Cyclus

HET FATA MORGANA VAN 2024

De laatste aflevering van Cyclus ging over het manipuleren van het denken, dat al langer aan de gang is.  Bijna gelijktijdig kwamen er ook berichten met gelijkluidende “inhoud”, zoals het op “Golfbrekers” gepubliceerde gesprek van Karel van Wolferen:  (“Verzet tegen de voorgeschreven werkelijkheid – Café Weltschmerz) en het bericht (podcast) van Dr. Vernon Coleman : “De ijzeren voorgeschreven werkelijkheid”.  Bij heel het verzets-spectrum is er voortschrijdend inzicht in het bestaan van een soort “digitale” Orwelliaanse spraak, waar iedereen verondersteld wordt aan te geloven.

Het onderwerp over de zgn. grote Vlaamse “Reset”, waarover in de fora oneindig wordt gedebatteerd, komt met deze wetenschap in een ander daglicht te staan.  Als men de verschillende debat-clusters volgt, dan is het onderwerp van de mogelijke Vlaams-radicale meerderheid in 2024 een top-onderwerp.   Een specifieke groep politiek bewusten voert daar een eindeloze discussie over.  Dan is er gelukkig ons aller “Standaard” (van zaterdag 9.10.21) die ons in de glazen bol van “den Grooten Leider” laat kijken.

Laat ons de zaak even brutaal op punt stellen.  In 2024 komt er, volgens de huidige verhoudingen, helemaal geen “Vlaams-nationale” paradigma wissel.  Deze moeilijke term verklarend: het denkkader waarin de leidende actoren handelen, zal niet doorbroken worden; te wijten aan het feit dat de heersende politieke klasse haar “voorgeschreven werkelijkheid” moet volgen vanuit de werkelijke macht, waartoe ze zich verbonden hebben.  Bart De Wever geeft zelf aan dat die toekomstige partners thuishoren op de “stortplaats van de geschiedenis”.

Ter verduidelijking wil ik nog eens de houding schetsen, zoals ik die in de N-VA zie.  De Wever vertolkt inderdaad de mening van velen (maar niet allen) in de partij.  Er heerst bij de heersende klasse een laaiende haat tegen het Vlaams Belang, maar ook tegen onafhankelijke Vlaamse Bewegers die niet in hun kraam passen.  Die houding kwam reeds tot uiting op 25 mei 1977, toen het Egmontpact werd bekendgemaakt, en ik ’s anderendaags mijn partijkaart terugstuurde. Degenen die ooit verzet pleegden tegen de “”alwetendheid” van de VU-Spirit-N-VA modellen moeten niet rekenen op vergiffenis van de resp. partijtop, niet in het huidige en niet in het volgende leven.  De ontmenselijking van tegenstanders is daar niet gestoeld op ethische of programmatorische basis, maar op blinde volgzaamheid van de Leider en diens organisatie.

Dit sluit sociologisch aan bij het denken, dat vanaf het VNV in bepaalde Vlaams-nationale kringen gold (geldt) : “Trouw aan den Leider tot in het oneindige”.  Een goed voorbeeld daarvan is Geert Bourgeois die zich breeddenkend voordoet, maar die nooit met echte Vlaams-nationalisten van buiten de partij zal willen “kersen eten”.

In de N-VA treffen we de nieuwe “progressieve Vlaming” aan: dat vond ik door te grasduinen in de plaatselijke besturen.  De trend is ronduit neo-liberaal, pseudo-conservatief of LGTB-gezind.  Men kan goed observeren dat bij de N-VA besturen de LGTB vlaggen een ereplaats krijgen en dat er zelfs voorrang wordt gegeven aan deze veelkleurige  vlaggen t.o.v. de Vlaamse kleuren.    De kennis van de plaats en geschiedenis van de Vlaamse Beweging en haar ontvoogding staat daarentegen op een laag pitje.

