Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het diepe besef dat we geschapen zijn naar Gods Beeld, geeft ons inzicht in het juiste mensbeeld, wereldbeeld en Godsbeeld. Het geeft ons de goede waardering jegens onszelf en de anderen en kan heel ons  leven doorstralen. Het richt onze blik op de oorsprong en het einddoel van ons leven. Onze echte grootheid komt vanuit Gods eindeloze Liefde en Hij nodigt ons uit om  bewust te leven in gemeenschap met Hem. We mogen ons niet laten ontmoedigen door onze dagelijkse moeilijkheden en beperkingen om dan te trachten onszelf enige afleiding of waarde gevoel te geven door troost te zoeken in aardse voldoeningen. Wij en alle andere mensen zijn niet geschapen voor aardse vergankelijke vreugden, maar voor het eeuwige geluk in en met God. Een grote fysische en geestelijke gezondheid zijn belangrijk. Veel rijkdom en bezit kunnen onze aardse verlangens voor een tijd strelen. Grote intellectuele mogelijkheden en allerlei vaardigheden kunnen ons even blij maken en met de waardering van anderen kunnen we ons tijdelijk verheugen. Toch brengt niets van dit alles iets bij aan onze eigenlijke waardigheid, zoals ook het tekort van al deze dingen hiervan niets kan verminderen. Het aanvaarden en begrijpen dat God ons geschapen heeft naar zijn Beeld, voor Hem om met Hem te zijn, zal ons een veel diepere en blijvende  vreugde geven. Het kan ons behoeden voor ontgoocheling en illusies. Onze ware grootheid komt van God en  is blijvend.  Niets kan haar aantasten en omgekeerd kunnen aardse genoegens   of glorie  hieraan niets bijdragen. Dit besef kan ons tevens de ware vrijheid schenken.

Deze juiste waardering bevrijdt ons ook van een vals streven naar  zelfbeschikking. We zijn geroepen om onze mogelijkheden, onze talenten tot volle bloei te laten komen, in een goede zelfontplooiing. Dit is echter iets geheel anders dan zelfbeschikking.  We zijn door God geschapen op het ogenblik van onze ontvangenis in  de moederschoot, nl. op het moment dat de 23 chromosomen van vader zich vermengden met de 23 chromosomen  van moeder in de eicel. Al betrof het ons eigen ontstaan, hierbij waren wij zelf voor niets betrokken. Het ogenblik van ons ontstaan, de wijze van ons leven, het jongen of meisje zijn, de fysische gezondheid, de geestelijke kwaliteiten en aanleg … alles is een pure, originele scheppingsdaad van God zelf met medewerking  van vader en moeder. Onze toestemming  werd zelfs niet gevraagd om geboren te worden. Sommigen komen hiertegen fel in opstand. Ze vragen zich af wat inspraak, medezeggenschap… nog kunnen betekenen wanneer zij aan hun eigen leven totaal niets te zeggen hadden.  Zij die zelf god willen zijn  over hun eigen leven worden hierdoor zo ontredderd dat ze er gek van kunnen worden. Hiervoor geldt  de rake bemerking van de heilige Paulus: “Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En  als u alles gekregen  hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf  kwam?” (1 Korintiërs 4, 7). Een betere reactie is die van psalm 139 (138), vers 14: “Ik dank U om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt”. Het is een dankbaar aanvaarden dat we Gods schepsel zijn. We zijn niet volmaakt, we ervaren iedere dag onze broosheid en beperkingen maar hebben alle reden om onszelf blij te aanvaarden als een wonderbare schepping. Met deze mogelijkheden en beperkingen willen we leven en rondom ons de andere wondere scheppingen Gods op dezelfde wijze erkennen en eren. Zo erkennen we met deze houding tevens dat God alle mensen geschapen heeft naar zijn Beeld en daarmee dezelfde goddelijke waardigheid heeft gegeven. Ook voor ieder van hen is “het geschapen zijn naar Gods Beeld” hun menselijke waardigheid die door niets kan weggenomen worden, verminderd of vermeerderd. De rijkste en machtigste mensen hebben in niets een grotere menswaardigheid dan de armste clochard. Ontelbare vurige gelovigen hebben in het verleden hun leven gegeven om niet alleen zwaar zieken en stervenden te verzorgen als kinderen Gods, maar tevens het leven in de moederschoot te erkennen als Gods kind.

