Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede vrienden,

De synodale weg van de westerse Kerk openbaart een diepe crisis in de Kerk, een identiteitscrisis,  een geloofscrisis waarbij de moeilijkheden van het priesterschap bijzonder zwaar doorwegen. Ze leeft in een maatschappij en in landen die zelf aan de rand van de afgrond staan, niet meer weten vanwaar zij komen en welke hun rijkdom en fundamenten zijn. Ze willen een wereld maken zonder God en daarom is het ook een wereld zonder respect voor mensen en zonder hoop. De wereldelite zegt openlijk dat ze het grootste deel van de wereldbevolking niet nodig heeft en problemen beter met kunstmatige intelligente robots kan oplossen. Het is een wereld vol leugen, bedrog en geweld, die de menselijke waardigheid vernietigt. Deze elite pleegt verraad, vlucht in moreel relativisme, onmenselijke nieuwe ideologieën en een mondialisme zonder grenzen, op weg naar een totalitaire dictatuur. Driftig wordt een gloednieuwe “beschaving” van barbaarsheid opgelegd. Hierover schreef de Guinese kardinaal en voormalige prefect van de Congregatie voor de Liturgie, Robert Sarah een boek (Cardinal Robert SARAH avec Nicolas DIAT, Le soir approche et déjà le jour baisse, Fayard, 2019). Voor de Kerk gaat hij nog een stap verder en beweert dat we de apostel Judas navolgen en verraad plegen aan Jezus en de Kerk. De opvattingen van deze  vurige prelaat wil ik graag delen en op mijn wijze illustreren.

Judas was wellicht ontgoocheld over Jezus als de Messias van Israël, omdat Hij geen politieke actie ondernam. Israël bevrijden van de overheersing van de Romeinen, een hoofdbekommernis van het joodse volk,  bleek niet de prioriteit van Jezus te zijn. En wellicht hadden ook andere apostelen meer actie verwacht op dit gebied. Overigens heeft ook de beroemde Joodse historicus Josephus (+ rond 100) blijkbaar een tijd gemeend dat Jezus de Messias van Israël was. Toen de Romeinen Jeruzalem belegerden verwisselde hij echter van kamp en liep over. Het bracht hem geen windeieren op. Hij werd in de keizerlijke familie opgenomen, vandaar  zijn naam Flavius Josephus. Voor hem was het joods messianisme in vervulling gegaan in de succesvolle wereldoverheersing van het Romeinse Rijk.

Jezus heeft gedurende heel zijn openbaar leven zijn apostelen trachten te onderrichten over de ware betekenis van de Messias.

Hij is inderdaad de Messias van Israël, de Zoon van  God en  de Redder van de wereld, maar dit is geen aards koningschap. Hij verlost mensen van zonden en brengt hen terug in harmonie met God, waardoor we weer toegang hebben tot het eeuwig geluk. Jezus heeft vele lichamelijk zieken genezen maar zijn voornaamste verlossingswerk was de bevrijding van de menselijke ziel. Hij zorgde ervoor dat mensen met hun eeuwige ziel kunnen intreden in het goddelijke leven van de Drie-ene God. Deze geestelijke verlossing was duidelijk aangekondigd door de profeten in het Oude Testament, maar de apostelen hebben dit tijdens Jezus’ openbaar leven nooit helemaal kunnen vatten. Na de uitstorting van de heilige Geest begrepen ze het des te beter en gaven er onverschrokken hun aardse leven voor. In zijn hogepriesterlijk gebed bidt Jezus tot zijn Vader: “Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij mij gegeven hebt” (Johannes 17,  9). Jezus is niet gekomen om een derderangs planeet in een zesderangs melkweg draaiende te houden, hoe prachtig deze schepping Gods ook moge zijn. Hij is gekomen voor ons mensen. “Verlies uw hart niet aan de wereld…Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. (1 Johannes 2, 15-17; de Griekse tekst spreekt van “epithumia” = begeerte, gulzigheid van het vlees en de ogen).Voor deze wereld zonder God wil Jezus zelfs niet bidden.

In de jaren 70 van vorige eeuw, werd er in de Kempen, zoals elders, een nieuwe kerk gebouwd, met een ietwat hellend vlak en gemakkelijke zitstoelen. Het werd de moderne kerk van de jeugdmissen. ‘s Zondags stroomden de jongeren met hun gitaar toe. Het werd de meest bezochte en bekende “jeugd-mis kerk” van de streek, waarbij jongeren zich van harte konden uitleven. Blijkbaar een groot succes. Deze jeugd missen verdwenen echter even snel als ze opgekomen waren. Later gingen er ook nauwelijks nog mensen naar deze kerk. Ze werd tenslotte gesloten en afgebroken. Waarom had deze kerk – zoals vele andere moderne kerken – na enkele decennia al geen waarde meer, terwijl onze middeleeuwse kathedralen er na eeuwen nog staan? Middeleeuwse kerken tonen een duidelijke orde. Alles is gericht naar een centrum: een groot hoofdaltaar met een enorm kruisbeeld en een ‘godslamp’ bij het tabernakel met het Allerheiligste Sacrament. Bij het binnentreden ben je al geneigd om te knielen of om even in stilte te bidden en God te ontmoeten. Alles verwijst naar Gods Liefde die de mens uitnodigt.

