Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vorige keer legden we de eerste pijler van ons mens zijn uit opdat we zouden begrijpen dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Dit is een onverwoestbaar stempel Gods in het diepst van ons wezen, een “inwoning Gods” die door niets of niemand kan worden weggenomen. Dat leert de joods-christelijke openbaring. Of men dit gelooft of niet, verandert niets aan deze werkelijkheid. Een gelovige zal zijn “beeld Gods” (hopelijk) steeds bewuster beleven, terwijl dit voor een ongelovige in het onbewuste blijft. Ziehier een illustratie uit eigen ervaring.

Gedurende acht jaar was ik een regelmatige bezoeker van het eerste ‘hospice’ dat in Vlaanderen werd opgericht. Eenmaal werd ik door een stervende zelf gevraagd en daarna bood ik de directie aan dat ze me steeds mochten oproepen, omdat ik toen op hetzelfde domein verbleef. Ik was geen medewerker en stond niet op de lijst van de officiële vrijwilligers, ik was slechts iemand die er bij gelegenheid telkens bij geroepen (ad-vocatus) werd. De directie van dit eerste “hospice” was uitgesproken vrijzinnig. Wanneer een stervende echter een priester vroeg, werd ik door de verpleging geroepen en zeer goed voorbereid. Op enkele minuten tijd werd mij alle nodige informatie over deze stervende verstrekt. Op een keer werd ik opgeroepen en terwijl ik toekwam was er niemand van de verpleging aan de balie om mij op te vangen, wat ik nog nooit had meegemaakt. Blijkbaar waren allen in vergadering. Een poetsvrouw kwam naar mij toe en zei: “ik weet wel voor wie ze u geroepen hebben”. Ze wees me de deur aan van de laatste patiënte die binnen gekomen was. Deze mevrouw had echter uitdrukkelijk laten noteren dat zij geen priester in haar kamer wenste, wat uiteraard noch de poetsvrouw, noch ik wisten. Ik merkte bij deze mevrouw inderdaad een veel grotere weerstand dan ik gewoon was. Ik dacht echter aan de grote gemoedsschommelingen die een stervende kan meemaken. Iemand kan nu het sacrament van de ziekenzalving vragen en een tijd daarna een opstandige houding  aannemen. Ik deed mijn best om geduldig in gesprek te blijven en vroeg haar of ze er iets tegen had dat ik een gebed uitsprak. En dat was goed. Hierna veranderde haar houding totaal. Mijn voorstel om haar het sacrament van de ziekenzalving te geven wilde ze graag aanvaarden. Haar stugge houding was totaal weg. In een blijde en gemoedelijke sfeer namen we afscheid. De volgende dag werd ik opgeroepen voor de stervende die ik daags te voren had moeten bezoeken. Er hing elektriciteit in de lucht. De directie verweet me niets, maar aan het feit dat ik binnengegaan was bij iemand die uitdrukkelijk een priester weigerde, werd zeer zwaar getild. De verpleging liet me altijd weten hoe de zieke gereageerd had op mijn bezoek. Nu vroeg ik er uitdrukkelijk naar maar iedereen hield de lippen stijf op elkaar. Enkele weken later stierf die vrouw en een verpleegster liet zich toen pas ontvallen dat die mevrouw gezegd had dat ik elk ogenblik bij haar welkom was! Ondertussen had de directie er voor gezorgd dat ik daar niet meer zou binnen gaan. Hieruit blijkt hoe de directie haar vrijzinnige ideologie verkoos boven het diepste geestelijk verlangen van deze stervende. Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en God leeft in  ieder mens, maar niet iedereen is zich hiervan altijd bewust.

