Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een ongewapende volksopstand van een moe getergd volk, bloedig onderdrukt door een dictatoriaal regime onder leiding van een gruwelijke dictator, waaruit een burgeroorlog ontstaat. Wat een door de CIA  over Syrië puur verzonnen verhaal was en door de media wereldwijd acht jaar lang herhaald,  zien we nu in Frankrijk voor onze ogen werkelijkheid worden! Een regime van blinde terreur waarbij alle middelen goed zijn met als resultaat: één dode, 200 zwaar gewonden, bij 22 mensen werd een oog uitgerukt, bij vijf een hand afgerukt. Verder wordt de rechtspraak zo gemanipuleerd dat ze de buitensporige repressie moet steunen. Bovendien worden de media als waakhonden strikt gecontroleerd om zogenaamd orde en veiligheid te verzekeren. De fiere Franse democratie verglijdt naar een dictatuur met staatsterrorisme tegen het volk ten voordele van een elite en het groot kapitaal. Frankrijk, de “oudste dochter van de Kerk” verkeert in een diepe identiteitscrisis. Ook de Europese Unie, die nooit een identiteit had, verkeert in crisis. De soevereiniteit van de landen wordt ondergraven, de  grenzen weggevaagd, een oncontroleerbare immigratie opgezet (i.p.v. te zorgen dat mensen veilig in eigen land kunnen blijven zonder oorlog), de eigenheid van huwelijk en gezin ondermijnd, de eerbied voor het menselijk leven  verloochend.

Pessimisme en nihilisme blijven groeien samen met een dictatuur van het relativisme waarbij ieder zijn waarheid  verkondigt zodat leugen en waarheid, goed en kwaad met elkaar verwisseld worden. Een decadente beschaving valt ten prooi aan een barbarendom: de dictatuur van een totalitaire islam. Amerika had al bijna twee decennia eerder de democratie afgeschaft met de Patriot Act (26 oktober 2001), waardoor de regering verregaande bevoegdheden kreeg voor het controleren van burgers en zelfs van buitenlandse regeringen. Deze bevoegdheden werden steeds meer uitgebreid. En de grote motor achter de zelfvervreemding van de mensenfamilie is “de nieuwe wereldorde”, onder de stuwing van Amerika, Engeland en het zionistische Israël, waarbij deze laatste voor zichzelf de status van volledige straffeloosheid verworven heeft. Het zionistisch Israël mag al decennia lang inpalmen,  bezetten, een volk verjagen, zijn bezittingen afnemen,  uitmoorden, andere landen bombarderen,  ontwrichten of zijn grondstoffen stelen, ongewenste leiders overal ter wereld uitschakelen… Zelfs evangelische christenen zijn verrukt over de onvoorwaardelijke steun vanwege de VS  en kijken opgewonden uit naar de glorierijke overwinning van het aardse koninkrijk van het grote Israël.  Zij  beschouwen het als een goddelijke zending voor de eindtijd. De rauwe werkelijkheid is echter dat we volop meegesleurd worden door het duivelse werk van  de antichrist, die het laatste greintje van Jezus’ Evangelie tracht te vernietigen.

Zonder de waarachtige God van Jezus Christus is er geen waardigheid voor de mens en geen toekomst, geen hoop, geen vreugde, geen vrijheid.

Trek weg uit het ziekmakend moeras en zoek de Bron op van zuiver water. Ijver voor een herstel van de soevereiniteit van landen en grenzen, de eigenheid van hun cultuur, de  kracht van het onwrikbaar huwelijk en gezin, de creatieve rijkdom van de  seksuele verscheidenheid van man en vrouw, de eerbied voor het leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de zorg voor de zwaksten als waardemeter van de beschaving. Er zijn  onverschrokken vrijwilligers nodigen die uit de huidige chaos een nieuwe, waarachtige christelijke samenleving  opbouwen met een totaal andere grondstof : met de liefde van God, de Vader, het verlossingswerk van Jezus Christus en de kracht van de heilige Geest en met Maria.

