Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De maronitische  patriarch Boutros Bechara Rai roept nu als een profeet  voor onze tijd de christenen op  tot een sterke geestelijke weerstand  (Au coeur du chaos. La résistance d’un chrétien en Orient, Albin Michel, 2017). En de Grieks-Melchitische aartsbisschop J.-Cl.Jeanbart van Aleppo smeekt in een eerste brief (5 febr.) de christenen die vertrokken zijn  om terug te keren en in een tweede brief (10 febr.) vraagt hij de andere christenen te blijven. Christenen moeten zich weren en zich inzetten.

De noodzaak van een geestelijke weerstand van christenen in het westen is echter mogelijk nog groter. We hebben een bijzondere taak te vervullen tegenover de moslims en de islam, waarmee het westen nu overspoeld wordt. Bovendien dienen we  dringend werk  te maken van een “cultuur van het leven”  te midden van een westerse chaos van de dood. Daarom hebben we daaraan nu twee bezinningen gewijd.  De lezer zei gewaarschuwd: ze volgen niet de heersende “correcte lijn”  in politiek, maatschappelijk of kerkelijk opzicht. Vooraf vertellen we iets over onze vasten en herinneren er aan dat de huichelarij van het westen tegenover Syrië onverminderd verder gaat.

Daniel

Vrijdag 3 maart 2017

De grote vasten in onze  gemeenschap

Zaterdagavond waren we met de hele groep van fraters weer aanwezig bij de wekelijkse samenkomst van de pastoor van Qara met een aantal gezinnen voor een bijbelse en christelijke vorming. Het is een levendig gebeuren. Voor hen is het een aanmoediging en voor ons leerrijk. Er was een uitzonderlijk lange stroomonderbreking, nl. tot zondag morgen. Er zijn namelijk nabij Homs weer zware aanslagen gepleegd waardoor een 50-tal mensen werden gedood en meer dan 24 gewond. Er werd ook een belangrijke elektriciteitscentrale getroffen. Voor de westerse media is dit allemaal het werk van het wrede ”regime” dat het volk onder de knoet wil houden. In werkelijkheid zijn  het terroristen (deskundig gesteund door de westerse geheime diensten van…,) die op de derde dag van de  vredesonderhandelingen in Genève roet  in het eten trachten te gooien. Dit is o.m. de mening  van de speciale UNO gezant Staffan de Mistura zelf.

Zondagavond vierden we een eenvoudige vastenavond. In de Romeinse ritus was dit de zondag van “Quinquagesima”. ’s Namiddags hadden we op het grote plein voor de nieuwbouw eerst een voetbalmatch gespeeld samen met de kinderen. Dan zongen we de  vespers en daarna aten we allen samen. Tenslotte zongen we de plechtige completen van de  vasten, die ruim een uur duren. Op het einde zijn er een reeks voorbeden waarbij vele intenties vermeld worden, o.a wordt gebeden “voor hen die ons haten en voor hen die ons liefhebben”. Dus iedereen is er bij. En maandagavond waren we nogmaals allen samen om een verjaardag te vieren. Eigenlijk begon deze maandag  de vasten in de Byzantijnse liturgie, die in de Latijnse traditie pas met Aswoensdag begint.

Op Aswoendag vierden we  de dienst van de “vooraf geconsacreerde gaven”. In de  byzantijnse  liturgie is de eucharistie zo sterk met de verrijzenis verbonden dat ze in de vasten enkel op zondag wordt gevierd, de andere dagen is het een soort uitgebreide vesper-communiedienst. Zo was het vandaag een uitgebreide communiedienst, nl vespers met gebeden van de eucharistie. Tijdens de processie met de gaven draagt ieder een brandende kaars omdat de gaven al het Lichaam en Bloed van Christus zijn.  Op het einde van de dienst hebben we er toch de Latijnse asoplegging bijgevoegd en iedereen getekend met het kruis. Een heel bijzondere zegen vandaag kwam van boven. Heel de nacht en de dag heeft het geregend, een weldaad voor de woestijn en de  gewassen.