Laten we nu verder gaan en de structuur van de mens voorstellen. Meestal wordt gezegd dat de mens bestaat uit lichaam en ziel, wat ook juist is.  De ziel is hierbij het levensprincipe. Sterven betekent dat de ziel van het lichaam gescheiden wordt. Ook de dieren hebben een ziel, als levensprincipe. Deze is evenwel niet, zoals bij de mens, begiftigd met verstand en wil. Alleen de mens is geschapen naar Gods beeld. Alleen de mens heeft verstand en wil, bewustzijn, een geweten. Dieren hebben instincten, die evenwel wonderbaarlijk ontwikkeld kunnen zijn. Een leeuw kan brullen met een volume dat vele malen groter is dan dat van een mens, maar alleen een mens kan praten en dialogeren omdat hij een bewustzijn heeft en een persoon is. Op gans de aarde is nergens een kunstwerk te vinden waarvan je kunt zeggen dat enkele centimeters begonnen zijn door een bepaald dier en dat de rest door andere dieren is afgewerkt. Alleen de mens bezit deze scheppingskracht. Alle chemische processen in de mens vinden we terug in het heelal, nergens is er echter ook maar het minste bewustzijn te vinden buiten de mens. En vele jaren evolutie kunnen hieraan niets veranderen.

Zo kunnen we in de ziel van de mens de geest onderscheiden, als het ware, het puntje van de ziel, het onaantastbare heiligdom van Gods aanwezigheid, als de landingsplaats van de heilige Geest.  In die zin herkennen we in de mens een drie-eenheid, naar het woord van Paulus: “Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5, 23). De mens is dus lichaam (Grieks: soma), ziel (psychè) en geest (pneuma). Ook hier zeggen we niet dat de mens een lichaam, een ziel en een geest “heeft” maar hij “is” helemaal lichaam-ziel-geest.

In de Griekse opvatting  gaat alle waardering echter naar de ziel terwijl het lichaam slechts beschouwd wordt als een omhulsel (soma esti sèma). Hiertegen reageerde Jezus (cfr Matteus 15, 11). Het kwade komt niet van het materiele, het voedsel, maar juist van het geestelijke, van onze onzuivere, hebzuchtige, hoogmoedige… gedachten. De materiële schepping is goed. In het begin van het boek Genesis wordt daarom telkens gezegd dat God zag dat het goed was. De eigenlijke strijd gaat niet tussen het materiële (als het kwade) en het geestelijke (als het goede), maar tussen heel de mens die “vleselijk, aards” leeft en heel de mens die “geestelijk” leeft, nl. tussen onze “oude” en “nieuwe” mens, die leeft volgens Gods Geest.

De mens is het kroonstuk van de schepping en de schepping is er voor de mens. Hij is materie maar tevens eindeloos verheven boven de materie. Hij is het enige wezen in het heelal dat een bewustzijn en een geweten heeft en om zichzelf gewild is door God. Heel de natuur is een loflied aan God door te zijn wat ze is. Het is de roeping van de mens om bewust, wetens en willens,  God als Schepper boven alles te eren. De mens is als het ware de dirigent van dit concert.

Psalm 139 (138) bezingt de Liefde waarmee God alles omvat: “Gij kent mij Heer, en Gij doorschouwt mij, Gij weet waar ik ga of sta. Van verre kent Gij mijn gedachten, Gij weet waarom ik bezig ben of rust… Want wat er in mij is hebt Gij geschapen, Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank U om het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (v. 1-3, 13-14). Het besef dat wij Gods Beeld zijn,  geeft ons de juiste levenshouding, uitgedrukt in deze psalm, nl. wederliefde en dankbaarheid. (volgende keer hierover nog ’n slotbeschouwing).

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 29.9.23

Flitsen

Zaterdag werd een schitterende vormingsdag gehouden voor de jeugd van ons bisdom Homs in het klooster en de bedevaartsplaats van de profeet Elias te Rableh. De bisschop had graag dat we er met de gemeenschap bij waren.  We vertrokken al heel vroeg en waren op tijd voor het morgengebed in de grote kerk, voorgegaan door onze bisschop Jean-Abdo Arbach. Een 400-tal jongeren was aanwezig. De bisschop benadrukte de noodzaak van verbonden te blijven met Jezus, zoals de wijnrank aan de wijnstok. In deze tijd van de  druivenoogst werd de Kerk voorgesteld als Gods wijngaard. Dan sprak de priester die verantwoordelijk is voor de jeugd in het patriarchaat en benadrukte het belang van christen te zijn en steeds meer te worden.

