Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede vrienden,

Op 6 juni 1134 stierf Norbert van Gennep. Op Kerstmis 1121 legden enkele gezellen met Norbert hun geloften af in Prémontré (N.- Frankrijk). Zo vierde de norbertijnenorde vorig jaar haar 900 jarig bestaan, zij het in mineur wegens de corona-hysterie. De heilige Norbert heeft onder de clerus een beweging teweeggebracht van een terugkeer naar een authentiek evangelisch leven. Norbert was een wonderlijke en avontuurlijke voorloper, die als Godzoeker niet alleen op zijn tijdgenoten een grote indruk maakte, maar eveneens in deze tijd van grondige veranderingen bijzonder actueel blijft. Ziehier een eerste deel over zijn leven. Volgende keer geven we de laatste fase van Norberts’ leven samen met enkele persoonlijke beschouwingen.

U vindt meer beeldmateriaal over 900 jaar Norbertijnen op het YT-kanaal https://www.youtube.com/c/CloseLineProjects

Norbert wordt geboren (tussen 1080 en 1085) in  een adellijke familie van Heribertus en Hadewijch, “de heren van Gennep”. Als edelman kreeg hij de erebaan van “kanunnik van Xanten”, waardoor hij een goed inkomen verwierf door het systeem van de prebende (Latijn: praebere = toekennen, nl. van kerkelijke inkomsten). Hij kreeg dus kerkelijke goederen toegewezen. Zowel aan het hof van de machtsbeluste Duitse koning Hendrik V als aan het hof van zijn rivaal, de machtige aartsbisschop Frederik I van Schwarzenburg, was hij goed thuis. Aan beide hoven genoot hij van aanzienlijke inkomsten en bovendien van een hoog aanzien.

In het jaar 1115 komt er plots en onverwachts een grondige ommekeer, in de stijl van de heilige Paulus. Hij rijdt in vol ornaat naar het kanunnikessen klooster van adellijke dames in Vreden om de abdis, die hij aan het hof ontmoet had, te bezoeken. Onderweg breekt  echter een zwaar onweer los en de bliksem slaat vlak voor zijn paard in. Norbert wordt van zijn paard geworpen en blijft een tijd bewusteloos op de grond liggen. Wanneer hij opstaat is hij een ander mens. Hij wil breken met zijn mondain leven onder klerikale schijn en trekt zich terug van het leven aan het hof. Hij draagt voortaan een kleed van ruwe, ongeverfde wol, ontdoet zich van zijn goederen en predikt een leven van boete en bekering.  Hij vraagt de priesterwijding en wordt op één dag diaken en priester gewijd. Hij gaat om raad en leiding naar abt Cuno I van de benedictijnenabdij van Siegburg, waar hij zich gedurende 40 dagen terugtrekt. 

Wat deze abt in zijn abdij bewerkt had, wil hij nu ook in Xanten onder de kanunniken bereiken. De kanunniken vragen wel of hij het hoofd van hun college wil worden, maar  nadat Norbert zijn levensdoel heeft voorgesteld is hun antwoord: “Neen, wij willen liever op een normale manier sterven”! Een van hen spuwt hem in het gezicht.

Norbert was een zoektocht begonnen naar een nieuwe levensvorm van authentiek evangelisch leven. Tussen 1115 en 1118 trekt hij naar de gemeenschap van reguliere kanunniken in Kloosterrade (Rolduc) in het huidige Nederlandse Zuid-Limburg. Daar vond hij Albertus van Antoing (bij Doornik) die eveneens van adel was en nu eenzelfde hervorming nastreefde. De kanunniken leefden daar onder de regel van de heilige Augustinus volgens de strenge “Ordo monasterii” met nadruk op vasten, nachtelijk koorgebed en handenarbeid. Verder had Norbert nog contact met een zekere kluizenaar Lidulphus, die een voorbeeldig leven van armoede en versterving leidde en vrijmoedig de misbruiken in de Kerk aanklaagde. Deze kluizenaar genoot een groot gezag maar kreeg ook veel weerstand vanuit kerkelijke kringen. Zo verging het eveneens met Norbert.  Hij had zich voor twee jaar teruggetrokken in een kluis, even buiten Xanten op de Fürstenberg voor een leven van waken en  bidden, Schriftlezing, boete en versterving. Ook hij kreeg kritiek en men vroeg hem: ben je nu kanunnik of monnik? Hij beroept zich op het evangelie.