Als ieder mens een “beeld Gods” is, begrijpen we dat zowel abortus als is euthanasie onaanvaardbaar zijn zijn in  iedere menselijke beschaving. Helaas was iedere menselijke samenleving en niet alleen die van de Maya’s of de Azteken gebouwd op mensenoffers. Mensen zagen nooit uit zichzelf een andere oplossing om hun  samenleving niet aan de onderlinge spanningen ten onder te laten gaan dan een schuldige hiervoor aan te wijzen, te veroordelen en te doden, nl als de zonderbok.  En toch leefde ook steeds diep in de mens een oerinstinct van de heiligheid en onaantastbaarheid van het menselijke leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Een schitterend voorbeeld hiervan is de eed van Hippocrates (460-377 vóór Christus!), die door alle nakomende eeuwen ook als zodanig werd erkend tot nu. Onze tijd heeft met zijn gegroeide kennis en technische mogelijkheden dit kostbaar oerinstinct verdrongen. In de vijfde eeuw vóór onze tijdrekening, die over nagenoeg niets beschikte van al wat de moderne  geneeskunde weet en kan, besefte men dat het menselijk leven al van in de moederschoot heilig is en alle zorg verdient tot aan zijn natuurlijke dood omdat het niet louter mensenwerk is. De tijd is gekomen om deze aloude wijsheid te verbinden met de vele moderne geneeskundige zorgen om creatief een menswaardige verzorging aan te bieden, die recht doet aan de mens als Beeld Gods. We zullen hierop terugkomen wanneer we spreken over het lijden.

Ieder mens heeft een zeer hoge waardigheid omdat hij iets goddelijks in zich draagt. Dezelfde  goddelijke waardigheid kan niet overgedragen worden aan de schepping. Dagelijks worden we opgeroepen om te vechten voor het behoud van de aarde, de natuur, het milieu, gestuwd door de meest dwaze ideologieën, die onmiddellijk zouden moeten uitgevoerd worden, zo niet valt  morgen de hemel op ons. Ieder gezond perspectief is zoek. Kinderen worden door abortus op de gruwelijkste wijze in de moederschoot afgeslacht, gepromoot door hen die respect eisen voor dieren. Als het juiste perspectief verdwijnt, gaan mensen stenen aanbidden of zelfs honden, katten en varkens. Wij, als “afgevaardigde beheerders” van de  Schepper dienen zorg te dragen voor de schepping. God heeft ons de schepping gegeven, ze is er voor ons, wij zijn er niet voor de schepping. Hemel en aarde zullen samen met al het aardse vergaan. Niet zij moeten gered worden, mensen moeten gered worden.

Persoonlijke verwerking: Denk eens rustig na over wat het voor uzelf betekent dat je evenals alle mensen geschapen bent naar Gods Beeld?  

(Vooraleer naar de tweede stap over te gaan, willen we volgende week enkele beschouwingen wijden aan de grote commotie die inmiddels in Vlaanderen gewekt werd door een reeks uitzendingen over seksuele misbruiken in de kerk)

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 6.10.23

Flitsen

Damascus, de hoofdstad van Syrië en oudste stad ter wereld die steeds bewoond zou  geweest zijn, getuigt nog steeds van een bruisend leven. Deze week hebben we nog eens gedurende een ganse dag het  hectische verkeer aldaar kunnen meemaken en ons kunnen  mengen met een drukke menigte mensen die als mieren door elkaar rennen. We waren immers met een zestal personen van onze gemeenschap die verschillende zaken moesten afhandelen of medische centra bezoeken. Dat de toestand de laatste jaren dramatisch verergerd is, wegens de drukkende sancties, de torenhoge inflatie, de schaarste over heel de lijn…kun  je hier eigenlijk niet direct zien en dat is zeer merkwaardig. We zagen wel ergens een man op het voetpad slapen en we deelden hem mee van de koeken die we hadden meegenomen om overdag iets te kunnen eten. De verschillende ziekenhuizen die we bezochten leken zoals voorheen in volle werking, voorzien van alle nodige moderne apparatuur. Of zijn de eensgezindheid van dit volk, het uithoudingsvermogen en de creativiteit bij  zware moeilijkheden groter dan verwacht?

Nvdr: ter illustratie:

Deze week hielden we met de gemeenschap ook een echte ‘woestijndag’, waarbij geen gezamenlijke samenkomsten of gebeden voorzien zijn. Ieder werkt, bidt, eet op zijn eentje in algehele stilte. Een deugddoend experiment.

Al hangen aan sommige vijgenbomen nog kleine vijgen te rijpen, de oogst is eigenlijk  gebeurd. Ook de druiven en amandelen pluk is voltooid. Nu begint de oogst van de granaatappels.

https://www.youtube.com/shorts/T9yX_GWZSEQ?feature=share

Over de waarheid van de Bijbel : Gelijkenissen tussen het Tabernakel en het legerkamp van Ramses II.