Het land Belgie wordt gekenmerkt door de ondubbelzinnige sturing van de politiek vanuit de achterliggende “geheime” conclaven.  Een klein voorbeeld daarvan was het beraad van Poupehan.  De sturing gebeurt door captains of industry, op plaatsen zoals de Cercle Lorraine” en bepaalde geheime etablissementen en vooral door “de Vrijmetselarij” en de daarrond cirkelende planeten.   Wat “De Wever” of wie ook (op voorhand) al verklaart, wordt vast ingeperkt door de taboes die een politieker niet mag overschrijden…Al diegenen die dromen van welwillende partijleiders, na duidelijke verkiezingsuitslagen, moeten weten: “Verkiezingen dienen enkel voor de show”.  Niet voor niets is top-verrader Jos Geysels tot minister van staat benoemd.

Leggen we ons daar dan bij neer?   De wereld-economische machten manipuleren ook de verkiezingen, zoals het voorbeeld van Joe Biden heeft laten zien.  Maar voor het eerst hebben “verzetskringen” uit onderscheiden middens, in vele landen, actie ondernomen.  Als het goed is kan het ook gezegd worden: in Vlaanderen is de Vlaamse regering niet meegegaan in de verdere uitrol van de “Corona-dictatuur”.  We raden Jan Jambon volhoudendheid aan. 

Dus we kunnen nu in 2021 al tot inzicht komen.  Men plant tenslotte ook een grandioze viering van 200 jaren Belgie in 2030.   Enkele vaststellingen:  de VLD heeft een dergelijk crimineel peil bereikt, dat deze geen enkele optie van verkiesbaarheid zou verdienen;  men kan geen fatsoenlijk mens blijven als men lid wordt of steun verleent aan de Vrijmetselarij;  de N-VA heeft nog niets verwezenlijkt voor Vlaanderen en is daar ook in de toekomst niet toe in staat;  op het hoogste machtsvlak vindt men het beleid van de PvdA (communisten) en VLD (liberals) vanuit dezelfde sofa.

In Nederland is nu de “afschuwelijkste rituele” kinder-misbruikzaak in de belangstelling gekomen.    Mijn diepe achting voor Huig Plug en vertegenwoordigers van PVV en FvD, die de zaak niet laten rusten.  Heel het occulte netwerk , ook in België, steunt op het misbruik en de wandaden van een gecombineerde elite uit politiek, gerecht en zakenwereld.  Ze voeren nu de “corona-psychosen” aan om de burgers helemaal tot slaven te maken.

Daarom de oproep, zolang de digitale wereld nog niet op slot is gedraaid : reageer, zelfs onder pseudoniemen consequent op de fora!  Laat horen dat we, ingewijden, niet alleen staan!

Om onderscheid te maken waar het op aan komt een citaat uit het boek Wijsheid, 7, 7-11:

“Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
En ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar.
Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel en
onmetelijke rijkdom lag in haar handen.”

Hier staan wij dus : Strijders voor de vrijheid.

Jos Wouters, Boom, 11.10.2021

 • The Great Reset is gedoemd om te falen.  Willem Engel – Paul Frijters.: video
 • Dr. Vladimir Zelenko takes a big Risk by telling all:  video
 • Do Covid Vaccines replace the Soul?  By Pablo  (henrymakow.com
 • Standaard:artikel Bart De Wever, blz. 12, nummer van 9.10.21
 • Olifant in de kamer : sadistisch, ritueel kindermisbruik – Erik van der Horst en Gideon van Meijeren – café” Weltschmerz video

2 gedachten over “Cyclus

 1. Als er iemand is die Bart De Wever als Vlaming aanziet dan is het ver gekomen, Hij hoort thuis bij de Van Guchten en dergelijke, koud als een vis, verknocht aan de macht. Een man die zegt het Vlaams Blok te kelen, die de overleden Morel uitmaakt dat ze het oudste beroep ter wereld uitoefent, die partijen op de mesthoop werpt, die zoals in de traditionele partijen schandalen(gedenk Pfos) toedekt, die met andere partijen wil samenwerken die de Vlamingen uitbuiten en vele andere activiteiten die het daglicht niet mogen zien, de woordbreker bij uitstek een voetnoot in de geschiedenis. Bah

 2. Mr Wouters,
  Zoals reeds meermaals gemeld : de N-VA is een door het regime gecontroleerde oppositiepartij. Broeder Bartje, de Grote Lijder, is enkel bezig met het redden van de Belgische brol.(vrij naar Prins Charel). Hij zit dan ook in een ijzeren greep van de Edelachtbare, die hem regelmatig zal herinneren aan “Ward…” en de “vijvers van 1 meter diep” en vooral aan de aanleiding daartoe.