Nvdr: meer info over dit thema vindt u in de gratis pdf: Het_middeleeuwse_kastelenlandschap_van_het_Oversticht

Als “wanderprediger”, wandelende predikant, gaat Norbert op tocht, eerst naar Hoei en dan naar Zuid-Frankrijk waar hij paus Gelasius II ontmoet, die gevlucht was voor keizer Hendrik V. De paus geeft Norbert toestemming om overal te prediken. Hij trekt met 3 gezellen naar Orléans en dan naar Valenciennes, waar alle drie gezellen in één week door ziekte sterven. Van 1119 tot 1121 trekt hij door Frankrijk en predikt voor grote groepen. Op menige plaatsen waar haat leefde tussen bepaalde groepen, bewerkte hij vrede en verzoening. Hij pleit voor een vrije en zuivere Kerk. In de paasweek van 1119 voegt Hugo van Fosses zich bij hem. Hij zal de architect van de orde worden. Er sluiten nog volgelingen aan zoals Evermodus, een jongeman uit Kamerijk die later bisschop van Ratzenburg zal worden en een zekere Antonius. Norbert zoekt de nieuwe paus Calixtus II op en krijgt weer de toestemming om overal te prediken. Bovendien wordt hem de bisschop van Laon als beschermheer toegewezen. Norbert wil zich ergens vestigen en kiest uiteindelijk Prémontré (Noord-Frankrijk).

In Prémontré had Norbert 40 geestelijken rond zich verzameld “en zeer veel leken”. Norbert wil een regel om de toekomst te verzekeren, nl een strenge vorm van het augustijner kanunniken leven volgens de “Ordo monasterii”. Alle gezellen leggen daarop met kerstmis 1121 de geloften af. Bovendien waren er wel duizend vrouwen die in een afzonderlijk gebouw leefden en pas in 1138 naar Fontenelle vertrokken. In Prémontré werd de kleine  kapel vervangen door een grote kerk. Ze kozen voor een witte kleding: de ongeverfde wol, zoals de gewone herders. De nadruk lag op de nederigheid, de “humilitas”, om dicht bij de grond (humus) te blijven. Armoede, gehoorzaamheid, zuiverheid, stilzwijgen, vasten, gastvrijheid worden de kenmerken van hun levensstijl. Beschouwing en apostolaat wisselden elkaar af. In de zomer trokken ze met een ezel al predikend rond, in de winter bleven ze in Prémontré. Zo trok Norbert samen met enkele broeders naar Reims, Floreffe, Maastricht … In Antwerpen werd in 1124 het kapittel van 12 geestelijken een norbertijnen gemeenschap, de latere Sint Michielsabdij, de eerste gemeenschap in een stad. (Meer info en afbeeldingen in het onderstaande)

"Archeologen vonden hier fundamenten van de kerk van de Sint-Michielsabdij. De abdij werd opgericht in 1124 en verwierf snel macht en rijkdom. In de 15de eeuw bouwde men een nieuwe kerk. De abdij leed onder de onlusten in de 16de eeuw maar beleefde de eeuw daarop een glorietijd. Beroemde kunstenaars als Rubens werkten mee aan de herinrichting van de kerk. Vanaf 1796 diende de kerk als opslagplaats. In 1830 beschoten Nederlandse troepen de site, alles ging in vlammen op. De stad sloopte de restanten en legde er nieuwe straten aan. De straatnaam ‘Verbrande-Entrepotstraat’ verwijst naar de brand." Uit: https://www.antwerpendoorgrond.be/nl/versterkte_stad/locaties/sint_michielsabdij

Norbertus gaat naar Regensburg en naar Rome waar hij van paus Honorius II in een bul van 16 februari 1126 de erkenning krijgt van de levenswijze van de kanunniken van Prémontré, volgens de regel van Augustinus. Dan volgen de stichtingen in Grimbergen en in 1130 Tongerlo, in 1134 Averbode.

