Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Schokkend wereldnieuws. Een Iraanse nationale held, generaal Soleimani, die het meest gedaan heeft voor het uitroeien van de IS zou tijdens een ontmoeting voor een de-escalatie, door de VS vermoord zijn, samen met een Iraakse generaal. Sommigen schrijven dat ook dit “fake” is. Hoe dan ook, het toont eens te meer hoe de VS samen met Israël, gesteund door de NAVO en de golfstaten algemeen erkend zijn als een schurkenstaat, die geen enkele soevereiniteit of internationaal recht voor andere volken hoeft te respecteren. Al decennia kunnen VS en Israël vermoorden, bombarderen, vernietigen wie, wat en wanneer ze willen. Wie tegen hen in gaat, wordt gestraft.

De mooiste principes van het charter van de VN, de beste garanties voor de zo hoog geprezen rechten van de mens, alles is plots zonder enige waarde om de straffeloosheid van de hoogste criminele leiders in deze wereld te beschermen. Komt er een wereldoorlog van? Misschien wel, misschien niet. Neen, het nucleaire gevaar komt helemaal niet vanuit Iran, maar vanuit de VS en Israël.

Iran verloor een topgeneraal. De VS verliezen mogelijk en hopelijk voorgoed hun invloed in het M.O. Ik ben geen politiek analist. Ik ben een christen die vanuit het Evangelie van Jezus Christus naar het wereldgebeuren kijkt en “de tekenen van de tijd” tracht te begrijpen.
We zitten in een eindstrijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Satan. Deze strijd wordt steeds erger en intenser en holt naar een vernietiging van de schoonheid van de schepping, van de waardigheid van de mens en de culturele rijkdom van de volken. Het is als de bouw van de toren van Babel, bedoeld om God uit te schakelen en een kunstmatig “menselijk” wereld-, mens- en Godsbeeld op te leggen.
Wereldheersers worden steeds meer eensgezind in het kwade en steunen elkaar hierin. Recht en waarheid worden afgeschaft. Leugen heerst alom. Alle machten werken samen in de afbraak van al wat mooi, goed en waar is. Ze willen de scheppers zijn van een “nieuwe wereldorde”. Wie zich verzet wordt uitgeschakeld. Vooral christenen worden vervolgd.

Sociologisch moet iedere vorm van migratie aangemoedigd worden om alle grenzen uit te wissen. Militair moet de “internationale gemeenschap” ieder land aanvallen dat zich tegen de globalisatie verzet. Er moeten nog meer oorlogen komen, wat de wapenindustrie tot nog grotere bloei brengt. Wie tegen wie vecht is hierbij niet zo belangrijk, als er maar gevochten en vernietigd wordt. De politiek en de media moeten dit onvoorwaardelijk steunen. Moreel moet iedere gezonde wet van de tien geboden, van het christelijk geloof of van de waardigheid van de mens afgebroken worden en vervangen door alternatieve vormen, een ideologie, los van de werkelijkheid. Geen wonder dat de ellende in de mensheid zich opstapelt. God wil de mens liefde en vreugde geven. Satan wil haat en ongeluk. Jezus heeft een apocalyptische eindtijd
voorspelt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21,28). Johannes, de geliefde leerling schrijft: “Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is” (1 Johannes 5, 5).
We geven nieuws uit het leven van de gemeenschap, waarna enkele merkwaardigheden en weer een lange reeks video’s met info over de toestand in Syrië en elders.

P.S. Vorige week deden we een oproep om ons klein St. Jozefsklooster mee te helpen bouwen (40.000 €). Verschillenden vroegen op wiens naam de bankrekening staat. Ze staat op mijn naam (burgerlijke naam: Herman Victor Maes, Abdijlaan 16 B-2400 MOL-POSTEL: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB). Hartelijk dank. We bidden dat God uw gulheid mag vergelden.

P. Daniel

Flitsen uit de gemeenschap

Epifanie

Wijding van het water

“Epifanie” of de “Openbaringen van de Heer is het eigenlijke Kerstfeest in het Oosten waarbij niet zozeer één historische gebeurtenis gevierd wordt maar het feit dat God naar ons toe gekomen is en zich op vele wijzen heeft geopenbaard: door zijn geboorte in Bethlehem, door zijn openbaring aan de herders, aan de Wijzen uit het oosten, bijzonder door zijn doop in de Jordaan en door het wijnwonder in Cana. Op zondag 5 januari zongen we de “koninklijke uren” en vierden de “paramonie” (vigilie) met de vespers en de Eucharistie van de hl. Basilius. Op 6 januari volgde de eigenlijke Eucharistie van de Epifanie  met daarna de lange gebeden van de  zegening van het water, dat helemaal de geest ademt van onze Latijnse paasnachtviering. Het is ook een viering als van een herschepping. Bij de schepping zweefde Gods Geest over de wateren. Door zijn doopsel heeft Jezus de wateren geheiligd. In processie werd hierna gans het huis gezegend.

