Het CST… een vlag die een andere lading dekt!

Het CST staat immers voor: C= communisme, S= slavernij en T= terreur.

Dit CST kadert immers in de psychologische, biologische en economische oorlogsvoering,  ingevolge de Covid 19(84)- samenzwering, die nu al bijna 2 jaar wordt gevoerd door Vivaldi, een communistische logemaffia bende, en de voorganger ervan, tegen de bevolking en vooral tegen Vlaanderen.

Dit heeft dan ook niets te maken met onze “gezondheid”.  Het doel  van deze Covid 19(84) is immers The Great Reset van Schwab, waarbij de bevolking via de “vaccinaties” dient verbonden te worden met het A.I. netwerk. 

… een ‘Internet of Bodys’ zal zijn gerealiseerd, en de lichamen van ALLE mense plicht aan centrale A.I. systemen zullen zijn gekoppeld.”

Een grondige toelichting is er in de volgende video met NL onderschriften :

… heeft. Ze legt uit wat er achter de druk zit om ons te laten vaccineren, en waarom men ook kinderen wil vaccineren. De oplossing is er ook – zowel voor het behouden van ons geld als onze gezondheid. Maar dan dienen we wel massaal mee te doen. Deze video was binnen een paar dagen verdwenen van Youtube. Dat zegt over het algemeen dat het om belangrijke informatie gaat…”

Met dit CST wordt  dan ook bijkomende druk uitgeoefend, op de bevolking, via de horeca die hierbij  indirect  wordt geviseerd en bij uitbreiding de middenstand en middenklasse, zonder dat men deze financiëel moet vergoeden, zoals tijdens de “lockdown”.  Bovendien draagt dit CST bij tot een “verdeel en heers” politiek, daar er door dit CST tal van conflicten ontstaan tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden.

Een aspect van dit CST dat tot hiertoe praktisch niet aan bod kwam,  is de controle van de toepassing ervan. Er zijn immers vragen over de wettelijkheid van deze controles, en aanwijzingen dat hierbij misdrijven worden gepleegd.  Een bericht hierover werd al overgemaakt aan een bevoegde instantie, en via een gunstige wind, belandde de inhoud ervan in “onze weelderige kantoren”.

Een kort overzicht :

1. Schending van het medisch geheim en medisch beroepsgeheim van de arts. Het vaccineren is immers een medische therapie die valt onder beiden.  Een grondige analyse is er in de volgende bruggen :

https://ordomedic.be/nl/adviezen/deontologie/beroepsgeheim/medisch-geheim-en-justitie

https://ordomedic.be/nl/adviezen/deontologie/beroepsgeheim/medisch-beroepsgeheim

Op basis van de voormelde elementen zitten we met de vaccinaties in het domein van het medisch geheim en het medisch beroepsgeheim van de geneesheer. Het meedelen van deze vaccinatiestatus aan overheidsdiensten, die niet vallen onder het medisch geheim en medisch beroepsgeheim, is een schending van dit geheim en strafbaar cfr. artikel 458 S.W.  Een controle van de coronapas valt evenmin onder voorziene uitzonderingen in de 2de bron (zie supra).

De controle van een vaccinatie dient dan ook te geschieden door een daartoe opgevorderde arts,  zijnde een wetsdokter, door het parket of de onderzoeksrechter. Een wetsdokter die dan vergezeld wordt door de politie. Een horeca uitbater e.a. hebben hier dan ook geen enkele bevoegdheid, en zelfs de politie niet.

2. Inmenging in een openbaar ambt: https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_jur_be/document/cass_N-19760621-5

“Hof van Cassatie – arrest nr N-19760621-5 dd. 21 juni 1976” –

“Inmenging in een openbaar ambt bestaat hetzij in de uitvoering, zonder titel, van een bepaalde verrichting van een openbaar ambt, hetzij in het aanwenden van handelwijzen of van een voorstelling van de zaken die, zonder verrichtingen van openbaar ambt te zijn, nochtans van die aard zijn dat zij doen aannemen dat hij die zulks doet de bij de wet aan een ambtenaar of aan een openbaar officier toegekende bevoegdheden bezit." ( Art. 227 S.W. 

Een horeca uitbater of andere controleur (sic) heeft geen enkele bevoegdheid voor het controleren van de vaccinatie status van een persoon.  Dergelijke controles vallen dan ook onder toepassing van artikel 227 van S.W.

