Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Onze gemeenschap van de “Orde van de eenheid van Antiochië” maakt deel uit van de Grieks-Melchitische katholieke kerk met haar geschiedenis doorheen de eeuwen.

Schisma’s en scheuringen in de Kerk schijnen zich bij voorkeur te openbaren ongeveer na ieder half millennium. In het begin is er de scheiding tussen heidenen en joden. In de vijfde eeuw is er de scheiding na het concilie van Chalcedon. In de elfde eeuw komt het grote oosterse schisma. In de zestiende eeuw zal het protestantisme Europa in twee scheuren. Komt er in de 21e eeuw een diepe kloof tussen vele gelovigen die zich aanpassen aan een ontspoorde moderne wereld en een schamel deel die trouw blijven aan het Evangelie?

Terwijl de joodse gelovigen en heiden-gelovigen zich steeds verder van elkaar verwijderden, namen vele verschillende volken, culturen en etnische groepen het geloof in Jezus aan. Syrië was een amalgaam van oude semitische en Arabische  volken, die zich doorheen de eeuwen daar gevestigd hadden: Cananeërs,  Feniciërs, Amorrheën, Arameërs, Arabische stammen, Yemenieten… Bovendien bleef een flink deel van de troepen van Alexander de Grote in Syrië achter en mengde zich onder de bevolking. In deze mozaïek van volkeren en culturen wist het patriarchaat van Antiochië een merkwaardige eenheid van geloof te bewaren. De christenen van al deze verschillende groepen vormden dankzij het bijzonder charisma van het patriarchaat van Antiochië één Lichaam van Christus in verscheidenheid.

In het mysterie van God brachten de eerste oecumenische concilies steeds meer klaarheid:

 • 1. Nicea (325), Vader en Zoon zijn wezensgelijk;  tegen Arius, priester van Alexandrië; door politieke steun zal het arianisme echter sterk blijven voortleven tot het volgend concilie.
 • 2. Constantinopel I (381), Godheid van de heilige Geest; tegen Apolinaris, bisschop van Laodicea
 • 3. Efese (431), Maria is waarlijk ‘Moeder Gods’ (‘Theotokos’) omdat zij niet slechts een lichaam baarde, maar de Persoon van Jezus Christus, de God-Mens;
 • 4. Chalcedon (451), Jezus is één Persoon in 2 naturen, een goddelijke en een menselijke.

Het concilie van Nicea erkende in canon 6 al een grotere jurisdictie macht toe aan drie patriarchaten: Rome, Alexandrië en Antiochië. Het zijn ook de oudste patriarchaten vóór Constantinopel en Jeruzalem.

Na het concilie van Chalcedon komen er in het patriarchaat van Antiochië twee groepen. Een deel aanvaardt de 2 naturen volgens het concilie van Chalcedon (451) en wordt door Rome en Constantinopel erkend. Dit is de Grieks-Melchitische kerk. Een ander deel wil de leer van de 2 naturen in Christus niet aanvaarden en wordt “monofysiet” (Grieks: monos + physis = één natuur). Volgens hen is de menselijke natuur van Christus helemaal opgeslorpt door zijn goddelijke natuur zodat er maar één natuur overblijft, de goddelijke. Bovendien laten zij het Grieks voortaan ter zijde en sluiten meer aan bij de Syrische identiteit (Syriac). Ziedaar voortaan  de twee groepen: chalcedoniers en niet-chalcedoniers. Zij zullen ook elk hun eigen patriarch hebben: de Grieks-melchitische kerk en de Syriac kerk van Antiochië.

Het grote schisma tussen oost en west heeft plaats in 1054. Deze dramatische breuk  werd voorafgegaan door vele doctrine, theologische, taalkundige, liturgische, politieke en geografische verschillen.

 • Rome was aanvankelijk de hoofdstad van het Romeinse Rijk en daar zetelde de opvolger van Petrus, die als paus het hoogste gezag kreeg. Na de val van het Romeinse Rijk koos de westerse kerk voor de Latijnse taal en de oosterse kerk voor de Griekse en beiden gingen steeds meer hun eigen weg.
 • Constantinopel  werd als het nieuwe Rome beschouwd. In 1054 bezorgden legaten van Rome een bul van excommunicatie aan Constantinopel en patriarch Michael Cerularius van Constantinopel  excommuniceerde op zijn beurt enkele dagen later Rome.
 • Petrus III, patriarch van Antiochië (1053-1056) heeft zich nooit afgescheiden van Rome, hoewel hij meer bij Constantinopel aanleunde. Hij is zelfs gaan bemiddelen tussen Cerularius en Leo IX, paus van Rome om ieder schisma te verhinderen, wat nogmaals de oecumenische geest van Antiochië aantoont.