Vanuit Laon was al ’t Park gesticht in Leuven en in 1138 werd Postel gesticht vanuit Floreffe. De meeste beginnen als dubbelklooster (met vrouwelijke religieuzen) maar dit wordt door de orde in 1140 verboden. In Westfalen (Duitsland) staat graaf Godfried van Cappenberg aan Norbert zijn bezit af, waaruit drie kloosters ontstaan. Vele anderen deden hetzelfde. Norbert was de stichter en bezieler maar Hugo van Fosses organiseerde de orde zoals de Cisterciënzers en Kartuizers met (sinds  1130) een jaarlijks generaal kapittel van abten en proosten. Ondertussen is Norbert een hoofdrolspeler in de conflicten tussen de hoogste kerkelijke en burgerlijke macht. Hij was fel tegen het recht van de keizer om bisschoppen te benoemen, nl. de investituur (Lat. investire = bekleden, met ring en staf). Hij zal er zelf nog slachtoffer van worden. 

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 24.6.22    

Flitsen

De Latijnse liturgie vierde de twaalfde zondag door het jaar (C) met de vraag van Jezus: “Wie ben Ik voor U?” (Lucas 9, 18-24). En Petrus geeft meteen het juiste antwoord maar hij moet nog leren dat er lijden en sterven mee gepaard zal gaan: “Gij zijt de Messias!” Wij vierden de byzantijnse liturgie van de tweede zondag na Pinsteren, nog in de geest van het Sacramentsfeest. De brief van Paulus aan de Romeinen zal nu en de volgenden zondagen gelezen worden met de boodschap: we worden gerechtvaardigd door het geloof, niet door de joodse wet noch door onze goede werken, hoe belangrijk die ook kunnen zijn. Dit is de enige brief van Paulus waarin hij systematisch het christelijke geloof uiteenzet. In drie zinnen  (te) kort samengevat, in crescendo: “God heeft u lief”! (1, 7); “Gods liefde is in ons hart uitgestort” (5, 5); “Niets kan ons scheiden van de liefde Gods” (8, 39). Het Evangelie gaat over de eerste leerlingen van Jezus, Andreas en Petrus, Jacobus en Johannes. Ze laten meteen alles achter en volgden Hem (Mattheus 4, 18-23).

De abrikozenoogst is begonnen maar velen zijn nog niet helemaal rijp. Het is de kunst om ze op het juiste ogenblik te plukken. Er worden vele kleine tomatenplantjes in de volle grond gezet en met voldoende water groeien ze snel. Voor de olijvenbomen is in deze lange, droge periode een systeem uitgewerkt om ze water te kunnen geven.

Vrouwen van de parochie van Qâra houden ervan om af en toe in de late namiddag eens samen te zitten en te eten van wat ze zelf klaar gemaakt hebben. Ieder die in de buurt komt krijgt dan een bord aangeboden.

Vanuit Hongarije (vanwege de Ridders van Malta) kwam een bestelling voor een icoon van Johannes de Doper van 1 op 2 meter! Het hout is al klaar gemaakt. Voor de oorlog werden hier iconen geschilderd van 3 op 4 m, op doek, o.l.v. moeder Agnes-Mariam. Deze iconen hangen nu in kerken in Libanon.

Dinsdagavond is onze vriend Albert Verhamme (71 j) in een verkeersongeval in Izegem jammerlijk omgekomen. We hebben hier de Eucharistie voor hem en zijn familie opgedragen. (Begrafenis St-Pius-X kerk, Kortrijk, 30 juni, 10.00 u). Moge de Heer hem opnemen in zijn blijvende vreugde en moge hij van bij de Vader voorspreker zijn voor al zijn dierbaren. Albert was een goede organisator en heeft vele bedevaarten geleid. Hij was ook bereid nu de organisatie op zich te nemen van de jongeren die naar hier willen komen in de zomer of in het najaar.

Toch willen we van ons uit de mogelijkheid blijven bieden, zij het meer individueel. Syrië is de bakermat van de menselijke beschaving en de wieg van het christelijk geloof. Daarom zei de voormalige directeur van het Louvre, André Parrot dat ieder mens op aarde twee vaderlanden heeft:  zijn eigen vaderland en Syrië! Er is zoveel leugen, manipulatie en verwarring in onze wereld dat velen hun eigen levenspad niet meer kunnen vinden. Kom naar de bron en ontdek je eigen unieke zending in deze wereld. Laat u niet afschrikken door de enorme negatieve druk vanuit de openbare opinie tegen Syrië. We zorgen voor uw visum. Laat iets weten.