Nvdr: hierbij een lijst van beschadigde over grotendeels vernietigde kerken en kloosters in Syrië: Updated list of churches and monasteries and shrines damaged in the Syrian crisis (22 Dec 2013) (byzcath.org)

Voor de pauze stonden her en der op het terrein enkele jongeren klaar met koffie/thee  en een koekje. Daarna sprak een Poolse priester in het Engels, Mgr.  Andrew Halemba*, die vanuit de organisatie “Kerk in Nood” veel gedaan heeft voor Syrië en ook ooit ons klooster bezocht. Hij bracht op humoristische wijze een dubbele boodschap: “christenen zijn mensen van vreugde” en “ik hou van de Kerk zoals ze is, zij is mijn vader, mijn moeder, mijn thuis”. Hij gaf ook iedereen een boekje mee, in het Arabisch, een soort catechismus: Onze weg naar God.

*Ter kennismaking:

De Eucharistie werd voorgegaan door onze patriarch van de Grieks-Melchitische kerk, Joseph Absi**, samen met onze bisschop, twee andere bisschoppen en ‘n 20-tal priesters. Verschillende priesters, die dit weekend meerdere Eucharistievieringen zullen opdragen, zongen in het koor mee of bleven in de kerk. Daarna mochten priesters en religieuzen samen met de patriarch en de bisschoppen eten. De jongeren kregen een goed gevulde sandwich op het terrein. In de namiddag volgde nog het getuigenis van een jongen en een meisje die vertelden hoe ze van lauwe christen vurige christen werden. Hierna kregen we een korte video over de hulp van “Kerk in Nood”*** aan Syrië. Het is deze organisatie die ook de kosten van deze jongerendag op zich nam. Er waren nog vele kleine gespreksgroepjes voorzien. Eentje daarvan nam cfr Jean voor zijn  rekening, waar hij iets vertelde over de eigenheid van onze Grieks-melchitische kerk. De dag eindigde met een geleid gebed in open lucht. Ieder zat rond of tegen het kleine heiligdom. De bisschop en enkele priesters leidden het gebed. Tussenin werden telkens aanbiddingsliederen gezonden. Na de zegen kreeg ieder nog een mooi houten herdenkingsplakaatje mee, met de afkortingen M.C.Y (Melchite Church Youth). Sommigen gingen naar huis maar de meesten bleven voor de volksdans. Op het podium voor de kerk begonnen enkelen te dansen, begeleid door keiharde muziek en vlug deden velen beneden mee. Wij vertrokken om 20.00 u met de luide muziek van de volksdans achter ons. Waarlijk, een gezegende dag. Terwijl de vijgen- en druivenoogst op zijn einde loopt, wordt het tijd om de granaatappels en de amandelen te plukken.

**Ter kennismaking:

***Ter herinnering: het leed na de aardbeving is nog lang niet opgelost, vooral omwille van de sancties die de VSA en hun vazalstaten opgelegd hebben:

Schreef Moses Genesis?


Patriarchale verhalen in Genesis en Mesopotamische cultuur in het tweede millennium voor Christus
[1]

De verhalen van de aartsvaders (Genesis 12-50) weerspiegelen de cultuur en sfeer van Kanaän aan het begin van het tweede millennium voor Christus. Bij verschillende gelegenheden worden de aartsvaders cultureel geïdentificeerd met “Padan-Aram”, of het noordwesten van Mesopotamië. Abraham verkreeg een vrouw voor Izaäk uit Padan-Aram en de vrouwen van Jakob kwamen ook uit Padan-Aram:

 • Izaäk was veertig jaar oud toen hij Rebekka tot vrouw nam, de dochter van Bethuel, de Aramees, van Paddan Aram, en de zus van Laban, de Aramees (Gen 25:20).
 • Izaäk riep Jakob, zegende hem en gebood hem: “Je zult geen vrouw nemen uit het midden van de dochters van Kanaän. Sta op, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Bethuel, de vader van je moeder, en neem daar een vrouw uit de dochters van Laban, de broer van je moeder (Genesis 28, 1-2).

Juist in deze regio van Padan Aram hebben archeologen een reeks teksten ontdekt die meer en opvallende parallellen vertonen dan alle andere met de patriarchale verhalen. Ze zijn afkomstig uit de oude stad Nuzu (of Nuzi), die in het patriarchale tijdperk (15e-14e eeuw v.Chr.) of kort daarna werd verwoest.

