In de brievenbus

MM900285281[1]Vlaanderen heeft een eigen “Clingendael-Instituut” nodig!

Het Clingendael Instituut in Nederland is een semi-officiële organisatie, waarin specialisten hun bevindingen uitwerken omtrent de aktuele vraagstukken en uitdagingen.  Diegenen die in Vlaanderen het Woord monopoliseren worden gekenmerkt door “navel-staarderij”, in die zin, dat men verzuimt 1) trouw te blijven aan een consistente politieke lijn; 2) te weinig wordt “gebrainstormd” omtrent de geo-politieke situatie van ons volk/land.

Hierna wil ik een voorbeeld geven van een artikel dat inspeelt op een uiterst belangwekkende situatie in de wereld EN in onze Vlaams/Nederlandse samenleving.

De vraagstelling is tweeërlei :
1)     Hoe komt het dat de immigratie – toestand een galopperende vorm aanneemt met als achtergrond de islamitische jihad in de wereld?
2)    Welke zijn de omstandigheden rond de aanpak van de problematiek van het islamitisch extremisme en hoe is het te verklaren dat alles wordt voorgesteld alsof het beleid onomkeerbaar is?

Sinds de opkomst van een nog extremere vorm van islamisme, in de vorm van IS, worden veel tegenstrijdige signalen gegeven in onze media.  De aanpak door de grote coalitie, middels lucht-aanvallen, wordt niet beoordeeld op zijn voldoendheid.  De USA komt pas uit een avontuur van interventie in Irak en heeft daar een zware tol voor betaald.  Ze hebben hun interventie op een onbevredigende wijze beëeindigd, door het land achter te laten in een sectaire tweespalt en het voortwoekeren van de islamitische djihad-groepen.

Dat IS ontstaan is, voor ons een nachtmerrie, voor de voorvechters van het kalifaat heel logisch, heeft de niet-islamitische wereld voor een dreiging gesteld die heden groter is dan deze van het communisme.  De groepering “Islamitische Staat” voert slechts uit, wat in een strikte interpretatie van de Koran kan verklaard worden;  onduidelijkheid wordt daarbij geschapen door de typisch islamitische taktiek van het “huichelen”.  Waar men over te weinig machtsbasis beschikt, wordt in de islamitische omgeving dubbelzinnig geantwoord over de morele aspecten van dit verschijnsel.

De USA en zijn geallieerden wenden de modernste technieken van oorlogsvoering aan, op een manier dat bloedvergieten voor de coalitie quasi uitsluit.  Daarbij worden in de media zowel successen (uitschakeling leiders IS) als nederlagen meegedeeld (veroveringen van IS).  Zelfs als de tactiek op een relatief vlak tot sucsessen leidt, dan is het twijfelachtig dat op deze manier de IS en zijn (discrete) bondgenoten zullen verslagen worden.  Dit komt enerzijds door de schrikbarende hoge bijval die hun tactiek (ook bij moslims hier) heeft en anderzijds door de steun die zij uit het machts- en geldcentrum Saoedi-Arabie en de andere golfstaten krijgen.  Het roept de stelligste vragen op dat de USA, die dit ongetwijfeld weten, hier niet op reageren.  De andere, meer dan bedenkelijke steun, komt naar het laat aanzien, vanuit buurland Turkije, waarvan zowel Erdogan als heel het conservatieve machtsdeel, een meer dan dubbelzinnige rol spelen.  Vooral het Westen moet erop attent zijn, of Turkije niet de rol aan het spelen is van “de wolf” die Roodkapje zal opeten.

Het is onbegrijpelijk dat het Westen zolang en intensief ingezet heeft op de bekamping van president Assad van Syrië, weliswaar heeft hij ook geen propere handen.  De Aloewieten en hun geallieerden zijn in die streek diegenen die de IS daadwerkelijk bekampen.  Ook moet men zich vragen stellen bij de rol van Israël, waarvoor IS de grootste bedreiging is, en die openlijk althans daarover niet communiceren.