Na de val van Constantinopel (1453) veroverden de Turken Syrië en Egypte. De christenen leden zwaar onder het Ottomaanse juk en werden uitgebuit.  Vanuit Rome werden missionarissen gestuurd die het katholieke geloof verkondigden. Deze werden aanvankelijk met open armen ontvangen door een verdrukte christelijke bevolking. In feite was dit vanuit Rome echter een verborgen vorm van ‘ westerse verlatijnsing’, die een scheuring veroorzaakte. Een deel van de plaatselijke Syrische gelovigen sloot nauw aan bij Rome, een ander deel bleef trouw aan Constantinopel. Eens te meer zal het patriarchaat van Antiochië hier uitdrukkelijk de band bewaren, zowel met Constantinopel als met Rome.

De twee groepen van gelovigen zullen zich echter steeds meer van elkaar afscheiden. Na de dood van patriarch Athanasius in 1724 zal de ene groep zich uitdrukkelijk uitspreken voor de eenheid met Rome en wordt de huidige Grieks-Melchitische-katholieke kerk van Antiochië met als patriarch Cyril VI. Patriarch Jermias III van Constantinopel excommuniceerde echter Cyril VI en stelde de Cyprioot Sylvester aan als patriarch van de Grieks-orthodoxe kerk van Antiochië.

Een bureaucratisch Rome met zijn tendens tot centralisatie, voerde echter een “verlatijnsing” door zodat de oosterse katholieken zich versmacht voelden en de hereniging niet vertrouwden. Hierna zal de nieuwgeboren Grieks-Melkitisch Katholieke Kerk in de opeenvolgende eeuwen een ware identiteit strijd voeren: de kinderlijke liefde voor de paus bewaren alsook jaloers over haar rijke oosterse tradities waken. Volgende keer meer over de ware identiteit van deze kerk

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 7.10.22

Flitsen

De vreugde van de druivenoogst! Volgens psalm 104, 15 verheugt de wijn het hart van de mens, maar dit begint al bij het oogsten. Druiven plukken is het werk van de fraters, geholpen door een of andere arbeider. De verwerking gebeurt ’s namiddag door allen samen in de “médicinale”, een groot maar gezellig werk. De trossen bevatten dikwijls verdorde en verrotte druiven die verwijderd moeten worden. De witte druiven  zijn al verwerkt om er een likeur (arak) van te maken die in het Midden Oosten erg gegeerd is. Deze heeft iets van de smaak van de Franse pastis. Tevens wordt met de rest wijnazijn gemaakt. Rode druiven worden overvloedig gegeten en aangeboden aan bezoekers. Een deel wordt te koop aangeboden en van een deel wordt confituur en wijn gemaakt. Hierbij wordt meestal gewerkt totdat de geplukte voorraad verwerkt is en dan is het meestal al avond. Daarmee wordt in plaats van de vespers ter plaatse een rozenhoedje gebeden of het wordt een verkorte vespers met de gebeden en gezangen die we van buiten kennen. Donderdagavond was alle werk met de druiven gedaan en kon de “medicinale” gepoetst worden.

Klik op bekijken op YouTube: video’s ter illustratie van de wijn- en arakproductie in Syrië en Libanon

Zowat overal zijn er verbouwings- of herstellingswerken bezig met het oog op de priesterwijding van fr Jean, die nu toch bij ons zal plaats vinden en niet in Qâra. Het dak van de binnenkoer van de kerk en de crypte (cour St Jacques) wordt half met dakpannen bedekt en half met plexiglas. In de nieuwbouw moeten nog verschillende kamers geschilderd worden. In en rond de kerk zelf moeten vele voorzieningen getroffen worden. En de bouw van het St. Jozefsklooster gaat gewoon door. 