  Zijn optreden met betrekking tot Vlaanderen, kan dan best omschreven worden met een gevleugelde uitspraak in het Frans : “gérer la crise….”, en waarbij dit optreden in de praktijk dan beperkt is tot : “Rearranging the deck chairs on the Titanic,”. Hij werkt dus actief mee aan de ondergang van Vlaanderen.
  Dus vergeet de N-VA. Men kan zich dan beter toespitsen op enkelingen met een Vlaams gezond verstand, en die de handen vrij hebben. Door de deelname aan de macht op de verschillende niveaus, heeft die partij dan ook heel wat leden kunnen binden via “postjes” en dan ook inkomens. Al die leden die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de partij, gaan dit ook niet in gevaar brengen. Dit was ook al het probleem bij de VU ten tijde van het Egmont.

  Afgezien van het voormelde dient men geen grote Vlaamse principes en bijhorende moed te verwachten van overlopers, kazakkendraaiers, opportunisten allerhande en zeker niet van geïnfiltreerde mollen. Deze laatsten zijn het gevaar voor alle partijen, organisaties en media aan Vlaamse zijde. Zie het laatste artikel bij Golfbrekers over het Pallieterke.
  Het volgen van een “Grote Leider” is in principe geen probleem, zolang die Grote Leider op het juiste spoor zit, en niet de rol vervult van het Paard van Troje, op wie het citaat van Cicero van toepassing is over de verrader.

  Een verrader heeft dan ook een heilige schrik om ontmaskerd te worden, vandaar ook de heksenjachten op boodschappers met “gevaarlijke waarheden”, weliswaar onder de dekmantel van duivelse slogans zoals : “democratie, mensenrechten, vrijheid, gelijkheid, solidariteit… enz…” (=niet beperkende opsomming). Slogans die dan selectief worden toegepast door de nomenklatura in dienst van het regime, waarachter inderdaad duistere machten schuil gaan, met dan de 2 Olifanten in de kamer in de hoofdrol.

  Om in het verzet te gaan zal het noodzakelijk eerst en vooral een juiste en volledige diagnose te stellen van de kankers waarmee Vlaanderen en de Vlamingen die naam waardig, worden geconfronteerd. Alles wat vreemd, illegaal, crimineel, corrupt, decadent en parasitair is, wordt immers tegen ons aangewend, via de 3 wapens,: Het Coudenhove Kalergi plan, Agenda 21 -30 en de Covid 19(84) samenzwering. Binnen deze 3 zijn er dan nog verschillende onderdelen.

  Men zal dan ook een klare duidelijke taal moeten hanteren, met analyses die tot op het bot gaan. Eenmaal de volledige diagnose gesteld, dient het regime aangepakt te worden op zijn zwakke plekken, en dat zijn de al of niet bloedige schandalen, waarin dit rot corrupte regime grossiert gedurende de laatste 50 jaren. Ook de rol van de logemaffia’s dient hier aangepakt te worden. Deze zijn de werkelijke macht in België maar ook in de ganse EUSSR, en zijn dan ook de dodelijke kanker van onze westerse maatschappij, in dienst van een communistische NWO.
  Het dient inderdaad tot niets te dromen van een Vlaamse meerderheid in 2024. Trouwens door de invasies, slinkt die meerderheid(sic) langzaam maar zeker tot een minderheid in 2030. En als dat gebeurd is, kunnen we het vergeten.

  Belangrijke hulpmiddelen zijn Sun Tzu , ken de vijand en onderschat hem niet, en Machiavelli, het is veiliger gevreesd dan geliefd te zijn. Zolang men niet gevreesd wordt, zal er niet veel gebeuren.

  Iedere Vlaming kan dan ook een bijdrage leveren, volgens zijn middelen en mogelijkheden. Dit geldt in de eerste plaats voor diegenen die verkozen werden en hiervoor betaald worden. De tijd dringt, maar velen slapen nog, maar bij gebreke aan een snelle en radicale actie, zal men ontwaken op een blauwe maandag in het bloed. Men zegge het voort …!!!!

Reacties zijn gesloten.