Wat in het westen niet openlijk mag of kan gezegd worden

Dàt vernemen we uit de lange toespraak van Vladimir Poetin tijdens het  Sint Petersburg Internationaal Economisch Forum (SPIEF). Vanaf 1997 wordt dit jaarlijks gehouden en staat sinds 2005 onder de auspiciën van de president van de Russische Federatie. Er nemen zo‘n 10.000 mensen aan deel uit 120 landen. Op 15 juni 2022 sprak Vl. Poetin. Ziehier enkele gedachten uit zijn betoog.

Het tijdperk van de unipolaire wereld is voorbij. De culturele rijkdom van de volken, hun politieke en economische soevereiniteit verdienen gerespecteerd te worden. De VS beschouwen zich als de “ambassadeurs van de heer op aarde” en maken daarmee alle andere volken tot tweederangsburgers (maar ze lopen zelf aan de leiband van  de zionisten). Zij beschouwen de hele wereld als hun kolonie. Wie hen niet blindelings gehoorzaamt moet gestraft worden, economisch vernietigd, geïsoleerd en geannuleerd. Het aantal en de snelheid van de aan Rusland opgelegde sancties is krankzinnig, gesteund door hun eigen propaganda en info oorlog. Zij zien niet de opkomst van de nationale soevereiniteit van bepaalde sterke landen. “Gevangen in hun eigen waanideeën” blijven ze wandelen “in de schaduw van hun eigen verleden”.

Hierop volgt een stukje Russische fierheid: “Wij zijn sterke mensen en overwinnen elke uitdaging. Net als onze voorouders lossen wij elk probleem op. De hele duizendjarige geschiedenis van onze natie getuigt daarvan”. Poetin vermeldt grote moeilijkheden die tegelijk tot nieuwe oplossingen hebben geleid. Er is een stijging van de eigen productiviteit en een toename van aanbod op de binnenlandse markt. In elk geval is de “economische  blitzkrieg tegen Rusland” mislukt maar heeft wel grote gevolgen voor het westen. Het westen heeft al lang zijn politieke en economische zelfstandigheid verloren: “de Europese Unie heeft uiteindelijk haar politieke soevereiniteit verloren en haar bureaucratische elites dansen naar de pijpen van anderen, aanvaarden alles wat hun van bovenaf wordt gezegd en schaden hun eigen bevolking, hun eigen economie”. Het westen spreekt graag over de “Poetin inflatie” maar zelf noemt hij deze uitdrukking een stommiteit voor analfabeten. De huidige inflatie is immers het gevolg van een onverantwoord Amerikaans economisch beleid en van een Europese bureaucratie. Het massaal geld drukken noemt hij een “roofzuchtig koloniaal beleid” om arme landen te plunderen.

Ook Oekraïne kwam aan bod. Poetin noemt het een speciale operatie die noodgedwongen was om de Russischsprekende bevolking, die al jaren uitgemoord werd en die hulp vroeg, te beschermen. Ondertussen blijft het westen Oekraïne volpompen met wapens en militaire adviseurs om de agressie, de haat en de Russofobie nog meer op te voeren. Het welzijn van de mensen en de economie van het land kan hen geen zier schelen. Pseudo-waarden, ontmenselijking en immorele praktijken vieren hoogtij. Het wordt steeds duidelijker dat ons standpunt juist en historisch gerechtvaardigd is. En het westen  gaat gewoon door met zijn propaganda  tegen Rusland, vol “mythen en achterlijkheid”.

Voor de vele moeilijkheden wordt getracht nieuwe mogelijkheden te scheppen met een macro-economische structuur: voedselzekerheid, energiezekerheid en een eigen betalingssysteem. Hierbij haalt Poetin enkele grote lijnen aan. Vooreerst wordt gestreefd naar openheid in gelijkwaardig partnerschap met bevriende naties die nog een oprechte leider hebben. Het gaat hierbij over landen in het Midden Oosten (waar Syrië zeker bij hoort. Terwijl de VS hier de oogsten komen verwoesten of stelen, krijgen we van de Russen graan uit Oekraïne!

