Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Niet alleen de wereld, maar ook de kerk geraakt steeds meer in een diepe crisis. Een blik in het verleden kan ons licht en kracht geven. In de vierde eeuw bracht het arianisme een grote verdeeldheid, vooral in het oosten. De meeste Germaanse stammen die daarna het Romeinse Rijk binnenvielen, waren eveneens ariaans. Zo bleef in Spanje het arinanisme, wegens de Visigoten leven tot het einde van de 6e eeuw en in Italië zelfs tot het einde van de 7e eeuw, wegens de Lombarden.

Arius (+ 336), een priester uit Alexandrië, verkondigde rond 315 dat Jezus en de Vader eigenlijk niet gelijk zijn. Jezus zou ondergeschikt  zijn aan de Vader en in feite door Hem geschapen zijn en de heilige Geest zou ondergeschikt zijn aan Jezus. Hieruit groeiden verschillende ketterse opvattingen over Jezus en over de Drie-eenheid. Tien jaar later zal het oecumenisch concilie van Nicea (325) deze ketterijen veroordelen. Aan het keizerlijk hof van Constantinopel bleven deze ketterijen echter sterk leven. Hierdoor was in sommige streken zelfs de meerderheid van de bisschoppen ariaans-ketters. Zo werden Athanasius (+373) en andere verdedigers van het concilie van Nicea herhaaldelijk verbannen. Het arianisme zal definitief overwonnen worden op het eerste concilie van Constantinopel (in 381).

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Tijdens de eerste eeuwen hebben de oecumenische concilies het mysterie van God, de menswording van Jezus Christus, de godheid van de heilige Geest, de verlossing en de plaats van Maria steeds duidelijker trachten te begrijpen en te beleven, doorheen verschillende tegenstrijdige stromingen. Dat Jezus een mens was zagen zijn tijdgenoten wel, maar was Hij ook God? Toen men achteraf op zijn wonderen terugkeek, betwijfelden sommigen of Hij wel mens was. De zondagse geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is uiteindelijk een meesterlijke samenvatting. En na zovele eeuwen beschikken we nu over een grondige verantwoording van het christelijk geloof en leven, bijvoorbeeld in de monumentale Catechismus van de katholieke Kerk.

Er zijn in onze tijd geheel andere problemen. Doorheen de eeuwen zijn wetenschap  en techniek zo gegroeid dat velen de indruk krijgen dat geloof en dogma’s helemaal voorbij zijn. De moderne mens tracht met de wetten van de mechanica de tastbare en zichtbare werkelijkheid in kaart te brengen. De toepassingen hiervan hebben het moderne leven op duizelingwekkende wijze  van aanschijn doen veranderen. Denk aan de vele apparaten die het dagelijkse leven gemakkelijker maken en aan onze communicatiemogelijkheden met tv en internet, maar ook aan de angstwekkende mogelijkheden van vernietigingswapens. Vele[H1] n zijn verblind door een positivistische wetenschap die mens en wereld opvat als een mechanisme, een soort horloge waarvan de werking nauwkeurig in wetten kan achterhaald worden.

Dit is het resultaat van een verlichtingstraditie. Het is een nieuw geloof dat een ideologie is geworden, waarin christelijk geloof, moraal en mystiek geen noemenswaardige rol meer spelen. De grootste wetenschappers echter, zoals Max Planck (+ 1947), Albert Einstein (+ 1955), Niels Bohr (+1962) en anderen hebben deze materialistische opvatting al lang verlaten om in bescheidenheid te aanvaarden dat het universum een ongrijpbaar mysterie blijft. Zij erkennen de ontoereikendheid van de positivistische wetenschap. De geest primeert voor hen op de materie. De roes van de Verlichting is aan het uitdoven. Overigens is de kwaliteit van ons maatschappelijk leven er ook niet op vooruitgegaan. Je moet nu bijzonder naïef en blind zijn om nog te verwachten dat de wetenschap binnenkort alle grote wereldproblemen heeft opgelost. Het wordt alleen maar erger. Na het stalinisme en het nazisme beleven we nu wereldwijd een totalitarisme, een controle over heel ons leven met een afbraak van onze vrijheid, menselijke waardigheid en meest fundamentele rechten.