We bestuderen de mogelijkheid of het al dan niet redelijk is om te zeggen dat Mozes de Pentateuch (de eerste 5 boeken van het Oude Testament) heeft geschreven, zoals de joods-christelijke traditie ons tot rond de 17e eeuw leerde. In de moderne tijd zijn veel twijfels hierover de academie binnengestroomd. Talloze modellen van verschillende schrijvers voor de eerste 5 boeken van de Bijbel over verschillende perioden zijn voorgesteld zonder dat er een consensus werd bereikt. Vandaag de dag is er in de academische wereld niet het minste spoor van een eensluidende theorie over het auteurschap van de Pentateuch. Aan de andere kant zijn er onderzoekers en academici die de vraag vanuit een wetenschappelijk standpunt bestuderen en erop wijzen dat talloze historische en archeologische ontdekkingen redelijkerwijs het auteurschap van Mozes van de Torah zouden kunnen bevestigen. Laten we enkele van hun bevindingen bestuderen. We concentreren ons deze week op het Tabernakel en volgende week op de Ark van het Verbond.

Veel elementen van het Exodusverhaal komen tot leven in de context van de Egyptische cultuur aan het einde van het tweede millennium, zoals de tabernakel en de Ark van het Verbond. De overeenkomsten tussen het ontwerp van de tabernakel en de Ark van het Verbond en de lokale Egyptische cultuur van die tijd maken het auteurschap van Mozes van de eerste 5 boeken van de Torah aannemelijk. Mozes en de Israëlieten waren bekend met de Egyptische cultuur, omdat zij daar 350 jaar hadden gewoond. God paste zich aan de lokale cultuur aan en gebruikte begrippen uit die cultuur zodat de Israëlieten Hem konden leren kennen als de enige God. Aan het einde van deze studie (over twee weken) zullen we kijken waarom de Egyptenaren, als heidenen, artistieke begrippen hadden die leken op de gebruiksvoorwerpen en meubels in het heiligdom dat Mozes bouwde.

Het tabernakel

De tabernakel (in detail links*) stond in het midden van het kampement (tekening rechts*) van de tenten van de Israëlieten tijdens de uittocht uit Egypte naar het Beloofde Land, een tocht die 40 jaar duurde. God had Mozes opgedragen de tabernakel te bouwen: “Zij (= de kinderen van Israël onder leiding van Mozes) zullen Mij een heiligdom maken en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult de tabernakel en al zijn gebruiksvoorwerpen maken volgens het patroon dat Ik u wijzen zal” (Exodus 25,8-9).  De tabernakel was een tent en daarom verplaatspaar en werd elke keer dat de Israëlieten stopten tijdens hun 40-jarige reis door de woestijn weer opgezet.

*kan omwille van technische redenen niet getoond worden – zie video’s

Recent historisch en archeologisch onderzoek naar de Tabernakel heeft aangetoond dat de afmetingen, decoratie, indeling, materialen en bouwtechnieken duidelijke en onmiskenbare overeenkomsten vertonen met de tentheiligdommen van het oude Egypte in het tweede millennium voor Christus, met name uit de periode van het Nieuwe Rijk (rond 1500-1000 voor Christus).

De verslagen over de bouw van het tabernakel (Exodus 25-31; 35-40) beschrijven een rechthoekige tent in het midden van een rechthoekige omheining die gevormd werd door gordijnen op frames. Dit is precies het model dat Ramses II gebruikte voor zijn koninklijke tent en zijn hofhouding wanneer hij militaire excursies leidde. Professor in de theologie Michael M. Homan legt uit

De dichtstbijzijnde parallel met de vorm en functie van het tabernakel komt van afbeeldingen van een militair tentenkamp dat Ramses II gebruikte om de Hettieten te bestrijden in de Slag bij Qadesh (…) Beide bouwwerken (het tabernakel en de militaire tent van Ramses II) hebben rechte binnenplaatsen op het oosten en zijn twee keer zo lang als ze breed zijn, met de ingang in het midden van de oostelijke korte muur. In het midden van het kamp is de ingang naar een 3:1 lange hal tent, bestaande uit een 2:1 ontvangsttent die leidt naar een vierkante troontent, afwisselend bekend als de Farao’s kamer of het Heilige der Heiligen voor de Tabernakel.[1]

Het is daarom misschien geen toeval dat het volk Israël in Numeri 1-10 in militaire eenheden is gerangschikt die in volgorde rond de tabernakel bivakkeren. De hele opstelling lijkt op het patroon van het Egyptische leger in het veld. De boodschap aan de Israëlieten is: “Jullie koning en jullie god is niet langer Farao, maar de Almachtige Heer, die jullie naar de overwinning op jullie vijanden in Kanaän zal leiden”.

