Wie zijn ze, de ‘verdachte’ politici?

Volgens Thierry Debels in P-Magazine houdt de Staatsveiligheid 7 Belgische politici in het vizier.  Het bericht verwijst naar een publicatie in De Tijd.

7 Belgische politici in het vizier van de Staatsveiligheid

De Staatsveiligheid (VSSE) heeft vorig jaar meer dan 360 documenten opgesteld waarin de naam voorkwam van een of meer politieke mandatarissen. “Dat kan zowel gaan over ministers uit de verschillende regeringen in ons land als over parlementsleden of leden van het Europees Parlement”, schrijft De Tijd. …”

Volgens hetzelfde persbericht werden de Eerste  Minister, de Minister van Justitie en het Comité I ingelicht door de Sv. Er zijn geen namen vermeld, evenmin het motief.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Over wie kan het gaan?

1. Politici die hand – en spandiensten verlenen aan binnenlandse en /of buitenlandse vijandige belangen.   Dit is mogelijk, bv. in het kader van interne afrekeningen, maar is weinig geloofwaardig, want dan had men de leden van de huidige en vorige regeringen ook dienen te vermelden gezien het verraderswerk met betrekking tot o.a. het Coudenhove Kalergi plan, het Agenda 21-30 plan en de Covid 19 samenzwering. (…niet beperkende opsomming)

2. Politici die een gevaar vormen voor de Belgisch – Franse bezetting van Vlaanderen, een bezetting die er op gericht is Vlaanderen te plunderen en te saboteren. Dit ligt meer voor de hand.    Het is immers de voornaamste taak van de Sv om de “flamins” te bevechten die in het verzet staan tegen deze bezetting. De PVDA  dient hier enkel als voorwendsel, het is immers een front-store van de loge met behulp van Sv.  Via de PVDA kan men dan zo gezegd de lat gelijk leggen.  Opvallend is wel dat er melding gemaakt wordt van Louis Tobback en een DDR spion.

We citeren uit b.g. bron:

“Zo werd Louis Tobback in het begin van de jaren 80 genoemd in een dossier waarbij hij of een socialistische collega contacten had met een Oost-Duitse spion…. “

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Als we het hier over een Oost-Duitse spion hebben, dan gaat het vermoedelijk over de DDR Stasi.  Het voormelde kwam ook reeds aan bod in een parlementaire vraag van senator  Wim Verreycken (volg bruggetje naar bron):

“♦ Louis Tobback wordt genoemd in Oost-Duitse spionagedienst STASI archieven, Laurette Onkelinx weigert een onderzoek te openen.

Louis Tobback spion voor de Stasi? In de Senaat stelde Wim een aantal lastige vragen aan minister van Justitie Laurette Onkelinx over de activiteiten van de sinistere Oost-Duitse spionagedienst STASI in ons land.

Wim legde bewijzen voor, die hij haalde uit de Berlijnse Stasi-archieven, waaruit blijkt dat de Stasi van haar informant in België het bericht kreeg dat er met SP-kopstuk “t”, verder aangeduid als “Tobback“, wel zaken kunnen gedaan worden. Hij wilde weten of de Belgische staatsveiligheid dit reeds onderzocht had.

Wie is nu die geheimzinnige “t.” ? Geheim agent “tsirlich” is zo vriendelijke het ons te vertellen. Hij beveelt zijn bazen in Oost-Berlijn aan het volgende in overweging te nemen: een kort privé-bezoek van Tobback. Tsirlich noemt het trouwens de “SP-Spitze”!, het uitsturen van een SED-vertegenwoordiger naar Brussel en een uitnodiging voor de SP-fractievoorzitter in de senaat Jos Wijninckx.

“Tsirlich” was zeer optimistisch wat betreft de mogelijkheden voor “constructieve samenwerking” met leidende Vlaamse socialisten; zelfs Van Miert opperde geen bezwaar tegen gesprekken met de SED.In het Stasi-archief van meer dan 100 pagina’s dat Wim Vereycken VB kon inkijken, stond ook veel te lezen over de contacten in 1986 en 1989 tussen DDR-afgevaardigden en leden van VAKA, Vrede, Pax Christi, Oxfam, CVP, Agalev, Volksunie, CNAPD en UBDP. VAKA en “Rencontres pour la paix” aanvaardden met plezier een uitnodiging om de DDR te bezoeken, schreef de Stasi-spion. En Agalev, stelde hij, ondersteunt ten volle een hele rits van “initiatieven van de Sovjet-Unie en van de socialistische landen “. Agalev werkte trouwens goed samen met VAKA, merkte hij nog op, en was trouwens in maart van datzelfde jaar al in Moskou geweest om te praten over “bewapenings-vraagstukken “.

De Senaatsvoorzitter moffelde de tussenkomst weg achter de gesloten deuren van het Comité I, dat toezicht houdt op de staatsveiligheid. Laurette kwam daar vertellen dat de staatsveiligheid er niets van afwist en dat de Stasi nooit in België actief is geweest. En dat weet die dienst dus zelfs zonder onderzoek ! De dienst heeft het allicht te druk met het opsporen van Vlaamsgezinde zangeresjes…

”Stasi” had wel degelijk bindingen met hooggeplaatste politici.[15/01/2004] – Op 12 januari kreeg ik eindelijk de gelegenheid een vraag om uitleg over de banden tussen de Stasi en hooggeplaatste politici (ingediend op 25 november 2003!) te stellen aan minister Onkelinx, niet in de plenaire vergadering van de Senaat, maar wel in het Vast Comité I.

De redenen voor deze poging tot wegmoffelen moeten waarschijnlijk gezocht worden in de regime-horigheid van sommigen, waaronder de voorzitter van de Senaat, ook voorzitter van het Vast Comité I. In haar antwoord verwees minister Onkelinx naar een onderzoek dat haar voorganger in 1994 liet uitvoeren, waaruit bleek dat in België geen Stasi-activiteiten bestonden. Wat vandaag wordt tegengesproken door het telegram van Stasi-medewerker “tschirlich” aan zijn Stasi-generaal.

De minister moest evenwel toegeven dat de Belgische Staatsveiligheids-diensten nooit de Stasi-archieven hadden ingekeken (in tegenstelling tot bijna alle andere Westerse landen), ook niet nadat deze werden opengesteld voor onderzoek. Blijkbaar was en is – zoals ik reeds vermoedde – het bezwadderen, broodroven van zangeresjes en het aanleggen van dossiers over verkozen parlementsleden belangrijker dan het behoeden van de veiligheid van de staat. De minister weigert dus te veroordelen dat begunstigden van de Oost-Duitse dictatuur lid kunnen zijn van een vergadering die geacht wordt onkreukbaar te zijn.

Ministers van Staat mogen beste vriendjes geweest zijn met de democratie-ondermijnende Stasi; de Staatsveiligheid mag zich bezig houden met het aanleggen van dossiers over democratisch verkozenen; de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid mag politieke initiatieven nemen; de voorzitter van de Senaat mag kritische vragen om uitleg naar een doofpotcommissie verwijzen. Ik acht me alleszins niet gebonden door de geheimhouding die het bewuste Vast Comité I kenmerkt, en meende u mijn opmerkingen en dit relaas niet te mogen onthouden.
Wim Verreycken Senator”

Dit citaat is meer dan duidelijk, en vestigt de aandacht op de ware aard van al die linkse, groene en pacifistische bewegingen, die hier fungeren als de 5de colonne, met als regisseur achter de schermen , de logemaffia’s.

Op de Stasi activiteiten in de rest van de wereld en de betrokkenheid bij terroristische  terreurbendes gaan wij morgen verder in.

H.P.