Hoewel het materialistisch wereldbeeld aan het uitsterven is, blijft dit nog heel sterk leven in de openbare opinie. Het verdeelt ook de christenen in twee groepen: zij die vanuit hun geloof compromissen willen sluiten om zich meer aan te passen aan wat in de gangbare opinie leeft en zij die leven vanuit het Evangelie van Jezus Christus en de traditionele kerkelijke leer. Er groeit een “moderne kerk” op de mens zelf gericht (antropocentrisch) en een “traditionele kerk” (Christocentrisch). Vanuit de hiërarchie wordt een liberale-conciliaire kerk gepromoot. Daarnaast is er vooral onder gewone (jonge) gelovigen een sterke stroming die trouw wil blijven aan het Evangelie en de traditionele leer van de Kerk. Deze scheiding is vooral merkbaar  in de viering van de liturgie, in de seksuele moraal en in de verkondiging. Er is een sterke sociale en institutionele druk om compromissen met de wereld te sluiten. Hieraan komt de hiërarchie grotendeels tegemoet, waarin trouwe gelovigen niet willen meegaan. Het katholicisme leeft of overleeft nu onder een sterke sociale en institutionele druk van een goddeloze maatschappij, die zich voordoet als vrij, liberaal en eindeloos verdraagzaam, maar die in feite zeer dictatoriaal is en een trouw katholicisme fel onderdrukt. (leglise-est-plongee-dans-une-crise-dun-type-totalement-atypique-ou-le-fonctionnement-habituel-du-magistere-est-comme-enraye/).

Ziehier enkele reacties. Sommigen wijzen Franciscus als paus radicaal af en noemen hem slechts met zijn familienaam Bergoglio of willen zelfs een ander als paus erkennen. Al is dit geen oplossing, het toont wel hoe diep de afkeer van  sommige trouwe gelovigen is jegens een gemoderniseerde kerk (schisma-katholiek-byzantijns-patriarchaat-is-bergoglio-kotsbeu-en-roept-mgr-vigano-tot-paus-uit/).  Misschien moeten we ons eerder voorbereiden op een catacombentijd, waarin het christelijk geloof en de katholieke leer in het verborgene verder geleefd en gevierd worden. De westerse kerk heeft hiervan niet zoveel ervaring als de oosterse. Uiteindelijk is de kerk ook sterker uit de ariaanse crisis gekomen (une-certaine-forme-de-temps-de-catacombes/).

De huidige diepe crisis kan, zo menen we, ons geloof in het mysterie van de Kerk versterken. De Kerk is aards en hemels, menselijk en goddelijk, zondig en heilig, verdeeld en een. Ze heeft twee aspecten. Ze is het werk van de heilige Geest maar wordt uitgevoerd door zondige mensen. De heilige Geest garandeert uiteindelijk de goddelijkheid, heiligheid, eenheid en onverwoestbaarheid van de Kerk. Ondertussen beïnvloedt een wereld zonder God vele mensen die een Kerk vormen zonder Christus, gewild of ongewild. De Kerk kan en zal niet verdwijnen, maar haar leden kunnen wel ontrouw worden. Zoals het doorheen gans de kerkgeschiedenis is gegaan, zo zal het uiteindelijk resultaat ook nu wellicht een sterker geloof zijn in Gods Kerk, in Christus en het Evangelie.

P. Daniël, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 2.12.22

Flitsen

Terwijl de westerse kerk een nieuw liturgisch jaar begint met de eerste zondag van de
Advent, vierden wij zondag plechtig onze patroonheilige Jakob de Verminkte. Hij was de intieme vriend van Yasdagerd, de Perzische koning (399-425). Hoewel christen van oorsprong, leefde hij aan het koninklijk hof als heiden, verblind door de vele gunsten van de koning. Zijn vrouw en zijn moeder lieten hem echter weten dat zij met hem niets meer wilden te maken hebben omdat hij het christelijk geloof verloochend had. Hierdoor geschokt, vertelde hij de koning dat hij voortaan terug als christen wilde leven. De koning was zo woedend dat hij hem een extreem wrede straf oplegde. Hij werd geleidelijk in stukken gesneden, waarbij hij bad voor de eenheid van alle christenen. Wanneer moeder Agnes-Mariam de ruïne van ons VIe eeuws klooster heropbouwde, ontdekte ze dat deze beroemde martelaar hier als patroon vereerd werd. Zo werd hij tevens de patroon van deze gemeenschap van de “Eenheid van Antiochië” die ijvert voor de hernieuwing van het gemeenschappelijk cultureel patrimonium van alle patriarchale kerken van Antiochië (spiritueel, theologisch, patristiek, liturgisch en artistiek). Inmiddels kregen we van een Duitse parochie een authentieke relikwie van deze heilige, die we in de plechtige vespers ook vereerd hebben.

Men kan nu in ons klooster een expositie met ruim 40 foto’s over Syrië bewonderen. Het is een initiatief van de Chileense consul in Syrië. In Chili wordt vandaag dezelfde expositie geopend. Hij heeft aangeboden om dezelfde expositie ook in ons klooster te houden, wat wij dankbaar aanvaarden. Er zal nog een groep ambassadeurs van Latijns-Amerikaanse landen deze expo hier komen bezichtigen. (Volgend op: Syria, Chile discuss cultural cooperation)

Donderdag werden 2 Hongaren oblaat van onze gemeenschap en kreeg confrater Jean het grote monnikenhabijt, waarover we graag enige uitleg geven.