Na enkele flitsen uit de gemeenschap geven we een Bijbelse en apocalyptische meditatie rond het feest van 25 maart, als vervolg op wat we hoger schreven. Daarna vermelden we de gigantische clandestiene oorlog tegen Syrië, die voor onze journalisten nog steeds totaal onbekend schijnt te zijn. En tenslotte weer een overvloed aan info en video’s, waarbij ik uit de eerste link het interview van De Stille Waarheid durf aanbevelen en de erg boeiende video over “de Spekpater”.

P. Daniel

Vrijdag 29 maart 2019

Flitsen uit de gemeenschap

Van munitiekisten naar boekenkasten

Onze streek had een volkscentrum nodig voor onthaal, retraites  en conferenties. De ruwbouw van dit nieuwe gebouw van Mar Yakub was net klaar toen de oorlog tegen Syrië uitbrak.  Meubels waren er nog niet. Geleidelijk werd het een en ander gemaakt of aangeschaft. Nu zijn er 12 munitiekisten, die her en der nog rondslingeren proper gemaakt, van het deksel ontdaan en geschilderd. Met twee schapjes er in zijn het nette boekenkastjes. Ze kunnen nu de geestelijke munitie voor schietgebeden opslaan.

De Grote Completen van de vasten

De vasten wordt hier liturgisch meer gevierd dan het doorgaans in het westen gebeurt. En het zijn niet alleen de  liturgische gebeden die langer en talrijker zijn. In de parochies worden van maandag tot donderdag iedere avond de grote completen gezongen terwijl op vrijdag de akathisthymne (video’s ter illustratie) wordt gezongen. Dinsdagavond was de pastoor van Qara verhinderd en vroeg of wij wilden voorgaan in zijn  plaats in de parochiekerk. Tot onze blijde verwondering waren en tussen de 30 en 40 aanwezigen en goed verdeeld: mannen, vrouwen, jongeren en kinderen. Buiten het begin, het einde en enkele gebeden tussenin werd alles door de parochianen zelf  gebeden en gezongen. Eerst komen zeven psalmen, vervolgens een lange reeks aanroepingen (naar Jersaja 8) telkens beantwoord  met “omdat God met ons is”. Dan wordt de voorspraak van heiligen ingeroepen, telkens beantwoord met “spreek ten beste voor ons, zondaars”, de geloofsbelijdenis, psalm 50 en nog drie psalmen. Een lofprijzing wordt telkens beantwoord met “God van de legermachten…” Er  is nog een lange doxologie.Aan het einde  zijn er  enkele lange gebeden en uit de gebeden van de hl. Efrem worden drie korte smeekbeden gezegd, waarbij ieder knielt en met het hoofd buigt tot op de grond: Heer, geef mij geen geest van luiheid, nieuwsgierigheid en praatzucht; geef mij een geest van wijsheid, geduld, nederigheid en liefde; laat mij mijn eigen fouten zien en niet oordelen over een ander. De  grote completen eindigen dan met voorbeden (voor de president,  de bisschop, de overste, voor het land, voor hen die het land beschermen, voor de christenen, voor de zieken, voor alle intenties die ons gevraagd werden, voor hen die ons haten en die ons liefhebben, voor een goede oogst, voor de overledenen…). Een toewijding aan Maria sluit de gebeden af.

Maria-Boodschap

Voor het feest van maandag 25 maart kwam abouna Georges zodat we de plechtig de byzantijnse  liturgie konden vieren  van de “Theotokos”, de Moeder Gods, negen maanden vóór Kerstmis. Gisteren was het de derde zondag van de vasten en in de byzantijnse  liturgie is dat de zondag van de verering van het kruis, naast  het feest van de verheffing van het Kruis op 14 september. Omdat wij gisteren de Latijnse liturgie volgden, weliswaar met wat Arabische en byzantijnse aanpassingen, hebben we vandaag na de dienst de verering en de processie van het kruis gehouden.

