Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden

Om te  tonen dat de Eucharistie, zelfs met de mooiste meditaties zoals we die getracht hebben te geven,  een onuitputtelijk mysterie blijft, voegen we hier tenslotte nog een  beschouwing aan toe vanuit een geheel andere hoek: de vijf fazen of ruimten van de Eucharistie.

1.     De inkomhal.

We beginnen met ons voor te bereiden op de ontmoeting en maken het kruisteken als toerwijding aan de Drie-ene God. We leggen de oude mens af om ons met de nieuwe mens te bekleden, zoals men in de hal zijn regenjas aflegt en zich  afborstelt. Geestelijk is dit: zijn  zonden belijden en ook zelf vergeving schenken. Hierop volgt het genezings- en bevrijdingsgebed: “Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven”. Dan kunnen we vrij en blij het Gloria aanheffen: “Eer aan God in den hoge…”. De fase in de voorhal wordt afgesloten met het openingsgebed, dat het thema van de dag aangeeft.

2.     De audiëntiezaal.

Een audiëntie bestaat uit luisteren en spreken: we ontvangen een boodschap en voegen er ook onze goedkeuring aan toe. We luisteren naar het Woord Gods, eerst van de profeten of de apostelen en daarna van Jezus zelf in het Evangelie, waarvoor we eerbiedig recht staan. Dit Woord Gods zuivert  en verlicht ons. Hierop geeft de priester een toelichting of aansporing. Dan willen wij het Woord Gods “be-amen”. ‘Amen’ (van aman) is een Bijbels, Hebreeuws woord: bevestigen, opvoeden, vertrouwen, geloven. Het betekent: met die waarden ben ik stevig opgevoed en daaraan blijf ik trouw. Hierop spreken we onze geloofsbelijdenis uit als getuigenis zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Met de “universele voorbeden” door en voor het volk, eindigt  deze fase.

3.     Het klaarmaken van de tafel.

Brood en wijn worden aangeboden. Zij vertegenwoordigen heel de schepping maar tegelijk ook alles wat wij zelf hebben én zijn. Samen met het brood en de wijn leggen we alles op het altaar, doen er afstand van en bieden het aan de Heer aan: ons leven, onze vreugde, onze pijn, onze verwachtingen, onze ziekte en onze gezondheid, ook wat ons het meest dierbaar is.… Dat is onze noodzakelijke offerande. De Heer zal dit omvormen. Wat we afgeven, krijgen we als het ware in goud terug. Iets waar we geen afstand van doen en wat we niet aanbieden, wordt in ons leven een afgod. Met het gebed over de gaven wordt deze fase afgesloten.

4.     Het “Heilige der Heiligen”

We treden nu het heiligdom binnen waarin God in alles de leiding neemt. Wij hebben onze zonden erkend en onze wonden aan Hem aangeboden. Wij hebben heel ons leven uit handen gegeven. Als kinderen vertellen we alles aan God, onze Vader. In de prefatie danken we Hem voor de schepping en ook voor de herschepping door de verrijzenis van Christus. We vragen hem kinderlijk: Gedenk Abraham… gedenk uw beloften aan uw volk… gedenk het offer van uw Zoon Jezus… gedenk onze dierbare overledenen alsook de levenden en gans de Kerk, de zegevierende met Maria, de lijdende en de strijdende Kerk. Tweemaal wordt de heilige Geest afgesmeekt (epiclese). Vóór de consecratie vragen we dat de heilige Geest het brood en de wijn zou omvormen tot het Lichaam en Bloed van Christus. Na de consecratie vragen we de heilige Geest dat Hij ons allen zou omvormen en één maken in het Mystieke Lichaam van Christus. De consecratie is de vervulling van de verzoening door het Bloed van Christus zelf (cfr. Exodus 24), van de zondebok die in de woestijn wordt gestuurd “tot vergeving van zonden” (Leviticus 16), tot eeuwige gedachtenis (Exodus 12). Dit gedeelte eindigt met de plechtige lofzang of doxologie: “Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid”.