Nvdr: als voorbeeld de kathedraal van Amiens:

Deze goddelijke orde heeft ieder mens in zijn leven nodig. Als in de huiskamer waarvan je ieder voorwerp van buiten kent, plots het licht uitvalt, ben je totaal verloren totdat je een herkenningspunt gevonden hebt. Hiermee heb je nodige oriëntatie en kun je alles zijn  juiste plaats geven. De liefde van God, Mens geworden in Jezus Christus, is het centrum en oriëntatiepunt voor ieder mens op aarde. De voornaamste opdracht is daarom dit centrum in zichzelf te ontdekken en er zich mee te verenigen. De liturgische diensten van een monnikengemeenschap zijn hiervan een goed voorbeeld, zeker in het oosten. Eindeloze gezangen, processies, bewierokingen van de iconen, kaarsen… alles is gericht op de aanbidding van God en zijn heilsplan in Jezus Christus. De jongeren in de genoemde jeugdmissen werden hiertoe helemaal niet uitgenodigd. Ze amuseerden zich en werden teruggeworpen op zichzelf. Jezelf als god beschouwen en  het centrum van het bestaan, maakt dat je leven niet de moeite waard is.

In de eerste eeuwen, de tijd van het heidense Romeinse Rijk, bleven de christenen trouw aan o.m. de maagdelijkheid omwille van het Rijk Gods en het martelaarschap. Sommige meisjes, jongens, vrouwen, mannen kozen bewust voor een ongehuwd leven om zich meer te kunnen wijden aan de dienst van het Evangelie en het leven met Christus, wat ook aangemoedigd werd door de christelijke gemeenschap. Voor de toenmalige maatschappij was dit de grootste dwaasheid. Ook het uitdrukkelijk aanvaarden van marteling en dood in plaats van eventjes wierook te laten branden voor de heidense afgoden werd door de politieke heersers totaal niet begrepen. Inderdaad, er waren “lapsi” (gevallenen) en “libellati” (bezitters van ’n getuigschrift): sommigen kochten een getuigschrift dat ze geofferd hadden terwijl ze het niet gedaan hadden. De overgrote meerderheid echter van vrouwen en mannen weigerde ieder compromis of verraad aan Christus en aanvaardde vrij de marteldood. Juist deze twee ondubbelzinnige houdingen gaven de Kerk een enorme dynamiek en groei.  

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 2.9.22

De groep cineasten, die vorige week in het klooster actief was om een humoristische film te maken over de ziekenverpleging in de tijd van de Ottomaanse overheersing, had vrijdag haar zeer drukke laatste dag. Op de grote binnenkoer voor de toren, rond de fontein werd een grote scène opgenomen. Daarna was het poetsen en inpakken. En dat was beslist geen kleinigheid.  Een leuk detail: op de grond van de grote binnenkoer was een van hen geknield aan het bidden, zoals moslims gewoon zijn. Als hij rechtstond vroeg een ander waarom hij geen matje gebruikte, waarop hij antwoorde: dat is niet nodig, het is hier heilige grond! De mensen van deze groep waren overigens ook zeer respectvol voor ons, me dunkt. Zaterdagmorgen om 5 uur waren ze met  inpakken pas klaar en vertrokken!

Een 70-tal Grieks-orthodoxe jongeren (vanaf 16 jaar) uit Deir Atieh, Maalula en Zabadani kwam donderdag  voor een driedaagse bezinning. Na de grote groep cineasten moest er wel heel grondig gepoetst worden. Er moesten verschillende kamers met drie bedden voorzien worden.

Deze morgen namen we in de parochie van Qara zelf deel aan wat hier de eerste communie heet, maar eigenlijk gelijkstaat met wat wij de Plechtige Communie noemen. De doop bestaat hier uit doopsel, vormsel én heilige Communie maar later wordt een plechtige communie gevierd. Het is het jaarlijkse grote feest, voorgegaan door de bisschop. Fr. Jean vervulde voor het eerst de taak van diaken in deze pontificale dienst. Er waren toen communicanten.

Wat wil Europa: vooruitgang of ondergang, leven of dood?