Nvdr: Het Wees Gegroet, Maria, in het Aramees (Syriac):

25 maart. Aankondiging van de Heer. Maria-Boodschap

Een Bijbelse en apocalyptische meditatie voor onze tijd

Tweeduizend jaar geleden keken joodse leiders verlangend uit naar de komst van de Messias, de Redder van het volk, de Koning van Israël. Zij zochten Hem tussen de machtigste wereldleiders in de paleizen van vorsten en keizers. Zij hadden voor Hem een prachtige tempel voorzien met het Heilige der Heiligen, zijn Allerheiligste woning. De profeet Jesaja had evenwel aangekondigd dat een Maagd zou zwanger worden en een Kind ter wereld brengen, dat Immanuel, God met ons zou zijn (cfr Jes. 7, 14). Jesaja gaf zijn volk hiermee de sleutel van alle profetieën, waardoor Maria werd aangekondigd als Maagd en Moeder, die Jezus zou ter wereld brengen als God en Mens. Vervolgens kondigde Jesaja de komst aan van een waarachtige “Dienaar van God” (cfr Jesaja 52), die zou worden geminacht, gefolterd en doorstoken als een man van smarten, die zijn  leven zou geven als zoenoffer voor velen, veroordeeld als boosdoener maar met een laatste rustplaats bij rijken. En de profeet Zacharias voorspelde dat de Koning van Israël niet zou komen als een machtig vechter hoog op een strijdros maar  nederig en zachtmoedig gezeten op een ezel (cfr Zacharias 9, 9). Verblind door eigen hartstocht en verlangen naar  aardse macht en glorie, herkenden de leiders  Jezus niet, geboren uit de Maagd Maria, ontvangen van de heilige Geest.  Deze dochter van Sion, de  volmaakt schone uit de Libanon (cfr Hooglied 4, 7v) is het waarachtige Heilige der Heiligen geworden, waarin Jezus, de volheid  van de  godheid, heeft gewoond, oneindig verheven boven de wereldse pracht van een stenen gebouw. De joodse leiders hebben ook haar niet herkend.

De huidige leiders van Israël, de zionisten kijken nog steeds verlangend uit naar de komst van de Messias, de Redder van het volk, de Koning van Israël. Ze hebben  een super leger klaar, een monster van militaire vernietigingsmacht met een grote hoeveelheid biologische en chemische wapens, gevechtsvliegtuigen, massavernietigingswapens en vooral atoomwapens, op het land, in de zee en in de lucht. Nu bereiden ze de bouw van hun nieuwe tempel voor. Wanneer Jezus Christus alle profetieën heeft vervuld van de Messias en de  Redder van de  wereld, wie wordt dan door de zionisten verwacht? De heilige Paulus (2 Tess 2, 2-12) spreekt van de antichrist, de goddeloze, de zoon van het verderf, de tegenstander met de kracht van satan. Hij zal zich neerzetten in Gods tempel en zich voor God uitgeven, op de plaats “waar ook hun Heer werd gekruisigd” (Apocalyps 11, 8).  Goddeloosheid en wetteloosheid zijn nu al volop aan het werk. Het zionistisch regime heeft op het wereldtoneel een volledige straffeloosheid bereikt. Het kan het Palestijnse volk verdrijven, beroven, uitmoorden, hun dorpen inpalmen zonder enige internationale straf of zelfs onder applaus. Het kan in alle vrijheid andere landen aanvallen en bombarderen of mensen waar ter wereld naar goeddunken vermoorden. VS-Israël zeggen en doen wat ze willen om hun brutale machtshonger te voldoen en de UNO ondanks zijn mooie principes heeft hierover geen enkel gezag. Het laatste Bijbelboek, de Apocalyps kondigt een tijd aan van de heerschappij van het beest en de draak (cfr Apocalyps 13). We leven nu in zekere zin onder de heerschappij van het beest. Heel de wereld zal vol bewondering het beest achterna lopen en de draak aanbidden. Niemand die hieraan niet toegewijd is, zal nog kunnen  kopen of verkopen. Wie het beest niet aanbidt, wordt ter dood gebracht. Wanneer dit alles zich begint te voltrekken, zo zegt Jezus, “richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing  komt nabij” (Lucas 21, 28). Wanneer eenmaal de antichrist zich zal openbaren, zal Jezus Christus hem vernietigen met de luister van zijn wederkomst. De volgelingen van het Lam, dat Christus vertegenwoordigt, zullen met Hem de uiteindelijke de overwinning vieren over leugen en kwaad in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Apocalyps 14,4v; hoofdstuk 21).  “En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren …” (Apocalyps 12, 1). Maria en haar Kind zullen de kop van de slang, symbool van de  satan,  verpletteren (cfr Genesis 3, 15). 