Afbeeldingsresultaat voor Deir Atieh hospital

Door ‘rebellen’ in brand gestoken ziekenhuis Deir Attieh https://levantwoman.wordpress.com/tag/deir-atieh/

Vermeldenswaard is dat enige zusters deze week voor het eerst het staatsziekenhuis in Der Atieh bezocht hebben. In 2013 werd dit zwaar beschadigd en personeel werd vermoord. http://www.news.va/en/news/asiasyria-the-village-of-deir-atieh-invaded-by-isl

Nu schijnt alles prima hersteld te zijn en de dienst is nog precies zoals voor de oorlog: alles gratis (behalve medica-menten), ook voor ons vreemdelingen die tot een Syrische gemeenschap behoren. Wat een verademing.

De  vasten nodigt ons uit om meer oprecht God boven al te beminnen en de naaste als onszelf. Dit uit zich in het klassieke drietal: dienst en hulp aan de anderen, bidden en vasten. Het gaat er om Jezus meer van nabij na te volgen en over te gaan van de oude mens, aan het aardse gebonden naar een nieuwe mens, vervuld van de Heilige Geest. De meest eenvoudige manier van vasten die vrij algemeen wordt toegepast is dat men ’s morgens niets eet of drinkt  en pas ’s middags (om 14.00 u) voor het eerst iets gebruikt. Tevens hebben we met  elkaar gedeeld over het verloop van de  vasten  in de verschillende landen.  In het Oosten van Nigeria, waar onze fraters vandaan komen en dat nagenoeg helemaal katholiek is, zijn de uiterlijke tekenen van het christelijk leven blijkbaar nog zeer sterk  in het openbare leven aanwezig. Goede Vrijdag is hierbij een hoogtepunt. Er worden processies gehouden, waarbij het  lijden en de kruisdood van Jezus worden uitgebeeld. Hiervoor valt het openbare leven stil en de  straten worden afgesloten. Zo was het bij ons voor de processies… heel lang geleden.(Nvdr: video’s onderaan)

Slachtoffer van westerse huichelarij

De ellende in Syrië blijft voorlopig nog voortduren. Regelmatig zijn er zware aanslagen, die niet veroorzaakt worden door enkele onschuldige “gematigde” rebellen die alleen maar wat “kunnen prutsen aan de keukentafel” (zoals onze VRT het  destijds voorstelde). Het zijn uiterst gesofistikeerde misdaden, mede gesteund door de geheime diensten van  westerse mogendheden, waardoor miljoenen Syriërs plots zonder water, zonder elektriciteit of zonder gas gezet worden. De Amerikaanse senator John McCain komt niet voor niets illegaal naar Syrië (John McCain à nouveau en Syrie, Réseau voltaire, 25 februari 2017). Ondertussen doen deze westerse mogendheden zich op het wereldtoneel voor als de grote weldoeners van de mensheid.

In plaats van de huidige sancties op te heffen en het Syrische volk te helpen zijn leven weer op te bouwen hebben de VS, Engeland en Frankrijk nu een resolutie ingediend bij de UNO veiligheidsraad om nieuwe sancties op te leggen aan Syrië, zogenaamd als straf  voor de chemische aanvallen. De grote gifgasaanval in Ghouta, door terroristen in augustus 2013 gepleegd, werd mede door de indieners van de huidige resolutie gepland en ge- steund. Ze waren wel in staat om onmiddellijk de schuld te geven aan de Syrische president en zijn leger maar ondanks jarenlange pogingen zijn ze er echter niet in geslaagd enig bewijs van betrokkenheid te leveren.

Ondertussen zorgden ze dat terroristen volop chemische aanvallen pleegden waardoor ze rapporten konden maken om hun leugens levendig te houden.  Met een schijn van objec-tiviteit werd dan telkens vermeld dat het gebeurde “wellicht door rebellen zowel als door het Syrische leger” terwijl er nooit één  bewijs voor het laatste kon gegeven worden. Trouwens, al die gevaarlijke rommel was al deskundig opgeruimd.

En nu maar  jammeren omdat Rusland en China  hun veto gesteld hebben tegen deze nieuwe sancties. Syrië helemaal trachten kapot  te maken, dat verkoopt het westen aan de openbare opinie als de “bevrijding” van Syrië. En een grote menigte blijft dat helaas nog geloven ook.