Oblatuur en het grote monnikenhabijt

Donderdag werden 2 Hongaren en een Libanese vrouw officieel als oblaat in onze gemeenschap aanvaard en cfr Jean kreeg het monnikenhabijt of het grote “schème angélique”.

In de namiddag kwam de bisschop om de Eucharistie te vieren. Voor de mis kregen de oblaten hun habijt en na de Eucharistie werd aan cfr Jean het monnikenhabijt gegeven.

Oblaat zijn bij een religieuze gemeenschap is eigenlijk een traditie van het westerse monnikenwezen. Men kan als leek in de wereld de geest van de heilige Benedictus beleven door als “oblaat” aan te sluiten bij een benedictijner gemeenschap. Hij legt niet de geloften af van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede zoals de monniken, maar doet wel een “toewijding” om in dezelfde geest in zijn levenssituatie deze geloften te beleven. In het oosten is er een traditie die nog ouder is en spreekt men van  “fils du pacte”, zonen of kinderen van het verdrag of verbond. Het zijn leken, gehuwd of ongehuwd, die op hun eigen plaats in de geest leven van onze gemeenschap. Hier is de verbondenheid van hen met het klooster traditioneel nog sterker. De twee Hongaren zijn goede vrienden, die al vele jaren regelmatig naar Syrië komen voor de hulpverlening en telkens enkele dagen bij ons verblijven. Twee andere Hongaren werden door de bisschop gedecoreerd om hun inzet voor het bisdom.

De toekenning van het grote monnikenhabijt is een lange, indrukwekkende dienst. Het is als een hernieuwde, plechtige en definitieve aanvaarding van de geloften, als een radicaal sterven aan de wereld en een leven voor God in deze gemeenschap. Zelfs de bisschop werd erdoor ontroerd.