Nuzi tabletten – hedendaags Noord-Irak

Nuzi was een Hurriet administratief centrum niet ver van de Hurritische hoofdstad Kirkuk, in het noorden van Irak. Tussen 1925 en 1933 werden in Nuzi opgravingen gedaan door Amerikaanse teams. De belangrijkste ontdekking was die van meer dan 5000 familie- en administratieve archieven die zes generaties besloegen, van ongeveer 1450-1350 voor Christus. Ze gaan over de sociale, economische, religieuze en juridische instellingen van de Hurrieten.

 • De tabletten vermelden praktijken die vergelijkbaar zijn met die in Genesis, zoals adoptie voor kinderloze paren, vgl. Genesis 15, 1-2: “Na deze gebeurtenissen kwam het woord van de Heer tot Abram in een visioen, en Hij zei: Abram, wees niet bang; Ik ben je schild, en je beloning zal zeer groot zijn. Abram antwoordde: “Heer HEER, wat zult u mij geven? Ik ben kinderloos, en Eliezer van Damascus is de erfgenaam van mijn huis.” Omdat Abram nog geen kinderen had, dacht hij eraan Eliëzer van Damascus als zijn erfgenaam te adopteren.
 • Toen Izaäk met Rebekka trouwde, handelde Laban, de broer van Rebekka, de onderhandelingen af, maar hij vroeg Rebekka of ze ermee instemde: Dus zeiden ze: Laten we het meisje roepen en met haar overleggen. Ze riepen Rebekka en zeiden tegen haar:Wil je met deze man meegaan [die door Abraham naar Padan-aram was gestuurd om een vrouw voor zijn zoon Izaäk te zoeken]? En zij zei: Ik zal gaan (Genesis. 24:57-58). Maar toen Laban zijn dochters met Jakob liet trouwen (29:15-30), werden zijn dochters niet geraadpleegd: Jakob had Rachel lief en zei: Ik zal u zeven jaar dienen voor Rachel, uw jongere dochter. En Laban zeide: Ik geef haar liever aan u dan aan een ander. Blijf bij mij” (Genesis 29:18-19). Dezelfde situatie wordt weergegeven in de Nuzi-contracten: als een broer het huwelijkscontract opstelt, wordt de vrouw geraadpleegd, maar dit is niet het geval als de vader het contract opstelt.
 • In Genesis 31:50 vroeg Laban aan Jakob, met God als zijn getuige, om geen andere vrouwen te nemen dan zijn dochters: “Als je mijn dochters mishandelt, en als je nog meer vrouwen neemt, zal het geen man zijn die bij ons is; pas op, God zal getuige zijn tussen jou en mij” (Genesis 31:50). Een soortgelijk verbod komt voor in veel Nuzi-huwelijkscontracten.
 • Ze laten ook het belang zien van de zegening op het sterfbed (vgl. Genesis. 27).
 • Het verhaal van Juda en Tamar (Genesis 38) illustreert de praktijk van het levirataire huwelijk, dat ook in de Nuzi-tabletten wordt aangetroffen. Een weduwe kon niet hertrouwen buiten de familie van haar overleden echtgenoot. Het was aan de broer van de overleden echtgenoot om de lijn van zijn broer voort te zetten door met de weduwe te trouwen.
 • Sommige Nuzi-tabletten, bekend als “zustertabletten”, zijn overeenkomsten waarin een man een vrouw adopteert als zijn zus. In de Hurritische samenleving genoot een vrouw zowel meer bescherming als een superieure positie wanneer ze ook de wettelijke status van zuster had. In dit geval werden er twee aparte documenten opgesteld, één voor het huwelijk en één voor de status van zuster. Dit kan verklaren waarom Abraham (Genesis 12,10; 20,1) en Izaäk (Genesis 26, 7) hun vrouwen hun zussen noemden.[2] :
 • “Toen hij op het punt stond Egypte binnen te gaan, zei Abram tegen Sarai, zijn vrouw: “Ik weet dat je een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze zeggen: ‘Dit is zijn vrouw. En ze zullen mij doden en jou laten leven. Zeg alsjeblieft dat je mijn zus bent, zodat ik omwille van jou goed behandeld word en mijn ziel omwille van jou leeft.” (Gnesis 12, 10-13).
 • “En Izaäk bleef in Gerar. En toen de mannen van de plaats naar zijn vrouw vroegen, zei hij: “Zij is mijn zuster.” Want hij was bang dat als hij zei: “Zij is mijn vrouw,” de mannen van de plaats hem zouden doden, want Rebekka was mooi” (Genesis 26:6-7).