De sterkte van het “kalifaat” van IS en de promotoren van de olie-staten bestaat uit hun grote aanhang onder grote groepen soennieten, de nieuwe frontlijn in Libië (meer dan zorgwekkend) en de duizenden slapende cellen, die ze vooral in Europa klaar houden!

Het vervolg van het artikel beantwoordt eigenlijk meer de eerste vraag!  In de grote transformatie die de Westerse, Europese volksopinie heeft ondergaan, valt vooral op dat in toenemende mate gepoogd wordt de vrije mening van burgers te beteugelen d.m.v. een “gedachtenpolitie”.  De tijdens het manifest van Frankfurt (in 1968) begonnen linkse mars door de instellingen, beoogde de volledige inname van het middenveld; en wat daarna nog overbleef (nu dus) het met een linkse terreur doen stilzwijgen van gezond gebleven oppositionele krachten.  In Vlaanderen is dit al geruime tijd het geval :  van enige tijd terug worden systematisch linkse-terreur-betogingen georganiseerd wanneer thema’s als immigratie, onafhankelijkheid, objectiviteit door Vlaamse strijdgroepen worden aangehaald.  Dit leidde ertoe dat er een dergelijke “angst-psychose” bestaat zodat gewone, overtuigde volksmensen niet meer aan manifestaties durven deelnemen.  Dit breidde zich intussen uit tot “onschuldige” manifestaties, zoals een betoging voor het gezin in Antwerpen, en de stellingnamen van het KVHV over de morele problematiek.

De hoofd-actoren in deze terreur-toestand, die in meerdere landen van Europa nog steeds toeneemt zijn tweeërlei:  eerstens de “’Linkse Kerk”, die de geboden en dogma’s van religieuze kerken door de hare heeft vervangen; en tweedens als serviele mededaders : de christelijke Kerken, waarbij de top van de katholieke kerk ook de linkse terreur laat begaan.

De toestand is dermate, dat er een “omkegelen” van alle waarden plaatsvindt, waarbij echter een totalitaire godsdienst (de islam) op de meest bevreemdende wijze als hefboom wordt gebruikt.  In een ijltempo stromen grote groepen immigranten toe, met waarden die vaak diametraal staan t.o.v. de onze.  Dat daartussen inderdaad vele vervolgde en bedreigde groepen/personen zijn, die inderdaad hulp nodig hebben, maakt de zaak alleen maar dubbelzinniger.

De “Linkse Kerk” heeft, in collaboratie met bepaalde christelijke machthebbers, het quasi volledige media-bedrijf in handen.  Ze plaatsen bepaalde problemen in hun context:  het als een louter humanitair probleem stellen van de massa-immigratie en vervolgens het verzwijgen van misdaden die tegen christenen worden gepleegd doorheen de wereld; het geweld en de misdragingen t.o.v. vrouwen die vanuit diezelfde hoek worden opgevoerd (bv. vrouwen worden als (seks)-slaven verkocht)  het anders voorstellen van rituelen en symbolen van de agressieve tegenstander (typisch voor een dhimmitude).

De krachten die in Europa het beleid bepalen, stellen een onomkeerbaarheid van deze sociale chaos, als een vaststaand feit.  Tegenover een in snel tempo verouderende Europees bevolking, staan in sommige delen van dit Europa groeiende groepen die een islamitisch en theocratisch systeem aanhangen.  Gewoon door gebruik van een “democratische” meerderheid zullen ze hun systeem kunnen opleggen aan de rest van een in minderheid geraakte bevolking.   Deze beleidskrachten, die dit laten gebeuren, zitten aan de top  van “machtscentra” die zijdelings van het officiële beleid staan, maar het wel sturen.  Het kan niet anders of er is overleg tussen de hoge “piefs”, die men soms “captains of industry” noemt en “eerbiedwaardige” leiders van service of occulte clubs.  Wat ze ons, gewone burgers, nu serveren, daar wensen ze in hun “inner-circle” niet mee geconfronteerd te worden.  Het is typisch dat gebieden/omgevingen met de grootste libertijnse doorstroming nu het zwaarste worden getroffen.  Het grote voorbeeld daarvan is Zweden, en ook wel bepaalde Britse industrie-steden.