     5. De eetzaal: communie en éénwording

We bereiden ons voor met het Onze Vader,  hét gebed van Jezus, van de Kerk en van ieder christen. Hiermee geeft Jezus niet alleen de woorden en de volgorde maar ook zijn Geest. Het “Lam Gods” is de vervulling van heel het joodse geloof in het Paasfeest. Door de communie, het eten en drinken, nemen niet wij Jezus als de verrezen Heer op, maar absorbeert Hij ons. Wij worden één met Hem en opgeheven tot zijn goddelijk niveau, doordat Hij zich neerbuigt naar ons. Alles wat wij God gegeven  hebben, geeft Hij ons nu, omgevormd in Jezus terug. Daarop worden we gezonden om Jezus uit te stralen in deze wereld.

Nvdr: Kan men dichter bij “Onze Vader” komen dan door Hem aan te spreken in de taal van Jezus Christus?

Het gezongen Onze Vader kent ontelbare interpretaties in even veel talen als er R.K. gemeenschappen over heel de wereld verspreid zijn. Hierbij een versie, gezongen door Gé Korsten , de Zuid-Afrikaanse tenor: in het zoete Afrikaans:

*******

Ziedaar mijn bewerking van de visie van de bezielde Kroatische theoloog  Tomislav Ivancic (+ 2017), voormalig rector van de universiteit van Zagreb. Na de val van het communisme zag hij nieuwe mogelijkheden van evangelisatie om de grote geestelijke leegte  op te vullen. Daarvoor ontwikkelde hij ook een “hagiotherapie”, nl. een spirituele genezing als noodzakelijke aanvulling op de lichamelijke en psychische genezing. Hiervoor stichtte hij in Zagreb in 1990 een centrum. Hij schreef meer dan 50 boeken en was een graag geziene spreker. Ook in Vlaanderen en Nederland gaf hij conferenties. Immers, al hebben wij niet, zoals hij,  het communisme gekend, ook wij leven al decennia in een pijnlijke geestelijke leegte. Het christelijk weefsel waarop onze beschaving uitgroeide werd deskundig en systematisch verwoest. Daarom is een creatieve nieuwe evangelisatie, soepel en zonder fanatisme,  ook bij ons nodig. Niemand kan beletten dat wij in ons gedrag als vrije mensen ons geloof tonen, dat wij bidden, dat wij eerbied hebben voor de mooie christelijk gebruiken, voor de sacramenten en de kerken… De diepe eerbied voor de Eucharistie, zoals ze ons gegeven is, zonder extra moderne “groene”, “rode” of “blauwe” aanpassingen is hierbij van wezenlijk belang.

Nvdr: ter kennismaking “Een hedendaagse profeet”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

P. Daniel

Vrijdag 28 januari 2022

Flitsen

De traditionele gebedsweek van de eenheid van de christenen, eindigend met de bekering van de heilige Paulus (25 januari) hebben  we feestelijk willen afsluiten met viering van de heilige Johannes Chrysostomus op donderdag 27 januari. Deze wordt zowel in het westen als in het oosten erkend als een grote patriarch.

Nvdr: u zal een andere datum in onderstaande video opmerken. Waarom? Klik hier.

Een van die heerlijke gebruiken in Syrië is het nagenoeg stil vallen van het gewone openbare leven vanaf het ogenblik dat er een vlokje sneeuw valt of vanaf het moment dat de thermometer naar -1°C kantelt. De sneeuw die we de voorbije dagen gehad hebben en de bittere kou van nu zijn dus ruimschoots voldoende voor de arbeiders om thuis te blijven en voor de bureaus om te sluiten, op enkele vrijwilligers na.

Hier en daar is er toch een arbeider die komt opdagen en hij is natuurlijk welkom. Ook mijn eenmansbedrijfje draait op een lager pitje verder. Het is niet alleen flink koud maar er is ook heel onregelmatige elektriciteitsvoorziening (in dit land dat een overvloed heeft aan energiebronnen, die door de VS worden “beschermd”!) Als er een hele nacht en/of een hele dag nagenoeg geen elektriciteit is en ook geen zon, is er geen licht of elektrische verwarming,  kunnen de batterijen van de zonnepanelen niet opladen,  kunnen onze computers met slechte batterijen ook niet opladen en is er bovenal geen internet. Ook vandaag (Nvdr: vrijdag) was er gans de dag geen internet tot in de namiddag en dan nog heel erg beperkt. Het werk valt stil maar voor de rest is het ongeveer het tegendeel van een “lockdown”. Er wordt gewerkt aan sneeuwmannen en de kinderen (en volwassenen) bekogelen elkaar met sneeuwballen. Regelmatig hebben we gelukkig een flinke zon, zij het dikwijls met een snijdende wind.