Uiteraard delen allen die Syrië echt willen helpen in dezelfde lastercampagne. Als er iets slechts kan gezegd worden over Rusland, Iran of de  Hezbollah komt het in het nieuws. Rusland zou de verkiezingen in Amerika beïnvloed hebben. Duitsland wilde eens met hun gekende “grundsetzlichkeit” Rusland uitborstelen en aantonen hoe zij ook de Duitse politiek beïnvloeden. Een grondig  onpartijdig onderzoek  wees echter uit dat er geen enkele beïnvloeding kon aangetoond worden. De media repten over dit resultaat geen woord en Angela Merkel wilde onmiddellijk een nieuw onderzoek (Ray McGovern, Interférence, mondialisation.ca, 24 februari 2017). Ondertussen is D. Trump in een gevaarlijke strijd verwikkeld met de duistere machten van de Amerikaanse onderwereld, die kost wat kost het Amerikaanse imperialisme van militaire wereldheerser overeind willen houden. We hopen dat er toch nog iets van zijn  eerste inzichten overblijft (Voor wie meer  tijd, geduld en interesse heeft  dan ik: Dr. Paul Craig Roberts, L’Enjeu pour Trump et nous tous, mondialisation.ca 27 februari 2017;     Thierry Meyssan, Le dispositif Clinton pour discréditer D. Trump, Réseau voltaire, 28 februari 2017;     Patrick Martin, L’adulation de McMaster et l’effondrement de la démocratie américaine, mondialisation.ca 25 febreuari 2017;    Elena Freeland, Confinement planétaire, géoingénierie et “Etat profond”, mondialisation.ca 24 februari 2017).

Ondertussen blijven in Syrië de oppositiegroepen, gesteund door de Golfstaten en het westen alle moeite  doen om de vredesonderhandelingen tegen te werken. Vooreerst dringen ze voortdurend  aan op een uitstellen van de onderhandelingen.  Vervolgens willen ze alleen maar praten over de zogenaamde dringende noodzaak van een overgangs-regering alsof dit moet beslist worden in Washington, Brussel, Doha en Ryaad. Ondertussen hebben Syrië en Rusland al hun diplomatie nodig om het wezenlijke op tafel te houden: over de efficiënte bestrijding van het  terrorisme in Syrië, maar daaraan is het westen niet geïnteresseerd, integendeel (Gatilov: Western draf  resolution on imposing sanctions on Syria under  pretext of chemical weapons use unacceptable, Sputnik International 27 februari 2017;     Maxime Perrotin, Manipulations médiatique: La Serbie hier, La Syrie aujourd’hui, mondialisation.ca, 9 januari 2017). Hoelang gaat deze walgelijke huichelarij nog duren?

Waarom reageren christenen niet?

Wat wij het westen noemen is ontstaan uit de joods-christelijke en romeins-griekse beschaving. Hierbij heeft de Kerk alle landen zien geboren worden en zal ze wellicht ook zien sterven. Alle grote universiteiten zijn als kerkelijke instelling ontstaan. Deze christelijke overtuiging is inmiddels grotendeels verdwenen. Groepen moslims zijn in onze landen binnen gekomen, zijn in alle lagen en instellingen binnen gedrongen, meestal zonder  zich aan te  passen en zijn nu al op verschillende plaatsen  klaar om de dictatuur van de sharia feitelijk te doen heersen. Een strategie in drie stadia: migratie, infiltratie, installatie. En waar dit nog niet het geval is, worden heel behoedzaam de nodige voorbereidingen getroffen.

Het islamisme is bescheiden en onderworpen totdat het  de macht kan grijpen. Het probleem hierbij zijn niet de moslims maar de islam als  een wereldwijde oorlogs- en veroveringsorganisatie. De Golfstaten en grote islamitische organisaties besteden miljarden aan de propaganda om hun islam  wereldwijd te doen heersen.  Heel de wereldbevolking  moet onder een islamitisch kalifaat komen. De  volken die nu al onder de islam leven,  worden ”de wereld van de vrede” genoemd, de anderen leven nog in “de wereld van de oorlog”.

De islam kan niet aangepast worden, het leven van alle volkeren moet aangepast worden aan de islam. Moslims kennen vrede, de islam kent geen vrede. De islam kent alleen  oorlog en onderwerping.