De mate waarin bevolkingsgroepen nog “gezond” kunnen denken, is nog niet volledig aangetast.
Dit bewijzen het sucses van de zogenaamde “populistische” partijen en de “free speech” via internet-fora.  Maar de “destructieve” overheid wil alle tegenstand wegvegen!!   Een goed voorbeeld is de houding die men tegen Hongarije, maar ook tegen niet-conforme groepen zoals de PVV van Geert Wilders aanneemt.  Of de destructieve evolutie nog kan kantelen, hangt van het bewust verzet plegen van vele zelfstandig denkenden af.

We komen nu dan ook op een cruciaal punt met de verklaring van een vroegere president van de Verenigde Staten : Roosevelt:  “Er is zo goed als niets wat gebeurt in de wereld dat niet op voorhand gepland of geregeld is”.  We stellen in de meeste midden- en noord-Europese landen een verbod vast vanwege de regeringen om de massale immigratie vanuit islamitische en Afrikaanse landen in vraag te stellen.  In verscheidene landen worden burgers, die openlijk protest aantekenen, door de overheid bedreigd en met verdachtmakingen overladen.   De concrete vraag luidt daarom aldus: hebben de leiding van de Loges, in samenwerking met die christelijke kringen die zichzelf willen vernietigen, besloten tot het afschaffen van de Europese volkeren en hun vrije cultuur?  De planning verloopt naadloos in die mate dat afwijkende geluiden over de voor ons Europese volkeren levensbedreigende toestand in alle media verzwegen en bestreden worden.  Wat nog erger is : indien enigszins mogelijk verdoezelt men de (buitenlandse) achtergrond van daders van terreur- en agressie-daden.

Indien de toename van massale groepen  inwijkelingen niet stopt, dan is een burgeroorlog onvermijdelijk en dan enkel bij die delen van de Europese bevolking die nog weerbaar zijn.  Vanuit Libië en Turkije worden bewust, op grote schaal, groepen jonge islamieten naar hier verscheept.  Dat ze niet komen om zich aan te passen, bewijzen de  incidenten : onderweg en hier aangekomen het bedreigen van christelijke of andersdenkende medevluchters; het weigeren van steun van het Rode Kruis (Macedonië) omdat er een kruis op de hulpgoederen staat; talloze gevallen van agressie overal waar hulppersoneel van onderscheiden landen hen niet (rap) genoeg ter wille is.

Na vijftig jaren van de ergste indoctrinatie, door extreem-links en hun zogenaamd-christelijke acolieten, is het grootste deel van de Europese bevolking verlamd van angst om zich tegen de levensbedreigende toestand uit te spreken.  Zelfs als men door specialisten een demografische stand van zaken laat opstellen, kan men merken dat de vernietiging van de vrije Westerse cultuur enkel een kwestie van tijd is.  Dan zal blijken dat niet enkel de levens van velen  op het spel staan; maar ook de uitingen van onze verfijnde plaatselijke cultuur (wanneer zal men de musea en kerken in Salzburg en andere steden opblazen?).

In naam van alle vervolgden, gaande van de “Endlösung” van de christenen in het Midden-Oosten, tot de criminalisering van tegenstanders van de huidige “Volksverhuis” naar West-Europa gelieve deze uitspraken uit onze (verdwijnende) beschaving vast te houden:

“Das Volk has das Vertrauen der Regierung verscherzt.  Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? “ (Bertold Brecht).
Vrij vertaald: het volk voldoet niet aan de eisen en verwachtingen van de regeerders, dan kiezen we ons toch gewoon een ander volk!

“Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, den Leuten etwas zu sagen was sie nicht hören wollen.”  (George Orwell).
In vrij Nederlands : het grondrecht van een vrije burger is ook  die zaken te mogen zeggen, die de medemensen onaangenaam zijn en niet willen horen!

HET RECHT DUS OM AVERECHTS VOOR DE WAARHEID TE STAAN.

De huidige “volksverhuizings-crisis” is er één van geo-strategische aard.  Ze is de uitvoering van  de inzichten van de hoogste leiders van het “Economisch Wereld Forum”  die de specifieke Europese volkeren willen afschaffen.  Ze gebruiken daarbij als hefboom, de massa-moordenaars van Islamitische Staat, die door een duidelijk inefficiënte aanpak, niet worden uitgeschakeld.

Bij deze “invasie” zijn de volgende zaken klaar:
Reeds vanaf de vlucht-adressen in de zogenaamde “onveilige” landen worden de christenen en andere minderheden bedreigd en vervolgd, zodat ze niet getolereerd worden in de vluchtelingenstroom.
Bij het binnenkomen van doorgangs-landen gebruiken ze reeds enkele typische gebruiken van de djihad:  ze scanderen massaal “Allah Akbar” en laten zich door niets tegenhouden.  Ten tweede gedragen ze zich reeds als invasoren door op bijzonder arrogante wijze (reeds op hun vluchtroute) dingen af te wijzen die hun niet aanstaan (bv. ondermaats eten of opvang)
Reeds op de opvangplaatsen plegen ze terreur, door dingen die hun islamitische visie onwelgevallig zijn, met zware rellen en agressie te beantwoorden.

Als eindbesluit stelt dit artikel dus, dat de reële inzet van de grote instroom, de afschaffing is van het christelijk en vredelievend Europa, zoals dit zich ontwikkeld heeft uit zijn woelige geschiedenis.  Naar wat de situatie zal zijn, wanneer onze kinderen en kleinkinderen in een minderheids-positie zullen verkeren, verwijzen we graag naar de “Plaas-moorden” op Zuid-Afrikaanse Boeren en hun positie in Zuid-Afrika.

Jos Wouters, Boom

PS: het Clingendael-instituut verricht veel onafhankelijker werk, dat niet “controversieel” is.  De opvallende fout die ze maken is de mening dat – om mee te tellen in de wereld – de publicaties bij voorkeur in het Engels moeten verschijnen.

15 gedachten over “In de brievenbus

  • Jij hebt duidelijk een ander artikel gelezen als ik. Wat staat hier nu in wat iedereen nog niet al lang wist? Zo kan ik ook wel enkele schermen volschrijven, en Rene zeker.

   • “Wat staat hier nu in wat iedereen nog niet al lang wist?”
    Holala… ik mag toch hopen dat u niet veronderstelt dat uzelf iedereen is? Tenzij ik mij vergis betekent ‘iedereen’: niemand uitgezonderd.
    Of is uw reactie, misschien ook, bedoeld als vingerwijzing aan de redactie om niets meer te plaatsen over onderwerpen waarover ‘iedereen’ toch al lang alles weet?
    Onderwerpen die minder algemeen bekend zijn zouden kunnen zijn: “De psyche van de Duitser in de 20ste en 21ste eeuw” Weinigen die daarover iets zinvols zouden kunnen vertellen maar misschien ken ik wel iemand die dit onderwerp grondig door-en-door kent.
    Een ander onderwerp, misschien minder geschikt voor Golfbrekers maar iets waarover niet ‘iedereen’ alles weet, zou kunnen zijn: “Zijn vrouwen bekwaam om buiten de denkwereld van de drie k’s te treden?” Met de drie k’s werd/wordt traditioneel bedoeld kinders, keuken en kerk. Maar die laatste ‘k’ mag men nu waarschijnlijk vervangen door ‘n ‘g’ van Groen(e politieke partijen en bewegingen).
    Misschien iets voor u, Frans?