3. Inbreuk op de wet op de private milities:

Het op de been brengen van een dergelijk leger controleurs (sic) om niet alleen de politie bij te staan, maar zelfs volledig te vervangen, is van aard onder toepassing  te vallen van de wet op de private milities: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1934072950&la=N

Artikel 1. <W 04-05-1936, art. 1> Elke private militie of elke andere organisatie van private personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken of het leger of de politie te vervangen, zich met dezer actie in te laten of in hun plaats op te treden, is verboden. “ .

4. Onwettige uitoefening van de geneeskunde:

Een brug met tekst :

“2.1. ONWETTIGE UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE IN DE ZIN VAN
ART. 3, §1, TWEEDE LID W.U.G.
2.1.1. Begrip
2. Het begrip “onwettige uitoefening van de geneeskunde” wordt in het
Belgische recht gedefinieerd door art. 3, §1, tweede lid van de Wet van 10 mei
2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (hierna:
“W.U.G.”): “wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde,
het gewoonlijk verrichten door een persoon die het geheel van de voorwaarden,  gesteld bij het eerste lid, niet vervult, van elke handeling die tot doel heeft, of  wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysieke of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting.”.

Deze tekst is meer dan duidelijk, en heeft ook betrekking op inenting.

Zijn echter ook mededader dan wel medeplichtig:

  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1867060801

  Art. 66. Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft :
  Zij die de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks hebben meegewerkt;
  Zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd; 
  Art. 67. Als medeplichtigen aan een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft :
  Zij die onderrichtingen hebben gegeven om de misdaad of het wanbedrijf te plegen;

De voormelde artikelen gelden dan ook voor de betrokken ministers alsmede voor het college van Procureur Generaals.  Zie hun persbericht :

https://www.om-mp.be/nl/article/strafsancties-bij-inbreuken-op-regels-inzake-covid-safe-tickets

“Het College van procureurs-generaal heeft nieuwe nationale richtlijnen1 uitgevaardigd naar aanleiding van het KB van 28/10/2021 ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 Pandemie. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht. Het College vestigt daarbij in het bijzonder de aandacht op de strenge gerechtelijke aanpak van de inbreuken op het gebruik van de COVID Safe Tickets én bij valse COVID documenten. “

Het voormelde bericht heeft ook betrekking op de mondmaskers. In verband met deze “muilbandterreur” is er en grondige analyse in de volgende brug over de schadelijke gevolgen ervan :

Met deze “muilbanden” brengt de overheid dan ook de gezondheid in gevaar, en dit komt in feite neer op vrijwillige slagen en verwondingen.

Gezien het voormelde hebben alle personen die geconfronteerd worden met dergelijke controles, boetes en vervolgingen er dan ook alle belang bij de wettelijkheid van deze controles aan te vechten en de hiermee gepaard gaande misdrijven aan te geven. 

H.P.

Eén gedachte over “Het CST… een vlag die een andere lading dekt!

  1. Medewerker H.P. brengt een schitterende analyse.

    Het verzet op straat moet zeker opgevoerd worden. Maar we kunnen stellen dat de machthebbers in ons politiek systeem al veel langer dan “covid” regelgeving en het inzetten voor hun doeleinden van de politie, doorvoeren.

    Reeds van de periode van het Nationalistisch Verbond heb ik in talloze artikelen gewaarschuwd dat het geheime maffia-systeem aan de top, de totale vernietiging van echte oppositie nastreeft. Men stelt dan dat “Vivaldi” een zinkend schip is; maar men ziet niet dat het eigenlijk een misdaad-organisatie is. Vanuit het echte machtscentrum achter de zgn. regeerders wordt (reeds lang) een oorlog tegen elke bewuste burger gevoerd (d.m.v. promoten belgicisme, de leugenlawine van de media, de desinformatie in het onderwijs en het onder controle houden van zo mogelijk alle politieke functies).

    Men moet maximaal weigeren te participeren aan deze ontwikkelingen (zoals in de podcast gezegd) en de druk opvoeren naar de politieke functionarissen. Men kan gerust zeggen dat nu de bokken en de schapen moeten gescheiden worden!

    Voor een stuk staat FvD (Forum voor Democratie) al een stuk verder : ze zijn bezig aan alle aspecten van de samenleving een parallel circuit uit te bouwen! We moeten een weg vinden om daaraan te participeren.

Reacties zijn gesloten.