vaccinatieplicht opgeheven: lautriche-a-mis-fin-a-la-vaccination-obligatoire-il-faut-desormais-vivre-avec-le-covid/5669397
 • Laten we niet rond de pot blijven draaien: de experimentele covid 19 vaccins  zijn een gevaar voor de gezondheid en het leven en hoe meer gevaccineerd, hoe gevaarlijker: corona/bijna-alle-coronapatienten-in-vlaamse-ziekenhuizen-gevaccineerd
 • De Engelse dr. Coleman beschrijft de steeds erger wordende chaos die ons wordt opgelegd: dr-coleman-waarom-ik-doodsbang-ben-en-waarom-u-ook-doodsbang-zou-moeten-zijn/
 • Minstens 22 van de 100 rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR) zijn corrupt, worden betaald door G. Soros en doen uitspraak in aangelegenheden waarvoor ze vergoed worden. Aldus de Europese Raad voor wet en rechtvaardigheid (ECLJ). Het comité van ministers van de Europese Raad heeft dit moeten toegegeven. Zo kunnen van hogerhand dwaze dwangmaatregelen i.v.m. het  klimaat, seksualiteit , gezin… worden opgelegd aan landen. (Timo Pieters, Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Soros en Urgenda in Gezond Verstand Krant, jg 2, nr. 28, 10 november 2021).  
 • Mensen die  strijden voor waarheid, waardigheid en een rechtvaardige samenleving verdienen steun in deze tijd van algemene ontwrichting, manipulatie en bedrog. Daarom wil ik u graag wijzen op de vele activiteiten van bewustwording, die georganiseerd worden door onze goede vriend Peter Vereecke (peter_vereecke@hotmail.com>), waarvan je op de hoogte kunt blijven door gewoon je emailadres aan hem door te geven. Hij nodigde me herhaaldelijk uit waaraan ik bijzonder aangename herinneringen bewaar. Ziehier wat hij zelf daarover schrijft: “Driemaal heb ik pater Daniel als spreker uitgenodigd uit sympathie voor zijn werk maar vooral uit respect voor zijn pogingen om vanuit zijn christelijke spiritualiteit mensen uit te nodigen tot nadenken en wakker worden. Ik deel dit streven met hem en heb hierover eind 2019 een boekje geschreven dat hij jou in pdf-formaat aanbiedt samen met een overzicht van zijn beschikbare zoom-presentaties”. Ziehier het gratis boekje “Peter in wonderland”, de lijst van conferenties die hij organiseert en de link van zijn boeiend gesprek in de Trueman show
 • Brecht Arnaert, Epoché, Gesprekken over Geloof, 1e gesprek met prof . Mattias Desmet. ’n Lange gedachtewisseling (meer dan 3 uur!) over wetenschap, het einde van het positivisme, het coronabedrog, de wereldelite en hun manipulatie, levenskunst, principes en geloof. De moeite waard:


[H1]