Een gigantische oorlog, toevallig onbekend in onze pers

De voormalige VS president Barack Obama gaf toestemming aan David Petraeus, directeur van de CIA, om een geheime maar grootscheepse oorlog tegen Syrië te ontketenen onder de naam operatie Timber Sycamore. Deze startte in oktober 2011, werd voortgezet door de opvolger van Petraeus, John Brennan en werd pas in  de zomer van 2017 beëindigd. Allerlei terroristengroepen, IS inbegrepen, kregen forse steun, dikwijls onder de naam van of langs zogenaamde (niet bestaande)  “gematigde rebellen”. Een miljard dollar per jaar en tienduizenden tonnen wapens  en munitie werden hieraan  besteed. Alles verliep in samenwerking met Turkije, Israël, de NAVO, de golfstaten. Het was een van de grootste oorlogen uit de geschiedenis van de CIA. Al zijn we zelf als bij wonder ontsnapt (zie video onder deze paragraaf) aan deze onvoorstelbare terreur tegen duizenden onschuldige slachtoffers, die na de verschrikkelijkste martelingen als dieren werden afgemaakt, we leven dagelijks met families die het wel hebben ondergaan. De naam van de groepen was niet belangrijk als ze maar wedijverden in geweld tegen de Syrische regering. Al Nousra scheidde zich in de lente van 2013 af van IS, noemde zich in juli 2016 Jabbat Fateh al-Sham en werd in januari 2017 Hayat Tahir al-Sham. De coördinatie gebeurde vanuit Washington, Londen en Parijs. De actieve hulp van de « internationale coalitie » onder leiding van de VS aan allerlei terroristische groepen en ook aan de  islamitische staat is al langer bekend en door verschillenden beschreven. De VS en hun bondgenoten zorgden er voor dat de leiders van de terreurgroepen tijdig werden gered en geëvacueerd voordat ze door de Syrische of Russische soldaten konden gevangen genomen worden. Ook de onophoudelijke bombardementen en massaslachtingen onder burgers van de door de VS geleide coalitie zijn bekend. Maxime Chaix heeft de geheime oorlog van de CIA nu nauwkeurig uitgezocht en minutieus gedocumenteerd  (Maxime CHAIX, La guerre de l’ombre en Syrie. Cia, pétrodollars et djihad, Éric Bonnier Éditions, février 2019 ; https://www.mondialisation.ca/quand-les-americains-qualifiaient-daech-datoutlstrategique-la-guerre-de-lombre-en-syrie/5632213).

En wat schrijven onze media? De triomfkreten van Trump klinken alom. De door de VS gesteunde Koerden hebben de “totale overwinning behaald” op de IS, het “Kalifaat is gevallen”…Potsierlijk worden de VS als de grote overwinnaars van het kwaad voorgesteld. Of er wordt in onze ‘kwaliteitskrant’ een vrouw opgevoerd die uitlegt hoe haar man gefolterd werd, door “het regime” natuurlijk.  Er is geen woord over de VS en hun bondgenoten als de eigenlijke oorzaak van het uitmoorden en verwoesten van het Syrische volk en land. Wekelijks vindt het Syrische leger grote hoeveelheden wapens en munitie, ook van VS makelij op plaatsen  van terroristen (Nvdr: Quasi wekelijks tonen we wapenvondsten en hun herkomst. De hieronder geplaatste video is van eergisteren). Alles wijst er op dat de VS de oorlog en de crisis in Syrië bewust laten voortduren. En natuurlijk vermeldt onze pers uitdrukkelijk  dat “de druk op de IS moet aangehouden worden” om de illegale en criminele aanwezigheid en operaties van de  VS en hun bondgenoten nog meer aan te moedigen.  Wie kan Vlaanderen een waardige journalistiek bezorgen? 

