Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Ieder mens draagt diep in zich het onstilbaar verlangen naar volmaakt geluk omdat God ons zo geschapen heeft, nl naar zijn Beeld en Gelijkenis.  Daarom kan dit verlangen op aarde nooit volkomen bevredigd worden, precies omdat we geschapen zijn met de honger naar volkomen geluk in God. Deze blijvende onvoldaanheid kunnen we dagelijks ervaren. De ”Gelijkenis van God” zijn we verloren door de zonde, waardoor onze kennis en onze wil verduisterd en verzwakt zijn. Jezus heeft door zijn  lijden,  sterven en verrijzen ons bevrijd van zonde. Hij geeft ons zijn Geest om Hem na te volgen en zo te kunnen gelijken op Hem. Hij gaf ons ook zijn Moeder Maria als vurigste voorspreekster. Jezus is de volmaakte Mens, de Weg, de Waarheid en het Leven. Door de gelijkenis van Christus te bereiken, herwinnen we “de Gelijkenis van God”, want Jezus is de perfecte icoon van de Vader. God wil immers één worden met ons. Heel de Schrift spreekt over de liefde van God als van een Bruidegom voor zijn Bruid, zoals het Hooglied het uitzingt. 

Het christendom was gedurende eeuwen de gewone bezieling van de westerse beschaving. Wat gewoon is, begint te vervelen. Nu zijn vele mensen het christendom beu en willen het zelfs actief bestrijden. Toch ligt hierin het geluk van de mensen en van de samenleving: de gelijkenis van Christus trachten te bereiken. Dit is uiteindelijk het werk van de heilige Geest, maar wij moeten zelf ook meewerken, er voor open staan.

De apostelen geven ons een voorbeeld. De meesten van hen waren arme, ongeletterde vissers. Na Pinksteren zijn zij het die Jezus’ lijden onverschrokken navolgen en met grote vrijmoedigheid het geloof in zijn sterven en verrijzen over heel de wereld verkondigen. Zij getuigen zonder vrees voor de machtigste wereldheersers. Zij zijn een voorbeeld van bevrijde mensen die hun diepste roeping begrepen en beleefd hebben. Nemen we de apostel Paulus als model, al is hij een eerder spectaculair voorbeeld. Hij groeit op als Saulus van Tarsus, een fanatieke farizeeër. In het nieuwe geloof in Jezus ziet hij de grootste bedreiging voor het joodse geloof en begint zonder enig verder onderzoek een radicale vervolging van de aanhangers van “de Weg”. Voor de poorten van Damascus wordt hij van zijn paard geslingerd en Jezus zegt hem dat hij zich tegen Hem zelf verzet. In plaats van anderen gevangen te nemen is hij nu zelf gevangen. Paulus is drie dagen blind, eet en drinkt niet totdat hij in Damascus door Ananias gedoopt wordt. Hij beleeft als het ware mét Jezus zijn lijden, sterven en verrijzen. Hij begrijpt dat Jezus de beloofde Messias van Israël en de Redder van de wereld is. Deze “Weg” van Jezus  werd door de profeten al aangekondigd en is de weg van de echte bevrijding, de uittocht. Vanaf nu zal Paulus voor niets of niemand anders meer leven. Hij verkondigt alleen de dood en verrijzenis van Jezus. Deze totale ommekeer vertelt Paulus zelf herhaaldelijk  (Handelingen 9, 1-19; 22, 3-16;  26, 2-18).

De brief van Paulus aan de Romeinen is het belangrijkste apostolisch geschrift. Het is het enige geschrift waarin hij systematisch zijn Evangelie uitlegt en toont waarin onze christelijke identiteit eigenlijk bestaat. Het kan ook een belangrijke handleiding worden voor onze evangelisatie.                                             

Ziehier een inleiding op dit kostbaar geschrift. Vermelden we vooraf dat de belangrijkste commentaren op de Romeinenbrief in de loop der eeuwen een grote” invloed gehad hebben, zoals die van Origenes, Augustinus en Thomas van Aquino. En met de commentaren van Luther (1515-1516) en Calvijn (1539) is zelfs de protestantse hervorming begonnen met alle aandacht voor de kern, “de rechtvaardiging door het geloof”. Helaas zijn hierop allerlei ontsporingen gevolgd. Franciscus van Assisi had een nog meer radicale hervorming in de Kerk verwekt en bracht overal vrede. De protestantse hervorming zaaide in heel Europa verdeeldheid en bracht verwoesting alom. Willen we leven volgens de geest van het Evangelie, dan moeten we niet alleen goede ideeën verkondigen, maar heel ons leven laten doordingen van Gods Geest.