Aan 100 van de meest behoeftige gezinnen in Ghouta en Damascus hebben we  een voedselpakket kunnen  bezorgen, voldoende voor een maand, batterijen voor zonne-energie (voor 4 lampen en oplaad-mogelijkheid) en slaapzakken.

Club Corona Criminelen ontmaskerd

Op 6 december 2021 werden 16 kopstukken aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof (IS) in Den Haag (Nederland) voor een hele reeks misdaden tegen de menselijkheid. Het IS is een  intergouvernementele organisatie en een internationaal tribunaal erkend door meer dan 120 landen, hoewel de groten der aarde dikwijls wegen vinden om aan een veroordeling te ontsnappen. De aangeklaagden blijken de motor van de wereldwijd georganiseerde corona “pandemie” te zijn. “Dit is een wereldwijde criminele samenzwering, die al tientallen jaren wordt gepland. Het is nu duidelijk dat bij ‘het plan’ de ultrarijken en de leiders van de meeste natiestaten betrokken zijn, op een paar uitzonderingen naHet doel van deze activiteit is het creëren van een nieuwe wereldorde, door middel van de agenda 2030 van de VN, door het ontmantelen van alle democratische natiestaten, stap voor stap, gecontroleerd door een ongekozen elite en het vernietigen van de vrijheden en fundamentele mensenrechten van de volkeren van de aarde” (Zullen deze COVID-criminelen door een onafhankelijke rechtbank worden aangeklaagd? – Frontnieuws)

https://pointer.kro-ncrv.nl/Reiner-Fuellmich-begint-Neurenberg-2-proces-tegen-coronamaatregelen

Bij de aangeklaagden zitten de grote iconen van het huidige wereldwijde coronabeleid: dr. A. Fauci, Bill en Melinda Gates, de directeurs van Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson,  de directeur-generaal van de WGO Tedros, Boris Johnson, Klaus Schwab… Als slachtoffers worden “de volkeren van het Verenigd Koninkrijk” beschouwd en uiteindelijk alle volkeren van de hele wereldfamilie. “Een van de zeven aanklagers is Dr. Michael Yeadon, voormalig vicepresident en hoofdwetenschapper op het gebied van allergie en ademhalingsonderzoek bij Pfizer”. In april 2021 uitte hij zijn grote bezorgdheid omtrent de vaccins: “Ik geloof dat [COVID-19 booster-prikken] gebruikt gaan worden om je gezondheid te schaden en je mogelijk te doden. Ik zie geen zinnige interpretatie anders dan een serieuze poging tot massale depopulatie”. Dit proces verwijst naar het “artsenproces” in Nuerenberg na WO II. Een centrale aanklacht betreft de “geïnformeerde toestemming”: niemand mag onderworpen worden aan een medisch experiment tenzij na grondige informatie en nadat hij/zij hiervoor de vrije toestemming heeft gegeven. Het is duidelijk dat deze ethische code nu wereldwijd met voeten wordt getreden.

De aanklachten zijn blijkbaar erg gedetailleerd en gedocumenteerd. Het gaat om het vernietigen van bedrijven, het opleggen van lockdowns waardoor rijkdom wordt overgeheveld naar de superrijken, het beschadigen van het immuunsysteem door de vaccins, de weigering om een goede voortijdige behandeling aan te bieden,  het dwingen van maskers te dragen tegen iedere wetenschappelijke bevinding in, het onderdrukken van alternatieve behandelingen, het gebruik van beademingsapparatuur ondanks bewijs van schade, het euthanaseren van oudere COVID patiënten met midazolam…: “een geheime oorlog is gevoerd tegen de bevolking van het Verenigd Koninkrijk (en de wereld) door het vrijgeven van het biologische wapen SARS-Cov-2 en het bijkomende biowapen, m-RNA gentherapie ‘vaccinsOpzettelijk doden door middel van de experimentele COVID-prikken, het gebruik van dodelijke doses midazolam bij verpleeghuispatiënten bij wie COVID was vastgesteld, en de toevoeging van grafeenhydroxide aan de prikken”.  Verder onderzoek hiernaar wordt gevraagd: “Wij vragen dat er een volledig onderzoek wordt gedaan naar de opname van grafeenhydroxide in de Covid-19 ‘vaccins’ en naar de moord op Dr. Andreas Noack.” Deze laatste is de wetenschapper die hierover een video maakte en aantoonde dat grafeenhydroxide in het vaccin werkt als “scheermesjes” in de aders. Hij werd ter plaatse door de Duitse politie aangehouden en daarna vermoord.