En deze sterke islamisatie wordt bevorderd door onze “democratische” wetten, ons multiculturalisme, onze ‘ruimdenkendheid’,  een opgeblazen angst voor islamofobie en anti-racisme. “Verlichte geesten” sporen ons aan om de niet bestaande arabisch-islamitische wortels van Europa te ontdekken en de apostelen van de islam spiegelen ons een gematigde, aan het westen aangepaste islamitische beschaving voor.

Inmiddels verdwijnen steeds meer  christelijke symbolen, feesten en gebruiken uit het openbare leven om plaats te maken voor een  dwingende  islamitische cultuur met  hun feesten, halalvoeding, ramadanpraktijken enz. Klokkentorens zwijgen en verdwijnen, het aantal minaretten groeit. Wie denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen kan de verpletterende realiteit vinden in het boek dat we al eerder vermeld hebben: Philippe de Villiers, Les cloches sonneront-elles encore demain? Albin Michel, 2016.

Onze geestelijke leegte wordt nu in versneld tempo ingevuld door de veroveringsstrategie van de islam. Als wij al zouden beginnen met de meest elementaire regels van gelijkheid en anti-racisme toe te passen, zou er al heel veel opgelost zijn. Moslims uit landen waar christenen hun geloof niet mogen beleven, mogen dat hier ook niet. Moslimlanden die de bouw van kerken niet toestaan mogen ook hier geen moskeën bouwen. Dit komt helaas niet eens  ter sprake. Het is door onze “democratische” wetten zelf dat wij in eigen land door de islam worden gekoloniseerd.

Het eigenlijke probleem is dat wij onze christelijke wortels en beschaving verloochenen. Welnu, de vasten is een goede gelegenheid om een tegenbeweging  op gang te brengen. Laten we eens kijken wat wij niet  alleen persoonlijk maar ook als christelijke gemeen- schap kunnen doen. Het mag gerust beginnen met een kleine groep overtuigde christenen. Beginnen we met ons eigen Vlaamse land, dat eens doordrongen was van het christelijk geloof en leven. Daardoor is Vlaanderen groot geworden. Trouwens, onze zo hoog geprezen sociale zekerheid is uit niets anders ontstaan dan uit een diepe christelijke overtuiging van enkele moedigen (jawel, pastoors, zusters, leken) die een kas hielden voor de meest behoeftigen of onderwijs en verzorging gaven aan hen die in de maatschappij toen verwaarloosd werden. We moeten een gezonde christelijke fierheid herwinnen.  Op verschillende plaatsen in onze steden en dorpen staat er nog een Calvarie: een groot kruis met Maria en Johannes. Laten we ze onderhouden en er af en toe een gebed bidden, een wake houden of een kruisweg.  Er zijn zovele mooie kapellen die opgefrist kunnen worden om plaatsen te worden van eenvoudig gebed en zegening in het maatschappelijk leven. Wat Clem de Ridder (+2013) dichtte en door Emiel Hullebroeck (+1965) op muziek werd gezet, zongen Vlamingen decennia lang uit volle borst: “Hoge Vrouwe in de hemel… Zo was Vlaandr’en: hoofs, eenvoudig en devoot. Kersten van geloof en zeden bleef het in zijn hoogste nood. ’t Bouwd’ u tempels en kapellen van de zee tot in de hei, ’t Schilderd’ u in pracht van kleuren, ’t zong u lied’ren in de mei”. (Nvdr: u zal beelden van de IJzerwake 2014 herkennen)

Waarom zouden we deze rijke traditie niet verder zetten op onze eigen wijze? ’s Middags luidde het klokje voor de “Angelus”,  het  werk werd  onderbroken en het leven viel even stil voor het bidden van “de Engel des Heren”.

En hoe heeft kardinaal Cardijn zich niet ingespannen om de “kajotters” aan te moedigen  op Goede Vrijdag in de fabriek om drie uur enkele minuten stilte te houden als een gebed en zegen over het werk? Op Sacramentsdag waren er de kleurrijke en levendige processies.