Rome is 2 à 3 decennia na Jezus’ dood en verrijzenis een mooie maar ook verschrikkelijke stad, met meer dan één miljoen inwoners en vele vluchtelingen. Rome trok aan. De ”aanhangers van de Weg” (Handelingen 9, 2), de christenen, waren overal bekend en aanwezig. Er was een sterke joods-christelijke groep en deze joden bleven trouw aan hun joodse tradities, volgens de ingesteldheid van Jakobus in Jeruzalem. De apostel Paulus is een volbloed jood die als leerling van Gamaliel in Jeruzalem een stevige joodse vorming genoten had. Hij was echter tevens goed bekend met de hellenistische cultuur. Hij leidde aanvankelijk een heftige vervolging van de aanhangers van “de Weg” tot aan zijn radicale bekering op weg naar Damascus. Hij wordt een door Jezus Christus zelf gekozen en gezonden apostel. Heel vlug heeft hij de kern begrepen. De overgave in geloof aan Jezus Christus is zo universeel dat hierdoor de joodse Wet wordt vernieuwd, verdiept, verruimd en vergeestelijkt. Jezus is de vervulling van de Wet. De joodse Wet kan niet meer opgelegd worden als voorwaarde om in Jezus te geloven. Deze zienswijze brengt grote spanningen mee maar wordt door het eerste concilie van Jeruzalem in het midden van de eerste eeuw bekrachtigd (Handelingen 15).

Paulus is in de kerk van Rome zeker geen onbekende. Op het einde van zijn brief (Romeinen 16) vraagt hij meer dan 20 mensen, die hij ergens ontmoet heeft, te groeten. En bij verschillende van hen komen gelovigen samen. Paulus wil naar Rome om vandaar het Evangelie te verkondigen ’tot  aan het einde der aarde’. Hij ziet Rome als een springplank naar Gibraltar en Spanje. Hij weet nu nog niet dat hij inderdaad in Rome zal komen,  maar als gevangene en daar de marteldood zal sterven. Welnu over deze geweldenaar, die Paulus is,  wordt van alles verteld. Hij wil met deze brief zijn komst voorbereiden. Deze brief heeft hij gedicteerd tussen 55 en 59 in Korinthe. Paulus heeft de kerk in Rome niet gesticht, – dat is mogelijk Petrus geweest, – maar hij voelt er zich wel verantwoordelijk voor.

In deze brief wil Paulus zichzelf voorstellen en duidelijk zijn Evangelie uiteenzetten. Vervolgens wil hij in Rome de vertrekbasis maken voor zijn verdere evangelisatie. Tenslotte  wil hij de spanningen verminderen tussen de gelovigen uit de joden en gelovigen uit de heidenen. Aan beide zijden waren er overdrijvingen.

Moge het vuur van de evangelisatie van Paulus in zijn brief aan de Romeinen overslaan naar ons eigen leven. Volgende keer beginnen we met de brief zelf.

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 12.5.23

Nvdr: mocht u geïnteresseerd zijn, dan kan u een volledige film (in het Duits gesproken), gewijd aan het leven van Paulus, hier bekijken:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Flitsen

Zaterdagmorgen kwam weer een container toe, ditmaal een kleine. Hij kwam van China met kleding en hygiënisch materiaal, hoofdzakelijk bestemd voor Damascus. Bovendien waren er veel meer helpers komen opdagen zodat we na nauwelijks twee uren al klaar waren.

BACK TO THE ROOTS*. Vorige keer gaven we over de geplande retraite voor jongeren in de 2e helft van augustus een uitgebreid programma. Ondertussen zijn er enkele aanvragen ook van ouderen. Ze zijn allemaal  welkom en wij zullen ons trachten aan te passen zodat het voor ieder boeiend wordt, ook voor hen die anders-gelovig, minder-gelovig of niet gelovig zouden zijn. We willen daarbij vooral ijveren opdat ieder de diepste zin van zijn/haar leven in Christus (her)vindt.