Rusland zal zijn relaties verbeteren met het M.O en Zuid-Azië op gebied van vervoer, internationale handel, wetenschap, technologie, cultuur en sport. Vervolgens handelt hij over het vertrouwen op de vrijheid van ondernemerschap: “Elk particulier initiatief dat op het welzijn van Rusland is gericht, moet maximale steun en ruimte voor uitvoering krijgen”. Hij kondigde een drastische vermindering aan van de administratieve rompslomp, inspecties en straffen op economische misdrijven. “Echt, blijvend succes, waardigheid en zelfrespect komen pas als u uw toekomst, de toekomst van uw kinderen, met uw huis verbindt”.  Hij prees de vele ondernemers, ook van kleine ondernemingen,  die zich inzetten om het welzijn van de mensen uit hun eigen streek te bevorderen. Verder pleitte hij voor een evenwichtig macro-economisch beleid op langere termijn. Een wijze raad gaf hij hierbij mee:  geef zoveel uit als je verdient hebt! Vervolgens besprak hij de sociale rechtvaardigheid. De groei van de economie en het bedrijfsleven, de industrie, de wetenschap, de technologie… moet dienen om de armoede en ongelijkheid tussen mensen te verminderen. We moeten hierin nog veel leren, zo gaf hij toe. Er moeten nieuwe banen gemaakt worden daar waar dit het meest nodig is. Behoeftige gezinnen moeten gesteund worden. De pensioenen stijgen al meer dan de inflatie. Minimumloon en leefloon gaan naar boven. Als ernstig negatief punt vermeldde hij wel het dalen van het geboortecijfer. Verder handelde hij over de prioritaire ontwikkeling en de infrastructuur met  modernisering van de huisvesting en gemeenschappelijke diensten. Blijkbaar doelde hij hier op plattelandsgebieden die nog minder ontwikkeld zijn. Tenslotte pleitte hij voor een technologische soevereiniteit, waarbij niet alleen de uitvindingen van anderen worden  benut maar waarbij wij zelf nieuwe dingen scheppen.

Ziedaar enkele gedachten uit deze toespraak van Poetin. Iedere toespraak van een hoge politicus zal wel met een korreltje zout moeten gelezen worden. Er is echter verschil tussen een korreltje en een zak. Zelfs wie geen enkele bijzondere bevoegdheid heeft op politiek, economisch, financieel gebied, begrijpt onmiddellijk het grote verschil van toespraken uit de hoogste Amerikaanse kringen met toespraken uit Rusland. Neem de biologische laboratoria in Oekraïne als voorbeeld. Toen het bestaan daarvan in de pers uitlekte, kregen we onmiddellijk een Amerikaanse stortvloed over typische Russische desinformatie. Toen bleek dat er werkelijk bio laboratoria  waren, vertelden de hoge VS verantwoordelijken dat ze bedoeld waren om de bevolking te beschermen tegen mogelijke ziektes. De Russen daarentegen gaven telkens concrete feiten met de bijbehorende bewijzen. Toen bleek dat de tientallen militaire bio laboratoria voor niets anders dienden  dan voor de gemeenste en gevaarlijkste militaire bio oorlogsvoering, regende het waarschuwingen vanuit de VS dat de Russen bezig waren met biologische en chemische aanslagen voor te bereiden. Precies hetzelfde scenario als destijds hier in Syrië.

De geheime diensten van de westerse mogendheden hebben alle chemische aanslagen in Syrië  bedacht, voorbereid en uitgevoerd. De politici waarschuwden vooraf en hielden de aandacht gaande. Als de aanslagen gepleegd waren, werden er onmiddellijk Hollywood beelden van verspreid met stervende kinderen en met afschuw werd gewezen naar Assad als de schuldige, zonder enig bewijs of met een hoop valse bewijzen. Hetzelfde zien we met de berichtgeving over Oekraïne zelf. Eind 2021 had Rusland zijn gerechtvaardigde eisen en plannen duidelijk op tafel liggen: de bevolking van Donbass moet gelijkwaardige behandeling krijgen, geïntegreerd in een neutraal Oekraïne. In heel het westen scheen niemand te begrijpen dat deze woorden precies betekenden wat ze uitdrukten. Zo verschenen de grootste fantasieën over de plannen van Rusland met Oekraïne. Uiteindelijk zal het westen gedwongen worden met scha en schande de werkelijkheid te aanvaarden, nl. precies wat Poetin altijd heeft gezegd.