Afbeeldingsresultaat voor priester poppeWe hebben onze diep christelijke dichters en schrijvers zoals Guido Gezelle en Felix Timmermans, onze voorbeelden van sociale inzet zoals priester Wardje Poppe en priester Daens. We hoeven onze idolen niet te zoeken in de goden van de voetbal of bedenkelijke acteurs uit Hollywood  of uit een tv-serie, die heel even populair  zijn. Of wachten we totdat onze Maria-kapellen en Calvaries bij wet uit het straatbeeld verwijderd worden omdat het (onszelf? en) de moslims stoort die op openbare pleinen op hun matje willen zitten? (Nvdr: In Frankrijk al zover zgz. in naam van de “laïcité”: https://www.golfbrekers.be/we-passen-ons-aan-11/)

Wij christenen moeten aangemoedigd worden om de diepe rijkdom van het christelijk geloof te ontdekken en te beleven. Moslims moeten geholpen worden om bevrijd te worden van de mens- en Godonwaardige elementen van de islam. Het is de taak van de christenen om het christelijk geloof te verkondigen aan de moslims en  de beweging “Jezus voor moslims”  ter  harte te nemen.

Voor een cultuur van het leven

Er is nog een andere strijd waarvoor onze inzet dringend vereist is. Het is een strijd die letterlijk op leven en dood gevoerd wordt. Wereldwijd zijn er sterke krachten die  abortus als gewone vrijblijvende  praktijk willen aanvaardbaar maken, terwijl het moord is op een weerloos ongeboren kind en bovendien  een geestelijke verwoesting bewerkt bij allen die er bij betrokken zijn.

Het begon allemaal met de invoering van de contra-ceptie. In Frankrijk gebeurde dit door minister Lucien Neuwirth op de dag gewijd aan de moord op de onschuldige kinderen in Bethlehem: 28 december 1967, onder impuls van  de grootmeester van de Loge, Pierre Simon (Nvdr: video onderaan) en  Amerikaanse organisaties zoals Fondation Rockefeller en Population Council. In België werd de pil wettelijk op 9 juli 1973 met de bedoeling abortus te voorkomen. De werkelijkheid is echter precies het omgekeerde: meer contraceptie veroorzaakt meer abortussen. Inmiddels had het Hoogste Gerechtshof in Amerika het trieste vonnis geveld in de  beroemde rechtszaakRoe tegen Wade” op 23 januari 1973, waardoor abortus “een recht” werd. Jane Roe, in werkelijkheid Norma McCorvey, werd de icoon van abortus. Op   14 februari 2017 heeft het Europees parlement een resolutie aangenomen  die de landen oproept beduidend meer financies te geven voor abortus omdat D. Trump beslist heeft dat de internationale organisaties geen geld meer mogen krijgen voor abortus. En nu op 2 maart 2017 hebben de Nederlandse en Belgische minister van ontwikkelingssamenwerking in Brussel een conferentie gehouden om geld in te zamelen en de doodscultuur nieuw leven in te blazen (waartegen al geprotesteerd werd: http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2017/03/01/citizengo-mobilise-contre-la-conference-internationale-des-d-5916344.html). Het  Nederlandse abortusschip “Women on waves” is gisteren in de haven van Guatemala toegekomen om abortussen uit te voeren die daar verboden zijn. (Nvdr: de abortusboot kreeg geen toegang; zie video)

Tenslotte is het afraden van abortus op internet in Frankrijk al strafbaar: 2 jaar gevangenis en 30.000 € boete!

Toch groeit er ook een sterke weerstand, waarover we ons verheugen en  die we  met al onze mogelijkheden willen steunen. Obianuju Ekeocha, voorzitster van de “Cultuur van het  leven in Afrika” spreekt van de “dictatuur van de  rijke schenkers”.  Westerse landen (Nederland, België, Canada, Denemarken, Zweden…) willen abortus promoten in Afrika. Hun geld gaat niet naar voedselhulp, watervoorziening of Afrikaanse fondsen.  Ze vragen zelfs niet wat de Afrikanen zelf verlangen. Welnu, de Afrikanen vragen hulp voor meer veilige bevallingen!

En Rusland herleeft. In volle sovjetperiode werd al in 1920 abortus gelegaliseerd en massaal toegepast.