In zijn neerbuigendheid past God zich aan aan de denkbeelden van zijn volk Israël, dat na zoveel jaren van onderdrukking beïnvloed is door de cultuur van de Egyptenaren, om hen te leren wie Hij is. God lijkt de strategie toe te passen die hij later Paulus zou inspireren: Bij de Joden was ik als een Jood, opdat ik de Joden zou winnen; bij hen die onder de wet zijn, als onder de wet […], opdat ik hen die onder de wet zijn, zou winnen; bij hen die zonder de wet zijn, als zonder de wet […], opdat ik hen die zonder de wet zijn, zou winnen. (1 Korintiërs 9, 20-22).

Volgende week zullen we de overeenkomsten bestuderen tussen de Ark van het Verbond, een reliekschrijn geplaatst in het Heilige der Heiligen van de Tabernakel waar God met Mozes sprak: Daar zal ik je ontmoeten, en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs die zich op de ark van de getuigenis bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u zal geven als gebod voor het volk Israël (Exodus 25, 22) en over de heilige Egyptische meubels.

P. Jean

Varia

  • Ons vorig bericht met 8 video’s: 1. Getuigenis vanuit Kerk in Nood, 2. Installatie van patriarch J. Absin 3. Aardbeving-gevolgen in Aleppo, 4. Hulp vanuit Kerk in Nood, 5 + 6. Geheime onthuld door de oude tabletten, 7.Het Metanni Rijk, 8. Interview Fr Murr over infiltratie vrijmetselarij in  Vaticaan. https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-322/
  • Het recente staatsbezoek van president Assad en zijn vrouw aan China wijst er op dat China werkelijk Syrië wil steunen: (video onderaan)
  • Hoe westerse humanitaire hulp  er in slaagt tegelijk het Libanese én Syrische volk te ontwrichten! Er zijn nu ‘n 2 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon die een bevolking kent van ’n vier miljoen. Het westen verschaft deze vluchtelingen op verschillende manieren hulp vanwege de Europese Unie, verschillende NGO’s, alsook vanwege de UNO en de HCR. Voor de Libanezen zelf zijn de openbare’ diensten, sociale voorzieningen, schoolsysteem, volksgezondheid niet meer in staat om voor eigen volk te zorgen. In plaats van de Syrische bevolking aan te moedigen terug te keren omdat er geen oorlogsgevaar meer is, met uitzondering van Idlib, worden Syriërs door het collectieve westen aangemoedigd te blijven en nog met meer naar Libanon te komen. De moslims in Libanon krijgen dikwijls hulp uit de moslimwereld om huizen van christenen, die het land ontvluchten op te kopen. Christenen, die voor de westerse inmenging de grote meerderheid vormden, zijn nu mogelijk nog slechts 25 % van de bevolking en krijgen geen enkele officiële westerse steun: https://lesalonbeige.fr/le-liban-subit-depuis-2013-larrivee-massive-de-syriens-ils-sont-a-present-plus-de-2-millions/
  • De zware sancties vanwege de VS en Europa die Syrië dreigen te verstikken en het bezetten en stelen van de bodemrijkdommen door de VS in N Syrië zijn voor het Syrische volk dramatisch. Bovendien is Rusland, de belangrijkste bondgenoot nu in erge mate  verwikkeld in een zware strijd in Oekraïne. De bekende Franse ex-ambassadeur Michel Raimbaux wijst evenwel op de enorme politieke, strategische en geopolitieke betekenis van het bezoek van de Syrische president Assad aan China. China brengt hulde aan een waardige staatsman, die samen met zijn volk stand hield  in de gruwelijke oorlog die de VS-NAVO tegen hen voerde. De regels van het geopolitke spel zijn grondig aan het veranderen: https://arretsurinfo.ch/la-syrie-et-lempire-du-ciel/ 