De machtigste westerse leiders blijven onvermoeibaar en eensgezind voorwendsels verzinnen voor hun oorlogsmisdaden wereldwijd om daarna hun oorlogen nog op te voeren. De oorlogsindustrie en de tirannie moeten steeds maar hoger. Wat zij daarover uitkramen is als het orkest dat op de zinkende Titanic blijft voortspelen. (https://www.frontnieuws.com/iedereen-heeft-het-over-poetin-wat-hij-werkelijk-zegt-mag-niemand-weten-hier-is-zijn-toespraak-in-het-nederlands

Varia

 • Ons vorig bericht met 8 video’s: 1 + 2 over Jeanne  d’Arc, 3. Brief van haar, 4. de ring van haar  in London gekocht door de Puy du Fou, 5. De VS politici, die als schurken de olie van Syrië blijven stelen, (6. kan ik niet openen), 7. Icon van Rublev  8. Pracht van Russische iconen in Russisch museum van Massachusetts: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-265/ 
 • Een buitengewone documentatie over het vroege christendom in Syrië, zijn kluizenaars, monniken,  eerste kloosters en hun gebouwen,  de stroom van pelgrims en bedevaarten van het westen naar het oosten en omgekeerd,  de relikwieën, de vervolgingen en de heropbloei. Een schat aan informatie en documentatie over onze christelijke identiteit, o.a. het kostbare getuigenis van Egeria uit de vierde eeuw, die ons onschatbare informatie verschaft over de eerste liturgische vieringen: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-148/
 • Terwijl de Syrische president Assad aankondigde de twee Donbass volksrepublieken (Oekraïne) te willen erkennen, zei Leonid Pasechnik, president van de Volksrepubliek Lugansk, dat zijn land “met plezier” klaar is om Syrië van graan te voorzien!  (1) За Сирию, Россию, Башара Асада – вместе мы победим!!! | Facebook
 • Ongemeen boeiend gesprek met Sam Brokken, waaruit blijkt hoe ‘eensgezind’ corrupt onze politiek, media én ‘wetenschap’ geworden zijn. Hij pleit voor waarheid en een waardige gezondheidszorg. Sam was lector en onderzoekshoofd Gezondheidswetenschappen aan de PXL Hogeschool te Hasselt. Was, want na zijn passage bij De Zevende Dag op 14 februari 2021, waar hij om een open debat vroeg rond de aanpak van de coronacrisis, werd hij eind maart 2021 ontslagen. Later kreeg hij van Erasmus ook zijn ontslag. Sam is auteur van “De omgekeerde lockdown”, een open brief aan de regering, ondertekend door meer dan 1500 medici, waarin hij pleit voor de bescherming van de zwaksten zonder de rest van de maatschappij vast te zetten. In september 2021 was hij te gast bij Tegenwind, een documentairereeks van Jakobien Huisman en Alain Grootaers over kritische wetenschappers. Omdat zijn arbeidskansen in België zo goed als onbestaande waren, trok hij naar India waar hij momenteel een wereldwijd online platform opstart om mensen te informeren over welzijn en gezondheid, Global Well. (Anderhalf uur, Nederlands)
 • Patholoog dr. Ryan Cole directeur van Cole Diagnostics, legt uit waarom mensen bij de vaccinatie zelf al sterven. Hij noemt sommige Big Farma organisaties gewoon crimineel: https://www.frontnieuws.com/patholoog-dit-is-de-reden-waarom-mensen-in-vaccinatiecentra-dood-neervielen/
 • Komt er geleidelijk wereldwijd een kentering inzake vaccinatieplicht? Het gerechtshof van Amsterdam heeft beslist dat KLM niet naar vaccinatie mag vragen bij nieuwe piloten. Op iedere overtreding staat een dwangsom van 100.000 €. En de arbeidsrechtbank van Parijs heeft het ontslag van een niet gevaccineerde verpleegster onwettig verklaard. Zij moet terug in dienst genomen worden en krijgt een schadevergoeding. Eind vorig jaar werden in Frankrijk duizenden verplegenden die niet wilden gevaccineerd worden ontslagen. Er is hoop. https://www.ninefornews.nl/mijlpaalvonnis-in-frankrijk-er-tekent-zich-een-kentering-af-in-de-rechtspraak-op-wereldwijde-schaal/