Tegen middernacht arriveerden weer hulpgoederen uit Tartous (komende langs Libanon), die gelost moesten worden. Het was geen container maar een enorme truck met dozen, door een zeil bedekt: kleding, beddengoed, pampers en lampen voor zonne-energie.  Met een 15-tal personen hebben we de goederen opgeslagen. De zware dozen worden zo dicht mogelijk bij de uitgang gezet om het inladen in een vrachtwagen daarna te vergemakkelijken. Na twee uur was de klus geklaard.

Providentieel

Dinsdagmiddag kregen we hoog bezoek, dr. D. R. Mehta uit Jaipur-Rajasthan, India vergezeld van de Indische consul. Deze man bekleedde vroeger al hoge functies in Indië en we begrijpen best dat sommigen hem beschouwen als een nieuwe Mahatma Ghandi. Hij beleeft het jainisme, dat de zuiverheid van de  ziel nastreeft. Hij is stichter en voorzitter van een vereniging (BWVSS) die al aan 1,8 miljoen gehandicapten, dank zij goedkope prothesen, opnieuw mobiliteit heeft gegeven. Moeder Theresa van Calcutta heeft zijn  centrum bezocht vlak voor haar sterven. Zij sturen specialisten naar de VS, Zwitserland of Europa en als die terugkomen maken ze in Indië dezelfde prothesen voor minder dan 1/10e  of soms zelfs voor 1/100e  van de prijs. Zelf werken ze helemaal met privé giften. Het feit dat moeder Agnes-Mariam hem in India bezocht, noemt hij “providentieel” en hij is vast besloten om samen met ons  een gelijkaardig werk op te zetten in ons klooster voor de ontelbare gehandicapten in Syrië. Hij noemt dit klooster een heilig huis van geloof  en een plaats van barmhartigheid voor velen. Er werden door ons 2 plakkaten als onderscheidingen  voor hem gemaakt en overhandigd. Hij is graatmager, 83 jaar, at bijna niets maar heeft een sprankelende geest.  Toen we de opslagplaats van hulpgoederen in de nieuwbouw met hem bezochten, wilden we hem een paar schoenen aanbieden. Hij heeft echter een grote eerbied voor alle leven en draagt dus geen schoenen van leer of van dierenhuiden. De beschikbare plastieken schoenen waren te klein en hij wilde niet dat iemand voor hem boog om hem te helpen de schoenen te passen. Voor zijn vertrek had hij nog deze wensen. Naast zijn centrum woont een vrome christen, waarvoor hij graag uit Syrië twee geschenken meebracht: een bijbel in de oorspronkelijke taal van Jezus, het Aramees en een Onze Vader in het Aramees. Het eerste zal hem toegezonden worden en het tweede zal hij straks krijgen bij zijn bezoek aan Ma’aloula. Het is alsof we dit jaar met het feest van de Openbaring een van de Wijzen uit het Oosten ontvangen hebben.

(En woensdagavond begon een extra lange stroomonderbreking, van 18.00 u tot donderdagmorgen 11.00 u!).

Merkwaardigheden

Voor de oorlog waren er ongeveer 1.200.000 christenen in Syrië. Hiervan waren er 30.000 Assyro-Chaldeërs die aan de Turkse en Koerdische genocide van 1915 ontsnapt waren en zich gevestigd hadden in N.O Syrië.

Zij leefden daar vreedzaam totdat in 2015 de IS aldaar zijn gruwelijke bezetting begon. Dit bracht een massale vlucht naar Hassake te weeg. En nu zijn het de Turken met hun islamitische benden die hen bedreigen. De meeste Assyro-Chaldeërs hebben besloten te migreren naar Canada en Australië (dat nu in lichter laaie staat). Ongeveer 1000 à 1500 blijven. Sommigen zijn te oud om te vluchten, anderen willen welbewust blijven, weerstand bieden  en zich verdedigen “zolang de  klokken luiden”. Na de moord op de Armeense, katholieke priester Hovsep Bedoyan (11 november 2019) door IS,  is de toestand nog verergerd.  En zo wordt de Assyro-Chaldeese gemeenschap in N.O. Syrië in haar bestaan bedreigd (https://www.lesalonbeige.fr/chretiens-dorient-les-derniers-assyro-chaldeens-de-syrie-menaces-de-disparition/