    • Vrouwen zijn nu eenmaal traditioneel kortetermijndenkers, zoals je zelf al aangeeft: ‘wat gaan we vanavond eten?’ en ‘wat ga ik morgen aantrekken’ zijn wel de dingen die hen het meest bezighouden. Maar of dat nuttig is in de politiek, waar het toch vooral om langetermijndenken gaat?

     • @ Frans,
      dit zal je plezier doen: ‘hoe nobeler en volmaakter iets is, des te later en langzamer komt het tot rijpheid. Een man bereikt zijn verstandelijke en geestelijke rijpheid zelden voor zijn achtentwintigste jaar, een vrouw al op haar achttiende. Maar haar verstand is er dan ook naar: het is wel heel armzalig uitgevallen. Zo blijven vrouwen hun leven lang kind, ze zien altijd alleen het meest voor de hand liggende, ze interesseren zich alleen voor dit ogenblik, verwarren schijn met werkelijkheid en verkiezen kleinigheden boven de belangrijkste aangelegenheden.’
      A. Schopenhauer.

      Mocht je van de man houden, kan ik je nog met veel meer verblijden.

    • @ Ropie,

     over die derde K gesproken.
     Paus Franciscus kreeg op 6 september in Rome bezoek van de president van Israël Reuven Rivande zijn persoonlijke secretaresse Rivkah. legde de paus uit dat ze hem om religieuze redenen geen hand kon geven en nog minder omdat hij een kruis droeg. Franciscus stuurde Rivkah niet wandelen maar bedekte het kruis met zijn hand en maakte een buiging voor haar.
     Reuven en nog een andere joodse dame konden hun lach niet bedwingen.
     (Foto te bekijken op het blog: On the Contrary Michel Hoffman)

 1. Intussen stellen zich de salafisten bij het Hauptbahnhof in München op, om met geïnteresseerden over de Koran een gesprek aan te knopen. Ze hebben alle ‘vluchtelingen’ uitgenodigd om het vrijdaggebed in hun moskeeën bij te wonen, waar hen door uitgezochte predikanten wordt uitgelegd wat er zoal in de koran staat. Op die manier kunnen weerbare mannen die voor de Islamitische Staat de oversteek maakten uit Irak en Syrië, een Islamitische Staat opbouwen in Germanistan.

  • p.s. herinner mij hoe destijds het colporteren met het blad van de VU, vruchtbare resultaten opleverde. Misschien hoog tijd om hier opnieuw mee te starten, niet met de bladen van de VU maar met de bladen die aan overtuigden worden toegestuurd door het VB en verschillende Vlaamse organisaties aan mensen die niet meer moeten overtuigd worden.

 2. Jos Wouters zegt wel interessante zaken, maar het belangrijkste staat er natuurlijk niet in zoals wie er werkelijk achter ISIS schuil gaat… het Oded Yinon plan, het PNAC van het AIPAC, het Clean break plan… het Coudenhove Kalergie plan… de rol van de banksters en de illuminati (de top van de vrijmetselarij).. en de NWO…hij heeft het over Geert Wilders.. maar zegt er niet bij welke belangen hij werkelijk verdedigt..
  Over mei 68 : is er rol de Frankfurter Schule en wie daar werkelijk deel van uitmaakte!! Er is ook nog Gramsci… enz….enz…!!!
  Kortom Jos Wouters durft het blijkbaar ook niet aan om de verraders en hun zetbazen met naam en toenaam te ontmaskeren en de verborgen agenda’s op tafel te gooien.
  De vraag is dan ook of een Vlaams Clingendael hier wel zal durven wat andere niet durven en ook niet mogen???
  Aan gebrek aan info zal het zeker niet liggen, internet loopt er immers van over.

Reacties zijn gesloten.