 • Tientallen topwetenschappers uit de hele wereld blijven herhalen dat de algemene vaccinatie  een roekeloos experiment is met onvoorziene gevaren voor gezondheid én leven. Onze zogenaamde “verkozenen” zijn  echter marionetten van een schimmige wereldelite die streeft naar een totale onderdrukking en controle  van het volk. Daarvoor worden ze dik betaald en daarvoor werken zij. Hoe duidelijker de waanzin van algemene vaccinatie wordt, hoe brutaler ze zich inzetten voor vaccinatieplicht. 160.000 Belgische zorgverleners hebben de vaccinatie geweigerd. “Samen voor vrijheid” wil hen steunen. De vaccinatieplicht voor zorgverleners is maar een eerste stap. Onze politici zetten  zich in voor de totale dictatuur, die geëist wordt door de wereldleiders. Hopelijk wordt er ook bij ons spoedig een stroom van processen opgestart tegen instanties die niet gevaccineerden weigeren! Manifestatie op 26 juni, 13.00 u Brussel-Noord!: https://www.ninefornews.nl/belgische-zorgmedewerkers-staan-op-tegen-tirannieke-regering-het-is-vijf-over-twaalf
 • Schandaal van Franse ambassade in Rusland. Al jaren geeft de Franse ambassade forse steun aan de oppositie in Rusland door politieke bewegingen en journalisten te betalen, ook om de homocultuur te promoten in Rusland. Het Russische ministerie heeft nu aan de Franse ambassadeur laten weten dat de verantwoordelijke culturele raadgever tevens directeur van het Franse instituut,  Fabrice Rousseau die voor deze hulp zorgde, onmiddellijk het land moet verlaten. https://www.lesalonbeige.fr/a-quoi-joue-donc-lambassade-de-france-a-moscou/
 • De McDonald’s trekken weg uit Rusland. De Russen nemen de zaken gewoon over: https://www.golfbrekers.be/mcdonalds-werd-gewoon-lekker/
 • Onze bevriende Italiaanse organisatie “ora pro siria” plaatst een noodkreet om hulp voor Syrië vanwege de apostolische nuntius en kardinaal Mario Zenari uit Damascus. Hij beschrijft de dramatisch stijgende armoede in Syrië (terwijl het in Libanon nog erger is!). Als diplomaat fietst hij wel een beetje om de echte oorzaken heen: de blijvende bezetting door Israël, de VS en Turkije waardoor  de oogst wordt afgestookt of gestolen en 90% van de olie gestolen en er voortdurend aanslagen en bombardementen zijn . Hij vermeldt wel de inderdaad wurgende sancties van de VS en EU. Als de soevereiniteit van Syrië volgens internationaal recht gewoon erkend werd, was alle miserie vlug opgelost: :https://oraprosiria.blogspot.com/2022/06/nunzio-zenari-aiutate-la-siria-che-vive.html
 • Mooie beeldverslag van 5 ‘ van de Pinksterbedevaart Parijs-Chartres: https://www.lesalonbeige.fr/quelques-images-du-pelerinage/
 • De homo-lobby’s overspoelen de Kerk. Ze dringen in alle geledingen door. In Bologne werd deze maand  een zogenaamd “homohuwelijk” kerkelijk ingezegend zonder enig bisschoppelijk protest, in Duitsland hebben 300 franciscanen een uitgesproken homo als hun nieuwe overste gekozen, een Zwitserse bisschop eist van zijn priesters dat zij een document tekenen waarin ze verklaren het recht te aanvaarden waarmee ieder zijn eigen seksualiteit kan kiezen. Het protest van 44 van de 500 priesters wordt radicaal afgewezen. De fameuze Amerikaanse jezuïet James Martin, die de volle steun van Bergoglio geniet, vindt dat de Gay Prides in juni de gepaste uitdrukking zijn om de maand van Jezus’ Heilig Hart te vieren. Aan Mgr. Dominique Rey van Fréjus-Toulon ontneemt Bergoglio brutaalweg zijn hoogste recht, nl. om priesters en diakens te wijden. De homo-lobby’s krijgen niet eens een vermaning: https://www.lesalonbeige.fr/un-tsunami-lgbt-au-sein-de-leglise/