We maken ons vele zorgen om de christenen in Libanon die echt honger lijden. Vanaf het begin hebben we hulpprogramma’s opgezet en maaltijden voorzien, dank zij uw financiële hulp. Moslims in Libanon krijgen gemakkelijk geld om de huizen en de goederen van de christenen op te kopen zodat het land steeds meer “vrij” wordt van christenen, terwijl Libanon van oorsprong (en nog) zeer katholiek is. Christenen worden officieel niet geholpen. We willen nu  een Libanese familie helpen die een ouderlijk huis heeft in Qousseir (Syrië). Dit huis werd destijds door terroristen verwoest en wordt nu door hen opgebouwd maar zonder hulp lukt het hen niet. Als ze zich hier kunnen vestigen zullen ze gemakkelijker kunnen overleven.

Rusland in Syrië en in Oekraïne: vele gelijkenissen en grote verschillen

Eind 2015 kondigde Poetin voor de UNO aan dat hij op vraag van Bachar al Assad Syrië ter hulp zou komen. Het Syrische leger was nagenoeg verslagen en bijna heel het land (92%) was in handen van terroristen, gesteund door het westen. Een dag later was Rusland hier aanwezig met een kleine maar effectieve legermacht. Door een goede samenwerking van de Russische luchtmacht met het Syrische leger kon het grootste deel (70 %) van het land bevrijd worden.

De berichtgeving over de oorlog in Syrië in de westerse media, onze nationale trots en troost de VRT op kop, was (is nog!) pure oorlogspropaganda met nauwkeurig verzonnen  CIA verhalen als voorwendsel om de haat tegen Syrië en Rusland levendig te houden en Syrië zo veel mogelijk uit te moorden en te verwoesten. Dit alles om de schatrijke wapenbazen nog rijker te maken en de heerszucht van de VS nog meer te dienen. De media spraken zonder ophouden over een “volksopstand” die er nooit geweest is, een “burgeroorlog” die er nooit was, “vrijheidsstrijders”, verenigd in het moedige “Vrije Syrische Leger”, dat noch vrij, noch een leger en zeker niet Syrisch was. Het was een door het westen geronselde en ondersteunde bende terroristen, gesteund door de zogenaamde “vrienden van Syrië”, een verzameling van meer dan 100 landen! Onze nationale trots en troost, “conflictjournalist” en “Midden-Oosten specialisten” schreven (en schrijven  nu nog) over de verschrikkelijke chemische aanvallen door het “regime” van de dictator, het Syrische leger en de Russen uitgevoerd, terwijl alle chemische aanvallen door terroristen en de geheime diensten van de westerse landen werden voorbereid en gepleegd. Met de hulp van corrupte internationale organisaties en journalisten konden valse rapporten gemaakt worden die zeiden dat het de schuld was van “het Syrische regime”. En weer kon het westen zijn “humanitaire hulp” aan Syrië met de goedkeuring van de openbare opinie opdrijven door het volk en het land nog meer uit te moorden en te verwoesten…

Over Oekraïne heb ik zelf geen eigen ervaring maar verschillende onafhankelijke journalisten maken mij duidelijk dat de berichtgeving in de mainstream media nu over Oekraïne helemaal dezelfde oorlogspropaganda  volgt. Nu is het een vergoddelijking van de Oekraïense president om een stroom van geld en wapens naar Oekraïne te loodsen en Rusland te demoniseren.  Het gaat telkens om een strijd van het hele collectieve westen tegen Rusland. In Syrië was het nog heimelijk, nu is het openlijk. In Syrië was de komst van de Russen een groot succes met als hoogtepunt de bevrijding op twee weken tijd van Aleppo en Deir-ez- Zor. De Russen hadden de steun van de Syrische bevolking. Samen vochten ze eensgezind tegen het buitenlands terrorisme.