Helaas zit deze praktijk nog diep ingeworteld maar er is een ommekeer bezig. In de geest van “oecumene en solidariteit” hebben de orthodoxe en katholieke Kerk besloten samen te werken tegen abortus en voor de  verdediging van het leven. Hierover heeft het Patriarchaat van Moskou eind januari een internationaal seminarie gehouden en Kerk in Nood steunt dit gezamenlijk initiatief. Ook de regering doet haar best.  Minister van volksgezondheid, Veronika Skvortsona heeft allerlei maatregelen genomen om abortus af te raden en prijst  zich gelukkig dat abortus in 2016  reeds met 13% gedaald is. Verheugend is ook het hele verhaal te vernemen van Norma McCorvey, de fameuze Jane Roe van het bekende hoger vermelde proces. In haar boek Won by love” onthult ze hoe heel het proces één manipulatie was vanwege  haar advocaten die  carrière wilden maken en verder hoe zij zich tot het katholicisme bekeerde en een fervente verdedigster werd van het leven tegen abortus. Zo werd ze in feite een  icoon van de pro-vita-beweging. Ze stierf  op 18 februari 2017 op 70-jarige leeftijd. Moge de Heer van alle leven haar opnemen in Zijn Licht en moge zij voorspreekster  zijn voor ons. En dan de “40 Days for life”, (https://40daysforlife.com/) een boeiende vastenactie! Gedurende  de vasten, nl  van 1 maart tot 9 april (Palmzondag) worden in 340 steden in de VS en 30 elders, dag en nacht gebedswaken gehouden voor abortuscentra. Is het niet de moeite om dit op een of andere wijze ook in ons land na te volgen?

Tenslotte nog een aansporing voor hulpbisschoppen en priesters, waarvoor ik op dit ogenblik alleen uit mijn geheugen kan  putten. Lang geleden mocht ik in Den Haag een priesterretraite leiden. Op de laatste dag was de hulpbisschop van New York, Mgr Vaughan in het land.  Vrienden vroegen hem of hij geen getuigenis wilde geven voor de priesters en voorgaan in de slotviering. En zo gebeurde het. Hij bracht een ernstige én grappige boodschap. Als professor theologie was hij voorheen eerder een afstandelijke intellectueel, maar vrouwen van de ”Rescue”-beweging hadden hem over de brug geduwd, zo zei hij. En hij deed mee met het bidden voor een abortuscentrum. Samen met de anderen werd hij door de politie opgepakt en moest zich voor de rechter verantwoorden. Deze vroeg hem of hij zich dan niet bewust was van zijn bijzondere verantwoordelijkheid als bisschop. Hij antwoordde dat hij van zijn voorganger een ring gekregen had waarop drie personen stonden die alle drie veroordeeld en gedood werden, niet door een  terroristen- groep maar door het wettelijk gezag, terwijl ze niets anders deden dan getuigen van de waarheid: Jezus, Petrus en Paulus. Tot ons priesters zei hij dat wij eigenlijk nog best van al in de gevangenis kunnen zitten omdat we geen directe verantwoordelijkheid hebben voor een gezin met vrouw en kinderen. En een hulpbisschop heeft niet de eind- verantwoordelijkheid van een bisdom en is dus vrijer dan de  bisschop-ordinarius zelf. Laconiek voegde hij er aan toe: ondertussen gaat ons werk wel even door… en onze wedde trouwens ook!

Reeds in de achtste eeuw vóór onze tijdrekening zei de profeet Jesaja al duidelijk namens God wat een authentieke vasten is en wat een waarachtige religieuze weerstand voor christenen betekent: “Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien staken, de strengen van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven en alle  jukken door te breken. Is vasten niet dit: uw brood delen met  wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die ge ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?” (Jesaja 58, 6-7).

Heer Jezus, geef ons een grote creativiteit en moed om U  na te volgen, op een wijze die onze tijd nodig heeft en die deze doodscultuur verandert in een cultuur van het leven, tot uw glorie en tot ons heil.

P.S.

Daniel

Zoals steeds werden verwijzingen, bruggetjes en beeldmateriaal door onze redactie ter illustratie bijgevoegd.

1 gedachte op “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

  1. Ik heb grote bewondering voor pater Daniel .Het is een mens die zijn leven geeft om anderen te helpen, zoals pater Damiaan en zoveel anderen . Ik had graag een lijst gezien van Islamieten , die zoals mijn twee grote voorbeelden , slechts een doel hadden hun medemens te helpen in nood

Reacties zijn gesloten.