Het is mogelijk dat Abraham en Isaak hun vrouwen van tevoren als zussen adopteerden om hen een hogere status te geven, in overeenstemming met de gewoonten van die tijd.

De Nuzi-archieven laten zien dat de culturele praktijken die in het boek Genesis worden beschreven deel uitmaakten van de lokale cultuur van die tijd. Dit is geen bewijs voor Mozes’ auteurschap van de Pentateuch, maar het laat wel zien dat de verslagen in Genesis volledig overeenkomen met de cultuur van die tijd en het toont de authenticiteit van het boek Genesis aan. Maar hoe kan Mozes het boek Genesis hebben geschreven? Wiseman’s theorie kan ons dat misschien verduidelijken:

De Wiseman-hypothese, ook wel de tabletten-theorie genoemd, is een theorie over het auteurschap en de samenstelling van het boek Genesis die suggereert dat Mozes Genesis samenstelde aan de hand van tabletten die door Abraham en de andere aartsvaders waren overgeleverd. Het is heel goed mogelijk dat de aartsvaders op stenen tafelen schreven en dat Mozes deze verschillende tabletten heeft bestudeerd en zo het boek Genesis gecompileerd heeft – waardoor hij ook als de finale auteur bestempeld wordt. Zie de voetnoot voor meer details.[3].

Hoe het ook zij, laten we niet vergeten dat Jezus vasthoudt aan het auteurschap van Mozes van de Pentateuch: Als jullie Mozes geloven, zullen jullie ook mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als jullie zijn geschriften niet geloven, hoe zullen jullie dan mijn woorden geloven (Johannes 5,46-47)?  En laten we vooral niet vergeten dat elk woord van Genesis 1 tot Openbaring 22 geest en leven is (Johannes 6,63) en nooit zal vergaan (Mattheus 24,35). De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij en geschikt voor alle goed werk. (2Titus 3,16-17)

P. Jean

Varia

 • Ons vorig bericht met  5 video’s: 1. Hoe Renaissance kunstenaars gevormd werden, 2. Teresa van Avila, de Innerlijke Burcht, 3. Klemens van Alexandrië, 4. Basilius de Grote, 5.Heilig Kruis Processie, Begijnhof Turnhout: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-321/
 • Volgens Bassam Abou-Abdallah is het bezoek van Bachar al Assad en zijn vrouw deze maand aan China een hoopvol teken dat de donkere wolken van  de Amerikaanse bezetting en plundering van Syrië steeds meer zullen wijken voor het licht van de vrede en stabiliteit. Op zich heeft de kleine Syrische economie niet veel te beteken voor het grote China. Toch heeft China veel waardering voor de strijd van het Syrische volk tegen de westerse overheersing die chaos en ellende brengt. Beide landen strijden voor respect voor soevereiniteit, territoriale integriteit en tegen buitenlandse inmenging. Daarom heeft China niet minder dan 8 keer zijn vetorecht gebruikt om Syrië te beschermen. Daarom ook kwam de Chinese minister van Buitenlandse zaken Wang Yi, op 17 juli 2021 Bachar al Assad feliciteren voor zijn herverkiezing als president. China lijkt bereid om steeds meer openlijk Syrië te beschermen en te helpen: https://www.mondialisation.ca/bachar-al-assad-en-chine-lorsque-lombre-des-etats-unis-recule-la-lumiere-de-la-paix-se-repand/5681497?doing_wp_cron=1695578104.1033630371093750000000
 • Volgens Th. Meyssan meent dat de president van Oekraïne, Zelenski, met zijn recente reis naar de VS zijn laatste maskers heeft laten vallen. Hij wil iedereen naar het front sturen om daar te sterven zonder enige hoop op ’n overwinning, zoals het nazikopstuk Stepan  Bandera duizenden volksgenoten vermoordde de laatste dagen van de tweede wereldoorlog. Hiervoor is iedere leugen goed: https://www.voltairenet.org/article219715.html. Mogelijk zullen de Oekraïners zelf hun nazileiders dwingen met deze waanzinnige oorlog op te houden. De laatste weken hebben reeds tienduizend soldaten zich over gegeven; https://www.rt.com/russia/583643-ukrainian-troops-surrender-figures/
 • Drie erg boeiende video’s: Wereldregering van de VN door Agenda 2030? / Prof. Bhakdi: Mijn belangrijkste lezing / Ex CIA agent openbaart geheimen. ( week 38/2023): www.kla.tv
 • De blijvende strijd van bezorgde ouders tegen de vroeg-seksualisering van kinderen:

Nieuwsbrief Comité Bezorgde Ouders 29 september 2023:
Spreekbeurten tijdens Hart voor onze kinderen, Artikelen uit de pers, Een bedenking over porno, Grensoverschrijdend gedrag steeds meer bij kinderen, Manifestatie:
https://www.bezorgdeouders.be/category/nieuwsbrief/

 • Niet alleen de Maya’s en de Azteken kenden mensenoffers, alle beschavingen slachtofferden mensen. Het doden van kinderen is de enige constante in alle menselijke beschavingen. In onze tijd is abortus geen politiek debat maar een ideologie, een geestelijke strijd. Een politiek debat gaat over de verbetering van het maatschappelijk leven en het verminderen van het onrecht. Abortus is een zware aanslag op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de moeder en het doden van onschuldig menselijk leven. Hoe kan dit een verbetering zijn? In onze tijd werd een ideologie ingevoerd die leert dat het doden van kinderen geluk, veiligheid en welvaart meebrengt. Aldus Tucker Carlson, de bekende Amerikaanse politieke commentator, verslaggever en columnist. Hij is een vurige verdediger van het ongeboren leven en werd door Fox News aan de deur gezet maar hij blijft zijn krachtig getuigenis onverminderd geven: https://lesalonbeige.fr/tucker-carlson-qualifie-lavortement-de-sacrifice-humain/. We kunnen hier aan toevoegen dat we veel te weinig besef hebben van de boodschap van het eerste Bijbelboek, Genesis, van het bestaan en de verleidingen van de satan, de aartsleugenaar en moordenaar van het begin.
 • Op 22 en 23 september 2023 bezocht Franciscus**** Marseille en hield een vurig pleidooi om migranten hartelijk te ontvangen  en te integreren. Hij vergat  te wijzen op de plicht van een samenleving, die massa’s migranten (vooral moslims) opneemt, om zorg te dragen voor eigen gemeenschap: https://lesalonbeige.fr/a-propos-du-discours-du-pape-a-marseille/. Voegen we hierbij dat Franciscus een naburig bisdom en zijn bisschop, Mgr Rey van Fréjus-Toulon, die tot de meest dynamische van Frankrijk behoort, al twee jaar lang verboden heeft nog priesterwijdingen te doen, zonder enig uitzicht op een redelijke oplossing! Een tot heden ongehoorde dictatoriaal verbod. Fréjus-Toulon moet wel migranten integreren maar mag geen priesters wijden en verwelkomen!   