En dit nog:

 • Ons vorig bericht, prachtig geïllustreerd met 6 video’s: 1. massamoord destijds in Sadad door de terroristen. (Het werd 2 x aangevallen, eerst onverwachts en daarna toen ook de burgers zich gewapend hadden, was het nog erger omdat de terroristen er zich op voorzien hadden. Het oude vrouwtje waaraan we een meer behoorlijke woonst konden geven, heeft de slachtpartij overleefd), 2. Pasen in Sadad, 3. Tuin en cafetaria, ondersteund door S.O.S. chrétiens… 4. Christenvervolging in Pakistan, 5. De Stille Waarheid, interview met mij door jonge moslim, opgegroeid in Nl en nu wonend in London, die onbekend en verborgen wil blijven. Na een korte presentatie volgen drie delen (al zeg ik het zelf, een van de beste interviews), 6. Nogmaals over de chemische aanval met uitleg van moeder Angnes-Mariam, verwijzend naar haar ontmaskerend rapport: http: //www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-113/
 • In de door Israël bezette Syrische Golan boort het VS bedrijf Genie Oil & Gas! Neen, het gaat niet om de veiligheid, het gaat nogmaals om geld en macht, om het stelen van grondstoffen, overheersen en onderdrukken: Drie video’s: https://www.golfbrekers.be/de-golan-hoogte-in-perspectief/.  Duidelijke uitleg van Karin Leukefeld: https://www.rubikon.news/artikel/die-zerschlagung-syriens
 • Grenscorrectie Golan  in spotprenten: https://www.golfbrekers.be/grenscorrectie/
 • De zogenaamde VS/Koerdische overwinning op de IS of hoe de VS/Israël/NAVO terroristen in veiligheid brengen: http://freesuriyah.eu/?p=3073
 • Terwijl de VN Veiligheidsraad vergadert, bombardeert Israël Syrië. Het
 • zionistisch Israël als terroristenstaat blijft blijkbaar boven  iedere wet staan. 4 video’s. Wat een verschil in waardigheid tussen  de Syrische vertegenwoordiger en al de anderen!: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-34/
 • Terroristen kidnapten burgers en soldaten (vooral Allawieten) en dwongen hen tunnels te graven. Sommigen werkten tot zij er bij vielen en werden dan afgemaakt. Dit duurde totdat het Syrische en Russische leger bevrijding brachten. Ter herinnering aan deze ongelukkigen en uit dank jegens het Syrische leger werden in sommige tunnels kunstwerken aangebracht (video onderaan deze lijst). Luister nu eens naar de wijze waarop een keurige Nederlandse journalist waarheid en leugen  in Oost-Ghouta weet te verwisselen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-u2SErXL-sw Waar olie en gas zitten, zijn de VS graag bereid “humanitaire” hulp te bieden: https://kenfm.de/fritz-edlinger/ 
 • Corruptieklachten in Israël:  https://www.golfbrekers.be/een-aflaat-van-540-miljoen-euro/
 • Eenvoudige evocatie van het leven van pater Frans van der Lugt, 5 jaar na zijn dood (ik gebruik inmiddels  zijn witte stola voor onze wekelijkse nachtaanbidding): https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-u2SErXL-sw
 • Indrukwekkend levensverhaal van een van onze grote Vlamingen en monumenten van christelijke naastenliefde: https://www.golfbrekers.be/een-portret-spekpater-werenfried-van-straaten/
Afbeeldingsresultaat voor mars voor het leven brussel 2019
 • Zondag 31 maart 2019 om 14.30 u start aan het Justitiepaleis te Brussel de jaarlijkse Mars voor het Leven. In Stilte. Aan het einde van de korte tocht kunnen babykleding worden neergelegd voor moeders in nood. Vorige zondag gingen gelijkaardige optochten door in Spanje, Roemenië en Moldavië. Verdere informatie op de website, marchforlife.be, een videoclip en  Facebook.

P. Daniel