  • Oekraïense soldaten staken de strijd. Het enige succes van het Oekraïense tegenoffensief ligt in de westerse media, die de tragiek van deze mislukking handig weten te verbergen, hun steeds grotere gruwelen met succes in de schoenen van de Russen kunnen  schuiven en vertellen hoe het Oekraïense volk groeit in eensgezind verzet tegen Rusland. Intussen wordt gemeld van Russische zijde dat Oekraïne met dit tegenoffensief al minstens 84.000 soldaten verloor en een grote hoeveelheid zwaar wapenmateriaal. Misschien zal het volk zelf zijn oorlogszuchtige leiders dwingen met hun waanzin op te houden. De laatste weken hebben al meer dan tienduizend Oekraïense soldaten zich overgegeven en dit protest gaat verder: https://sputnikglobe.com/20230930/thousands-of-ukrainian-troops-surrender-via-russian-radio-hotline-1113816561.html: https://sputnikglobe.com/20230930/watch-pow-reveal-how-scores-of-ukrainian-soldiers-desert-after-frontline-action-1113827044.html
  • De Duitse advocaat Reiner Fuellmich, gesteund door meer dan 1000 advocaten en meer dan 10.000 medische wetenschappers heeft in het kader van Nuremberg 2 tegen de Wereldgezondheidsorganisatie en tegen de Davos Groep, het wereldeconomisch forum, een klacht ingediend wegens misdaden tegen de mensheid. Volgens hem gaat het om een groep van ‘n 3000 super rijken, die de totale controle over de mensheid willen uitoefenen. Zij manipuleren de medische wereld en de grote media verzwijgen de waarheid. Zij die niet meewerken worden bedreigd en uitgeschakeld. Ze gebruiken alle mogelijke psychologische technieken. Zijn raad is: verspreid de waarheid maar verspil geen tijd aan mensen die zich toch willen laten vaccineren. We kunnen niet iedereen redden. Reiner Fuellmich is een Duits-Amerikaanse advocaat die processen heeft gewonnen tegen de machtigste organisaties, o.m. tegen de Deutsche Bank (wegens bedrog) en tegen de autoreus Volkswagen (wegens Dieselgate). Nu klaagt hij het bedrog van de PCR test aan, de zogenaamde corona-vaccins die niets te maken hebben met een vaccin maar genetische experimenten zijn, de valse verklaringen van de doodsoorzaak…: https://www.mondialisation.ca/plainte-fuellmich-contre-oms-et-davos/5681663?doing_wp_cron=1695924990.6923720836639404296875
  • Boeiende berichtgeving: Patiënte valstrik: het perverse businessmodel van de psychiatrie / Klimaat-religie, CO2-overtreders en klimaat-aflaat / Een jaar geleden: Geheim dossier: Nord Stream terreuraanslag (week 39/2023): www.kla.tv
  • In de aanloop naar de komende synode  schreven vijf kardinalen (Brandmüller, Burke, Sandoval, Sarah, Zen) op 10 juli 2023 een brief van paus Franciscus met vijf vragen (dubia) die opheldering vergen. Twee dagen kater kregen ze al een antwoord terug met erg vage antwoorden. Daarom schreven deze kardinalen een nieuwe brief waarop deze vragen opnieuw geformuleerd werden, zodat ze eenvoudig met ja of neen kunnen beantwoord worden. Het gaat over (1) de vraag of de Kerk vandaag op gebied van geloof en moraal iets kan leren dat tegengesteld is aan hetgeen ze vroeger leerde; (2) of een herder homoseksuele relaties kan zegenen; (3) of een bisschoppensynode het gezag kan overnemen van de paus samen met het bisschoppencollege; (4) of de Kerk het wijdingsambt aan vrouwen kan verlenen; (5) of een penitent geldig in de biecht de absolutie kan ontvangen zonder  berouw met het voornemen niet meer te zondigen. Deze kardinalen en zeer vele trouwe gelovigen willen een duidelijk standpunt van de paus, anders dreigt de komende synode een “doos van pandora” te worden; https://lesalonbeige.fr/5-questions-au-pape-des-cardinaux-brandmuller-burke-sandoval-sarah-et-zen/; https://lesalonbeige.fr/le-pape-repond-aux-dubia-des-cinq-cardinaux/; Het rommelt in Rome: kardinalen stellen bezorgde vragen over de Synode; https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/doorbraak-paus-verduidelijkt-%E2%80%98lgbti-zegening-bespreekbaar%E2%80%99; video van dr. Taylor Marshall (Engels, 1 uur): https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGtxTBWVzNWkZrBbDqWrVkfHVKn

[1] https://www.thetorah.com/article/the-tabernacle-in-its-ancient-near-eastern-context#:~:text=%E2%80%8DThe%20“Tabernacle”%20of%20Rameses%20II,in%20the%20Battle%20of%20Qedesh.