Mogelijk worden de vluchten vanuit Europa naar Damascus hernomen. In dat geval zal de reis van Damascus naar Qara en terug heel wat eenvoudiger én goedkoper worden dan vanuit het Libanese Beiroet. Het klooster zorgt voor het aanvragen van de visa van de deelnemers: een foto van het paspoort van elke deelnemer moet vóór 31 mei 2023 naar mevrouw Anne Dupont worden gestuurd (anne.dupont@telenet.be; tel. (0032) 0484611322).

*Nvdr: we verwijzen naar de vorige publicatie: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-303/

Om te wenen en te jubelen

Enkele verantwoordelijken van de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Lattakia en Aleppo hebben ons hun indrukken gegeven samen met een aantal foto’s. Het gaat nu niet meer om de dringende noden van de eerste hulp maar om ondersteuning van hen die alles of bijna alles kwijt zijn. Voedsel, kleding en medische verzorging met hospitainer en ambulances blijven nog een prioriteit. Medische hulp werd nu ook ter plaatse bij de mensen zelf gebracht. Immers, de getroffenen zijn inmiddels bij familie ingetrokken. Bijzondere aandacht werd gegeven aan kinderen die door de aardbeving een zware schok gekregen hebben en getraumatiseerd werden. Er kwam veel onverwachte hulp, zowat uit heel Syrië. Een grote groep studenten van de vrije universiteit van Qalamoun kwam twee dagen helpen en heeft zich speciaal ingezet om de kinderen te amuseren. Ondertussen wordt volop gewerkt aan de voorbereiding van een nooddorp met een opblaasbaar ziekenhuis, restaurant, slaapzalen… voor een eventuele volgende catastrofe.

Nvdr: Bijhorende foto’s zijn naar alle waarschijnlijkheid binnenkort te bekijken op (4) Deir MarYakub El Mukata | Facebook.

Bijzondere indruk maakte de immense nood waarin sommige mensen verkeren. Een vader, een moeder, een kind dat alleen overblijft terwijl de andere gezinsleden onder puin bedolven werden of een gezin waarvan alleen zwaar zieke en gehandicapte leden overblijven. Wat echter nog meer indruk maakte is de algemene houding van deze getroffenen. Mensen wenen, hun hart bloedt maar niemand uit enige verwensing. Ze aanvaarden hun situatie en zijn bijzonder dankbaar om de aangeboden hulp. De hulpverleners stonden versteld over de grootmoedigheid van vele getroffenen, die ondanks hun grote nood nog in staat zijn  mee te leven met de zorgen van anderen.