Nu heeft Rusland alleen de steun van de Russische Oekraïners  maar wordt door het Oekraïense regime en de rest van het land uitzinnig gehaat. In Syrië kon Rusland samen met de regering een effectief centrum voor verzoening (mussalah) oprichten. In Oekraïne is er een open oorlog van de VS, NAVO en het collectieve westen dat de haat en de oorlog tegen Rusland met alle middelen schijnt te willen aanwakkeren. In Syrië hielp Rusland een volk in nood. In Oekraïne moet het zijn eigen land en volk verdedigen tegen een uiterst vijandig regime dat door het westen massaal wordt gesteund. (https://www.rt.com/russia/563751-seven-years-in-syria)

Varia

 • Ons bericht bijzonder goed geïllustreerd met 6 video’s: 1. Stichting en betekenis van Antiochië aan de Orontes, 2. Antiochië tussen oost en west, 3. Antiochië, nu Antakya in Turkije, 4. De Syriac kerk in Antiochië, 5. Samenvatting over de humanistische psychologie, 6. Franse Revolutie, massamoord van 1792: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-275/
 • Ons bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/10/02/een-wereldbeweging-populair-maar-eenzijdig/
 • Sonja van den Ende commentarieert de referenda vanuit Oekraïne zelf en stelt dat de Nederlandse regering nog steeds schuldig is aan hulp bij de oorlogsvoering: Het referendum in de Donbas, Nederlander Mark Rutte nog steeds op oorlogspad – FREESURIYAH
 • Volgens Th. Meyssan is de sabotage van Gazoduc Nord Stream veel erger dan nu wordt aangenomen. Het is een oorlogsdaad van de VS tegen Rusland, Duitsland, Nederland en Frankrijk, de eigenaars ervan. Toen er in 1961 een militaire aanslag tegen Charles de Gaulle gepleegd werd en hij begreep dat de CIA er achter zat, nam hij onmiddellijk maatregelen. Hij zuiverde het leger en trok Frankrijk terug uit de NAVO. Hierdoor werd Frankrijk weer een grote natie en een gerespecteerde macht in internationale betrekkingen. Indien er nu geen krachtig antwoord komt tegen deze poging van de VS om zijn wereldhegemonie te herstellen, zal dit de ondergang zijn van west Europa, waarvoor de verwoesting van Oekraïne gebruikt wordt: https://www.voltairenet.org/article218154.html
 • De bevolking  van Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Kherson (Oost Oekraïne) heeft zijn onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking in referenda duidelijk gemaakt om terug te keren tot de Russische Federatie, hun historisch vaderland. In deze toespraak (Nederlandse vertaling) verwelkomt Poetin hen en wijst meteen op de blijvende koloniale houding van de westerse elite, die soevereiniteit van landen ontkent, evenals internationaal recht terwijl voor hen wetteloosheid hoogtij viert omdat zij de overheersing van de wereld willen handhaven louter met de macht van de sterkste. Het westers koloniaal beleid begon  “… al in de Middeleeuwen, gevolgd door de wereldwijde slavenhandel, de genocide op indianenstammen in Amerika, de plundering van India en Afrika, de oorlogen van Engeland en Frankrijk tegen China, waardoor het gedwongen werd zijn havens open te stellen voor de opiumhandel. Wat zij deden was hele naties verslaafd maken aan drugs en doelbewust hele etnische groepen uitroeien om land en hulpbronnen te bemachtigen, waarbij zij op mensen joegen als dieren… “. “Vandaag strijden wij voor een rechtvaardige en vrije weg, in de eerste plaats voor onszelf, voor Rusland, om dictaat en despotisme tot het verleden te laten behoren. Ik ben ervan overtuigd dat landen en volkeren begrijpen dat een beleid gebaseerd op het exceptionalisme van wie dan ook en de onderdrukking van andere culturen en volkeren inherent misdadig is, en dat we dit beschamende hoofdstuk moeten afsluiten. De huidige ineenstorting van de westerse hegemonie is onomkeerbaar. En ik herhaal: de dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn” (https://www.frontnieuws.com/volledige-toespraak-in-nederlands-poetin-ondertekent-akkoord-over-toetreding-nieuwe-russische-gebieden/)