Vladimir Poetin, Victor Orban en Bachar al Assad zijn voor de westerse media de meest verfoeide personen, omdat zij resoluut het belang van hun volk willen dienen en de soevereiniteit van hun land trachten te beschermen. Het zijn geen politieke tafelspringers  maar staatsmannen, die daarom ook hoog gewaardeerd worden door hun volk. De meeste westerse leiders zijn marionetten en werken voor de wereldelite, die een totale dictatuur wil opleggen  om alle macht en alle rijkdom naar zich te trekken. De mensen beginnen dit steeds beter te zien en daarom is de waardering van het volk voor deze leiders zo erg klein. Omdat de elite de macht en het geld in handen heeft, bepalen zij ook het nieuws en beletten dat de onvrede van het volk openbaar kan komen. De meeste westerse leiders hebben ook echt niets waardevols te zeggen. Om dit te verbergen blijven onze kranten hun politieke slogans onophoudelijk  herhalen. We hebben vroeger reeds de zinvolle inhoud gebracht van toespraken van Poetin en Assad. We willen nu stilstaan bij een uitspraak van Victor Orban die zegt dat het westen door eigen schuld uitsterft op vier manieren: door bevolkingsvermindering, immigratie, genderwaan en oorlog Het is verstandiger deze  waarschuwing ter harte te nemen dan deze weg te honen. (https://www.frontnieuws.com/orban-over-het-westen-sterven-op-vier-verschillende-manieren/).

Gezonde gezinnen zullen altijd de basis blijven  van een gezonde en welvarende maatschappij. Economisch zijn er geen waardevollere “werkkrachten” voor de opbouw van een samenleving dan “moeders aan de haard” of met welke moderne uitdrukking men hen ook wil noemen. De wijze waarop zij geëerd of vergoed moeten worden kan gerust van generatie tot generatie verschillen. Zij zijn in geen geval “zonder beroep” zoals onze moeders van grote en zeer grote gezinnen 70 jaar geleden ingeschreven stonden. In deze moeilijke tijden en verwarrende maatschappij hoeven we niet aan te sturen op zeer grote gezinnen maar ouders met vijf kinderen mogen evenmin geminacht of vernederd te worden, integendeel. Moeders die hun kinderen warmte, geborgenheid, eten, kleding en een opvoeding geven leveren vervolgens de belangrijkste bijdrage aan de jeugdproblemen van onze tijd: spijbelen, drugs, zinloosheid, ontsporing, misdaad… Moeders vergoeden is goedkoper dan jeugdgevangenissen bouwen en onderhouden. Zij ontlasten ook de overdruk bezette spoeddiensten van onze ziekenhuizen. De eerste zorgen dient moeder zelf toe. De wereldelite schijnt er in te lukken een radicaal tegengestelde, vernietigende politiek door te drukken: gezinsafbraak, homocultuur, genderwaanzin, abortus, euthanasie…Vele westerse landen worden steeds meer bejaardenhuizen en sterven uit of worden vervangen en weggevaagd door anders gekleurde volken met een geheel andere cultuur en levensstijl.

Er is niets op tegen dat een bepaald gezin zich in een ander land wil vestigen in de hoop op een beter leven. En er is niets op tegen dat deze gezinnen op redelijke en liefdevolle wijze worden ontvangen. Minderheden mogen hun rechten hebben maar daarmee mag het recht van de meerderheid niet afgeschaft worden. Alles wijst er op dat de onophoudelijke immigratiestroom van onze tijd een welbewuste, verderfelijke strategie is,  internationaal en Europees. Ze is vernietigend voor de soevereiniteit van de landen. In het kleine Libanon krijgen de miljoenen Syrische vluchtelingen geld, opdat ze zouden blijven en het eenmaal erg christelijke land tot een moslimland zouden maken, ontwrichten en tevens beletten dat Syrië weer heropgebouwd wordt. Christenen in Libanon kunnen  nauwelijks of helemaal niet overleven. Moslims krijgen geld om de huizen van de christenen op te kopen. De politiek van de immigratie is een huichelachtige, vernietigende strategie.

Er zijn lichtpunten. Rusland, Hongarije, Polen, Syrië en anderen zijn landen die de cultuur van het leven in ere willen houden. Zaterdag 20 augustus 2022 vond in Belgrado een echte “Gezin Pride” plaats. Vijftigduizend mensen uit heel Servië manifesteerden voor de traditionele waarden van het gezin, bestaande uit man, vrouw en kinderen.    En op zondag 28 augustus  kwamen duizenden orthodoxe Serviërs  in Belgrado de straat op om te protesteren tegen de voor september aangekondigde “Europride”. Bisschop Nicanor juichte de beslissing toe om deze Europride af te gelasten en zei dat het een “profanatie is van ons land, onze kerk en onze familie” (https://www.frontnieuws.com/orban-over-het-westen-sterven-op-vier-verschillende-manieren/; https://www.lesalonbeige.fr/les-serbes-orthodoxes-soutiennent-lannulation-de-leuropride/).  In Polen werd op 22 oktober 2020 bepaald dat “eugenetische abortus” tegen de grondwet is. Een kind dat lijdt aan trisomie 21 mag niet meer in de moederschoot gedood worden. In 2021 waren er in vergelijking  met 2020 tienmaal minder abortussen, nl nog 107. (In Frankrijk is dit nog 230.000!) (https://www.lesalonbeige.fr/le-nombre-des-avortements-pratiques-legalement-en-pologne-a-ete-dix-fois-moindre-en-2021-quen-2020/).