Thomas Heine Geldern, voorzitter van Kerk in Nood zegt dat 2019 een van de bloedigste jaren was voor christenen wereldwijd. De aanval op 3 kerken in Sri Lanka koste aan meer dan 250 mensen het leven. Hoe verklaren we dat er in een land als Frankrijk, meer dan 230 aanslagen waren tegen christelijke instellingen? In Chili werden sinds  midden oktober  40 kerken ontheiligd of beschadigd. De situatie van de christenen in Nigeria is dramatisch, terwijl in Burkina  Faso aan de christenen geleidelijk alles wordt ontnomen. Ondertussen maakt de onrust in Libanon het erg moeilijk om Syrië te blijven helpen (wat wij dagelijks ervaren). Toch is hij ook hoopvol. Zijn  herhaalde bezoeken aan de christenen in Syrië hebben hem gesterkt. Hoewel iedereen nog lijdt onder de oorlog is hij gesticht door de inzet van de christenen die alles doen om de ellende van hun medemensen te verzachten en elkaar in hun nood efficiënt bij te staan. Hij is uiteraard ook dankbaar om de blijvende gulheid van de weldoeners. (2019: A year of martyrs)

Waar komt het beleid in onze wereld eigenlijk vandaan? Volgens Janneke Monshouwer (voormalige topmedewerkster van NOS, www.andernieuws.eu): “Het is zo dat de grootbankiers in de City of London (Rothschild & Vrienden) de baas spelen in de wereld. Zij zijn de ‘eigenaren’ van Israël. Zij hebben Israël niet gesticht om ‘arme Joden’ te helpen, maar om van daaruit de baas te kunnen spelen over het Midden Oosten en de olie. Zij hebben geïnvesteerd in het graven van het Suezkanaal en in alle voorzieningen om de olie naar het Westen te krijgen. Die grootbankiers in de City of London zijn ook eigenaars van alle multinationals en de media. Zij beheersen de wereld en “Rule Britannia”. Zij, de machthebbers in de City of London, zijn – men zegt Joden, maar eigenlijk: Satanisten. Met satanische krachten dwingen ze Amerika (en nu Trump) om te doen wat de bankiers bevelen. Dat is nu de grote strijd.”

De Pauselijke Bijbelcommissie heeft dit boek gepubliceerd: “Wat is de mens? Een Bijbelse antropologie”. Volgens  fr. Gerald E. Murray worden daarin de zonden van sodomie en homoseksualiteit afgezwakt en aangepast aan de huidige heersende opvattingen. Het gaar dan om de zoveelste afbraak van de katholieke leer van binnen uit met het hoogste kerkelijk gezag, wat voor een gelovige totaal onaanvaardbaar is. (Een Trojaans paard in de pauselijke bijbelcommissie); (Vatican publices new book reducing sin of sodom to lack of hospitality)

Uniek beeld van de 92 jarige paus Benedictus XVI, gemaakt door de Bayerische Rundfunk tijdens de jaarwisseling: Uniek portret van paus Benedictus XVI ; (Wie Papst Benedikt seit seinem Rücktritt im Vatikan lebt) Voor hen die een grondig werk willen lezen over deze paus wil ik graag deze uittekende  studie aanbevelen: Elio GUERRIERO, Serviteur de Dieu et de l’humanité. Biographie de Benoît XVI, Mame, 2017, voorwoord van paus Franciscus (uit het Italiaans, 656 blz.). Deze studie geeft niet alleen zijn leven weer maar ook zijn geestelijke groei met zijn talrijke conferenties, artikels en boeken.  Bijzonder rijk aan inspiratie om onze weerstand tegen alle vormen van verwording te sterken. Mogelijk de meest volledige samenvatting.

En dit nog

  • Alles wijst er op dat het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 een zoveelste “valse vlag operatie” is vanwege Oekraïense en Britse geheime diensten om Rusland te kunnen beschuldigen (alsof dat vanaf het begin nog niet duidelijk was): http://freesuriyah.eu/?p=3754
  • Degelijke bezinning over de heiligheid van het menselijk leven door de generale overste van de Broeders van Liefde, br. R. Stockman: https://www.golfbrekers.be/zelfafschaffing-als-hoogste-goed/