 • IJsland keert zich volledig af van het officiële covid narratief en keer terug naar een normaal leven van voor de covid. Geen lockdowns meer, vaccinaties, restricties, sluitingen die onnoemelijke economische, sociale en psychologische schade hebben aangericht. IJsland wil dat iedereen zo veel mogelijk covid oploopt om zo een natuurlijke groepsimmuniteit te bekomen, zoals wetenschappers vanaf het begin al aanraadden. Na twee jaar onnoemelijke ellende en miljoenen slachtoffers verwerpt IJsland deze reusachtige misstap, die nu  vervangen wordt door de al even erge leugens over Poetin en Oekraïne: https://www.frontnieuws.com/het-ineenstortende-covid-narratief-wordt-vervangen-door-poetin-en-oekraine/
 • Een uitgebreide en gedetailleerde ontleding van de nieuwe wereldorde als een plan van leugen, bedrog, perversie en definitieve vernietiging van de mensheid met dodelijke vaccins en absolute controle: ”Er blijft nu niets anders over dan een opstand van alle mensen om deze regering ter aarde te werpen. Zij willen de heersers van de wereld zijn en aan allen hun macht opleggen zonder hiervoor iemands toestemming te vragen. Intussen zorgen ze ervoor dat ze de enige profiteurs zijn die vanuit de hoogte een absolute controle kunnen  uitoefenen over hen die konden ontsnappen aan hun geplande volkerenmoord. Ze laten enkele mensen ontsnappen in de mate dat ze de toegewijde dienaars zijn van deze perverse criminelen, die als gekken spotten met de mensen. Uit deze verschrikkelijke slavernij moeten we ontsnappen of sterven.” (Jean-Yves Jézéquel, 18 september 2022: https://www.mondialisation.ca/coronavirus-la-conclusion-finale/5671260)
 • De VN zijn mislukt! Ze zijn al lang niet meer in staat hun taak te vervullen door het internationaal recht te herstellen, vrede te brengen bij conflicten, veiligheid en welvaart te verzekeren. De wereldfamilie is nu veranderd in een oorlog van allen tegen allen, waarbij de VN zorgt dat de sterksten de zwaksten kunnen blijven uitroeien, gedekt door leugens en bedrog, die wereldwijd in de media worden verspreid. De VN zorgt dat de unipolaire wereld o.l.v. criminele wereldleiders zo lang mogelijk in stand gehouden wordt. De plechtige verklaring van de VN in  San Francisco op 26 juni 1945 is een waardeloos vodje papier geworden : ”Wij, volken van de VN, zijn vast besloten de volgende generaties te vrijwaren van oorlog. Wij bevestigen ons geloof in de fundamentele rechten  van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in de gelijkheid van de rechten van mannen  en vrouwen, alsook in de gelijkheid van de naties groot en klein…” Toch groeit er een multipolaire wereld waarbij de soevereiniteit van de landen gerespecteerd wordt. Het wordt tijd dat we werken aan deze wereld zonder oorlog, zonder koude oorlog en zonder brute overheersing van de sterkste (https://www.mondialisation.ca/les-nations-unies-ont-elles-echoue-eloge-dun-monde-du-partage/5671634)
 • Lange maar heldere ontleding van de huidige tirannie van de nieuwe wereldorde met een oproep tot het vormen van een anti-globalistische alliantie: Er bestaat grote bezorgdheid over het feit dat het lot van de volkeren van de wereld in handen is van een elite die aan niemand verantwoording verschuldigd is voor haar besluiten, die geen enkele autoriteit boven zichzelf erkent, en die, om haar eigen belangen na te streven, niet aarzelt om de veiligheid, de economie en het leven zelf van miljarden mensen in gevaar te brengen, met de medeplichtigheid van politici in hun dienst en van de mainstream media. De vervalsing van feiten, de groteske vervalsingen van de werkelijkheid en de partijdigheid waarmee het nieuws verspreid wordt, staan naast de censuur van afwijkende stemmen en leiden tot vormen van etnische vervolging van Russische burgers, die gediscrimineerd worden juist in de landen die zeggen dat zij democratisch zijn en de grondrechten eerbiedigen (Samenvattring in  de “besluiten”): https://www.frontnieuws.com/vigano-globalisten-hebben-oorlog-in-oekraine-aangewakkerd-om-de-tirannie-van-de-nieuwe-wereldorde-te-vestigen/
 • Op 29 september 2022 sprak aartsbisschop C.M.  Viganó over de kracht van de rozenkrans als wapen tegen de leiders-vrijmetselaars in  de huidige maatschappij én Kerk: https://restkerk.net/2022/10/03/aartsbisschop-vigano-de-universele-maconnieke-broederschap-vreest-de-rozenkrans/