Varia

 • Onze vorige nieuwsbrief opgeluisterd met drie video’s : 1. Johannes Chrysostomus, 2 + 3  de indrukwekkende pracht van de Byzantijnse liturgie (echt eens beluisteren en bekijken!): https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-282/
 • Nogmaals heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gesteld dat Israël zich volledig moet terugtrekken uit de Syrische Golan (92 voor, 8 tegen, 65 onthoudingen) en dat dus de wetten die ze daar aan de bevolking opleggen geen enkele waarde hebben! Het is het zoveelste bewijs dat het hoogste internationaal orgaan op aarde onbenullig en zonder enige macht is: https://www.sana.sy/en/?p=291900
 • De nieuwste tegenstroom, over het klimaat:https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index107.html
 • Hoe ga ik verstandig om met drank gedurende de feestdagen? Wat kan ik voor een ander betekenen?” Spreker: Michaël Niclaus. Zoommeeting 16 december 2022, 1[H1] 9.30: info@tegenstroom.eu
 • Verpletterende bewijzen tonen aan dat het covid 19 vaccin een dodelijk bio wapen is van de Big Farma: le-vaccin-tueur-covid-des-gens-meurent-dans-le-monde-entier-cest-une-operation-criminelle/5673099
 • Een vergiftigde wereldbeker! De wereldbeker voetbal 2022 werd toegekend aan Qatar. Qatar besteedde 220 miljard dollar aan het organiseren van deze wereldbeker! Volgens Manlio Dinucci is dit voetbalfeest een bijzonder vergiftigd tornooi. De infrastructuur werd opgebouwd met arbeiders uit Nepal, Bangladesh en andere Aziatische landen, die met valse beloften gelokt werden en ver onder de afgesproken prijs betaald werden. Hun paspoorten werden afgenomen opdat ze niet zouden vluchten. Zij moesten werken in temperaturen van 40-50°, in verschrikkelijke onhygiënische omstandigheden. Niet minder dan 15.000 arbeiders zouden gestorven zijn, waarvoor  “natuurlijke omstandigheden” opgegeven werden. De betrokken families krijgen ook geen enkele vergoeding. De internationale gemeenschap heeft deze tragedie volkomen genegeerd. Immers, de VS President J. Biden noemde Qatar de grootste bondgenoot van de VS buiten de NAVO. De VS hebben daar ook hun grootste militaire basis: les-poisons-dans-la-coupe-du-monde/5673021. Terwijl ik dit schreef gaf het VRT-nieuws een uitgebreid artikel over de verantwoordelijkheid voor mogelijk 3 à 4 doden. Later bleek dat de verantwoordelijke van Qatar zelf sprak van 400 à 500 doden. Daarna verscheen het cijfer van 6.400 doden. Dit nieuws was daarna daarna niet meer te vinden. Ziedaar hoe het VRT-nieuws mee helpt om aandacht voor ieder ernstig onderzoek te smoren!
 • Heldere uitleg over samenhang  van de oorlog in Oekraïne, de oorlogen om  Rusland, Iran, Syrië, Libanon te ontwrichten en hun bodemrijkdommen te stelen. Hoe de buitenlandse politiek van VS-Israël op niets anders is gericht dan te trachten de macht en controle over de hele wereld te behouden. En Rusland wordt met alle middelen bestookt opdat het geen relatie met andere landen zou hebben et ontwricht zou geraken. (23 minuten, Engels: https://youtu.be/FoO-qpfzU0g (ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan)
 • De moedige houding van de Hongaarse regering die zich niet de mond laat snoeren door de westerse huichelarij, maar met gezond verstand voor de belangen van hun volk zorgt: https://www.golfbrekers.be/hongaarse-energiepolitiek/.
 • Zie ook www.kla.tv/7570: Hongarije bevrijdt zich uit de schuldenvalstrik.
 • En tijdens de laatste verkiezingen hebben de VS langs CIA niet minder dan 7,2 miljoen € steun gegeven aan de Hongaarse oppositie, volgens een Hongaars parlementair rapport van 1 september 2022: lopposition-hongroise-a-recu-7-millions-deuros-des-officines-relais-de-la-cia/.
 • Prachtig getuigenis van Hongarije dat daadwerkelijk vervolgde christenen wil helpen: https://www.golfbrekers.be/omdat-we-een-christelijk-land-zijn/.
 • Kostbare informatie op www.kla.tv: Better Way conferentie driedelige interviewreeks / Hongarije: belasting crisiswinst, geen volksverarming / Hongarije: bevrijdt uit schulden valstrik / Maskerplicht: groot gevaar / Vrijmetselarij: wereldbedreiging / Europese democratie?
 • De grootheidswaanzin  van wereldleiders die zichzelf tot god uitroepen, gaat nog steeds verder. Zij denken zichzelf te kunnen verheffen door God en Christus te verwerpen, door de schoonheid van de schepping naar believen te bezoedelen en de waardigheid van de mens te  manipuleren. Hoogmoed komt voor de val: https://www.frontnieuws.com/klaus-schwab-god-is-dood-en-het-wef-verwerft-goddelijke-krachten/.
 • De meerderheid van de Duitse bisschoppen wil “een ander soort kerk”, nl. een “inclusieve kerk”, waarin  evenwel de morele waarden en de christelijke leer, gebaseerd op het Evangelie en een 2 millennia oude kerkelijke leer, worden “aangepast” aan de moderne tijd. Het feit dat ze streven naar de wijding van vrouwen tot priester is hiervan het duidelijkste bewijs. In feite is hun weg een zelfdestructie: kloof-tussen-progressieve-duitse-bisschoppen-en-rome-leidt-naar-schisma/
 • Korte en duidelijke taal van hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaert, ’s Hertogenbosch (Nl) vanuit het ad limina-bezoek te Rome: https://www.golfbrekers.be/blasfemie-geurtje-waait-in-het-vaticaan/
 • De 90-jarige Chinese kardinaal Zen is voor de zoveelste keer aangehouden,  veroordeeld en na het betalen van een boete weer vrij gelaten. De Chinese overheid schijnt onverminderd te blijven ijveren om alle bisschoppen onder hun leiding te krijgen. Deze kardinaal kwam ooit naar Rome om met de paus van gedachten te wisselen over de toestand in China en steun te vragen voor de trouwe katholieken. Franciscus ontving hem niet en liet hem op het Sint Pietersplein staan! (la-chine-poursuit-son-operation-de-soumission-de-lepiscopat/).
 • Mooi levensgetuigenis van vader Bernard Debeuf (+ 13/10/2022) betreffende de stichting van de gemeenschap van de “Moeder van Vrede”, nu gevestigd in de oude abdij van Godelieve van Gistel: https://www.youtube.com/watch?v=dDx4Ri3HXVQ
 • Liturgie van Johannes Chrysostomus, Sergei Rachmaninov, ontroerend mooi, door het groot omroepkoor, Nederland, 2014: https://www.golfbrekers.be/rachmaninov-de-liturgie-van-de-h-johannes-chrysostomus/
 • Een Vlaamse heilige: Jan Berchmans: https://www.golfbrekers.be/vandaag-herdenken-we-sint-jan-berchmans/
 • Prachtige nieuwe video van Michael Dekee over de wonderbaarlijke verschijning van O.L.Vrouw van Guadalupe in 1531 aan Juan Diego op de Tepeyac in Mexico: (Nederlands, 24’): https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGrbRPlbVSmkTfLLKPWcsPrpTMV?projector=1

[H1]