Tenslotte zijn de westerse leiders veel te veel slaaf van het Amerikaansen militair industrieel complex, altijd bereid om voor hen de meest onrechtvaardige oorlogen mee te voeren. Omdat Khadaffi met echt geld en goud een Afrikaanse Unie wilde oprichten tot welzijn van deze volkeren moest hij vermoord worden van de machtige en corrupte bankiers. Hiervoor moest een goedkoop voorwendsel in de openbare opinie dienen: de Libische leider zou zijn eigen volk aan het uitmoorden zijn,  wat pure onzin was. Ook ons land had er geen moeite mee om een onschuldig Libisch volk mee uit te moorden en een prachtig land naar het stenen tijdperk te bombarderen. Wanneer de door de wereldelite gewenste chaos voor vele jaren geregeld is, kon de betrokken minister er zich eenvoudweg van af maken door te zeggen dat het meevechten tegen Libië een vergissing was. Ondertussen zakken volken, die voorheen in grote welvaart leefden,  in ellende weg en de Europese leiders maken zich klaar om hun solidariteit te betonen door een volgende land mee te vernietigen. Het Syrische volk weet er alles van.

Zolang het volk zelf niet massaal wakker wordt en opstaat, zullen de Europese leiders de marionetten blijven van een criminele wereldelite die niets anders wil dan de wereldfamilie drastisch verminderen om hen aan een totale controle te onderwerpen en alle rijkdommen in handen te houden.

Varia

  • Uitvoerige boekbespreking van het boek van Klaus Schwab en Thierry Malleret over covid 19 en de Great Reset. Besluit: “Laten  we het gewoon niet doen. Laten we blijven voelen, samenkomen, elkaar vasthouden, samen lachen, huilen, genieten in volle zalen, samen sporten, zweten, knuffelen. Laten we mensen blijven, en niet veranderen in halve robots.https://www.dinekevankooten.nl/archief/the-great-reset-klaus-swab/
  • De tragedie in Oekraïne versnelt het einde van de westerse overheersing, volgens Thierry Meyssan. De akkoorden van Minsk, erkend als wettelijk door de veiligheidsraad van 17 februari 2015, zouden mede door Duitsland, Frankrijk en Oekraïne gegarandeerd worden. Het gaat om de bescherming van de Russisch sprekende Oekraïners tegen hun eigen regering. De jarenlange schendingen van deze akkoorden wekte evenwel geen enkele reactie op totdat Rusland zelf klaar was om in te grijpen.  Inmiddels was Rusland voorbereid op een oorlog tegen heel het westen. Terwijl het westen illegale monstersancties oplegt aan Rusland om het land economisch te verwoesten en te isoleren zijn de Russische inkomsten het laatste half jaar met 32 % gestegen. Terwijl de Russische economie in volle expansie is kampt het westen met inflatie en een verschrikkelijke energiecrisis. Bij de BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China en Zuid Afrika) willen 13 landen aansluiten. De organisatie voor samenwerking van Shanghai (OCS), voor centraal Azië rond Rusland en China, wordt uitgebreid met Indië, Pakistan en Iran. De OCS vertegenwoordigt 2/3 van de wereldbevolking, viermaal meer dan de G7. Ondanks de westerse verblinding en mediamanipulatie is de unipolaire wereld van de VS met zijn vazallen aan het plaats maken voor een  multipolaire wereld rond Rusland en China, waarbij men de soevereiniteit van het land wil respecteren: https://www.voltairenet.org/article217842.html
  • De leer van de globalisten is in wezen satanisch. Er zijn twee werelden: de stad van God en de stad van de duivel. De promotors van de het mondiale globalisme, Great Reset, en de vierde industriële revolutie verrichten het werk van de duivel. Waar Christus niet is, is er ook geen waarheid, geen eerbied voor de mens en zijn waardigheid, noch voor het gezin en de Kerk, aldus aartsbisschop C. M. Viganò. We moeten het christendom weer heropbouwen.: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-globalist-doctrine-is-essentially-satanic-we-must-rebuild-christendom/?fbclid=IwAR2toAyzhWWtME2r9flcHO_6gjyMXbgHZCkSvLu0a3_qe9HeFyT3pMn8OjM