Nvdr: 1. video: zo werd hij thuis gearresteerd… 2. video: en begraven

De Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich die ijvert voor een Neurenberg 2 tribunaal, wordt nu wereldwijd gesteund door meer dan 1000 advocaten en meer dan 150 topwetenschappers, die meer dan anderhalf jaar gegevens hebben samengebracht. Volgens hem hebben ze nu gegevens in hun bezit die “genoeg zijn om de hele vaccinindustrie te ontmantelen”. De vaccinatiecampagne lijkt op een experiment, zo vervolgt Fuellmich “om de dosering te bepalen die nodig is om mensen te doden en/of te verminken”. In de verschillende vaccins zit namelijk niet overal hetzelfde en de farmabedrijven lijken hun experimenten onder elkaar te synchroniseren.   Ziehier een interview met Fuellmich tijdens de manifestatie
in Brussel vorige zondag. Hij bevestigt dat er verschilende processen gevoerd worden: in Zuid Afrika, Polen, Canada… In India riskeert Bill Gates de doodstraf.
; Ziehier nog enkele gegevens uit de mij toegestuurde tekst van dit interview. We moeten niet wachten totdat de cavalerie ons komt bevrijden, wij zijn zelf de cavalerie en het beste dat we kunnen doen is de waarheid naar buiten brengen. De paniekzaaierij over  deze covid 19, die een gewone griep blijkt te zijn, wordt opgevoerd door de PCR tests die ons niets kunnen zeggen over de werkelijke besmetting. De meeste regeringen en mainstream media zijn marionetten van de Davos-kliek, gevaarlijke oorlogsmisdadigers. We moet en ons losmaken van dit  corrupte en criminele systeem. (https://ourtube.co.uk/watch/8s8vz7oPM5VrTvD;

https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2022/01/25/hoopvol-bericht-van-reiner-fuellmich-update; en de hele persconferentie bij de manifestatie te Brussel, 232/1/22: https://live.childrenshealthdefense.org/a-call-to-europe-press-conference-in-brussels-hosted-by-chd-europe)

Zal dit proces ons de hele waarheid openbaren? Zal de oppermachtige wereldelite een eerlijk oordeel beletten?  Zal de mythe van de corona “pandemie” uiteenspatten als één grote criminele onderneming van een super rijke elite die de wereldbevolking wil verminderen? Wat ook de onmiddellijke uitkomst moge zijn, we kunnen ons moeilijk voorstellen dat de hele puzzel nog lang kan verborgen gehouden worden. Steeds meer maskers vallen af.

En dit nog

*

  • In de Tegenstroom-nieuwsbrief: Geen QR in Engeland – De schaduwkant van herhaaldelijk boosteren: kan ons immuunsysteem uitgeput raken -Specialisten voor hoorzittingen rond verplichte vaccins liggen vast – N-VA neemt een forse bocht over verplicht vaccineren – VERSO.TV:  Vl. 1ste neutraal nieuwskanaal  nieuwsbrief_tegenstroom/index92.html

Washington – https://www.youtube.com/watch?v=uG91WTWxn4I

           Brussel – https://www.youtube.com/watch?v=Q0FECjcYjas 

           Stockholm – https://www.youtube.com/watch?v=8eT7GWEeYDs

           Düsseldorf – https://www.youtube.com/watch?v=Ru7Yr4AXcCc

           Maagdenburg – https://www.youtube.com/watch?v=5LROm2KyV-c 

           zaterdag 22/1

           Bern – https://www.youtube.com/watch?v=8eT7GWEeYDs

           Parijs – https://www.youtube.com/watch?v=W-izJtQ9-R8

*