Monarchismen…

… anachronismen…

Koning (?)Flup!

Naar aanleiding van de voorbije regeringsvorming (sic) is er heel wat te doen geweest over de rol van Koning Flup. Kenners weten echter dat het de politieke entourage van de Flup is die daar aan de touwtjes trekt en voor de rest draagt Mathil de broek.

Belangrijker is echter hoe de Flup daar op de troon geraakt is, na de troonsafstand van Albert 2 . Wikipedia over deze troonafstand:

“…In april 2013 vertelde Albert aan premier Elio di Rupo dat hij op 21 juli dat jaar, de nationale feestdag van België, wenste af te treden. Di Rupo vroeg hem om zijn plannen tot abdicatie nog drie maanden stil te houden, omdat hij bang was dat anders de N-VA de tussenliggende periode zou gebruiken om het land te destabiliseren.[17] Uiteindelijk maakte Albert pas op 3 juli om 18 uur via een op de Belgische televisie en radio rechtstreeks uitgezonden toespraak bekend dat hij op 21 juli dat jaar zou aftreden ten gunste van de kroonprins Filip van België. Als reden voor zijn aftreden gaf hij dat zijn hoge leeftijd en gezondheid hem parten speelden. … “

Voor een goed begrip m.b.t. de troonsopvolging dienen we te kijken naar de grondwet:

1. Er is artikel 85 :

  Art. 85. “De grondwettelijke macht van de Koning gaat bij erfopvolging over op de natuurlijke en wettige nakomelingschap, in de rechte lijn, van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg en volgens eerstgeboorterecht.
  De in het eerste lid bedoelde nakomeling die huwt zonder toestemming van de Koning of van hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, verliest zijn recht op de kroon.
  Hij kan echter in zijn recht worden hersteld door de Koning of door hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide Kamers. “

Dit artikel is echter niet van toepassing, gezien de koning niet overleden was en dit geldt dan ook voor artikel 90.

2.  Er is dan ook nog artikel 93 :

  Art. 93. “Indien de Koning in de onmogelijkheid verkeert te regeren, roepen de ministers, na deze onmogelijkheid te hebben laten vaststellen, de Kamers dadelijk bijeen. Door de verenigde Kamers wordt in de voogdij en in het regentschap voorzien.”

Dit artikel is evenmin van toepassing, gezien de koning niet in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren, gezien hij het vrijwillig(sic) is afgebold.

3.  Van belang is vooral artikel 86:

   Art. 86. “Bij gebreke van nakomelingschap van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg, kan de Koning zijn opvolger benoemen, mits de Kamers daarmee instemmen op de wijze als in artikel 87 is voorgeschreven.
  Indien geen opvolger op deze wijze is benoemd, is de troon onbezet.

De koning kan maar zelf een opvolger aanduiden als er geen  nakomeling is. In dit geval was dit echter wel het geval. Van belang is de laatste zin. De benoeming door Albert 2 van de Flup als troonopvolger geschiedde dus in tegenstrijd  met artikel 86, waardoor de troon dan ook onbezet is.

4.  Als de troon onbezet is,  is artikel 95 van toepassing:

   Art. 95. “Ingeval de troon onbezet is, voorzien de Kamers, samen beraadslagend, voorlopig in het regentschap totdat de geheel vernieuwde Kamers bijeenkomen; deze bijeenkomst heeft plaats uiterlijk binnen twee maanden. De nieuwe Kamers, samen beraadslagend, voorzien voorgoed in het bezetten van de troon.”

Gezien de  troonsafstand van Albert 2 en de voormelde artikelen werd dan ook de grondwettelijk voorgeschreven procedure in artikel 95 voor de troonsopvolging niet gevolgd.  De troon was immers onbezet.

Trouwens, door artikel 85 verliest de Flup alle rechten op de troon.

 Tevens pleegt hij meineed: artikel 91 bepaalt  immers:

  Art. 91. “De Koning is meerderjarig op de volle leeftijd van achttien jaar.
  De Koning neemt eerst bezit van de troon nadat hij, in een vergadering der verenigde Kamers, de volgende eed plechtig heeft afgelegd :
  ” Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, ‘s Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren.”

Er bestaat evenmin in de voormelde materie een stilzwijgende verkrijgende verjaring, zoals in het B.W. voor bepaalde zaken,  na de vooraf bepaalde termijnen

Het voormelde aspect van de troonopvolging werd ook al behandeld in “Le Cloaque des Voyous” door Louis De Jonghe:

Enkele citaten:

“F4 – le 13 avril 2013 – L’abbdication d’Albert II était prévue dès 2012.. TIENS, TIENS, mon article du 6 mai 2012 ..? http://www.7sur7.be/7s7/fr/1530/Tetes-Couronnees/article/detail/1616464/2013/04/17/Albert-II-la-fin-du-regne-avant-l-ete.dhtml

F5 – le 21 juillet 2013, l’intronisation du roi Philippe le 21 juillet 2013 pose toutefois problème…. L’article 85 de la constitution qui a été appliqué concerne une succession immédiate après décès du prédécesseur…, ce qui ne peut pas être le cas le jour même de son abdication ! C’était l’article 95 qui devait impérativement être appliqué…, mais cela n’arrangeait pas le premier ministre socialiste Di Rupo et ses amis politiques qui redoutaient l’absence de protection constitutionnelle que la dissolution du parlement sur vacance du trône entrainerait…! Le roi Philippe règne illégalement depuis le début…!
https://www.facebook.com/louis.dejonghedardoye/posts/4964484721000

F6 – le 22 juillet 2013 à 15 heure, visite surprise du premier président Goethals et du procureur général Leclercq au nouveau roi…Ces deux magistrats étaient pourtant présent la veille au parlement, il y a donc problème…, mais ils en ont négocié les modalités avec le nouveau roi…
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16662/Le-roi-abdique-Vive-le-roi/article/detail/2130341/2014/11/24/Le-roi-Philippe-regne-illegalement.dhtml

Er stellen zich dan ook vragen over de rechtsgeldigheid van de troonsbestijging door de Flup en dan ook over de door hem ondertekende documenten.

Bjgevolg… dit geldt dan ook voor al diegenen die bij hem een “eed” hebben afgelegd!

De voormelde “combine” met Di Rupo in een sleutelrol kan dan ook veel verklaren, o.a. voor de vorming van Vivaldi.

Waar zitten de grondwetsspecialisten bij de V – partijen en bij de Vlaamse Beweging??  Wat ook de uiteindelijke beslissing zal zijn over deze troonsopvolging doet er niet toe. Het belangrijkste is dat er twijfels zijn en blijven, ook over de rechtsgeldigheid van deze Vivaldi samenzwering.

J.B.

1 gedachte op “Monarchismen…

  1. Als we nu de monarchie afschaffen dan kan heel die artikelenboel naar de versnipperaar en besparen wij belastingbetalers ± 45 miljoen euro JAARLIJKS.
    We leven in de 21ste eeuw en niet meer in de middeleeuwen alhoewel sommige partijen dat o zo graag zouden willen.
    Leve de Onafhankelijke Seculiere Democratische Republiek Vlaanderen.

Reacties zijn gesloten.