Varia

 • Ons vorig bericht met 7 bijzonder interessante video’s: 1. Hooglied, 2. Kerstviering in Kfarbo, 3. Goede Vrijdagviering in de Eliaskerk, 4. Moeder Agnes-Mariam en de Scouts de Cluses (video door cfr Jean nog gemaakt), 5. Kan ik niet openen, 6. Prachtige speech van Eva Vlaardingerbroek (Engels), 7. + 8. Archeologische vondsten van André Parrot: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-303/
 • Echt groot nieuws: Syrië werd zondag 7 mei opnieuw opgenomen in de Arabische Liga, die bestaat uit 22 landen: https://www.youtube.com/watch?v=hd-vkxhD1tQ; https://sputnikglobe.com/20230507/syria-resumes-participation-in-arab-league-starting-from-sunday-1110173971.html; https://www.sana.sy/en/?p=307837
 • Een “quo vadis” over de heropname van Syrië in de Arabische Liga, zij het met voorwaarden: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-164/
 • Damascus wordt beschouwd als de oudste stad ter wereld die steeds bewoond was. Doorheen de eeuwen werd ze ingenomen door de Grieken, Romeinen, de moslims (635, Oemajaden), Abassieden (749). De stad werd beschermd door  een muur met 7 poorten, toegewijd aan de toen 7 bekende planeten. In 1174 werden de poorten hersteld onder de regering van Nur al-Din al-Zanki: Bab Touma (Venus), Bab-al- Salam (Vredespoort, de maan),  Bab-Sharki (zon), Bab Kisan (Saturnus), Bab Al- Saghrir (de kleine poort, Jupiter), Bab Al-Sabiya (mars), Bab al-Fradis (Paradijspoort, mercurius). Na jaren van onrechtvaardige oorlog tegen Syrië en  wurgende blokkades zullen de poorten open blijven voor bezoekers:
https://www.sana.sy/en/?p=307762
 • Het dossier Koning Charles III / Persconferentie hooggeplaatste militairen / Uitsluiten van niet gevaccineerden loopt uit op genocide /Media ontmaskerd: www.kla.tv
 • Het westen wacht (tevergeefs?) op een vernietigend Oekraïens tegenoffensief tegen Rusland om zijn eigen crimineel oorlogsgedrag te rechtvaardigen: https://www.mondialisation.ca/zelensky-est-tombe-dans-le-piege-de-ses-propres-ambitions-militaires/5677572
 • Robert F. Kennedy, zoon van vermoorde Robert Kennedy, broer van president J.F. Kennedy is presidentskandidaat. Hij doet zinnige uitspraken over de oorlog in Oekraïne en de onverantwoorde westerse oorlogshouding: https://www.rt.com/news/575721-rfk-russia-ukraine-conflict/
 • Londen vierde op 6 mei de kroning van koning Charles III in een religieuze eredienst die hem als de hoogste koning op aarde, als dienaar van God en dienaar van het volk wilde voorstellen. Oude riten en symbolen uit de koloniale tijd waren overvloedig aanwezig. Zijn kroon bevat uit Indië gestolen edelstenen. De werkelijkheid achter de ietwat potsierlijke dienst lijkt geheel anders. Charles III blijkt innig verbonden met de vrijmetselarij, de beschermheer van de moslimbroeders en allerlei corrupte praktijken. (www.kla.tv/25980 #Vrijmetselarij #Pedofilie #Mediacommentaar). De Britten die hem niet als hun koning erkennen waren prominent aanwezig om te protesteren.
 • Moskou vierde op 9 mei de overwinning op het nazisme met een grootse manifestatie op het Rode Plein.  In een korte rede bracht Vladimir Poetin hulde aan de 27 miljoen Russen (1 op 7!) die hiervoor hun leven gaven. Er volgde een vlekkeloze parade van verschillende legereenheden en materieel. Het was een feest van een volk dat zich bewust is  de vernietigende aanvallen van buitenlandse machten te kunnen weerstaan. (https://sputnikglobe.com/20230509/full-video-moscow-hosts-v-day-military-parade-on-red-square-1110217577.html  
 • De vieringen van Londen en Moskou vertegenwoordigden twee totaal verschillende werelden. “Terwijl de onderdanen van Charles III gefascineerd zijn door de uiterlijke glorie van de koningskroning, beseffen de medeburgers van president Poetin dat adel zich niet kan opsmukken met gestolen sierraden. Voor hen heeft enkel wat ze zelf verdienen waarde.” (https://www.voltairenet.org/article219270.html.   
 • De heilige paus Pius V (+ 1572), dominicaan, heeft in zijn 6 jaar pontificaat een voorbeeld gegeven van verdediging van het katholieke geloof in troebele tijden o.m. tegen het protestantisme. Door zijn oproep tot het bidden van de rozenkrans werd de veel sterkere Turkse vloot verslagen in Lepanto (1571. Hij herstelde de christelijke moraal en kerkelijke discipline volgens het concilie van Trente, zorgde voor een nieuw brevier en missaal en ijverde voor het bijstaan van armen: https://www.lifesitenews.com/blogs/st-pius-v-is-a-model-for-defending-traditional-catholic-teaching-in-troubled-times/?utm_source=daily-catholic-2023-05-06&utm_medium=email
 • Meimaand als de Mariamaand. De verschillende traditionele devoties, door de Kerk goedgekeurd, met hun ontstaansgeschiedenis zijn: het dragen van het karmelietenscapulier, het dagelijks bidden van het rozenhoedje, het dragen van de wonderdadige medaille, de toewijding tot het Allerheiligste Hart van Maria en af en toe eens op bedevaart gaan naar een erkende  bedevaartsplaats: https://restkerk.net/2023/05/05/de-h-maagd-toevlucht-der-zondaren-en-troosteres-der-bedrukten/