**** voor de oningewijden: de huidige zgn. paus

 • Het voormalige Schots parlementslid voor de conservatieve partij, John Lamont hield in  Greenwich in de Amerikaanse staat Connecticut op 21 maart 2023 een toespraak over: “De betekenis van paus Franciscus voor de Kerk”. Hij analyseert de moeilijkheden in de Kerk tijdens en na Vaticanum II, de sterke impuls van Johannes Paulus II voor een herstel van de eerbied voor het leven, het huwelijk en de seksuele moraal, de steun van Benedictus XVI hiervoor en zijn inzet voor het behoud van een waardige traditionele liturgie. De bijdrage van Franciscus is dat hij het werk van deze beide voorgangers systematisch vernietigt. Kerkleiders die trouw zijn aan de leer van de Kerk en het canoniek recht verwijdert hij en omringt zich met corrupte leiders die hem onvoorwaardelijk gehoorzamen ook als hij ingaat tegen de vaste leer van de Kerk en tegen het canoniek recht: John Lamont: De betekenis van paus Franciscus voor de Kerk. Zie ook:  Kardinaal Burke hekelt het risico van een schisma in de synode.
 • Ruim 30 jaar geleden schreef paus Johannes-Paulus II de encycliek Veritatis splendor (de schittering van de waarheid, 6 augustus 1993), een van de belangrijkste documenten uit de kerkgeschiedenis over de menselijke natuur, goed en kwaad, het doel van het menselijk leven en vooral de universeel geldende waarheid. Om deze 30e verjaardag te vieren werd in Warschau (Polen) een, colloquium gehouden waarin de vergelijking gemaakt werd met de postsynodale apostolische exhortatie  van Franciscus Amoris laetitia (19 maart 2016) over de liefde in het gezin, die een aantal dubieuze beweringen bevat: https://lesalonbeige.fr/thibaud-collin-comparaison-du-contenu-de-veritatis-splendor-et-amoris-laetiae/.
 • Interview van Robert Moynihan met Fr. Charles Murr, ’n insider van het Vaticaan en goede vriend van kardinaal Eduard Gagnon, die namens Paulus VI een grondig onderzoek instelde over de infiltratie van de vrijmetselarij in het Vaticaan, in ’t begin van de jaren ’70. Hij wijst op 2 spilfiguren: kardinaal Annibale Bugnini, de verantwoordelijke voor de liturgie tijdens Vaticanum II en kardinaal Sebastiano Baggio, verantwoordelijke voor de benoeming van de bisschoppen. Boeiend, leerrijk en zelfs bemoedigend getuigenis. Tijdens Jezus’ aardse  leven was de duivel nooit ver weg, zo is hij nu ook overal waar het goede is. Het doet ons beseffen dat er een strijd is tussen goed en kwaad, dat wij geroepen zijn om het goede voort te brengen en dat uiteindelijk Christus de glansrijke Overwinnaar zal zijn:

[1] Zie : Nuzi Tablets.https://biblearchaeology.org/research/patriarchal-era/3492-great-discoveries-in-biblical-archaeology-the-nuzi-tablets et http://www.walkingwithgiants.net/bible/old-testament/the-nuzi-tablets,

[2] Hoewel Sarah technisch gezien Abrahams zuster was, of beter gezegd halfzuster: Bovendien is het waar dat zij mijn zuster is, de dochter van mijn vader; alleen is zij niet de dochter van mijn moeder; en zij is mijn vrouw geworden. Toen God mij uit het huis van mijn vader wegstuurde, zei ik tegen Sara: “Dit is de gunst die u mij bewijst; waar wij ook gaan, zeg van mij: ‘Dit is mijn broer'” (Genesis 20,12-13). Rebekka was de volle nicht van Izaäk: Izaäk riep Jakob, zegende hem en gebood hem: “Je zult geen vrouw nemen uit het midden van de dochters van Kanaän. Sta op, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Bethuel, de vader van je moeder, en neem daar een vrouw uit de dochters van Laban, de broer van je moeder (Genesis 28, 1-2).

[3] Wiseman hypothese Air Commodore P. J. Wiseman, een Britse officier die tijdens zijn carrière in het Midden-Oosten veel actieve archeologische vindplaatsen bezocht, ontdekte dat oude verhalende tafelen gewoonlijk eindigden in colofons die een zeer specifiek formaat hadden dat uit drie delen bestond: 1) “dit is de geschiedenis/het boek/de genealogie van…”, 2) de naam van de persoon die het tablet schreef of bezat, en 3) een datum (zoals “in het jaar van de grote aardbeving” of “het 3e jaar van koning zo-en-zo”, enzovoort. Wiseman merkte op dat er elf zinnen in Genesis zijn met hetzelfde colofonformaat, die al lang geïdentificeerd zijn als de toledoth (Hebreeuws voor “generaties”) passages; het boek is over het algemeen thematisch ingedeeld langs de lijnen van de toledoth.[1] Wat Wiseman nieuw op tafel bracht was het idee dat deze schijnbare colofons erop wezen dat Genesis oorspronkelijk een verzameling verhalende kleitabletten was geweest, geschreven in spijkerschrift, zoals de oude tafelen die hij had gezien, die Mozes had bewerkt tot één document op perkament of papyrus. Dit staat in contrast met de traditionele opvatting dat Mozes Genesis helemaal zelf heeft geschreven zonder bronnen van buitenaf en met de Documentaire hypothese dat Genesis door veel latere en onbekende bewerkers is samengesteld. https://en.wikipedia.org/wiki/Wiseman_hypothesis